ذينفع بودن خواهانها در حين دعوا

ذينفع بودن خواهانها در حين دعوا

پرسش:
خواهانها طي دادخواستي به خواسته ابطال سند رسمي بيع به لحاظ محجور بودن فـروشـنـده در زمـان عـقـد بيع اقامه دعوا نمودهاند. در زمان تقديم دادخواست، از آنجا که مادر خواهانها (شخص محجور) در قيد حيات بوده و آنها به عنوان قيم وي نصب نشدهاند، نامبردگان به عنوان اصيل طرح دعوا کردهاند؛ اما پيش از آن که دادگاه بدوي رأي خود را صادر کند، مورث فوت نموده است. با توجه به تجديدنظرخواهي محکومعليه و ايراد نامبرده به اينکه تجديدنظرخواندگان در زمان اقامه دعوا ذينفع نبودهاند؛ هرچند در زمان صدور حکم به عنوان ورثه ذينفع محسوب ميشوند، آيا دادگـاه تـجـديـدنـظـر مـيتـواند رأي صادر شده را به استناد بند 10 ماده 84 قانون آيين دادرسي نقض و قرار رد دعواي خواهانهاي بدوي را صادر نمايد يا اينکه چون مورث آنان قبل از صدور رأي بدوي فوت نموده، ايراد مذکور وارد نبوده و رأي تجديدنظرخواسته قابل تأييد است؟

 

پاسخ:
از آنجا که خواهانها در زمـــان تــقـــديـــم دادخــواســت ذينـفـــع نــبـــودهانــد، دادگــاه تجديدنظر بايد با توجه به ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني رأي بدوي را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر کند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image