زمان قطع رابطه استيجاري

زمان قطع رابطه استيجاري

پرسش:
مستأجر پس از انقضاي مدت اجاره با ارائه اظهارنامه و سپس تقديم دادخواست، آمادگي خود را براي تحويل مورد اجاره به موجر و دريافت وجه مورد وديعه از نامبرده اعلام مي‌کند. به سبب امتناع موجر از تحويل گرفتن منزل، مستأجر ملک مذکور را تخليه نموده و ضمن تأمين دليل مراتب، در منزل را قفل مي‌نمايد و کليد آن تا زمان صدور رأي از سوي دادگاه بدوي نزد مستأجر باقي ‌مي‌ماند. با توجه به اين که از زمان تخليه ملک مورد اشاره کليد آن همچنان نزد مستأجر باقي مانده و به دفتر کل دادگاه‌هاي عمومي به منظور تحويل به مالک سپرده نشده است، آيا به محض انقضاي مدت عقد اجاره و اعلام آمادگي مستأجر به موجر براي تحويل محل، نامبرده مستحق دريافت وجه وديعه و خسارت تأخير تأديه مي‌باشد؟
آيا مي‌توان گفت تا زماني که کليد منزل نزد مستأجر است، مشاراليه مستحق دريافت وديعه و خسارت تأخير تأديه نبوده و ضامن منافع اين مدت نيز مي‌باشد؟

 

پاسخ:
چنانچه موجر حاضر به دريافت کليد نباشد و در نتيجه، مستأجر مواجه با عسر و حرج شود، سپردن کليد به دفتر دادگاه اجرا و اعلام مراتب به موجر راه‌حل قضيه خواهد بود و از تاريخ تحويل کليد، مستأجر ضامن پرداخت اجاره‌بها نمي‌با

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image