به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

شاکي به رأي غيابي صادره از دادگاه بدوي که هنوز ابلاغ واقعي به محکوم ٌعليه نشده است و حق واخواهي ايشان نيز کماکان محفوظ مي باشد، درخواست تجديدنظرخواهي از دادگاه تجديدنظر را مي نمايد

 

نشست قضايي دادگستري سمنان، بهمن 85

پرسش:
شاکي به رأي غيابي صادره از دادگاه بدوي که هنوز ابلاغ واقعي به محکوم ٌعليه نشده است و حق واخواهي ايشان نيز کماکان محفوظ مي باشد، درخواست تجديدنظرخواهي از دادگاه تجديدنظر را مي نمايد. با توجه به فرض سؤال:
1- محاکم بدوي در خصوص درخواست تجديدنظر از سوي شاکي و دادگاه تجديدنظر در خصوص تجديدنظرخواهي از دادنامه با وصف مذکور (درصورت ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر) با چه تکاليفي مواجه هستند؟
2- در صورت ورود و صدور رأي از سوي دادگاه تجديدنظر، رأي اصدار يافته حضوري است يا غيابي؟
الف) نظر اکثريت
با تجديدنظرخواهي شاکي بدوي نسبت به رأي غيابي تمام حدود و اختيارات دادگاه بدوي به دادگاه تجديدنظر منتقل مي شود و دادگاه تجديدنظر مکلف است به درخواست تجديدنظر رسيدگي کند. چنانچه در اين مرحله محکوم ٌعليه يا وکيل وي در هيچ يک از مراحل دادرسي حاضر نشود و لايحه دفاعيه نيز ارسال نکند؛ حق واخواهي محکوم ٌعليه به مرحله تجديدنظر منتقل خواهد شد. با استناد به ماده 260 قانون آيين دادرسي کيفري، رأي صادره از دادگاه تجديدنظر که مبني بر محکوميت متهم است غيابي بوده و وفق مقررات، قابل واخواهي در همان دادگاه تجديدنظر
مي باشد.
ب) نظر اقليت
با توجه به اينکه رأي صادره غيابي بوده و به محکوم ٌعليه ابلاغ واقعي نشده است و در هر حال قابل واخواهي از ناحيه محکوم ٌعليه مي-باشد و شرط رسيدگي در دادگاه تجديدنظر، پايان رسيدگي در مرحله بدوي است و واخواهي ادامه مرحله بدوي مي باشد و قابل رسيدگي مجدد نيست، با اين وصف درخواست تجديدنظر شاکي بدوي را ندارد و چنانچه پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شود، دادگاه مذکور پرونده را اعاده کرده تا پس از رسيدگي به واخواهي احتمالي محکوم ٌعليه با مضي مهلت واخواهي و پس از ابلاغ واقعي دادنامه به محکوم-ٌعليه، تصميم مقتضي اتخاذ شود.
نظر کميسيون
1- اولاً دادگاه بدوي با وصول لايحه تجديدنظرخواهي و تکميل بودن مدارک آن، موظف است پرونده را به مرجع تجديدنظر ارسال کند. ثانياً دادگاه تجديدنظر با عنايت به تجديدنظرخواهي شاکي، رسيدگي و رأي مقتضي در رد يا قبول تجديدنظرخواهي صادر خواهد نمود. 2- نظر به اينکه تجديدنظرخواهي از سوي شاکي بوده و رأي پرونده هميشه نسبت به شاکي، حضوري مي باشد، موضوع سؤال منتفي است. به علاوه آنچه در رأي دادگاه تجديدنظر منعکس است؛ نسبت به تجديدنظرخواهي شاکي بوده و ارتباطي با حق محکوم ٌعليه غيابي که اختيار واخواهي از آن را در مرحله بدوي دارد، نخواهد داشت. چنانچه اعتراض واخواهي مطرح شود محکمه بدوي موظف است به آن رسيدگي کند و به صدور رأي ماهوي مبادرت نمايد. تجديدنظرخواهي شاکي مانع حق واخواهي محکوم¬ٌعليه غيابي در مرحله بدوي نبوده و چنين امري نمي تواند حق يک مرحله دادرسي را از وي سلب کند.
بنا به مراتب نظر اقليت تا حدي که منطبق با اين نظر مي باشد مورد تأييد است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image