شمول حد شرب خمر نسبت به الكل سفيد

 

شمول حد شرب خمر نسبت به الكل سفيد

متن سئوال

 

تعدادي‌ از پرسنل‌ وظيفه‌ داخل‌ يگان‌ خدمتي‌ با تهيه‌ الكل‌ سفيد و مخلوط نمودن‌ آن‌ با مقداري‌ آب آن‌ رانوشيده اند لذا خواهشمند است‌ اظهار نظر فقهي‌ و كارشناسي‌ پيرامون‌ اين‌ كه‌ آيا مصرف‌ الكل سفيد سكرآور بوده‌ و مصداق‌ مشروبات‌ الكلي‌ را دارد يا خير و با توجه‌ به‌ نحوه‌ مصرف‌ به‌ شرح‌ فوق آيا مشمول‌ اجراي‌ حد شرب‌ خمر مي گردند يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ

 

طبق‌ روايات‌ در اجراي‌ حد شرب‌ خمر تفاوتي‌ بين‌ مايعات‌ مسكر وجود ندارد. ابي‌ الصباح‌ كناني‌ از امام صادق‌ (ع ) روايت‌ مي كند كه‌ فرمود: «كل‌ مسكر في‌ الاشربه‌ يجب‌ فيه‌ كما يجب‌ في‌ الخمر من‌ الحد»1. هرمست‌  كننده اي‌ از نوشيدني ها همان‌ حدي‌ را دارد كه‌ در خمر واجب‌ است . عمر بن‌ يزيد مي گويد: «سمعت اباعبدالله‌ (ع ) يقول : في‌ كتاب‌ علي‌ (ع ) يضرب‌ شارب‌ الخمر و شارب‌ المسكر. قلت‌ كم ؟ قال : حدهما واحد».2شنيدم‌ امام‌ صادق‌ (ع ) مي فرمود: در كتاب‌ علي‌ (ع ) است‌ كه‌ شارب‌ خمر و شارب‌ مسكر حد زده‌ مي شوند.گفتم‌ چه‌ مقدار؟ فرمود: حد آن ها يكي‌ است .
محقق‌ حلي‌ در شرايع‌ مي فرمايد: «يستوي‌ في‌ ذلك‌ الخمر و جميع‌ المسكرات‌ التمريه‌ و الزبيبيه‌ و العسليه‌ والمزر المعمول‌ من‌ الشعير او الحنطه‌ او الذره‌ و كذا لو عمل‌ من‌ شيئين‌ فما زاد».3 خمر و تمامي‌ مسكرات‌ در(موجب‌ حد بودن ) مساوي‌ هستند، چه‌ آن هايي‌ كه‌ از خرما يا كشمش‌ يا عسل‌ به‌ دست‌ مي آيد يا شرابي‌ به‌ نام مزر كه‌ از جو و گندم‌ يا ذرت‌ به‌ دست‌ مي آيد يا آن‌ مشروبي‌ كه‌ از اختلاط دو چيز يا بيشتر به‌ وجود آيد.
امام‌ خميني‌ (ره ) نيز در تحرير الوسيله‌ به‌ همين‌ مطلب‌ فتوي‌ داده اند.4 فقهاي‌ معاصر درباره‌ موضوع‌ موردسؤال‌ در عين‌ حال‌ كه‌ الكل هاي‌ طبي‌ و صنعتي‌ را پاك‌ مي دانند ولي‌ در صورتي‌ كه‌ با چيز ديگري‌ مانند آب مخلوط شود و حالت‌ مسكر قابل‌ شرب‌ پيدا كند آن‌ را حرام‌ و نجس‌ مي دانند.
آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ در اين‌ باره‌ مي گويد: «الكل هايي‌ كه‌ ذاتا قابل‌ شرب‌ نيست‌ يا جنبه‌ سمي‌ دارد،نجس‌ نيست‌ ولي‌ هرگاه‌ آن‌ را رقيق‌ كنند و مشروب‌ و مسكر باشد نوشيدنش‌ حرام‌ است‌ و احتياطا حكم‌ نجس دارد».5
آيت‌ الله‌ موسوي‌ اردبيلي‌ مي گويد: «طبق‌ آن‌ چه‌ ما تحقيق‌ كرديم‌ الكل‌ صنعتي‌ مايع‌ مسكر است‌ لكن‌ چون ماده‌ مخصوص‌ در آن‌ صد در صد وجود دارد سبب‌ مسموميت‌ و قتل‌ انسان‌ مي شود هرگاه‌ به‌ چيزي‌ مانند آب مخلوط شود قابل‌ شرب‌ مي شود بنابراين‌ مسكري‌ خواهد بود مانند ساير مسكرات ، پس‌ در صورتي‌ كه‌ اين مطلب‌ ثابت‌ باشد در حكم‌ خمر است‌ و حرام‌ و موجب‌ حد خواهد بود».6 آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ در پاسخ‌ به اين‌ سؤال‌ كه : «الكل‌ صنعتي‌ و الكل‌ طبي‌ شامل‌ ماده‌ اصلي‌ سكرآور شراب‌ يعني‌ الكل‌ مي باشد و اگر كسي‌ اين هارا بخورد حالت‌ مستي‌ پيدا مي كند. در فرض‌ سؤال‌ كه‌ الكل‌ مايع‌ مي باشد آيا نجس‌ است ؟» جواب‌ داده اند:
اولا: از قرار معلوم‌ الكل‌ مسكر بالفعل‌ نيست‌ و بدون‌ امتزاج‌ با آب‌ و تنزل‌ درجه‌ غلظت‌ آن‌ مسكر نمي شودلذا اين‌ گونه‌ مسكريت‌ سبب‌ حكم‌ به‌ نجاست‌ آن‌ نمي شود و مي توان‌ گفت‌ ادله‌ مربوط به‌ خمر و مسكراختصاص‌ دارد به‌ مسكراتي‌ كه‌ به‌ طور طبيعي‌ و متعارف‌ قابل‌ شرب‌ و موجب‌ سكر مي شود و از الكل‌ كه‌ ازمستحدثات‌ است‌ انصراف‌ دارد و شامل‌ آن‌ نمي شود; ثانيا: به‌ طوري‌ كه‌ افراد مطلع‌ كه‌ مصرف‌ كنندگان‌ خمر والكل‌ را ديده اند مي گويند سكر حاصل‌ از خمر، سكر به‌ خصوصي‌ است‌ و هرگز آن‌ نوع‌ سكر با مصرف‌ الكل حاصل‌ نمي شود بلكه‌ مصرف‌ آن‌ تنها موجب‌ نوعي‌ اغماء و مسموميت‌ و تخدير مي شود، بنابراين‌ بين‌ آن هااختلاف‌ ماهوي‌ و ذاتي‌ وجود دارد اگرچه‌ از لحاظ شيميايي‌ عنصر مشتركي‌ داشته‌ باشند; لذا الكل‌ محكوم‌ به طهارت‌ است‌ و بر فرض‌ شك‌ هم‌ اصاله‌ الطهاره‌ جاري‌ است ».7
با توجه‌ به‌ رواياتي‌ كه‌ نقل‌ شد و فتاوي‌ فقها تفاوتي‌ بين‌ خمر و ساير مسكرات‌ مايع‌ در احكام‌ وجود ندارد وحرمت‌ مسكر اختصاص‌ به‌ سكري‌ كه‌ از ناحيه‌ خمر پيدا شود، ندارد. بنابراين ، همان‌ طور كه‌ از بعضي‌ فقها نقل شد در فرضي‌ كه‌ با رقيق‌ نمودن‌ الكل‌ به‌ وسيله‌ آب‌ به‌ صورت‌ مسكر مايع‌ درآيد و حالت‌ سكر در شارب‌ پيداشود نوشيدن‌ آن‌ حرام‌ خواهد بود.
آيت‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ الكل هاي‌ سفيد طبي‌ رايج‌ در بازار جهت‌ تزريقات ، آياقابل‌ شرب‌ است‌ يا خير؟ مي گويد: «اگر مسكر باشد و يا براي‌ بدن‌ ضرر داشته‌ باشد حرام‌ است ».8
البته‌ سؤال‌ از فقيه‌ درباره‌ اين‌ كه‌ فلان‌ چيز مسكر است‌ يا نه ، صحيح‌ نيست‌ و اين‌ سؤال‌ را بايد از كارشناسان مواد شيميايي‌ و توليد كنندگان‌ آن‌ پرسيد و پاسخ‌ فقيه‌ همين‌ است‌ كه‌ اگر مسكر باشد نوشيدن‌ آن‌ حرام‌ است .
نتيجه : بنابراين‌ هرگاه‌ براي‌ دادگاه‌ مسكر بودن‌ الكلي‌ كه‌ با آب‌ رقيق‌ شده‌ محرز گردد نوشيدن‌ آن‌ حرام‌ وموجب‌ حد خواهد بود و اگر علم‌ حاصل‌ نشود به‌ لحاظ اين‌ كه‌ «الحدود تدرأ بالشبهات » نمي تواند حد را اجرانمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image