به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

صدور حكم قطعي و ادعاي توبه قبل از اقامة بيّنه در جرم لواط

 صدور حكم قطعي و ادعاي توبه قبل از اقامة بيّنه در جرم لواط

متن سئوال

 

در خصوص‌ توبه‌ مسقط حد بفرماييد:
چنانچه‌ محكوم عليه‌ كه‌ به‌ طور قطعي‌ به‌ اجراي‌ حد (لواط) محكوم‌ گرديده‌ است ، ادعاي‌ توبه‌ قبل‌ ازقيام‌ بينه‌ نمايد و ادعاي‌ وي‌ اثبات‌ گردد، حد به‌ طور مطلق‌ ساقط مي گردد؟ و در اين‌ خصوص‌ نياز به اعلام‌ نظر ولي فقيه‌ مي باشد يا خير و نحوه‌ عمل‌ در اينگونه‌ پرونده ها چگونه‌ مي باشد؟

 

 

 

متن پاسخ
از ديدگاه‌ فقه‌ اماميه ، توبه‌ قبل‌ از اثبات‌ جرم‌ كه‌ داراي‌ حد شرعي‌ است ، مسقط حد مي باشد چه‌ طريقه اثبات ، بينه‌ باشد، يا اقرار خود مجرم‌ و يا حصول‌ علم‌ از قرائن‌ براي‌ قاضي . و دليل‌ اين‌ مطلب‌ گذشته‌ از تسالم فقهاء،1 صحيحه‌ عبدالله‌ بن‌ سنان‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) است : قال : "السارق‌ اذا جاء من‌ قبل‌ نفسه‌ تائبا الي‌ الله‌ و ردسرقته‌ علي‌ صاحبها فلا قطع‌ عليه ."2
بعد از الغاي‌ خصوصيت‌ از جرم‌ سرقت‌ و نيز اقرار او و تعميم‌ حكم‌ به‌ ساير جرايم‌ مستوجب‌ حد و ديگرطرق‌ اثبات ، كه‌ بينه‌ و علم‌ قاضي‌ باشد، روايت‌ شامل‌ حدود ديگر نيز خواهد شد.
همچنين‌ مرسله‌ جميل‌ بن‌ دراج‌ كه‌ به‌ منزله‌ مسنده‌ صحيحه‌ است‌ نيز دلالت‌ بر اين‌ مطلب‌ دارد چرا كه مرسل‌ آن‌ جناب‌ جميل‌ است‌ كه‌ از اصحاب‌ اجماع‌ است‌ و روايت‌ در نزد فقها تلقي‌ به‌ قبول‌ شده : "في‌ رجل سرق‌ أو شرب‌ الخمر أو زني‌ فلم‌ يعلم‌ ذلك‌ منه‌ و لم‌ يؤخذ حتي‌ تاب‌ و صلح‌ فقال : اذا صلح‌ و عرف‌ منه‌ امرجميل‌ لم‌ يقم‌ عليه‌ الحد ...."3
با توجه‌ به‌ تعبير روايت‌ "و لم‌ يعلم‌ ذلك‌ منه‌ حتي‌ تاب‌ و صلح " و نيز صحيحه‌ عبدالله‌ بن‌ سنان ، معلوم مي شود كه‌ معيار سقوط حد، تحقق‌ توبه‌ قبل‌ از اثبات‌ جرم‌ است‌ ولو قاضي‌ بعد از اثبات‌ جرم ، علم‌ به‌ ثبوت توبه‌ سابق‌ او پيدا كند و معلوم‌ است‌ كه‌ سقوط حد موقوف‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ قاضي‌ تقدم‌ توبه‌ را بر قيام‌ بينه‌ احرازكند و در فرض‌ سؤال‌ كه‌ اين‌ تقدم ، محرز فرض‌ شده ، مسلما حد ساقط است‌ كه‌ استيذان‌ خاصي‌ از ولي‌ فقيه‌ يارئيس‌ قوه‌ قضاييه ، لازم‌ نيست .
همچنين‌ در ماده‌ 125 ق .م .ا آمده‌ است : "كسي‌ كه‌ مرتكب‌ لواط يا تفخيذ و نظاير آن‌ شده‌ باشد اگر قبل‌ ازشهادت‌ شهود توبه‌ كند حد از او ساقط مي شود..." اين‌ ماده‌ نيز از حيث‌ مورد نظر، اطلاق‌ دارد و لذا ظاهرا درمورد سؤال‌ وجهي‌ براي‌ اقامه‌ حد وجود ندارد.
البته ، ممكن‌ است‌ شبهه اي‌ كه‌ سؤال‌ كننده‌ محترم‌ را وادار به‌ سؤال‌ كرده‌ آن‌ باشد كه‌ نقض‌ حكم ، حرمت دارد و پس‌ از حكم‌ توسط حاكم‌ جامع الشرايط، كسي‌ نمي تواند آن‌ را نقض‌ كند لكن‌ ادله‌ حرمت‌ نقض‌ حكم حاكم‌ حتي‌ اگر اين‌ نقض‌ توسط حاكم‌ جامع الشرايط ديگري‌ باشد و وجوب‌ قبول‌ آن ، اموري‌ نظير، لزوم‌ هرج‌ ومرج ، عمل‌ بر خلاف‌ مقبوله‌ "فاذا حكم‌ بحكمنا فلم‌ يقبل‌ منه‌ فبحكم‌ الله‌ قد استخف‌ و علينا قد رد"، اجماع ،اهانت‌ بر حكام‌ و منجر شدن‌ حكم‌ به‌ تسلسل‌ مي باشد كه‌ همه‌ اين‌ ادله‌ قطعا يا در اين‌ بحث‌ نمي آيد و يا از موردبحث‌ ما منصرف‌ است .
همانگونه‌ كه‌ شيخ‌ انصاري‌ آورده اند:
"لا دليل‌ علي‌ حرمه‌ نقضه‌ بحكم‌ آخر من‌ نفس‌ الحاكم‌ او من‌ غيره‌ اذا تبين‌ بعد النظر فيه‌ خطأه‌ بالاجتهاد بل مقتضي‌ وجوب‌ الرجوع‌ الي‌ الحق‌ نقض‌ الحاكم‌ له‌ لان‌ الحكم‌ الثاني‌ يصير حكم‌ الامام‌ (ع ) و غيره‌ حكم‌ الجور"4در نتيجه‌ ابقاء حكم‌ سابق ، حكم‌ جور خواهد بود.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ اگر اين‌ تقدم‌ توبه‌ محرز نباشد، به‌ صرف‌ ادعاي‌ مجرم ، نسبت‌ به‌ توبه‌ سابق ، حد ساقطنمي شود بخاطر اين‌ كه‌ اصل‌ عدم‌ تحقق‌ توبه‌ قبل‌ از اثبات‌ است ; البته‌ اين‌ بر مبناي‌ عدم‌ پذيرش‌ حديث‌ مشهور"ادرءوا الحدود بالشبهات "5 است‌ كه‌ صدوق‌ (ره ) مرسلا نقل‌ كرده ، همچنان‌ كه‌ مرحوم‌ آقاي‌ خويي‌ بر اين‌ قول هستند، ايشان‌ مي فرمايد: "المراد بالشبهه‌ ان‌ كان‌ هوالشبهه‌ الواقعيه‌ فهي‌ متحققه‌ في‌ اكثر موارد ثبوت‌ الحد و ان كان‌ المراد بها الشبهه‌ واقعا و ظاهرا فهي‌ غير متحققه‌ في‌ المقام‌ لتحقق‌ ما يوجب ... ."6
ولي‌ اگر حديث‌ و دلالت‌ آن‌ را پذيرفتيم‌ كما اين‌ كه‌ مشهور فقهاء قديما و حديثا پذيرفته اند، در چنين مواردي‌ كه‌ مجرم‌ ادعا مي كند كه‌ من‌ سابقا توبه‌ كرده ام . اگر قاضي‌ احتمال‌ صدق‌ در او بدهد، از مصاديق‌ شبهه است‌ كه‌ حد را برمي دارد.
نتيجه
در مورد سؤال‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ توبه‌ قبل‌ از بينه‌ اثبات‌ گرديده‌ است ، حد به‌ طور مطلق‌ ساقط مي گردد وحكم‌ سابق‌ مبني‌ بر اجراي‌ حد، بايد توسط خود قاضي‌ و يا قاضي‌ جامع الشرايط ديگر، نقض‌ گردد.
در پايان‌ به‌ برخي‌ از استفتائات ، درخصوص‌ توبه‌ مسقط حد، اشاره‌ مي گردد.

 

سؤال
اگر زاني‌ و يا لاطي‌ كه‌ فعل‌ زنا و لواطش‌ ثابت‌ شده‌ ندانيم‌ توبه‌ كرده‌ يا نه‌ آيا از موارد شبهه‌ است و نمي توان‌ اجراي‌ حد كرد يا نه ؟ و اگر شخص‌ ادعاي‌ توبه‌ كرد ولي‌ اماره‌ صدقي‌ در ميان‌ نيست‌ آيامحكوم‌ به‌ تائب‌ بودن‌ است .

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
"چنانچه‌ لواط و يا زنا ثابت‌ شود احتمال‌ توبه‌ موجب‌ شبهه‌ نيست‌ ولي‌ اگر زاني‌ و لاطي‌ ادعاي‌ توبه‌ كندموجب‌ شبهه‌ است‌ ولو علم‌ به‌ صدق‌ حاصل‌ نشود والله‌ العالم ."7

 

سؤال
كسي‌ كه‌ براي‌ اولين‌ بار دو بچه‌ را دزديده‌ و در منزل‌ نگاه‌ داشته‌ و براي‌ اين‌ كه‌ فرار نكنند آنان‌ راشكنجه‌ داده‌ و مكررا با هر دوي‌ آنان‌ عمل‌ شنيع‌ لواط انجام‌ داده‌ چون‌ از نظر لواط به‌ احتمال‌ قوي‌ قبل از ثبوت‌ عندالحاكم‌ توبه‌ كرده‌ است‌ آيا مصداق‌ مفسد في الارض‌ است‌ يا خير؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
"با اين‌ احتمال‌ نمي توان‌ اعدام‌ كرد."8

 

سؤال
1 ـ مواد 72، 81 و 125 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ چنين‌ مي گويند، كه‌ هرگاه‌ زاني‌ يا زانيه ، لواط كننده و يا لواط دهنده‌ قبل‌ از اقامه‌ شهادت‌ شهود توبه‌ كنند حد از آنها ساقط مي شود. بفرماييد، آيا اعمال مواد مذكور شامل‌ حال‌ محارم‌ بالغ‌ نسبي‌ هم‌ مي شود؟
2 ـ اگر دو محارم‌ بالغ‌ نسبي‌ در حال‌ مستي‌ و يا جنون‌ ادواري‌ و يا جنون‌ دايم‌ با يكديگر زنا و يالواط كنند مجازاتشان‌ چيست ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"1 ـ ظاهرا توبه‌ قبل‌ از اقامه‌ بينه‌ موجب‌ سقوط حد است‌ ولو زنا با محارم‌ باشد. والله‌ العالم .
2 ـ زنا و لواط در حال‌ جنون‌ حد ندارد و درحال‌ سكر موجب‌ حد است . والله‌ العالم ."9

 

سؤال
شخصي‌ با داشتن‌ عيال‌ مرتكب‌ معصيت‌ زنا و لواط شود عاقل‌ هم‌ باشد ولي‌ جاهل‌ به‌ مسأله‌ و ازاحكام‌ حدود بي خبر بوده‌ آيا با جهل‌ به‌ مسأله‌ كه‌ مرتكب‌ اين‌ عمل‌ شده‌ حد دارد يا نه‌ و آيا مي تواند بعداز ثبوت‌ اين‌ معاصي‌ عندالحاكم‌ توبه‌ كند و توبه اش‌ قبول‌ و حد از او ساقط مي شود يا بايد قبل‌ ازثبوت‌ در محضر حاكم‌ شرع‌ توبه‌ نمايد و بعد از ثبوت‌ حتما بايد حد بر او جاري‌ گردد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا موسوي‌ گلپايگاني‌ (ره )
"اجراي‌ حدود درصورت‌ ثبوت‌ آن‌ در محضر حاكم‌ شرع‌ نافذ الحكم‌ چنانچه‌ مجرم‌ علم‌ به‌ حرمت‌ داشته باشد واجب‌ مي شود اگرچه‌ نداند كه‌ اين‌ گناه‌ حد شرعي‌ هم‌ دارد و اگر مرتكب‌ اين‌ گناهان‌ پيش‌ از آن‌ كه‌ درمحضر حاكم‌ شرع‌ ثابت‌ شود توبه‌ كند حد بر او نيست‌ و همين‌ ندامت‌ و پشيماني‌ كه‌ براي‌ مرتكب‌ حاصل‌ شده كافي‌ است ."10

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ كسي‌ مرتكب‌ تفخيذ يا لواط و نظائر آن‌ شده‌ و در دادگاه‌ نيز به‌ حد نصاب‌ اقرارنمايد ولي‌ مدعي‌ توبه‌ باشد و براي‌ دادگاه‌ نيز توبه‌ وي‌ محرز شود آيا قاضي‌ دادگاه‌ مي تواند وي‌ راعفو نمايد يا خير؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
"موضوع‌ عفو از مناصب‌ امام‌ است‌ و غير از امام‌ عفوش‌ منوط به‌ كسب‌ اجازه‌ از او است ."11

 

سؤال
در مورد توبه‌ بفرماييد:
الف . در مواردي‌ كه‌ توبه‌ مسقط حد است‌ آيا اظهار لفظ دال‌ بر توبه‌ از طرف‌ مجرم‌ براي‌ سقوط حدكافي‌ است‌ يا بايد عملي‌ دال‌ بر ثبوت‌ توبه‌ از او سر زده‌ باشد؟
ب . در مواردي‌ كه‌ توبه‌ قبل‌ از اقامه‌ بينه‌ مسقط حد است‌ آيا ثبوت‌ توبه‌ قبل‌ از بينه‌ كافي‌ است‌ يااظهار توبه‌ عندالحاكم‌ نيز بايد قبل‌ از بينه‌ باشد؟
ج . آيا در توبه‌ مسقط حد، احراز توبه‌ لازم‌ است‌ يا در صورت‌ شبهه‌ توبه‌ نيز حاكم‌ شرع‌ مي تواندبا تمسك‌ به‌ قاعده‌ الحدود تدرء بالشبهات ، حد را اجراء نكند؟12

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
"توبه‌ با صرف‌ ادعاء هم‌ پذيرفته‌ مي شود البته‌ قولي‌ هم‌ هست‌ كه‌ توبه‌ بايد مقرون‌ با عمل‌ صالح‌ باشد وميزان‌ مقدميت‌ توبه‌ است‌ نه‌ اظهار عندالحاكم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
"1 ـ اظهار توبه‌ به‌ لفظ كافي‌ است .
2 ـ ثبوت‌ توبه‌ قبل‌ از اقامه‌ بينه‌ كافي‌ است . والله‌ العالم .
3 ـ احراز لازم‌ است . والله العالم ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
"1 ـ ظاهرا لفظ كافي‌ است .
2 ـ اصل‌ توبه‌ كافي‌ است‌ و اظهار توبه‌ نزد حاكم‌ لازم‌ نيست .
3 ـ ظاهرا احراز توبه‌ لازم‌ است ."
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
"1 ـ ظاهر ادله‌ اين‌ است‌ كه‌ بايد عملي‌ نيز از او ظاهر شود كه‌ دال‌ بر توبه‌ باشد.
2 ـ هرگاه‌ ثابت‌ شود توبه‌ قبل‌ از دستگيري‌ بوده ، كافيست .
3 ـ هرگاه‌ نشانه هايي‌ از توبه‌ آشكار شده‌ اما قطعي‌ و مسلم‌ نيست‌ مصداق‌ (الحدود تدرء...) مي تواندباشد."

 

سؤال
مردي‌ در عده‌ رجعيه‌ با زني‌ زنا كرده‌ و بعد از اتمام‌ عده‌ آن‌ زن‌ را به‌ عقد خود درآورده‌ و بعدامتوجه‌ شده‌ كه‌ اين‌ زنا موجب‌ حرمت‌ شده‌ است‌ ولي‌ اين‌ عقد ناشي‌ از فتواي‌ كسي‌ بوده‌ كه‌ قائل‌ به‌ عدم حرمت‌ عقد به‌ سبب‌ زناي‌ در عده‌ رجعيه‌ بوده‌ و اين‌ شخص‌ نيز از او تقليد مي كرده‌ و اكنون‌ توبه‌ كرده است . آيا حد بر او جاري‌ مي شود يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
"اگر توبه‌ عمل‌ زنايي‌ كه‌ در عده‌ رجعيه‌ انجام‌ داده‌ بعد از حكم‌ حاكم‌ به‌ اجراي‌ حد بر او باشد توبه‌ فايده اي ندارد و اگر قبل‌ از حكم‌ حاكم‌ و يا قبل‌ از اقامه‌ بينه‌ بر عليه‌ او باشد حد بر او جاري‌ نمي شود و زناي‌ بعدي‌ نيزچون‌ اين‌ شخص‌ از كسي‌ تقليد مي كرده‌ كه‌ اين‌ ازدواج‌ را جايز مي دانسته‌ است‌ حد ندارد."13

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ زناكار و غير او قبل‌ از قيام‌ بينه‌ و اقرار، توبه‌ كرده‌ باشد حد بر او جاري‌ نمي شود،در اين‌ صورت‌ توبه‌ او به‌ چه‌ چيز ثابت‌ مي شود؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
"اگر بعد از گرفتاري‌ مدعي‌ توبه‌ است‌ تا توبه‌ خود را ثابت‌ نكند رها نمي شود."14

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image