صغير بودن‌ قسم‌ خورندگان‌ در زمان‌ وقوع‌ جنايت

 

صغير بودن‌ قسم‌ خورندگان‌ در زمان‌ وقوع‌ جنايت

متن سئوال

 

چنانچه‌ حالفين‌ در موقع‌ وقوع‌ جنايت‌ صغير بوده اند لكن‌ در زمان‌ اجراي‌ مراسم‌ قسامه‌ رشيدباشند قسم‌ نامبردگان‌ نافذ است ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

ممكن‌ است‌ گفته‌ شود از آنجا كه‌ قسامه‌ خلاف‌ اصل‌ است ، لذا بايد به‌ قدر متيقن‌ از آن‌ اكتفا شود و قدرمتيقن‌ در آن‌ پنجاه‌ مردي‌ هستند كه‌ هنگام‌ تحقق‌ جنايت‌ بالغ‌ بوده‌ باشند و دليل‌ مربوط به‌ قسامه ،قسم‌ خورنده اي‌ كه‌ در زمان‌ وقوع‌ جنايت‌ نابالغ‌ بوده‌ و در زمان‌ اجراي‌ قسامه‌ به‌ بلوغ‌ رسيده‌ باشد را در برنمي گيرد و نمي توان‌ به‌ اطلاق‌ اين‌ ادله‌ متمسك‌ شد. و شايد به‌ همين‌ جهت‌ برخي‌ از فقهاي‌ عظام 1 در شركت چنين‌ كسي‌ در مراسم‌ قسامه‌ اشكال‌ كرده اند برخي‌ نيز ظاهرا قسامه‌ را از آن‌ جهت‌ كه‌ نوعي‌ شهادت‌ در آن‌ است ملحق‌ به‌ شهادت‌ كرده‌ و فرموده اند:
«اگر قدرت‌ تحمل‌ شهادت‌ را نداشته‌ باشد در مراسم‌ قسامه‌ نمي تواند شركت‌ كند.»2
ليكن‌ ظاهرا روايات‌ قسامه‌ به‌ تناسب‌ حكم‌ و موضوع‌ از اين‌ جهت‌ نه‌ تنها اطلاق‌ دارند; بلكه‌ ظهورشان‌ دراين‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ پنجاه‌ مرد قسم‌ بخورند دعوي‌ اثبات‌ مي شود خواه‌ زمان‌ جنايت‌ بالغ‌ بوده اند يا خير; و اين بيان‌ كه‌ قسامه‌ خلاف‌ اصل‌ است‌ و در چنين‌ مواردي‌ بايد به‌ قدر متيقن‌ بسنده‌ كرد، گرچه‌ در جاي‌ خود تمام است‌ ليكن‌ خلاف‌ اصل‌ بودن‌ قسامه‌ (همانطور كه‌ در روايات‌ اهل‌ البيت‌ (ع ) آمده‌ است ) تنها در اين‌ جهت‌ كه مدعي عليه‌ بايد بينه‌ بياورد والا با سوگند مدعي ، حق‌ ثابت‌ مي شود.
و اما اين‌ كه‌ شرايط قسم خورندگان‌ شرايط خاصي‌ به‌ غير از قسم خورندگان‌ در ديگر موارد بوده‌ باشد نه‌ تنهادليل‌ ندارد، بلكه‌ بر خلاف‌ ظهور ادله‌ است‌ و مي دانيم‌ كه‌ در موارد ديگر چنين‌ شرطي‌ وجود ندارد كه‌ بايدقسم خورنده‌ و يا شاهد هنگام‌ وقوع‌ جنايت‌ بالغ‌ بوده‌ باشد و لذا چنانچه‌ اموري‌ نظير بالغ‌ بودن‌ قسم خورنده‌ درحين‌ وقوع‌ جنايت‌ در خصوص‌ اين‌ باب‌ مورد نظر شارع‌ مي بود بايد بيان‌ مي شد و اين‌ امر از اموري‌ است‌ كه اشتراط آن‌ نياز به‌ بيان‌ دارد و در عرف‌ عدم‌ ذكر آن ، دال‌ بر عدم‌ اشتراطش‌ مي باشد. لذا به‌ مقدار خصوصيتي‌ كه در دلايل‌ مربوط به‌ قسامه‌ در مورد قسم‌ خورندگان‌ تصريح‌ شده‌ (نظير اشتراط رجوليت ) و ديگر شروطي‌ كه‌ درمطلق‌ قسم‌ معتبر مي باشد (نظير عقل‌ و...) بسنده‌ مي كنيم .
ظاهرا بر همين‌ اساس‌ بسياري‌ از مراجع‌ عظام‌ مورد را بلااشكال‌ دانسته اند كه‌ متن‌ استفتاءات‌ در ذيل مي آيد.

 

سؤال
در مورد قسامه‌ بفرماييد آيا كساني‌ كه‌ در زمان‌ وقوع‌ قتل‌ عاقل‌ نبوده‌ يا غير بالغ‌ بوده اند (كودك يا مراهق ) اما هنگام‌ اجراي‌ قسامه‌ عاقل‌ و بالغ‌ شده اند مي توانند جهت‌ اداي‌ سوگند در اين‌ مراسم شركت‌ كنند؟3

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
حكم‌ صغير و مجنون‌ حكم‌ غائب‌ است‌ به‌ تفصيلي‌ كه‌ در جاي‌ خود مذكور است .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
در هنگام‌ قسم‌ بايد از روي‌ علم‌ قسم‌ بخورند و همين‌ مقدار كفايت‌ مي كند والله‌ العالم .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
اگر در حال‌ قسم‌ واجد شرائط هستند مانع‌ ندارد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
مانعي‌ ندارد والله‌ العالم .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image