صلاحيت شوراي حل اختلاف

 

نشست قضايي دادگستري ايلام، خرداد 87

قطعه زميني مسکوني به مساحت دويست و بيست متر مربع (در شهرکي از توابع شهر ايلام) در سال 1375 از طرف بنياد امور مهاجرين و جنگزدگان به متصرف قانوني به فروش ميرسد و مبايعهنامه بين طرفين تنظيم ميگردد. سپس به ميزان صد و هشتاد متر مربع سند ثبت صادر ميشود، مالک نسبت به موضوع شکايت ميکند و دادخواستي مبني بر اصلاح سند ثبتي به طرفيت بنياد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک ايلام تنظيم مينمايد. آيا طرح دعوا در صلاحيت شوراي حل اختلاف است؟ در غير اين صورت طرح دعوا در صلاحيت چه مرجعي است؟

 

نظر اکثريت
در صلاحيت شوراي حل اختلاف نميتواند باشد، بهاستناد بند (3 ) ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، اگر اشتباه قلمي صورت گرفته باشد و در اثر آن اشتباه، سند چهل متر مربع کمتر صادر گرديده باشد، رسيدگي به آن اشتباه با هيأت نظارت موضوع ماده مذکور خواهد بود و اگر اشتباهي صورت نگرفته باشد، خواهان راجع به چهل متر مورد ادعاي خود بايد تشريفات ثبتي را طي کند و درخواست ثبت و صدور سند مالکيت براي مابقي آنرا بدهد و در اين فرض دادگاه نيز با تکليفي مواجه نبوده و دعواي خواهان را رد مينمايد.
نظر اقليت
دراين مسأله، شوراي حل اختلاف با توجه به فلسفه تأسيس و آيين نامه اجرايي وظايف و اختيارات آن، ميتواند در فرضي که خواسته دعوا تا ده ميليون ريال باشد، رسيدگي کند و حکم صادر نمايد. چنانچه خواسته بيشتر از ده ميليون ريال تقويم شود، در صلاحيت هيأت نظارت ثبت ميباشد.

 


نظريه گروه
نشست قضايي (5) مدني: اولاً: در صورتي که در جريان رسيدگي مشخص شود در ثبت ملک و يا دفتر املاک اشتباه قلمي رخ داده، رسيدگي در صلاحيت هيأت نظارت ثبت است. (بند (3 ) ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک). ثانيا:ً چنانچه مورد از مصاديق بند اول نباشد و زميني به شرط مساحت معين خريداري شده و مورد معامله قرار گرفته باشد ولي مساحت آن کمتر باشد، موضوع از مصاديق ماده 355 قانون مدني است که نياز به طرح دعوا در مرجع صالح دارد. (مرجع صالح با توجه به ميزان خواسته تقويم شده اعم از دادگاه عمومي و يا شوراي حل اختلاف است).
با توجه به اينکه فروشنده، بنياد امور مهاجرين و جنگ زدگان در فرض سؤال اعلام شده، خوانده دعوا در مانحنفيه بنياد مذکور است.
قابل ذکر است صلاحيت کنوني شوراي حل اختلاف در روستا بيست ميليون ريال و در شهر پنجاه ميليون ريال است. بنا به مراتب قسمت اول نظر اکثريت صحيح است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image