عدم ذکر حق عبور در صورت‌مجلس تفکيکي

 

عدم ذکر حق عبور در صورت‌مجلس تفکيکي

پرسش:
در صورت قيد <حق عبور پارکينگ شماره يک از پارکينگ شماره دو> در سند صاحب حق عبور، آيا ضروري است که اين موضوع در صورت‌مجلس تفکيکي و سند رسمي طرف مقابل؛ يعني مالک پارکينگي که حق عبور از آن براي مالک پارکينگ شماره يک وجود دارد، ذکر شود؟

 

 

 

پاسخ: ‌
با توجه به اين که پارکينگ در عرصه ملک بوده و جزو مشاعات مي‌باشد و حق استفاده از يک پارکينگ معين براي مالک واحدي معين، آن را از صورت مشاعي خارج نمي‌کند، بنابراين قيد <حق عبور براي پارکينگ شماره يک از پارکينگ شماره دو> در سند مالکيت ضروري نيست و طبق عرف چنين حقي پيش‌بيني شده است؛ اما آنچه به موجب قانون و مندرجات سند مالکيت براي مالک پارکينگ شماره يک ممنوع مي‌باشد، توقف و پارک در پارکينگ شماره دو خواهد بود و نه عبور از آن. ‌حق استفاده از يک پارکينگ معين به معناي مالکيت آن پارکينگ نيست؛ بلکه صرفاً حقي را براي واحدي معين ايجاد مي‌کند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image