به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

فوت وثيقه گذار، موجب انحلال قرار وثيقه نخواهد بود

 

فوت وثيقه گذار، موجب انحلال قرار وثيقه نخواهد بود

«نظريه شماره: ۲۲۴۰/۷- ۱۲/۴/۱۳۸۹»
ضمانت اجراي تعهد وثيقهگذار، مبني بر معرفي متهم به مرجع قضائي و قبول مال از وي به عنوان وثيقه آزادي متهم و ضبط مال معرفي شده از ناحيه او در صورت تخلف از انجام تعهدي است که بر عهده گرفته است. بنا به مراتب وثيقه (به ترتيبي که در امر کيفري معمول است) قائم به شخص وثيقهگذار نميباشد، بلکه ناظر بر مال مورد وثيقه است و بدين خاطر فوت وثيقهگذار موجب انحلال قرار وثيقه صادره و برائت ذمه او نخواهد بود.
چنانچه پس از ثبوت تخلف وثيقهگذار و عدم معرفي متهم تشريفات قانوني براي ضبط مال مورد وثيقه انجام يافته و مهلت مقرر در ماده (۱۴۰) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري سپري شده باشد و وثيقهگذار در اين حالت فوت کند، مرگ او مؤثر در مقام نبوده و مورد وثيقه ضبط خواهد شد.
چنانچه تشريفات قانوني خاتمه نيافته باشد؛ از جمله در اثناء مهلت بيست روزه، وثيقهگذار فوت کند، نظر به اين که تعهدات و الزامات مالي که بر عهده متوفي است، قهراً به ورثه منتقل ميگردد مالي که در وثيقه بوده و احتمالاً در شرف ضبط است، به آنان تعلق دارد مرجع قضايي ذيربط بايد مجدداً براي آنان اخطاريه مقرر در ماده (۱۴۰) قانون مرقوم را صادر نمايد و حتي درخواست فک وثيقه از ناحيه وراث قابل پذيرش نيست.
متهمي که با قرارهاي تأمين متعدد بازداشت ميباشد در صورت تجميع محکوميت، مجموع بازداشتهاي وي در حکم نهايي قابل احتساب است.
حق الوکاله در خصوص در دادخواست، اعاده دادرسي و تجديد نظر از آن
سؤال ـ در مواردي که دادخواست و دعوي مطروحه از سوي خواهان با طرح ايرادات شکلي و دفاعيات وکيل خوانده در جلسات اول رسيدگي منجر به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و در نهايت صدور قرار دفتر مبني بر رد دادخواست، به دليل عدم رفع نقص در مهلت قانوني گرديده که با اعتراض خواهان قرار مذکور توسط دادگاه مقام تأييد و ابرام گرديده است، ميزان حقالوکاله متعلقه به وکلاء دادگستري چقدر است؟
نظريه شماره 670/7ـ7/2/1388 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
هرگاه دادخواست خواهان با طرح ايرادات شکلي از ناحيه وکيل خوانده، منتهي به اعاده پرونده به دفتر دادگاه و سپس صدور قرار ردّ دادخواست توسط دفتر و تأييد آن در دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص در مهلت قانوني از ناحيه خواهان شود، در دعاوي مالي به استناد ملاک بند ـ ب ـ ماده 6 و در دعاوي غيرمالي برابر بند ـ ج ـ تبصره ذيل بند 2 ماده8 آييننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 1385 تعيين ميشود. ولي در مواردي که بين وکيل و موکل قرارداد باشد برابر قرارداد عمل ميشود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image