به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قتل‌ دو مرد مسلمان‌ توسط دو نفر

 

قتل‌ دو مرد مسلمان‌ توسط دو نفر

متن سئوال

 

در صورتي‌ كه‌ در ارتباط با اين‌ فرض‌ كه‌ چنانچه‌ دو مرد مسلمان‌ به‌ طور عمدي‌ و مشتركا دو مردمسلمان‌ ديگر را به‌ قتل‌ برسانند و اولياي‌ دم‌ مقتولين‌ خواهان‌ قصاص‌ هر دو قاتل‌ باشند آيا در مقام استيفاي‌ قصاص‌ اولياي‌ دم‌ هركدام‌ از مقتولين‌ بايستي‌ فاضل‌ ديه‌ به‌ هركدام‌ از قاتلين‌ پرداخت‌ نماينديا خير؟ سابقا از مراجع‌ عظام‌ استفتايي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ دستور فرماييد تصوير استفتائات‌ و پاسخ واصله‌ ارسال‌ شود.

 

 

 

متن پاسخ

 

در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ فوق‌ ـ كشته‌ شدن‌ دو مرد به‌ طور مشترك‌ توسط دو مرد ديگر ـ با مراجعه‌ به‌ منابع‌ فقهي‌ وفتاواي‌ مراجع‌ بزرگوار تقليد اين‌ مطلب‌ استفاده‌ مي شود كه‌ اگر اولياي‌ هر دو مقتول‌ همزمان‌ خواستار قصاص باشند، قصاص‌ بدون‌ رد فاضل‌ ديه ، انجام‌ خواهد شد.
در ادامه‌ به‌ ادله اي‌ كه‌ مي توان‌ مطلب‌ فوق‌ را استفاده‌ كرد، اشاره‌ مي شود:
1 ـ روح‌ حاكم‌ بر قوانين‌ شرعي‌ در باب‌ قصاص ، مبني‌ بر نفس‌ در برابر نفس‌ «النفس‌ باالنفس » و... قصاص بدون‌ رد فاضل‌ ديه‌ را ايجاب‌ مي كند.
در اين‌ جا گفتار يكي‌ از فقيهان‌ شيعه‌ را كه‌ يك‌ قاعده‌ كلي‌ را در اين‌ زمينه‌ ارائه‌ فرموده اند بيان‌ مي كنيم ،ايشان‌ بعد از تذكر صور مختلف‌ تعدد قاتل‌ و مقتول‌ به‌ عنوان‌ يك‌ قانون‌ كلي‌ چنين‌ مي فرمايند:
«و مما تقدم‌ ظهر سائر الصور الثلاثيه‌ في‌ القاتل ، و الثنائيه‌ في‌ المقتول ، الي‌ غير ذلك ، و المعيار الكلي‌ انه يحسب‌ كم‌ قيمه‌ القاتلين ، و كم‌ قيمه‌ المقتولين ، فتخرج‌ الثانيه‌ من‌ الاولي ، فاذا بقي‌ من‌ الاولي‌ شي ء، اعطي‌ ولي المقتول‌ ذلك‌ الشي ء الي‌ أولياء القاتلين ، كلا بحسبه ، و معني‌ (بحسبه ) انه‌ يلاحظ كم‌ جزءا قتل‌ (نصفا، أو ثلثا، أواكثر) و كم‌ قيمه‌ ذلك‌ الجزء من‌ المقتول ، فتخرج‌ قيمه‌ ذلك‌ الجزء المقتول ، من‌ قيمه‌ القاتل ، ثم‌ يعطي‌ ولي‌ القاتل بقيه‌ قيمه‌ القاتل .
و علي‌ هذا فالاقسام‌ ثلاثه :
الاول : ان‌ تتساوي‌ قيمه‌ القاتل‌ مع‌ قيمه‌ المقتول‌ فلارد.
الثاني : ان‌ تكون‌ قيمه‌ القاتل‌ أكثر من‌ قيمه‌ المقتول ، فيرد ولي‌ المقتول‌ الي‌ ولي‌ القاتل‌ تلك‌ الاكثريه .
الثالث : ان‌ تكون‌ قيمه‌ القاتل‌ أقل‌ من‌ قيمه‌ المقتول‌ و هنا لا رد، لقاعده‌ انه‌ لايجني‌ الجاني‌ أكثر من‌ قيمته ، فاذاقتلت‌ امرأه‌ رجلا قتلت‌ المرأه‌ بالرجل‌ فقط.»1
2 ـ پيامد خطرناك‌ پذيرش‌ رد فاضل‌ ديه‌ در مفروض‌ سؤال ، در صورتي‌ كه‌ دو نفر مثلا يكصد نفر را كشته باشند به‌ هيچ‌ وجه‌ با عدل‌ و انصافي‌ كه‌ شرع‌ مطهر پيوسته‌ بدان‌ تأكيد مي ورزد، سازگار نيست . زيرا لازم‌ مي آيدكه‌ هرچه‌ تعداد بيشتري‌ را كشته‌ باشند فاضل‌ ديه‌ بيشتري‌ را دريافت‌ كنند.
3 ـ با توجه‌ به‌ موارد مشابهي‌ كه‌ در فقه‌ مطرح‌ بوده‌ و از مراجع‌ عظام‌ نيز استفتا شده ، از قبيل‌ كشته‌ شدن‌ دوزن‌ توسط يك‌ مرد يا به‌ قتل‌ رسيدن‌ سه‌ مرد به‌ وسيله‌ دو مرد، كه‌ بدون‌ رد فاضل‌ ديه‌ قصاص‌ را تجويزفرموده اند، مي توان‌ با تنقيح‌ مناط و القاي‌ خصوصيت‌ حكم‌ موضوع‌ مورد سؤال‌ را از آن ها استفاده‌ كرد.استفتائات‌ مورد اشاره‌ به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
اگر مردي‌ دو زن‌ يا بيشتر را كشته‌ باشد و اولياي‌ آنان‌ خواهان‌ قصاص‌ باشند، بفرماييد:
الف . آيا اولياي‌ خواهان‌ قصاص‌ بايد چيزي‌ به‌ عنوان‌ فاضل‌ ديه‌ بپردازند يا خير؟
ب . در صورت‌ لزوم‌ پرداخت ، آيا بايد هر يك‌ از اولياي‌ خواهان‌ قصاص ، مستقلا و جداگانه‌ نصف ديه‌ يك‌ مرد را بدهند يا اين‌ كه‌ نصف‌ ديه‌ يك‌ مرد، به‌ نسبت‌ اولياي‌ خواهان‌ قصاص‌ تقسيم‌ مي شود؟(مثلا اگر مردي‌ دو زن‌ را كشته‌ باشد و اولياي‌ هر دو خواهان‌ قصاص‌ هستند، آيا بايد هر يك‌ از اوليانصف‌ ديه‌ يك‌ مرد را بدهند يا يك‌ چهارم‌ ديه‌ يك‌ مرد؟)2

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«اگر توزيع‌ شد چيزي‌ را نبايد بدهند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«چنانچه‌ مقتول‌ دو زن‌ باشند اولياي‌ هر يك‌ از مقتولين‌ كه‌ بخواهند قصاص‌ كنند ـ و سبقت‌ در استيفاي قصاص‌ بنمايند ـ بايد نصف‌ ديه‌ مرد را به‌ اولياي‌ مقتول‌ دوم‌ بدهند تا بتوانند مرد را قصاص‌ كنند، و اگر مقتول بيش‌ از دو زن‌ باشند اولياي‌ هر كدام‌ كه‌ بخواهند سبقت‌ در استيفاء قصاص‌ نمايند بايد نصف‌ ديه‌ مرد را به اولياي‌ بقيه‌ مقتولين‌ بدهند تا بتوانند قصاص‌ نمايند و اولياي‌ بقيه‌ مقتولين‌ كسري‌ ديه‌ مقتول‌ خود را از مال‌ قاتل مي گيرند، و اين‌ كه‌ اولياي‌ دو زن‌ مقتول‌ يا سه‌ زن‌ مقتول‌ بخواهند با هم‌ قاتل‌ را قصاص‌ نمايند اين‌ جور حق قصاص‌ ثابت‌ نيست ، البته‌ اين‌ كه‌ اولياي‌ بعضي‌ از مقتولين‌ كه‌ مي خواهند قصاص‌ كنند بايد نصف‌ ديه‌ مرد را به اولياي‌ مقتول‌ دوم‌ يا اولياي‌ بقيه‌ مقتولين‌ بدهند اين‌ از باب‌ حق‌ است‌ نه‌ حكم‌ بنابراين‌ چنانچه‌ اولياي‌ بقيه مقتولين‌ از حق‌ خود رفع‌ يد كنند و راضي‌ به‌ قصاص‌ آنها شده‌ و ديه اي‌ را كه‌ مستحق‌ هستند عفو كنند اولياي مقتول‌ اول‌ مي توانند بدون‌ دادن‌ نصف‌ ديه‌ قاتل‌ به‌ اولياي‌ مقتولين‌ ديگر، قصاص‌ نمايند. والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ موسي‌ شبيري‌ زنجاني
«اگر مقتول‌ دو زن‌ باشد خواهندگان‌ قصاص‌ چيزي‌ را به‌ عنوان‌ ديه‌ لازم‌ نيست‌ بپردازند و اگر مقتول‌ بيش‌ ازدو نفر باشد بايد قاتل‌ ديه‌ يك‌ زن‌ را به‌ اولياي‌ مقتولين‌ به‌ هر يك‌ به‌ نسبت‌ مساوي‌ بپرازد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«بعضي‌ از بزرگان‌ قدماء كه‌ مسأله‌ را متعرض‌ شده اند در مورد سؤال‌ فرموده اند اولياي‌ كشته‌ شدگان مي توانند قصاص‌ كنند و چيزي‌ به‌ عنوان‌ فاضل‌ ديه‌ بدهكار نيستند. والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«هرگاه‌ اولياي‌ دم‌ هر دو زن‌ متفقا و با هم‌ خواهان‌ قصاص‌ باشند چيزي‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ به‌ ورثه‌ قاتل‌ پرداخت نمي كنند. هميشه‌ موفق‌ باشيد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اگر اولياي‌ دو زن‌ كشته‌ شده‌ با هم‌ اتفاق‌ در قصاص‌ كردند، مشتركا قصاص‌ مي كنند و پرداخت‌ چيزي‌ به عنوان‌ ديه‌ براي‌ قاتل ، بر آنها واجب‌ نيست‌ كه‌ قبل‌ از قصاص‌ به‌ قاتل‌ بدهند و اگر اولياي‌ دو زن‌ كشته‌ شده‌ اتفاق بر قصاص‌ نكردند هر كدام‌ از اين‌ دو اوليا كه‌ خواستند قصاص‌ كنند، مي توانند قصاص‌ كنند، اول‌ نصف‌ ديه‌ مردقاتل‌ را پرداخت‌ مي كنند و قصاص‌ مي كنند.»

 

سؤال
اگر دو نفر به‌ طور شريكي‌ سه‌ نفر را به‌ قتل‌ برسانند آيا با توجه‌ به‌ آن‌ كه‌ جنايت‌ جانيان مستوجب‌ ديه‌ آنها و بلكه‌ بيش‌ از آن‌ است‌ اولياي‌ دم‌ (در صورتي‌ كه‌ اولياي‌ هر سه‌ مايل‌ به‌ قصاص باشند) مي توانند بدون‌ رد فاضل‌ ديه‌ قصاص‌ كنند و يا اين‌ كه‌ جنايت‌ هر جاني‌ را نسبت‌ به‌ هر مقتول جدا حساب‌ مي كنيم‌ و بنابر قانون‌ كلي‌ شركت‌ در قتل‌ چون‌ هر جاني‌ در نيمي‌ از جنايت‌ بر هر مقتول سهم‌ داشته‌ است‌ اولياي‌ دم‌ براي‌ قصاص‌ مجبور به‌ رد فاضل‌ ديه‌ هستند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ سؤال‌ رد فاضل‌ ديه‌ قصاص‌ لازم‌ نيست . والله‌ العالم .»3
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اگر جاني‌ دو نفر و مقتول‌ سه‌ نفر باشند و جنايت‌ با شركت‌ انجام‌ گرفته‌ باشد فاضل‌ ديه‌ منتفي‌ است .»4
در پايان‌ استفتائات‌ مربوط به‌ موضوع‌ سؤال‌ اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ دو مرد مسلمان‌ به‌ طور عمدي‌ و مشتركا دو مرد مسلمان‌ ديگر را به‌ قتل‌ برسانند واولياي دم‌ مقتولين‌ خواهان‌ قصاص‌ هر دو قاتل‌ باشند; آيا در مقام‌ استيفاي‌ قصاص ، اولياي دم‌ هر كدام از مقتولين‌ بايستي‌ فاضل‌ ديه‌ هر يك‌ از قاتلين‌ را پرداخت‌ نمايند؟5

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در فرض‌ سؤال‌ كه‌ قتل‌ به‌ وسيله‌ دو نفر واقع‌ شده‌ و هر دو قاتل‌ به‌ تقاضاي‌ ولي‌ مقتول‌ قصاص‌ مي شوندهرچند مشتركا واقع‌ شده‌ لكن‌ فاضل‌ ديه‌ مورد ندارد چون‌ اولياي‌ هر مقتولي‌ قاتل‌ را قصاص‌ مي نمايند ومفروض‌ اين‌ است‌ كه‌ قاتل ها و مقتول ها مرد بوده اند. والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«خير، در فرض‌ سؤال‌ هر يك‌ به‌ واسطه‌ يك‌ نفر قصاص‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در چنين‌ فرضي‌ فاضل‌ ديه‌ لازم‌ نيست .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اگر قصاص‌ به‌ تقاضاي‌ اولياي‌ دم‌ هر دو مقتول‌ باشد فاضل‌ ديه‌ تعلق‌ نمي گيرد و جمعا قصاص‌ كنند و اگريكي‌ از آنها قصاص‌ كند فاضل‌ ديه‌ را به‌ ديگري‌ مي دهند.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«در صورتي‌ كه‌ تمام‌ ورثه‌ هر دو مقتول‌ توافق‌ و مصالحه‌ نمايند كه‌ فاضل‌ ديه‌ يكي‌ از قاتلها در برابر ديگري قرار گيرد مي توانند بدون‌ پرداخت‌ فاضل‌ ديه‌ آن‌ دو را قصاص‌ نمايند.»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image