به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

ماهيت ديه و وصول مهريه از آن

 

ماهيت ديه و وصول مهريه از آن

متن سئوال

 

آيا ديه‌ متوفي‌ جزء ماترك‌ محسوب‌ مي شود و مهريه‌ زوجه‌ متوفي‌ از ديه‌ مزبور قابل‌ پرداخت‌ مي باشد ياخير؟

 

 

 

متن پاسخ
مطابق‌ فتاوي‌ مشهور فقيهان‌ اماميه :
1 . ديه‌ در حكم‌ مال‌ مقتول‌ و تركه‌ وي‌ محسوب‌ مي شود، خواه‌ قتل‌ عمد بوده‌ و مصالحه‌ بر ديه‌ شده‌ باشديا قتل‌ شبه‌ عمد و خطايي‌ باشد.1
2 . از آن‌ جا كه‌ ديه‌ مقتول‌ جزء ماترك‌ او محسوب‌ مي شود، از محل‌ ديه‌ ابتدا ديون‌ متوفي‌ پرداخت مي شود و به‌ وصاياي‌ وي‌ مطابق‌ موازين‌ عمل‌ مي شود و باقيمانده‌ آن‌ بين‌ همه‌ ورثه‌ بر اساس‌ سهم‌ الارث ،تقسيم‌ مي شود و همه‌ ورثه‌ نسبي‌ و سببي‌ حتي‌ زوجين‌ از آن‌ ارث‌ مي برند.2
3 . مهريه‌ مانند ساير ديون‌ و همرديف‌ آن ها است‌ و بايد از اصل‌ تركه‌ پرداخت‌ شود.3
بنابراين ، در فرض‌ سؤال ، مهريه‌ زوجه‌ شخص‌ متوفي‌ (اگر در زمان‌ حيات‌ متوفي‌ پرداخت‌ نشده‌ باشد)مانند ساير ديون‌ متوفي‌ از محل‌ ديه‌ مزبور، قابل‌ پرداخت‌ و بلكه‌ لازم‌ به‌ پرداخت‌ است‌ و اگر از ديه‌ چيزي‌ باقي بماند، بين‌ ورثه‌ از جمله‌ خود زوجه‌ بر اساس‌  مقررات‌ ارث‌ تقسيم‌ خواهد شد.
در اين‌ زمينه‌ استفتائاتي‌ وجود دارد كه‌ به‌ آن ها اشاره‌ مي شود:
سؤال
آيا ديه‌ مقتول‌ جزء ماترك‌ و دارايي‌ اوست‌ و آيا تقسيم‌ آن‌ بين‌ ورثه‌ همچون‌ قانون‌ ارث‌ است ؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«تمام‌ وارثان‌ نسبي‌ و سببي‌ از ديه‌ ارث‌ مي برند، مگر متقربان‌ به‌ مادر مانند برادر و خواهر مادري .»4

 

سؤال
شخصي‌ كه‌ در اثر تصادف‌ فوت‌ نموده‌ كه‌ داراي‌ پدر و مادر و زوجه‌ مي باشد در صورت‌ پرداخت‌ ديه‌ به وسيله‌ شركت‌ بيمه‌ يا غيره‌ آيا زوجه‌ هم‌ حقي‌ از ديه‌ دارد و در صورت‌ ذي حق‌ بودن‌ چه‌ مقدار از ديه‌ به‌ او تعلق مي گيرد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«ديه‌ هم‌ مثل‌ ساير اموال‌ ميت‌ است‌ و زوجه‌ از آن‌ ارث‌ مي برد و فقط كساني‌ كه‌ به‌ وسيله‌ مادر ميت‌ با اوقرابت‌ دارند مانند خواهر و برادر مادري‌ و همچنين‌ دايي هاي‌ ميت‌ از آن‌ ارث‌ نمي برند و سهم‌ زوجه‌ اگر ميت اولاد ندارد يك‌ چهارم‌ از كل‌ مال‌ بعد از دين‌ و وصيت‌ است .»5

 

سؤال
اين جانب‌ با مردي‌ ازدواج‌ كردم‌ او بعد از ازدواج ، مخارج‌ زندگي‌ مرا با ديگر برادرانش‌ مجزا نمود و همين‌ امرموجب‌ خشم‌ آنان‌ گرديد و مرتب‌ مزاحم‌ ما مي شدند و حتي‌ مرا تهديد به‌ قتل‌ نمودند، لذا من‌ با اطلاع‌ همسرم‌ بافرزندانم‌ به‌ خانه‌ پدرم‌ رفتم . بالاخره‌ برادران‌ به‌ تفاهم‌ نرسيدند تا اين‌ كه‌ روزي‌ همسرم ، فرزندانش‌ را با خود برد،اما متأسفانه‌ با خوراندن‌ سم‌ به‌ فرزندان ، آنان‌ را كشت‌ و خود نيز با خوردن‌ سم ، بعد از سه‌ روز جان‌ سپرد، علماي شهرمان‌ درباره‌ كيفيت‌ ارث‌ بردن‌ من ، نظراتي‌ داده اند، تمنا دارم‌ نظر خود را بيان‌ فرماييد.

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«اول‌ ديون‌ ميت‌ از تركه‌ خارج‌ و به‌ صاحبانش‌ مي رسد و مهر زن‌ از ديون‌ است‌ و همچنين‌ ديه‌ بچه ها كه‌ به مادرشان‌ مي رسد و چنانچه‌ از تركه‌ چيزي‌ باقي‌ ماند ربع‌ آن‌ به‌ تفصيلي‌ كه‌ در رساله‌ آمده‌ به‌ زن‌ مي رسد و بقيه‌ راساير ورثه‌ ارث‌ مي برند.»6

 

سؤال
پسر اين جانب‌ بر اثر تصادف‌ از دنيا رفته‌ است‌ و همسرش‌ مبلغ‌ ده‌ هزار تومان‌ به‌ عنوان‌ مهريه‌ و هشت‌ يك از فدوي‌ گرفته‌ است‌ و اين‌ پسر متوفي‌ داراي‌ يك‌ پسر هيجده‌ ماهه‌ است‌ و زنش‌ كه‌ حامله‌ است‌ عمارت‌ پسرم‌ راتصرف‌ نموده‌ (عروسم‌ آن‌ ده‌ هزار تومان‌ را از خون‌ بهاي‌ پسرم‌ گرفته‌ است ) آيا در اين‌ مورد، مهريه‌ و هشت‌ يك به‌ عروسم‌ مي رسد يا نه ؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«بعد از اداي‌ ديون‌ متوفي‌ (كه‌ از جمله‌ آن‌ مهريه‌ زوجه‌ است ) بقيه‌ تركه‌ به‌ همه‌ ورثه‌ مي رسد و زن‌ از زمين ارث‌ نمي برد و از قيمت‌ ساختمان‌ ارث‌ مي برد و حمل‌ از ورثه‌ محسوب‌ است‌ به‌ شرط آن‌ كه‌ زنده‌ به‌ دنيا بيايد وچنانچه‌ ده‌ هزار تومان‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ داده‌ شده‌ به‌ همه‌ ورثه‌ مي رسد.»7

 

سؤال
آيا با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ تمام‌ درآمد شوهرم‌ از تهران‌ براي‌ پدر و مادرش‌ ارسال‌ مي شد، حقير مي توانم‌ ازخانواده‌ شوهر، مهريه‌ را مطالبه‌ كنم ، به‌ چه‌ ميزان ، مهريه‌ كامل‌ يا نصف‌ آن ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«از خانواده‌ شوهر نمي توانيد مهريه‌ طلب‌ كنيد ولي‌ از ماترك‌ ميت‌ كه‌ از جمله‌ آن ها ديه‌ است‌ مي توانيدتمام‌ مهريه‌ خود را مطالبه‌ نماييد و بر ورثه‌ او واجب‌ است‌ كه‌ مهريه‌ زوجه‌ او را مانند ساير ديون‌ متوفي‌ از ماترك او بپردازند. والله‌ العالم .»8

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image