مباني‌ فقهي‌ قمار و بازي‌ با آلات‌ آن‌ (پاسور(

 مباني‌ فقهي‌ قمار و بازي‌ با آلات‌ آن‌ (پاسور(

متن سئوال

 

آيا ورق‌ پاسور از آلات‌ قمار محسوب‌ مي گردد؟ حكم‌ فقهي‌ آن‌ را بيان‌ فرماييد؟

 

 

 

متن پاسخ
قمار از موضوعاتي‌ است‌ كه‌ در شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ تحريم‌ شده‌ و در قرآن‌ كريم‌ و روايات‌ فراوان‌ بر حرمت آن‌ تصريح‌ شده‌ و حرام‌ بودن‌ آن‌ مورد اجماع‌ فريقين‌ است .
شيخ‌ انصاري‌ مي فرمايد:
«القمار حرام‌ اجماعا و يدل‌ عليه‌ الكتاب‌ و السنه‌ المتواتره »1
قرآن‌ كريم‌ در آيه‌ شريفه‌ 90 سوره‌ مائده‌ مي فرمايد:
«انما الخمر و الميسر و الازلام‌ رجس‌ من‌ عمل‌ الشيطان‌ فاجتنبوه ».
محقق‌ اردبيلي‌ در ذيل‌ آيه‌ شريفه‌ مي فرمايد:
«ثم‌ اعلم‌ ان‌ ظاهر الايه‌ تحريم‌ الخمر و كل‌ مسكر مطلقا و كذا كل‌ قمار و ميسر... ».2
در روايت‌ جابر از امام‌ باقر (ع ) آمده‌ است :
لما انزل‌ الله‌ تعالي‌ علي‌ رسوله‌ (ص ) «انما الخمر و الميسر و الازلام‌ رجس‌ من‌ عمل‌ الشيطان ... قيل : يارسول الله‌ (ص ) ما الميسر؟ فقال‌ كل‌ ما تقومر به‌ حتي‌ الكعاب‌ و الجوز...».3
فقهاي‌ اماميه‌ نيز با استفاده‌ از كتاب‌ و سنت‌ حكم‌ به‌ حرام‌ بودن‌ قمار داده اند.

 

شيخ‌ صدوق‌ (ره )
«از بازي‌ كردن‌ با نرد بپرهيز براي‌ اين‌ كه‌ امام‌ صادق‌ (ع ) از آن‌ نهي‌ فرموده‌ است . مثل‌ كسي‌ كه‌ به‌ قصد قماربا نرد بازي‌ مي كند، مثل‌ كسي‌ است‌ كه‌ گوشت‌ خوك‌ مي خورد و مثل‌ كسي‌ كه‌ بدون‌ چنين‌ قصدي‌ با آن‌ بازي مي كند، مثل‌ كسي‌ است‌ كه‌ دستش‌ را در گوشت‌ يا خون‌ خوك‌ قرار مي دهد».4
شيخ‌ طوسي‌ (ره )
«شطرنج‌ و نرد و... حرام‌ و ممنوع‌ است ».5
صاحب‌ جواهر (ره )
«از جمله‌ كسب هاي‌ حرام‌ قمار است . به‌ دليل‌ اجماع‌ محصل‌ و منقول‌ و احاديث‌ مستفيضه‌ يا متواتره‌ كه‌ دراين‌ باب‌ وارد شده‌ است ...، ادله‌ شرعي‌ سه گانه‌ (كتاب ، سنت‌ و اجماع ) هم‌ بر حرمت‌ قمار كردن‌ دلالت‌ دارد وهم‌ بر حرمت‌ مالي‌ كه‌ از اين‌ راه‌ به‌ دست‌ مي آيد».6
بنابراين ، در اصل‌ حرام‌ بودن‌ قمار بحثي‌ نيست‌ ولي‌ چند نكته‌ قابل‌ بحث‌ و بررسي‌ است :
1 ـ آيا بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ برد و باخت‌ حرام‌ است ؟
2 ـ آيا پاسور از آلات‌ قمار محسوب‌ مي شود؟

 

1 ـ آيا بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ برد و باخت‌ حرام‌ است ؟
بسياري‌ از فقها بازي‌ با آلات‌ قمار را مطلقا با رهن‌ يا بدون‌ رهن‌ حرام‌ دانسته اند.
محقق‌ حلي‌ (ره )
«بازي‌ با تمام‌ آلات‌ قمار مانند شطرنج ، نرد و غير اين ها حرام‌ است‌ و فرق‌ نمي كند كه‌ به‌ قصد لهو باشد يايادگيري‌ يا قمار».7
محقق‌ اردبيلي‌ (ره )
«ظاهرا نزد اماميه‌ اختلاف‌ در حرمت‌ بازي‌ با تمام‌ آلات‌ قمار نيست‌ و فرق‌ نمي كند منظور يادگيري‌ ياتقويت‌ فكر باشد يا نباشد.»8
صاحب‌ جواهر (ره )
«هيچ‌ شك‌ و اختلافي‌ نيست‌ كه‌ بازي‌ با تمام‌ آلات‌ قمار مانند شطرنج‌ و نرد حرام‌ است‌ و فرق‌ نمي كند به قصد لهو يا يادگيري‌ و يا قمار باشد.»9
اكثر فقهاي‌ معاصر نيز همين‌ قول‌ را پذيرفته اند.

 

سؤال
بازي هاي‌ سرگرم‌ كننده ، بدون‌ شرطبندي ، مانند شطرنج‌ و تخته‌ نرد و غيره‌ چگونه‌ است ؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«بازي‌ با آلات‌ قمار مطلقا حرام‌ است ».10
البته‌ نظر معظم له‌ در مورد شطرنج‌ به‌ شرط خروج‌ از آلات‌ قمار تغيير كرده‌ كه‌ در واقع‌ خروج‌ موضوعي‌ ازآلات‌ قمار پيدا نموده‌ است .

 

سؤال
اگر شطرنج‌ آلت‌ قمار بودن‌ خود را به‌ كلي‌ از دست‌ داده‌ باشد و چون‌ امروزه‌ تنها به‌ عنوان‌ يك ورزش‌ فكري‌ از آن‌ استفاده‌ گردد بازي‌ با آن‌ چه‌ صورتي‌ دارد؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«بر فرض‌ مذكور اگر برد و باختي‌ در بين‌ نباشد اشكال‌ ندارد.»11

 

سؤال
بازي‌ كردن‌ با آلات‌ قمار در صورتي‌ كه‌ منظور برد و باخت‌ نباشد فقط جهت‌ تفريح‌ و سرگرمي‌ چه صورت‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
«بازي‌ كردن‌ با آلات‌ قمار مثل‌ نرد و شطرنج‌ و پاسور حرام‌ است  اگرچه‌ قصد برد و باخت‌ نداشته‌ باشد.»12

 

سؤال
هرگاه‌ اشخاصي‌ بدون‌ شرط بندي‌ و بدون‌ قصد قمار و تحصيل‌ درآمد با ورق‌ بازي‌ كنند و عمل آنها براي‌ مجرد آرامش‌ و بازي‌ باشد، آيا اين‌ عمل‌ حرام‌ است‌ و اين‌ اشخاص‌ مرتكب‌ حرام‌ شده اند؟ حكم حضور در چنين‌ مجالسي‌ براي‌ تفرج‌ چيست ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«بازي‌ كردن‌ با ورق هايي‌ كه‌ عرفا از آلات‌ قمار شمرده‌ مي شود مطلقا حرام‌ است‌ و جايز نيست‌ شركت كردن‌ از روي‌ اختيار در مجلسي‌ كه‌ قمار بازي‌ مي شود.»13
در مقابل‌ برخي‌ از فقها حرمت‌ بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ برد و باخت‌ را نپذيرفته اند.
صاحب‌ جامع‌ المدارك‌ (ره ) مي فرمايد:
«الثانيه : اللعب‌ بالات‌ القمار من‌ دون‌ الرهن‌ قد يشك‌ في‌ حرمته‌ حتي‌ مع‌ صدق‌ القمار من‌ جهه‌ الانصراف الي‌ ما كان‌ مع‌ الرهن ».14
به‌ نظر مي رسد ايشان‌ با نقل‌ و رد ادله‌ حرمت‌ بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ رهن‌ اين‌ تشكيك‌ را تقويت‌ كرده‌ وحرمت‌ را نپذيرفته اند. امام‌ خميني‌ (ره ) در اين‌ زمينه‌ مي فرمايد:
«اما راجع‌ به‌ دو سؤال ، يكي‌ بازي‌ با شطرنج‌ در صورتي‌ كه‌ از آلت‌ قمار بودن‌ به‌ كلي‌ خارج‌ شده‌ باشد، بايدعرض‌ كنم‌ كه‌ شما مراجعه‌ كنيد به‌ كتاب‌ جامع‌ المدارك‌ مرحوم‌ آيت‌ الله‌ آقاي‌ حاج‌ سيد احمد خوانساري‌ كه بازي‌ با شطرنج‌ را بدون‌ رهن‌ جايز مي داند و در تمام‌ ادله‌ خدشه‌ مي كند... .»15

 

سؤال
بازي‌ كردن‌ با آلات‌ قمار در صورتي‌ كه‌ منظور برد و باخت‌ نباشد فقط جهت‌ تفريح‌ و سرگرمي‌ چه صورت‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«بازي‌ كردن‌ با آلات‌ قمار از قبيل‌ نرد و پاسور و شطرنج‌ با برد و باخت‌ حرام‌ قطعي‌ است‌ و بدون‌ برد وباخت‌ احتياط در ترك‌ آن‌ است‌ و در شطرنج‌ احتياط اشد است .»16

 

سؤال
آيا بازي‌ كردن‌ با پاسور بدون‌ برد و باخت‌ جايز است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد علي‌ اراكي‌ (ره )
«مفروض‌ مسأله‌ بعيد نيست‌ داخل‌ در عنوان‌ لغو باشد و احوط ترك‌ آن‌ است .»17
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«اشكال‌ دارد.»18

 

سؤال
بازي‌ كردن‌ با پاسور چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«اگر از آلت‌ قمار بودن‌ خارج‌ شده‌ باشد و برد و باختي‌ در كار نباشد مانعي‌ ندارد.»19

 

ادله‌ قائلين‌ به‌ حرمت
1 ـ بر بازي‌ بدون‌ برد و باخت‌ با آلات‌ قمار، قمار صدق‌ مي كند و مسلما قمار حرام‌ است . بنابراين‌ بازي بدون‌ برد و باخت‌ با آلات‌ قمار نيز قمار و حرام‌ است .
صاحب‌ جواهر در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد:
«نعم‌ عن‌ ظاهر الصحاح‌ و المصباح‌ المنير و كذلك‌ التكمله‌ و الذيل ، انه‌ قد يطلق‌ علي‌ اللعب‌ بها مطلقا مع الرهن‌ و دونه‌ و لافرق‌ في‌ ذلك‌ بين‌ الشطرنج‌ و النرد و بين‌ غيرهما من‌ افراده‌ كلعبه‌ الامير و الثلاثه‌ و الاربعه‌ عشر والجوز و البيض‌ و الكعاب‌ و نحوها مما اعتيد المقامره‌ به ... »20.
2 - روايت‌ تحف‌ العقول‌ از امام‌ صادق‌ (ع ):
«انما ما يجي‌ منه‌ الفساد محضا لايجوز التقلب‌ فيه‌ من‌ جميع‌ وجوه‌ الحركات ».21
به‌ اين‌ روايت‌ استدلال‌ شده‌ است‌ كه‌ امام‌ (ع ) فرمود:
«هر چيزي‌ كه‌ فساد محض‌ باشد و هيچ‌ منفعت‌ مشروع‌ نداشته‌ باشد هرگونه‌ تصرف‌ و استفاده‌ از آن‌ جايزنيست‌ و آلات‌ قمار نيز فساد محض‌ بوده‌ و هيچ‌ منفعتي‌ ندارد، لذا بازي‌ با آنها مطلقا حرام‌ است ».
3 ـ روايت‌ ابي‌ الجارود از امام‌ باقر (ع ) كه‌ در ذيل‌ آيه‌ (انما الخمر و الميسر والازلام‌ رجس‌ من‌ عمل‌ الشيطان فاجتنبوه ...) فرمود:
«... اما الميسر فالنرد و الشطرنج‌ و كل‌ قمار ميسر ـ الي‌ ان‌ قال‌ ـ كل‌ هذا بيعه‌ و شراؤه‌ و الانتفاع‌ بشي‌ من‌ هذاحرام‌ محرم ...».22
به‌ اين‌ روايت‌ استدلال‌ شده‌ است‌ كه‌ امام‌ (ع ) نرد و شطرنج‌ و هر قماري‌ را ميسر دانسته‌ است‌ و خريد وفروش‌ و هرگونه‌ انتفاع‌ از آن‌ را تحريم‌ نموده‌ است  از جمله‌ اين‌ انتفاع ، بازي‌ بدون‌ رهن‌ با اين‌ وسايل‌ است‌ كه مشمول‌ اين‌ تحريم‌ قرار مي گيرد.
4 ـ روايت‌ ابي‌ الربيع‌ الشامي‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) «قال : سئل‌ عن‌ الشطرنج‌ و النرد فقال : لاتقربوهما...»23 دراين‌ روايت‌ امام‌ (ع ) از نزديك‌ شدن‌ به‌ شطرنج‌ و نرد نهي‌ كرده‌ كه‌ كنايه‌ از حرمت‌ بازي‌ با آن‌ دو با رهن‌ و بدون رهن‌ است .
5 ـ موثقه‌ زراره‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) «انه‌ سئل‌ عن‌ الشطرنج‌ و لعبه‌ شبيب‌ التي‌ يقال‌ لها: لعبه‌ الامير و عن‌ لعبه الثلث ؟ فقال‌ (ع ): أرايتك‌ اذا ميز الله‌ الحق‌ و الباطل‌ مع‌ أيهما تكون ؟ قال : مع‌ الباطل ، قال : فلا خير فيه »24
در استدلال‌ به‌ روايت‌ فوق ، گرچه‌ جمله‌ «فلا خير فيه » في‌ نفسه‌ دلالت‌ بر تحريم‌ ندارد لكن‌ به‌ مقتضاي اطلاق‌ شطرنج‌ و غير آن‌ كه‌ شكي‌ در حرمت‌ آن‌ نيست ، فهميده‌ مي شود كه‌ روايت‌ به‌ كنايه‌ بر حرمت‌ بازي‌ باشطرنج‌ و لعبه‌ الامير و لعبه‌ الثلاث‌ دلالت‌ مي كند.25
6 ـ روايت‌ فضيل‌ «قال : سالت‌ اباجعفر (ع ) عن‌ هذه‌ الاشياء التي‌ يلعب‌ بها الناس ، النرد و الشطرنج‌ حتي انتهيت‌ الي‌ السدر فقال : اذا ميز الله‌ الحق‌ من‌ الباطل‌ مع‌ أيهما يكون ؟ قال : مع‌ الباطل‌ قال‌ (ع ): فما لك‌ وللباطل ».26
كيفيت‌ دلالت‌ اين‌ روايت‌ مانند روايت‌ فوق‌ است .
7 ـ روايت‌ عبدالواحد بن‌ المختار از امام‌ صادق‌ (ع ) قال‌ سألت‌ عن‌ اللعب‌ بالشطرنج‌ فقال‌ (ع ): «ان‌ المؤمن لمشغول‌ عن‌ اللعب ».27
در اين‌ روايت‌ امام‌ صادق‌ (ع ) در مورد بازي‌ با شطرنج‌ مي فرمايد:
«انسان‌ مؤمن‌ به‌ لعب‌ مشغول‌ نمي شود. پس‌ معلوم‌ مي شود بازي‌ با شطرنج‌ لعب‌ و حرام‌ است ».
8 ـ صحيحه‌ ابي‌ خلاد از امام‌ رضا (ع ) «قال : النرد و الشطرنج‌ و الاربعه‌ عشر بمنزله‌ واحده‌ و كل‌ ما قومرعليه‌ فهو ميسر».28
در اين‌ روايت‌ امام‌ رضا (ع ) مي فرمايد:
«نرد، شطرنج‌ و اربعه‌ عشر به‌ منزله‌ يك‌ چيز هستند و هرچيزي‌ كه‌ با آن‌ قمار شود ميسر است . پس‌ اين آلات‌ ميسر بوده‌ و بازي‌ با آنها حرام‌ است ».
9 ـ معتبره‌ سكوني‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) «نهي‌ رسول الله‌ (ص ) عن‌ اللعب‌ بالشطرنج‌ و النرد».29
در اين‌ روايت‌ پيامبر اكرم‌ (ص ) از بازي‌ با شطرنج‌ و نرد نهي‌ كرده‌ است‌ و اين‌ نهي‌ مطلق‌ بوده ، شامل‌ بازي‌ بارهن‌ و بدون‌ رهن‌ مي گردد. بنابراين ، بازي‌ با آلات‌ قمار با رهن‌ و بدون‌ رهن‌ حرام‌ است .
10 ـ صحيحه‌ زيد شحام : سألت‌ ابا عبدالله‌ (ع ) عن‌ قول‌ الله‌ عزوجل : «فاجتنبوا الرجس‌ من‌ الاوثان‌ واجتنبوا قول‌ الزور قال : الرجس‌ من‌ الاوثان‌ الشطرنج‌ و قول‌ الزور الغناء»30
در اين‌ روايت‌ امام‌ صادق‌ (ع ) شطرنج‌ را رجس‌ دانسته‌ كه‌ آيه‌ شريفه‌ بر اجتناب‌ از آن‌ امر مي كند و لزوم اجتناب‌ نيز اعم‌ از بازي‌ با رهن‌ و بدون‌ رهن‌ است .

 

ادله‌ قائلين‌ به‌ احتياط
گروهي‌ از فقها با رد ادله‌ قائلين‌ به‌ حرمت‌ بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ برد و باخت‌ و ناكافي‌ دانستن‌ اين‌ دلايل ،به‌ حرمت‌ بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ رهن‌ فتوي‌ نداده‌ و در مسأله‌ احتياط كرده اند كه‌ ما در اينجا به‌ برخي‌ از ادله اين‌ گروه‌ اشاره‌ مي كنيم .
1 ـ دليل‌ اول‌ قائلين‌ به‌ حرمت‌ اين‌ بود كه‌ بازي‌ بدون‌ برد و باخت‌ با آلات‌ قمار، قمار بر آن‌ صدق‌ مي كندولذا مشمول‌ حرمت‌ قمار مي شود. بر اين‌ دليل‌ اشكال‌ كردند كه‌ بسياري‌ از لغويون‌ و فقها بازي‌ بدون‌ برد وباخت‌ با آلات‌ قمار را، مصداق‌ قمار نمي دانند. مثلا در لسان العرب‌ آمده‌ است : «قامره‌ الرجل‌ مقامره‌ و قمارا:راهنه‌ و هو التقامر».31 يا در اقرب‌ الموارد آمده‌ است : «قامره : راهنه‌ و لاعبه‌ في‌ القمار».32
صاحب‌ مصباح‌ الفقاهه‌ پيرامون‌ كلام‌ صاحب‌ جواهر مي فرمايد:
«والظاهر انه‌ (صدق‌ قمار بر بازي‌ بدون‌ رهن ) من‌ باب‌ المجاز لعلاقه‌ المشابهه‌ و المشاكله‌ و لااقل‌ من‌ الشك في‌ صدق‌ مفهوم‌ القمار عليه‌ و من‌ المعلوم‌ انه‌ مع‌ الشك‌ في‌ الصدق‌ لايجوز التمسك‌ بالمطلقات ».33
شيخ‌ انصاري‌ در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد:
«در صدق‌ قمار بر بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ برد و باخت‌ شبهه‌ است .»34
امام‌ خميني‌ (ره ) نيز مي فرمايد:
«صدق‌ نكردن‌ ميسر و قمار بر بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ رهن‌ بعيد نيست . همانطور كه‌ كلمات‌ عده‌ زيادي‌ ازاهل‌ لغت‌ مانند صاحب‌ قاموس ، مجمع‌ البحرين ، المنجد، منتهي‌ الارب‌ و محكي‌ لسان‌ العرب‌ به‌ آن‌ شهادت مي دهد.35
بنابراين ، باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ بسياري‌ از فقها و همچنين‌ عرف ، بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ برد و باخت‌ را قمارنمي دانند از اين‌ حيث‌ نمي توان‌ گفت‌ كه‌ اين‌ بازي‌ حرام‌ است‌ و بايد ساير ادله‌ بررسي‌ شود.
2 ـ دليل‌ دوم‌ قائلين‌ به‌ حرمت ، روايت‌ تحف‌ العقول‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) بود كه‌ امام‌ (ع ) فرمود:
«انما ما يجي‌ منه‌ الفساد محضا لايجوز التقلب‌ فيه‌ من‌ جميع‌ وجوه‌ الحركات ».36
بر اين‌ روايت‌ اشكال‌ شد كه‌ اولا: سند روايت‌ ضعيف‌ است ، ثانيا: مراد از تقلب‌ تصرف‌ در بارزترين‌ اثرمقصود مي باشد كه‌ در مورد بازي‌ با آلات‌ قمار، بازي‌ با رهن‌ مراد است . چرا كه‌ انتفاع‌ از آن‌ به‌ فرد بارز كه‌ بازي‌ بابرد و باخت‌ است‌ منصرف‌ مي باشد. ثالثا: اين‌ روايت‌ فقط بر كبراي‌ قضيه‌ دلالت‌ دارد و بر صغري‌ دلالتي‌ ندارد.
اين‌ كه‌ بازي‌ با آلات‌ قمار مطلقا فساد محض‌ است‌ از اين‌ روايت‌ استفاده‌ نمي شود و امري‌ است‌ كه‌ بايد ازخارج‌ استفاده‌ و اثبات‌ شود و اين‌ كه‌ آلات‌ قمار اين گونه‌ است‌ اول‌ كلام‌ است . اگر بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ رهن جايز باشد، ديگر فساد محض‌ نيست‌ و اين‌ روايت‌ موضوع‌ خودش‌ را اثبات‌ نمي كند.37
3 ـ دليل‌ سوم‌ قائلين‌ به‌ حرمت‌ روايت‌ ابي‌ الجارود از امام‌ باقر (ع ) در ذيل‌ آيه‌ شريفه‌ (انما الخمر و الميسروالازلام‌ رجس‌ من‌ عمل‌ الشيطان‌ فاجتنبوه ) مي باشد. قال : «... الميسر فالنرد و الشطرنج‌ و كل‌ قمار ميسر ـ الي‌ ان قال‌ ـ كل‌ هذا بيعه‌ و شراؤه‌ و الانتفاع‌ بشي‌ من‌ هذا حرام‌ محرم ».38
بر اين‌ دليل‌ اشكال‌ شد كه‌ اولا: سند روايت‌ ضعيف‌ است ; چون‌ ابي‌ الجارود زياد بن‌ المنذر توثيق‌ نشده ،بلكه‌ شديدا نكوهش‌ شده‌ است‌ و امام‌ صادق‌ (ع ) مي فرمايد:
«او بسيار دروغگو است .»39
علامه‌ مجلسي‌ نيز درباره‌ وي‌ مي گويد:
«ولا اعتماد علي‌ نقل‌ هذا الضال‌ المبتدع‌ في‌ دينه ».40
ولي‌ محقق‌ خويي‌ (ره ) در معجم‌ الرجال‌ با ضعيف‌ دانستن‌ سند روايت‌ امام‌ صادق‌ (ع ) درباره‌ ابي الجاروداو را توثيق‌ كرده‌ و مي گويد:
«والظاهر انه‌ ثقه ».41
در اين‌ صورت‌ بحث‌ در سند مبنايي‌ خواهد بود.
ثانيا: حرمت‌ انتفاع‌ از آن‌ به‌ بازي‌ با آلات‌ قمار با رهن‌ كه‌ فرد غالب‌ است‌ انصراف‌ دارد. به‌ نظر مي رسدادعاي‌ انصراف‌ تام‌ نباشد كه‌ در ادامه‌ خواهد آمد.
4 ـ دليل‌ چهارم‌ قائلين‌ به‌ حرمت‌ روايت‌ عبدالواحد بن‌ المختار از امام‌ صادق‌ (ع ) است‌ كه‌ مي گويد:
سألت‌ أباعبدالله‌ عن‌ اللعب‌ بالشطرنج‌ فقال‌ (ع ): «ان‌ المومن‌ لمشغول‌ عن‌ اللعب ».42
به‌ اين‌ روايت‌ اشكال‌ كردند كه‌ اولا: سند روايت‌ به‌ دليل‌ محمد بن‌ عنسبه‌ و ديگران‌ ضعيف‌ است‌ و ثانيا:دلالت‌ بر حرمت‌ بازي‌ با آلات‌ قمار ندارد; بلكه‌ ارشاد به‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ مؤمن‌ به‌ كاري‌ كه‌ فايده اي‌ براي‌ دنياو آخرت‌ او ندارد مشغول‌ نمي شود43 و لذا دلالتي‌ بر حرمت‌ لعب‌ ندارد.
5 ـ يكي‌ ديگر از ادله‌ قائلين‌ به‌ حرمت‌ موثقه‌ زراره‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) است .
«انه‌ سئل‌ عن‌ الشطرنج‌ و عن‌ لعبه‌ شبيب‌ التي‌ يقال‌ لها: لعبه‌ الامير و عن‌ لعبه‌ الثلث‌ فقال‌ (ع ): أرأيت‌ اذاميزالله‌ الحق‌ و الباطل‌ مع‌ أيهما تكون ؟ قال : مع‌ الباطل‌ قال : فلاخير فيه ».44
بر اين‌ روايت‌ اشكال‌ كردند كه‌ اين‌ روايت‌ دلالت‌ بر حرمت‌ بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ رهن‌ ندارد. چون‌ نفي خير اعم‌ از حرمت‌ و كراهت‌ است‌ و روايت‌ به‌ تنهايي‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ ساير ادله ، دلالت‌ بر تحريم‌ بازي‌ باآلات‌ قمار بدون‌ برد و باخت‌ ندارد.
6 ـ ديگر دليل‌ قائلين‌ به‌ حرمت ، روايت‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) است‌ كه‌ مي فرمايد:
«كل‌ ما ألهي‌ عن‌ ذكرالله‌ فهو من‌ الميسر».45
به‌ اين‌ دليل‌ اشكال‌ شد كه‌ اولا سند روايت‌ به‌ دليل‌ ابن‌ الصلت‌ ضعيف‌ است . ثانيا دلالت‌ بر حرمت‌ ندارد وحمل‌ بر كراهت‌ مي شود. بسياري‌ از اموري‌ كه‌ انسان‌ را از ذكر خدا باز مي دارد نه‌ ميسر است‌ و نه‌ حرام‌ والا لازم مي آيد بسياري‌ از امور دنيوي‌ حرام‌ باشد. به‌ دليل‌ آيه‌ «انما الحيوه‌ الدنيا لعب‌ و لهو»46 و توهم‌ اين‌ كه‌ لهوهاي غيرحرام‌ از روايت‌ خارج‌ است ، باطل‌ است ; چون‌ تخصيص‌ اكثر لازم‌ مي آيد.47
7 ـ يكي‌ ديگر از ادله‌ قائلين‌ به‌ حرمت‌ روايت‌ فضيل‌ است . «قال : سألت‌ أبا جعفر (ع ) عن‌ هذه‌ الاشياء التي يلعب‌ بها الناس‌ النرد و الشطرنج‌ حتي‌ انتهيت‌ الي‌ السدر فقال : اذا ميزالله‌ الحق‌ من‌ الباطل‌ مع‌ أيهما يكون ؟ قال :مع‌ الباطل‌ قال : فمالك‌ و للباطل ؟€»48
به‌ نظر مي رسد دلالت‌ اين‌ روايت‌ نيز بر حرمت‌ بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ رهن‌ ضعيف‌ باشد. چون‌ ملازمه اي بين‌ باطل‌ بودن‌ كاري‌ و حرمت‌ آن‌ وجود ندارد.49
8 ـ دليل‌ ديگر قائلين‌ به‌ حرمت‌ صحيحه‌ ابي‌ خلاد از امام‌ رضا (ع ) مي باشد. قال‌ (ع ):
«النرد و الشطرنج‌ و الاربعه‌ عشر بمنزله‌ واحده‌ و كل‌ ما قومر عليه‌ فهو ميسر.»50
به‌ نظر مي رسد دلالت‌ روايت‌ بر مدعاي‌ قائلين‌ به‌ حرمت‌ ضعيف‌ باشد و اين‌ روايت‌ بيشتر ظهور بر اين معني‌ دارد هر چيزي‌ كه‌ با آن‌ قمار شود ميسر محسوب‌ مي گردد، و وسيله‌ ارتكاب‌ قمار فرقي‌ نمي كند و همه اين ها يك‌ حكم‌ دارند.
9 ـ دليل‌ ديگر قائلين‌ به‌ حرمت‌ معتبره‌ سكوني‌ مي باشد كه‌ در اين‌ روايت‌ امام‌ صادق‌ (ع ) مي فرمايد:
«نهي‌ رسول الله‌ عن‌ اللعب‌ بالشطرنج‌ و النرد».51
قائلين‌ به‌ حرمت‌ بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ برد و باخت‌ مي گويند روايت‌ مطلق‌ است‌ و پيامبر اكرم‌ (ص )مطلقا بازي‌ با شطرنج‌ و نرد را تحريم‌ كرده‌ است ; فرق‌ نمي كند بازي‌ با اين‌ آلات‌ با برد و باخت‌ باشد يا بدون‌ بردو باخت .
به‌ اين‌ استدلال‌ اشكال‌ كردند كه‌ نهي‌ رسول الله‌ (ص ) به‌ فرد غالب‌ كه‌ بازي‌ با رهن‌ است‌ منصرف‌ مي باشدولذا شامل‌ بازي‌ بدون‌ رهن‌ نمي گردد. به‌ نظر مي رسد ادعاي‌ انصراف‌ فاقد دليل‌ باشد; چون‌ اگر دليل‌ انصراف غلبه‌ استعمال‌ باشد، بايد گفت‌ كه‌ بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ رهن‌ في‌ حد نفسه‌ رواج‌ كامل‌ و فراوان‌ داشته‌ و اگربيش‌ از بازي‌ با رهن‌ نبوده‌ لااقل‌ مساوي‌ با رهن‌ بود و نزد امراء و خلفاي‌ جور رواج‌ داشته‌ ولذا ادعاي‌ انصراف‌ به فرد غالب‌ نادرست‌ است .52
ولي‌ با اين‌ حال‌ به‌ نظر مي رسد در اصل‌ اطلاق‌ اين‌ قبيل‌ روايات‌ شك‌ و خدشه‌ وجود دارد به‌ اين‌ معني‌ كه معلوم‌ نيست‌ معصوم‌ (ع ) در مقام‌ بيان‌ حكم‌ بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ رهن‌ باشد و مقدمات‌ حكمت‌ كه‌ مقوم ظهور اطلاق‌ است ، ثابت‌ نيست‌ به‌ قرينه‌ اين‌ كه‌ در جايي‌ كه‌ معصوم‌ (ع ) به‌ صراحت‌ متعرض‌ بيان‌ حكم‌ بازي بدون‌ رهن‌ مي شود بين‌ بازي‌ با رهن‌ و بدون‌ رهن‌ فرق‌ گذاشته‌ است .
شيخ‌ صدوق‌ در من‌ لايحضره‌ الفقيه‌ مي نويسد:
«از بازي‌ كردن‌ با نرد بپرهيز. زيرا امام‌ صادق‌ (ع ) از آن‌ نهي‌ كرده‌ و فرموده‌ است : مثل‌ كسي‌ كه‌ به‌ قصد قماربا نرد بازي‌ مي كند، مثل‌ كسي‌ است‌ كه‌ گوشت‌ خوك‌ مي خورد و مثل‌ كسي‌ كه‌ بدون‌ چنين‌ قصدي‌ با آن‌ بازي مي كند، مثل‌ كسي‌ است‌ كه‌ دستش‌ را در گوشت‌ و يا خون‌ خوك‌ قرار مي دهد».53
بديهي‌ است‌ حكم‌ خوردن‌ گوشت‌ خوك‌ با دست‌ فرو كردن‌ در گوشت‌ يا خون‌ خوك‌ فرق‌ مي كند. حكم اولي‌ حرمت‌ است‌ ولي‌ حكم‌ عمل‌ دوم‌ مسلما حرمت‌ نيست ، بلكه‌ امام‌ (ع ) مي خواهد به‌ شناعت‌ عمل‌ توجه دهد.
بنابراين ، اولا: اطلاق‌ روايت‌ نامعلوم‌ است‌ و ثانيا: اگر اطلاقي‌ داشته‌ باشد، روايت‌ صدوق‌ مقيد اطلاق است .
اشكال‌ ديگري‌ كه‌ بر اين‌ روايت‌ وارد شده‌ اين‌ است‌ كه‌ در اين‌ روايت‌ پيامبر اكرم‌ (ع ) از بازي‌ با شطرنج‌ ونرد نهي‌ كرده‌ است‌ و بر فرض‌ اطلاق‌ شمول‌ آن‌ بر بازي‌ بدون‌ رهن ، نمي توان‌ حكم‌ را به‌ بازي‌ با مطلق‌ آلات‌ قمارتسري‌ داد، چون‌ ممكن‌ است‌ شطرنج‌ يا نرد خصوصيتي‌ داشته‌ باشد.

 

2 ـ آيا پاسور از آلات‌ قمار محسوب‌ مي شود؟
فقهاي‌ معاصر پاسور را از آلات‌ قمار مي دانند.

 

سؤال
در مورد حمل‌ و نگهداري‌ پاسور و تخته‌ نرد ابهامات‌ زير وجود دارد:
آيا وسايل‌ ذكر شده‌ (پاسور و تخته‌ نرد) جزء آلات‌ قمار محسوب‌ مي شود؟54

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«بلي ، آلات‌ قمار هستند».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي‌
«بلي‌ از آلات‌ قمار حساب‌ مي شوند. والله‌ العالم ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي‌
«بلي‌ از آلات‌ قمار هستند».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني‌
«آري ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ صافي‌ گلپايگاني‌
«اشياء مذكور از آلات‌ قمار محسوب‌ است . والله‌ العالم ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني‌
«بلي‌ از آلات‌ قمار محسوب‌ مي شوند».
البته‌ معظم له‌ در فتواي‌ ديگري‌ در خصوص‌ پاسور مي فرمايند:
«اگر از آلات‌ قمار بودن‌ خارج‌ شده‌ باشد و برد و باخت‌ در كار نباشد مانعي‌ ندارد.»55
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«وسايل‌ مزبور جزء آلات‌ قمار است‌ و بازي‌ با آنها بدون‌ برد و باخت‌ نيز اشكال‌ دارد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«اين ها عرفا آلات‌ قمار به‌ حساب‌ مي آيد و خريد و فروش‌ جايز نيست ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«بلي‌ از آلات‌ قمار مي باشند».
نتيجه
تقريبا همه‌ فقهاي‌ معاصر پاسور را جزء آلات‌ قمار مي دانند و بيشتر فقها بازي‌ با آلات‌ قمار را مطلقا حرام مي دانند و برخي‌ ديگر از فقها بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ برد و باخت‌ را خلاف‌ احتياط مي دانند و هيچ‌ يك‌ از فقهابه‌ حليت‌ بازي‌ با آلات‌ قمار بدون‌ برد و باخت‌ فتوا نداده‌ است . البته‌ اگر پاسور از آلت‌ قمار بودن‌ خارج‌ شود امرديگري‌ است‌ كه‌ بحث‌ خاص‌ خود را خواهد داشت .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image