به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

مبناي تقسيم حقوق وظيفه و مستمري مستخدم متوفي

 

مبناي تقسيم حقوق وظيفه و مستمري مستخدم متوفي

متن سئوال

 

احتراما با توجه‌ به‌ اينكه‌ به‌ افراد شاغل‌ در ادارات ، سازمان ها و شركت هاي‌ دولتي‌ و غيره‌ پس‌ ازفوت‌ وجوهي‌ را ماهيانه‌ به‌ صورت‌ مستمري‌ پرداخت‌ مي نمايند اعلام‌ فرماييد آيا اين‌ وجوه‌ مستمري جزء ماترك‌ مي باشد و كليه‌ وراث‌ سهيم‌ مي باشند (براساس‌ انحصار وراثت ) يا اينكه‌ اين‌ وجوه مستمري‌ فقط متعلق‌ به‌ زوجه‌ و فرزندان‌ صغير مي باشد چون‌ به‌ نظر مي رسد اگر از حقوق‌ ماهيانه مبلغي‌ را كسر و پس‌ از بازنشستگي‌ يا فوت‌ پرداخت‌ شود در اين‌ صورت‌ پس‌ انداز بوده‌ و ماترك محسوب‌ مي شود وبايد پس‌ از فوت‌ به‌ كليه‌ وراث‌ پرداخت‌ شود والا جزء ماترك‌ نبوده‌ و بايد وفق مقررات‌ فقط به‌ افراد ذي حق‌ پرداخت‌ شود.

 

 

 

متن پاسخ

 

در ارتباط با سؤال‌ مذكور با صرف نظر از مواد قانوني‌ موجود در قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و قوانين‌ مربوطه ديگر، دو فرض‌ قابل‌ تصور است :
فرض‌ نخست : آن‌ كه‌ وجوه‌ پرداختي‌ توسط دولت‌ به‌ بازماندگان‌ متوفايي‌ را كه‌ در خدمت‌ دولت‌ بوده است ، به‌ عنوان‌ نوعي‌ ذخيره‌ و پس انداز كارمند در نزد دولت‌ تصور نموده‌ و آن‌ را جزء تركه‌ او محسوب‌ نماييم ،با اين‌ توضيح‌ كه‌ دولت‌ ماهيانه‌ مقداري‌ از حقوق‌ كارمند را طي‌ سنوات‌ خدمت‌ او كم‌ كرده‌ و به‌ صورت‌ پس انداز(براي‌ دوران‌ بازنشستگي‌ و پس‌ از فوت‌ او براي‌ فرزندان‌ و وراث‌ وي ) نگهداري‌ مي كند. در اين‌ صورت‌ اين وجوه‌ ذخيره‌ شده‌ جزء دارايي هاي‌ كارمند متوفي‌ محسوب‌ شده‌ و بين‌ همه‌ وراث‌ او طبق‌ قانون‌ ارث‌ تقسيم مي شود.
اشكالي‌ كه‌ در مورد اين‌ ديدگاه‌ به‌ نظر مي رسد آن‌ است‌ كه‌ اگر وجوه‌ پرداختي‌ دولت‌ به‌ ورثه‌ متوفي‌ و ياخود كارمند در دوران‌ بازنشستگي‌ از محل‌ ذخيره‌ پس‌ انداز او در طي‌ مدت‌ خدمت‌ باشد، بايد اين‌ مبلغ مشخص‌ بوده‌ و تفاوتي‌ نسبت‌ به‌ موارد مشابه‌ نداشته‌ باشد در حالي‌ كه‌ مبالغ‌ پرداختي‌ حسب‌ موارد، متفاوت مي باشد و به‌ عبارت‌ ديگر، مبالغ‌ دريافتي‌ دقيقا مطابق‌ با مبالغ‌ ذخيره‌ شده‌ نمي باشد.
فرض‌ دوم : آن‌ كه‌ وجوه‌ پرداختي‌ توسط دولت‌ به‌ كارمند بازنشسته‌ و يا ورثه‌ كارمند متوفي‌ در واقع‌ نوع خاصي‌ از قراردادها مي باشد كه‌ در ضمن‌ آن‌ امتياز خاصي‌ به‌ يكي‌ از طرفين‌ قرارداد ـ كارمند ـ داده‌ مي شود.
حق‌ بازنشستگي‌ و وجوه‌ پرداختي‌ به‌ ورثه ، كمكي‌ است‌ كه‌ دولت‌ به‌ بازماندگان‌ متوفي‌ به‌ مناسبت خدمات‌ او مي دهد و نبايد آن‌ را در زمره‌ تركه‌ و متعلق‌ حق‌ طلبكاران‌ دانست ، به‌ عبارت‌ ديگر اين گونه‌ وجوه پرداختي‌ كمك‌ و پاداش‌ به‌ عائله‌ كسي‌ است‌ كه‌ خدماتي‌ براي‌ عموم‌ كرده‌ است‌ و به‌ طور مستقيم‌ به‌ ملكيت ورثه‌ ـ كه‌ قانون‌ آنان‌ را مشخص‌ كرده‌ ـ در مي آيد.1
اعتبار اين‌ شرط يا بر اساس‌ ماده‌ 10 قانون‌ مدني‌ است‌ و يا به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ ضمن‌ قرارداد خدمت‌ كه‌ ميان دولت‌ و كارمند منعقد شده‌ است‌ چنين‌ شرطي‌ به‌ نفع‌ ثالث‌ (ورثه‌ كارمند) مقرر شده‌ است‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ 196قانون‌ مدني‌ معتبر است .
پس‌ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ مي توان‌ گفت‌ كه‌ بين‌ كارمند و دولت‌ قراردادي‌ منعقد مي شود كه‌ كارمند سنواتي‌ رادر خدمت‌ دولت‌ باشد و دولت‌ نيز متعهد مي شود كه‌ پس‌ از پايان‌ دوران‌ خدمت‌ مبالغي‌ را به‌ كارمند و پس‌ ازفوت‌ او تحت‌ شرايطي‌ به‌ ورثه‌ او كه‌ عبارتند از فرزندان ، همسر و پدر و مادر او بپردازد و فتاوي‌ موجود نيز مؤيداين‌ مطلب‌ مي باشد، در ذيل‌ عين‌ پاسخ‌ مراجع‌ معظم‌ به‌ سؤال‌ مطرح‌ شده‌ نقل‌ مي شود.

 

سؤال
آيا حقوق‌ وظيفه‌ و مستمري‌ كارمندان‌ متوفي‌ جنبه‌ ارث‌ و ماترك‌ دارد يا خير؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«هر مقدار كه‌ بابت‌ حقوق‌ زمان‌ خدمت‌ از دولت‌ طلبكار است‌ جزء تركه‌ محسوب‌ است‌ و طبق‌ قانون‌ ارث به‌ ورثه‌ مي رسد و آنچه‌ را كه‌ دولت‌ طبق‌ مقررات‌ از خودش‌ به‌ بازماندگان‌ كارمند متوفي‌ مي دهد تابع‌ مقررات دولت‌ است‌ و اختصاص‌ پيدا مي كند به‌ كسي‌ كه‌ دولت‌ به‌ او مي پردازد.»2

 

سؤال
آيا حقوق‌ وظيفه ، مستمري ، بيمه‌ بازنشستگي‌ و ساير مزاياي‌ كارمندان‌ متوفي‌ جنبه‌ ارث‌ و ماترك دارد؟ و آيا آنچه‌ دولت‌ به‌ بازماندگان‌ متوفي‌ مي دهد طبق‌ قانون‌ ارث‌ شرعا تقسيم‌ مي شود و ياعلي السويه‌ است ؟3

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«به‌ همان‌ نحوي‌ كه‌ پرداخت‌ كنندگان‌ موقع‌ پرداخت ، مقرر مي كنند عمل‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«اين‌ موارد جزء اموال‌ متوفي‌ محسوب‌ نمي شود و طبق‌ برنامه‌ و مقررات‌ سازماني‌ كه‌ آن‌ را مي پردازدتقسيم‌ مي شود نه‌ طبق‌ احكام‌ ارث .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«در صورتي‌ كه‌ از بابت‌ زحمات‌ و حقوق‌ ايشان‌ پرداخته‌ مي شود ارث‌ محسوب‌ مي گردد و بايد طبق‌ قانون ارث‌ تقسيم‌ نمايند.»
چنان‌ كه‌ از اين‌ فتوا و فتواي‌ امام‌ (ره ) برمي آيد، در صورتي‌ كه‌ قرارداد خاصي‌ بين‌ طرفين‌ ـ كارمند و  دولت‌ ـمنعقد شده‌ باشد بايد طبق‌ مفاد آن‌ عمل‌ نمود.
نكته‌ قابل‌ تذكر در مورد اين‌ سؤال‌ آن‌ است‌ كه‌ مواد قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ حكم‌ مسأله‌ را كاملا روشن نموده‌ و هيچ‌ ابهامي‌ در اين‌ زمينه‌ وجود ندارد. بر اساس‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 79 قانون‌ مذكور در صورتي‌ كه‌ مستخدم مذكور در اين‌ ماده‌ فوت‌ شود نصف‌ حقوق‌ وظيفه‌ او با رعايت‌ شرايط قانوني‌ به‌ وراث‌ وي‌ تعلق‌ مي گيرد.
ماده‌ 81 نيز مقرر مي دارد: هرگاه‌ مستخدم‌ رسمي‌ فوت‌ شود خواه‌ به‌ حد بازنشستگي‌ رسيده‌ يا نرسيده باشد در تاريخ‌ فوت‌ بازنشسته‌ محسوب‌ و نصف‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ او به‌ وراث‌ قانوني‌ وي‌ پرداخت‌ خواهدشد.
علاوه‌ بر دو ماده‌ فوق ، در مواد ديگري‌ نيز به‌ فوت‌ و بازنشستگي‌ مستخدم‌ اشاره‌ شده‌ است . ماده‌ 86 اين قانون‌ نيز تصريح‌ كرده‌ است : وراث‌ قانوني‌ از لحاظ اين‌ قانون‌ عبارتند از فرزندان‌ و زوج‌ يا زوجه‌ دايمي‌ و مادر وپدري‌ كه‌ در كفالت‌ متوفي‌ بوده اند و همچنين‌ نوادگاني‌ كه‌ پدرشان‌ فوت‌ شده‌ و در كفالت‌ مستخدم‌ متوفي بوده اند با دارا بودن‌ شرايط زير:
...
ماده‌ 87 قانون‌ فوق الذكر نيز به‌ صراحت‌ اعلام‌ داشته‌ است : حقوق‌ وظيفه‌ به‌ تساوي‌ بين‌ وراث‌ قانوني مستخدم‌ تقسيم‌ مي شود و... .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image