محکومٌ عليه مازاد ملکي را که در رهن بانک است، به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکومٌ به معرفي مي نمايد.

نشست قضايي دادگستري دامغان، فروردين 88

پرسش:

 

محکومٌ عليه مازاد ملکي را که در رهن بانک است، به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکومٌ به معرفي مي نمايد. از آنجا که جهت فروش ملک مذکور بايد ابتدا بازداشتي اصل فک رهن شود و محکومٌ له توان پرداخت فک رهن را نداشته باشد در اين صورت آيا به تقاضاي محکومٌ له مي توان از مازاد توقيفي که محکومٌ عليه معرفي نموده رفع بازداشت نموده و محکومٌ له مجدداً اعمال ماده 2 نمايد؟

 

 

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
با توجه به اين که محکومٌ عليه مال معرفي نموده و مال ديگري غير از اين مال وجود ندارد؛ لذا محکومٌ له نمي تواند از توقيف آن صرف نظر کرده و درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي نمايد. زيرا اعمال ماده 2 در جايي است که محکومٌ عليه از پرداخت محکومٌ به امتناع ورزد و در اين جا امتناع وجود ندارد. ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و مواد 793 و 794 قانون مدني مؤيد اين نظر است.
ب) نظر اقليت
با توجه به اين که فلسفه قانون نحوه اجراي محکوميت هايمالي اين است که حقوق محکومٌ له استيفا شود و در مانحن فيه محکومٌ عليه مالي را معرفي نموده که محکومٌ له نتواند به حقوق خود برسد؛ لذا محکومٌ له مي تواند از توقيف مال معرفي شده صرف نظر کرده و درخواست بازداشت محکومٌ عليه را بنمايد.

 

 

 

نظر کميسيون
از پرسش مطروحه چنين مستفاد مي شود که محکومٌ عليه براي پرداخت بدهي خود مالي معرفي کرده که اگرچه مال در رهن است، ليکن مال معرفي شده بر مبلغي که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد.
محکومٌ له مي تواند بر حسب مقررات قانوني نسبت به مازاد ملک اقدام نموده و ديگر حقي براي درخواست ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ندارد. مگر اين که ملک مرهونه مازادي نداشته باشد؛ که در اين صورت توسل محکومٌ له به ماده 2 قانون مورد اشاره بلااشکال به نظر مي رسد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image