موارد رأي اصلاحي

 

موارد رأي اصلاحي

پرسش:
خوانده براساس رسيد عادي به پرداخت وجه به مبلغ20 ميليون ريال محکوم ميشود. نامبرده در مرحله واخواهي نسبت به ميزان اين مبلغ ادعاي جعل ميکند و با پذيرش ادعاي وي، محکوميت خوانده از 20 ميليون ريال به 2 ميليون ريال تقليل مييابد. پس از قطعيت رأي، دارنده رسيد مذکور تقاضاي استرداد آن را مينمايد. از آنجا که دادگاه بدوي در رأي صادر شده نسبت به آن سند تعيين تکليف نکرده است، آيا اتخاذ تصميم درباره سند مذکور از موارد رأي اصلاحي ميباشد؟

 

پاسخ:
تعيين تکليف سند مجعول مشمول ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني و اصلاح رأي نيست و از مواردي ميباشد که دادگاه مکلف به اظهارنظر ماهيتي درخصوص آن است. از آنجا که اين موضوع در رأي مسکوت مانده، اقتضاي صدور رأي مجدد در اين خصوص را دارد. بنابراين دادگاه به استناد ماده 221 قانون آيين دادرسي مدني در مورد سند بايد اتخاذ تصميم نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image