ميزان تأثير و ارتباط ممنوعيت هاي مندرج در تبصره هاي 13 قانون بودجه سنواتي با تبصره 15

 

ميزان تأثير و ارتباط ممنوعيت هاي مندرج در تبصره هاي 13 قانون بودجه سنواتي با تبصره 15

س:  ميزان تأثير و ارتباط و تسري ممنوعيت هاي مندرج در بند هاي س ، ط ، هـ ، تبصره 13 قانون بودجه سال هاي 76-77-78 به اعتبارات تبصره 15 قانون بودجه سنواتي تا چه حد است؟

 

نظريه كميسيون حقوقي                                           شماره و تاريخ نظريه 24/7/78-367/78/302/3

 

به موجب تبصره 13 قانون بودجه سنواتي پرداخت هر گونه وجه تحت هر عنوان به كاركنان شاغل  استفاده كننده از بودجه كل كشور از محل اعتبارات جاري و عمراني دستگاه مربوط و اعتبارات خارج از مشمول (قانون محاسبات عمومي) به غير از پرداخت هاي مجاز قانوني ممنوع گرديده است در حالي كه به موجب تبصره 15 قانون بودجه سنواتي (سال هاي مذكور) اني تبصره معطوف به پرداخت مبالغي از محل در صد هاي مذكور در تبصره ياد شده از اعتبارات عمومي دولت و با تصويب دولت بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر قوانين و مقررات عمومي است.

 

لذا با توجه به اين كه ممنوعيت مذكور در تبصره 13 قانون بودجه سنواتي منصرف به اعتبارات جاري و عمراني دستگاه هاي استفاده كننده از بودجه كل كشور و اعتبارات خارج از مشول قانون محاسبات عمومي است انجام هزينه و پرداخت به كاركنان دولت از محل اعتبارات تبصره 15 قنون يا بر اساس ساير قوانين و مقررات خاص كه انجام هزينه خارج از شمول قانون محاسبات عمويم و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت را تجويز نموده  مشمول ممنوعيت تبصره 13 نبوده و طريق مصرف آن هزيه ها با رعايت قانون نحوه هزيه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ديگر  مقررات عمومي دولت مستثني هشتند تعيين گرديده است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image