به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نوع طلاق درصوت تخلف زوج از شروط مندرج در سند ازدواج, مقصود ازكراهت در طلاق خلع

 

نوع طلاق درصوت تخلف زوج از شروط مندرج در سند ازدواج, مقصود ازكراهت در طلاق خلع

متن سئوال

 

1 ـ در صورتي‌ كه‌ زوجه‌ حسب‌ شروط مندرج‌ در عقد نامه ها و با مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ و اثبات‌ تخلف‌ و با اعمال وكالت‌ از ناحيه‌ زوج‌ خود را مطلقه‌ نمايد، آيا اين‌ نوع‌ طلاق‌ منصرف‌ به‌ نوع‌ خاصي‌ از طلاق‌ (رجعي ) مي باشد يااين‌ كه‌ در صورت‌ بذل‌ تمام‌ يا قمستي‌ از مهريه‌ و كراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ طلاق‌ به‌ صورت‌ خلع‌ نيز محقق‌ مي گردد؟
2 ـ آيا طلاق‌ خلع‌ فقط در صورتي‌ است‌ كه‌ زوجه‌ كراهت‌ شديده‌ از زوج‌ داشته‌ باشد يا اين‌ كه‌ در صورت كراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ از حيثي‌ كه‌ واجد اوصافي‌ مي باشد هم‌ طلاق‌ خلع‌ محقق‌ مي گردد؟ مثلا وقتي‌ زوجه‌ از زوجي كه‌ معتاد است‌ كراهت‌ دارد و اگر معتاد نبود كراهت‌ نداشت‌ امكان‌ تحقق‌ خلع‌ وجود دارد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ
1 . نظر برخي‌ از فقهاي‌ عظام‌ در اين‌ باره‌ اين‌ است‌ كه‌ وكالت‌ در طلاق‌ ظاهر در طلاق‌ رجعي‌ است‌ و بعضي از فقها نيز بر اساس‌ مطلق‌ بودن‌ وكالت ، بيان‌ داشته اند نوع‌ طلاق‌ بستگي‌ به‌ شرايط زمان‌ طلاق‌ دارد از قبيل كراهت‌ زوجه‌ و بذل‌ مال‌ به‌ زوج‌ مقارن‌ صيغه‌ خلع‌ و به‌ هر حال‌ در صورتي‌ كه‌ وكالت‌ را مطلق‌ بدانيم‌ رجعي بودن‌ يا بائن‌ بودن‌ آن‌ بر حسب‌ مورد است‌ و در صورت‌ كراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ اگر زوج‌ بذل‌ را قبول‌ كند طلاق خلعي‌ واقع‌ مي شود; اما اگر بذل‌ را نپذيرد آيا وكالت‌ زوجه‌ در طلاق ، قبول‌ بذل‌ از طرف‌ او را هم‌ شامل مي شود؟ مورد ترديد است‌ مگر اين‌ كه‌ گفته‌ شود اذن‌ در شي ، اذن‌ در لوازم‌ آن‌ هم‌ هست .1
2 . كراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ در تحقق‌ خلع‌ معتبر است‌ و تفاوت‌ نمي كند كه‌ اين‌ كراهت‌ به‌ سبب‌ وجود بعضي از خصوصيات‌ در زوج‌ باشد مانند زشت‌ بودن‌ يا بداخلاقي‌ يا فقر او يا اين‌ كه‌ در اثر بعضي‌ عوارض‌ پيدا شودمانند اين‌ كه‌ همسر ديگري‌ بگيرد يا به‌ وظايف‌ و حقوق‌ همسري‌ عمل‌ ننمايد;2 ولي‌ اگر زوج ، زوجه‌ را مورد آزارو ضرب‌ و شتم‌ قرار دهد و او براي‌ خلاص‌ نمودن‌ خود چيزي‌ را به‌ وي‌ بذل‌ مي كند تا او را طلاق‌ دهد در اين صورت‌ طلاق‌ خلع‌ محقق‌ نمي شود; بنابراين ، در مورد سؤال ، كراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ وجود دارد و از موارد طلاق خلع‌ مي باشد.
سؤال
در عقدنامه ها مكتوب‌ است‌ كه‌ زوج‌ به‌ زوجه‌ وكالت‌ ضمن‌ عقد خارج‌ لازم‌ داده‌ كه‌ با توجه‌ به‌ شروط مندرج در آن‌ و اثبات‌ در مرجع‌ صالحه ، خود را مطلقه‌ نمايد و اين‌ طلاق‌ بائن‌ بوده‌ و در صورت‌ توافق‌ كتبي‌ طرفين‌ درزمان‌ عده‌ قابل‌ رجوع‌ است . حال‌ اگر يكي‌ از موارد مندرج‌ محقق‌ شد و زوجه‌ با وكالت‌ مأخوذه‌ طلاق‌ بگيرد و گرفت ،آيا حق‌ اخذ مهريه‌ هم‌ دارد؟ در ضمن‌ بائن‌ بودن‌ طلاق‌ از چه‌ باب‌ است ؟ در اين‌ موارد زوج‌ بدون‌ رضايت‌ زوجه مي تواند رجوع‌ كند؟ در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ جواب ، آيا نقض‌ غرض‌ مي شود؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«اگر زوجه‌ مدخول‌ بها بوده ، تمام‌ مهر و اگر غير مدخول‌ بها بوده ، نصف‌ مهر بعد از طلاق‌ بايد داده‌ شود وطلاق‌ رجعي‌ با شرط بائن‌ نمي شود و چنانچه‌ طلاق‌ رجعي‌ بوده‌ شوهر مي تواند در عده‌ رجوع‌ كند، هر چندبدون‌ رضايت‌ زن‌ باشد.»3

 

سؤال
در عقدنامه اي‌ غير از شروط چاپي‌ مندرج‌ حين‌ العقد، شرط يا شروط ديگري‌ بين‌ زوجين‌ منعقد مي گردد ازآن‌ جمله‌ شرط مي كنند اگر زوج‌ به‌ زوجه‌ ظرف‌ شش ماه‌ (از قرار ماهيانه‌ يك هزار تومان ) نفقه‌ نپردازد زوجه‌ به وكالت‌ بلاعزل‌ مي تواند خود را مطلقه‌ نمايد و اين‌ شرط محقق‌ مي شود و طبق‌ شرط مذكور زوجه‌ از دادگاه‌ رأي طلاق‌ مي گيرد (حال‌ يا با اخذ مهريه‌ يا بدون‌ آن ) دادگاه‌ هم‌ طبق‌ وكالت‌ سابق‌ با عدم‌ رضايت‌ فعلي‌ زوج‌ حكم‌ طلاق را صادر و زوجه‌ مطلقه‌ مي شود. آيا با اين‌ كيفيت‌ زوج‌ بدون‌ رضايت‌ زوجه‌ حق‌ رجوع‌ به‌ زوجه‌ مطلقه‌ را دارد ياخير؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«اگر طلاق‌ رجعي‌ است‌ مي تواند رجوع‌ كند.»4
سؤال
خانمي‌ طبق‌ شرط ضمن‌ عقد از طرف‌ زوج‌ خود وكيل‌ در مطلقه‌ كردن‌ خويش‌ است‌ و مي خواهد خود را مطلقه كند، طلاق‌ او چه‌ نوع‌ طلاقي‌ است ؟ و آيا مهريه‌ و حق‌ نفقه‌ ثابت‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در اين‌ فرض‌ طلاق‌ رجعي‌ است‌ و مهر و حق‌ نفقه‌ و توارث‌ و حق‌ رجوع‌ ثابت‌ است ، ولي‌ به‌ جهت‌ اين‌ كه نقض‌ غرض‌ لازم‌ نيايد براي‌ جلوگيري‌ از رجوع‌ زوج ، مي توانند در ضمن‌ عقد وكالت‌ بگيرند كه‌ در صورت رجوع‌ زوج ، زوجه‌ باز وكيل‌ در طلاق‌ است‌ تا سه‌ مرتبه‌ كه‌ پس‌ از آن‌ امكان‌ رجوع‌ منتفي‌ شود.»5

 

سؤال
هرگاه‌ زوج‌ زوجه‌ خود را وكيل‌ در طلاق‌ نمايد و زوجه‌ بر حسب‌ وكالت‌ خود را مطلقه‌ كند طلاق‌ كه‌ واقع مي شود چه‌ نوع‌ طلاقي‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
«وكالت‌ در طلاق‌ ظاهر در طلاق‌ رجعي‌ است .»6

 

سؤال
اگر شوهر به‌ همسرش‌ وكالت‌ دهد يا هنگام‌ عقد شرط نمايند چنانچه‌ شوهر معتاد شد، طلاق‌ با زوجه‌ باشد،اگر شوهر معتاد شد و زوجه‌ خواست‌ طلاق‌ بگيرد، آيا رجعي‌ خواهد بود يا اقسام‌ ديگر طلاق ؟ و در صورت‌ رجعي بودن ، اگر شوهر رجوع‌ كرد زن‌ مجددا مي تواند خود را مطلقه‌ نمايد؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
در صورتي‌ كه‌ شوهر به‌ زوجه‌ خود وكالت‌ دهد تا خود را طلاق‌ دهد، در مورد خاص‌ يا در ضمن‌ عقد،شرط وكالت‌ نمايد كه‌ در صورت‌ اعتياد شوهر و مانند آن‌ از جانب‌ وي‌ خود را مطلقه‌ سازد، مانعي‌ ندارد، و نوع طلاق‌ بستگي‌ به‌ شرايط زمان‌ طلاق‌ دارد از قبيل‌ كراهت‌ زوجه‌ و بذل‌ مال‌ به‌ زوج‌ مقارن‌ صيغه‌ خلع ، لذا ممكن است‌ رجعي‌ يا خلعي‌ باشد، در صورت‌ رجعي‌ بودن‌ پس‌ از رجوع‌ شوهر وكالت‌ در ضمن‌ عقد باقي‌ است ، والله العالم .»7

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image