نوع طلاق درصورت ثبوت عسر و حرج براي زن و چگونگي پرداخت مهريه در اين طلاق درصورت عدم رضايت زوج

 

نوع طلاق درصورت ثبوت عسر و حرج براي زن و چگونگي پرداخت مهريه در اين طلاق درصورت عدم رضايت زوج

متن سئوال

 

در جريان‌ پرونده اي ، به‌ دنبال‌ دادخواست‌ زن‌ و متقابلا دادخواست‌ تمكين‌ شوهر، دادگاه‌ حكم‌ به‌ طلاق‌ به دليل‌ تشخيص‌ عسروحرج‌ صادر و تقاضاي‌ تمكين‌ شوهر رد شده‌ است‌ و زن‌ نيز از نصف‌ مهريه‌ خود گذشت نموده‌ و نصف‌ ديگر را طلب‌ مي نمايد و شوهر اصلا به‌ نصف‌ راضي‌ نبوده‌ و خواهان‌ گذشت‌ از مهريه‌ كامل‌ توسط زن‌ بوده‌ و به‌ هيچ وجه‌ تراضي‌ بين‌ اين‌ دو نيست‌ و دادگاه‌ نيز حكم‌ به‌ تقسيط نصف‌ مهريه‌ داده‌ است‌ (بر طبق نظر زن‌ در گذشت‌ از نصف‌ و اخذ نصف‌ ديگر); البته‌ زن‌ از نفقه‌ و نيز اجرت‌ المثل‌ خود گذشت‌ كرده‌ است .
خواهشمند است‌ پاسخ‌ فرماييد:
1 . آيا طلاق‌ با ثبوت‌ عسروحرج‌ و تشخيص‌ آن‌ توسط قاضي‌ محترم‌ محكمه‌ از نوع‌ طلاق‌ خلع‌ است‌ يا نه ؟
2 . طبق‌ روايات‌ چون‌ بايد زن‌ و شوهر هر دو مبلغ‌ فديه‌ زن‌ از مهريه ، تراضي‌ كنند در مورد مسأله‌ فوق الذكرتكليف‌ مهريه‌ چگونه‌ است ؟ آيا زن‌ بدون‌ رضايت‌ شوهر مي تواند نصف‌ مهريه‌ را با حكم‌ دادگاه‌ به‌ تقسيط بگيرد؟آيا مسأله‌ فديه‌ در اين‌ مورد محقق‌ است‌ يا نه ؟

 

 

 

متن پاسخ
1 . با مراجعه‌ به‌ ديدگاه‌ فقهاي‌ عظام‌ و فتاوي‌ معتبر ملاحظه‌ مي شود كه‌ در اين‌ مسأله‌ پاسخ‌ كلي‌ وجودندارد و نظر حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) و حضرت‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ خامنه اي‌ (دامت‌ بركاته ) و ديگر مراجع معظم‌ تقليد نوعا بر اين‌ است‌ كه‌ طلاق‌ حاكم‌ از نظر رجعي‌ بودن‌ و نبودن‌ با طلاق هاي‌ ديگر فرقي‌ ندارد و حسب مورد ممكن‌ است‌ بائن‌ باشد يا رجعي . به‌ تعبير حضرت‌ امام‌ (ره ) تابع‌ اين‌ است‌ كه‌ چه‌ شرايطي‌ موجود باشد وچه‌ طلاقي‌ واقع‌ شود.1 البته‌ فقهاي‌ عظام‌ در موردي‌ كه‌ زوج‌ غايب‌ مفقود الاثر است ، تصريح‌ نموده اند كه‌ طلاق حاكم‌ رجعي‌ است‌ و در زمان‌ عده‌ اگر زوج‌ برگردد حق‌ رجوع‌ دارد.2 و نيز در مواردي‌ كه‌ طلاق‌ حاكم‌ به‌ واسطه امتناع‌ زوج‌ از پرداخت‌ نفقه‌ است ، بعضي‌ از فقها تصريح‌ نموده اند كه‌ طلاق‌ بائن‌ است .3 اما در موردي‌ كه‌ طلاق به‌ واسطه‌ عسروحرج‌ زوجه‌ است‌ حسب‌ اختلاف‌ موارد، ممكن‌ است‌ رجعي‌ باشد يا بائن . به‌ عبارت‌ ديگر اگراز موارد شش گانه‌ طلاق‌ بائن‌ باشد (غير بالغه ، غير مدخوله ، يائسه ، خلع ، مبارات‌ و طلاق‌ ثالث )، طلاق‌ حاكم بائن‌ است‌ وگرنه‌ در بقيه‌ موارد طلاق‌ رجعي‌ است‌ و زوج‌ حق‌ رجوع‌ دارد. اگرچه‌ به‌ فتواي‌ بعضي‌ از مراجع عظام ، در صورت‌ رجوع‌ زوج‌ حاكم‌ شرع‌ با تقاضاي‌ زن‌ مجددا او را مطلقه‌ مي كند تا سه‌ طلاقه‌ شود و امكان رجوع‌ منتفي‌ گردد.4 به‌ نظر بعضي‌ از مراجع‌ تقليد دادگاه‌ مي تواند طلاق‌ رجعي‌ يا بائن‌ بدهد (طبق‌ مصلحت‌ وضرورتي‌ كه‌ تشخيص‌ مي دهد).5 بعضي‌ از فقها نيز معتقدند در موارد عسروحرج ، طلاق‌ حاكم‌ بايد طلاق‌ خلع باشد يعني‌ به‌ صورت‌ طلاق‌ خلع‌ واقع‌ شود و چيزي‌ به‌ مرد بذل‌ شود تا طلاق‌ خلعي‌ و بائن‌ گردد.6
2 . بنابراين‌ اگر دادگاه‌ مصلحت‌ يا ضرورت‌ بداند و در صورت‌ وجود شرايط طلاق‌ خلع‌ (مانند كراهت زوجه ، رضايت‌ زوجه‌ به‌ بذل‌ مهر) مي تواند از جانب‌ زوج‌ قبول‌ بذل‌ نمايد و حكم‌ به‌ طلاق‌ خلع‌ بدهد.7
بديهي‌ است‌ اگر طلاق‌ به‌ صورت‌ خلع‌ يا مبارات‌ واقع‌ نشود نصف‌ يا تمام‌ مهريه‌ زوجه‌ بر حسب‌ مورد(وقوع‌ نزديكي‌ يا عدم‌ آن ) بر عهده‌ زوج‌ مستقر است‌ و دادگاه‌ مي تواند زوج‌ را به‌ پرداخت‌ مهريه‌ ملزم‌ نمايد ودر صورت‌ عدم‌ توانايي‌ مالي‌ زوج‌ حكم‌ به‌ تقسيط دهد.

 

سؤال
الف . آيا طلاق‌ قضايي‌ (طلاق‌ حاكم ) طلاقي‌ با ويژگي‌ خاص‌ است‌ و با طلاق‌ خلع‌ و... تفاوت‌ دارد و در قالب‌ يكي از طلاق هاي‌ معنون‌ واقع‌ مي شود؟
ب . آيا حاكم‌ در صورت‌ درخواست‌ زوجه‌ و احراز شرايط طلاق ، فقط مي تواند حكم‌ طلاق‌ خلع‌ را صادرنمايد؟8
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد تقي‌ بهجت
«الف . خود آن‌ قاضي‌ و يا حاكم‌ جامع‌ الشرايط نوع‌ آن‌ طلاق‌ را مشخص‌ نمايد.
ب . با وجود شرايط طلاق‌ خلع ، طلاق‌ خلعي‌ مي دهد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«الف . طلاقي‌ كه‌ از سوي‌ حاكم‌ شرع‌ انجام‌ مي گيرد ممكن‌ است‌ تحت‌ عنوان‌ يكي‌ از عنوان هاي‌ طلاق انجام‌ گيرد.
ب . بر حسب‌ اختلاف‌ موارد فرق‌ مي كند والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«طلاقي‌ كه‌ حاكم‌ در مورد زني‌ كه‌ شوهرش‌ مفقود شده‌ است ، مي دهد رجعي‌ است‌ و زن‌ حق‌ نفقه‌ دارد وطلاقي‌ كه‌ در مورد كسي‌ كه‌ نفقه‌ نمي دهد و حاضر به‌ طلاق‌ هم‌ نيست‌ طلاق‌ بائن‌ است‌ و طلاقي‌ كه‌ حاكم‌ درموارد ديگر به‌ درخواست‌ زن‌ مي دهد مانند ترك‌ همسر يا ايذاء او ممكن‌ است‌ بائن‌ يا رجعي‌ باشد و به‌ حسب اختلاف‌ موارد مختلف‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف‌ و ب . بايد در قالب‌ يكي‌ از طلاق ها واقع‌ شود، اگر احتمال‌ اطلاع‌ زوج‌ يا رجوع‌ او وجود نداشته‌ باشدمي تواند طلاق‌ رجعي‌ بدهد در غير اين‌ صورت‌ خلعي‌ مي دهد با بذل‌ كمي‌ از سوي‌ زوجه‌ و قبول‌ حاكم‌ از طرف شخص‌ ممتنع .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«طلاق‌ حاكم‌ در قبال‌ انواع‌ طلاق‌ نيست ، در مواردي‌ كه‌ طلاق‌ في‌ نفسه‌ رجعي‌ است‌ اگر طلاق‌ حاكم‌ رجعي باشد نقض‌ غرض‌ است‌ لذا با رضايت‌ زن‌ مقداري‌ از مهريه‌ را بذل‌ نموده‌ و يا چيزي‌ از طرف‌ زن‌ به‌ شوهر بدهد وحاكم‌ از طرف‌ شوهر قبول‌ نمايد آن‌ وقت‌ طلاق‌ خلع‌ مي گردد.»

 

سؤال
در مواردي‌ كه‌ حاكم‌ شرع‌ زوج‌ را ملزم‌ به‌ طلاق‌ دادن‌ زوجه اش‌ مي كند و در صورت‌ امتناع‌ او از طلاق‌ خودحاكم‌ شرع‌ زوجه‌ را مطلقه‌ مي كند اين‌ طلاق‌ چه‌ نوع‌ طلاقي‌ است‌ مسأله‌ مهريه‌ و عده‌ زوجه‌ چگونه‌ است ؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در اين‌ فرض‌ طلاق‌ رجعي‌ است‌ و تمام‌ احكام‌ و آثار آن‌ مترتب‌ است‌ لكن‌ در صورت‌ رجوع‌ زوج‌ حاكم شرع‌ با تقاضاي‌ زن‌ مجددا او را مطلقه‌ مي كند و چنان‌ چه‌ باز رجوع‌ كرد مجددا او را مطلقه‌ مي كند تا سه‌ طلاقه شود و امكان‌ رجوع‌ منتفي‌ گردد.»9

 

سؤال
1 . در صورتي‌ كه‌ كراهت‌ زوجه‌ نسبت‌ به‌ زوج‌ محرز گردد و زوجه‌ جهت‌ خلعي‌ شدن‌ طلاق‌ اعلام‌ بذل‌ نمايد باتوجه‌ به‌ استنكاف‌ زوج‌ آيا حاكم‌ مي تواند به‌ جاي‌ زوج‌ مستنكف‌ قبول‌ بذل‌ نموده‌ و اجراي‌ صيغه‌ طلاق‌ خلع‌ نمايد.
2 . هرگاه‌ طلاق‌ توسط دادگاه‌ واقع‌ گردد آيا از نوع‌ طلاق‌ رجعي‌ است‌ يا بائن ؟
3 . در صورتي‌ كه‌ طلاق‌ از طرف‌ دادگاه‌ واقع‌ گردد كيفيت‌ انشاي‌ صيغه‌ طلاق‌ در هر يك‌ از صور خلع‌ و غيرخلع‌ چگونه‌ است ؟10

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«1 . اختيار طلاق‌ با زوج‌ است‌ و حاكم‌ شرع‌ جامع‌ الشرايط در محدوده‌ اختياراتش‌ با تشخيص‌ صحيح موضوع‌ وظيفه اش‌ را تشخيص‌ مي دهد.
2 . از جواب‌ قبل‌ معلوم‌ مي شود، بنابر آن‌ چه‌ نوشته‌ شده‌ خلعي‌ است‌ اگر زوجه‌ به‌ بذل‌ مراجعه‌ كند مردهم‌ حق‌ دارد رجوع‌ نمايد به‌ زوجيت‌ او.
3 . در رساله‌ نحوه‌ اجراي‌ طلاق‌ ذكر شده‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ خامنه اي
«1 . بدون‌ قبول‌ بذل‌ از طرف‌ زوج‌ خلع‌ صحيح‌ نيست .
2 . فرق‌ نمي كند و مثل‌ ساير طلاق ها است .
3 . حاكم‌ شرع‌ دادگاه‌ صيغه‌ را مي داند والله‌ العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعلي‌ سيستاني
«1 . خير.
2 . موارد آن‌ مختلف‌ است .
3 . فرقي‌ با ساير موارد ندارد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«1 . حاكم‌ شرع‌ به‌ مجرد كراهت‌ حق‌ مطلقه‌ نمودن‌ زن‌ را ندارد، بلي‌ در مواردي‌ كه‌ عسروحرج‌ زن‌ ثابت شود حاكم‌ شرع‌ مي تواند در صورت‌ عدم‌ امكان‌ راضي‌ نمودن‌ زوج‌ به‌ طلاق‌ و اجبار او زن‌ را مطلقه‌ نمايد.
2 . بستگي‌ به‌ حكم‌ دارد كه‌ اگر بدون‌ بذل‌ باشد طلاق‌ رجعي‌ مي باشد.
3 . فرق‌ خاصي‌ ندارد و به‌ همان‌ صورت‌ كه‌ در رساله‌ ذكر شده ، مي باشد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«1 . جايز نيست‌ مگر در مواردي‌ كه‌ زوج‌ مقصر است‌ و ادامه‌ زندگي‌ با او براي‌ زوجه‌ عسروحرج‌ شديددارد.
2 . دادگاه‌ مي تواند طلاق‌ رجعي‌ يا بائن‌ بدهد (طبق‌ مصلحت‌ و ضرورتي‌ كه‌ تشخيص‌ مي دهد).
3 . در صورت‌ خلع‌ از طرف‌ زوجه‌ وكالت‌ مي گيرد و مهرش‌ را به‌ زوج‌ بذل‌ مي كند و سپس‌ از طرف‌ زوج قبول‌ مي كند و صيغه‌ طلاق‌ را جاري‌ مي كند (عن‌ قبل‌ موكلتي‌ فلانه‌ بذلت‌ مهرها لزوجها فلان‌ ليخلعها عليه ،زوجه‌ فلان‌ مختلعه‌ علي‌ ما بذلت‌ فهي‌ طالق ) و اگر طلاق‌ رجعي‌ باشد فقط مي گويد: زوجه‌ فلان‌ مثلا فاطمه طالق .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«1 . اگر شرايط طلاق‌ خلع‌ موجود باشد، قاضي‌ مي تواند بذل‌ را قبول‌ كرده‌ و طلاق‌ بدهد.
2 . طلاق‌ بائن‌ است .
3 . كيفيت‌ صيغه‌ فرق‌ نمي كند.»

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image