وضعيت حقوقي مؤسسات سه‌گانه جهاد نصر، استقلال و توسعه

وضعيت حقوقي مؤسسات سه‌گانه جهاد نصر، استقلال و توسعه

س:   حسب نظريه معاونت امور توليدي و كشاروزي سازمان در مورد شركت هاي وابسته به جهاد نصر … چنين آمده است:

 

بر اساس ماده5 قانون محاسبات عمومي مصوب شهريور 1366 موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي واحد هاي سازماني مشخصي هستنا كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده يا مي شوند و تبصره ماده مزوبر هم پيش بيني نشده است كه فهرست اين قبيل موسسالت و نهاد هاي بايست از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي السامي برسد در تاريخ 19/4/73 فهرست مزبور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد در اين قانون به موسسات وابسته به موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي هم ماهيت حقوقي موسسات عمويم غير دولتي داده شده اما در مورد شركت هاي وابسته تنها به شركت هاي تابعه شهرداري هاي با شرايط مندرج موسسه عمومي غير دولتي اطلاق شده و در مورد شركت هاي وباسته به ساير موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي سكوت دارد.

 

با توجه به مراتب موضوع در كميسيون حقوقي سازمان مطرح و به اعلام نظر مبادرت گرديد.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                            شماره و تاريخ نظريه 2/11/78-464/78/303/3

 

با توجه به اين كه تعيين فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 مجلس شوراي اسلامي(1)  كه به استناد ماده5 قانون محسابات عمومي در مقام بيان دستگاه هاي عمومي غير دولتي بر  آمده است و اصلاحات بعدي آن نام دستگاه هاي عمومي غير دولتي و قوانين حاكم بر آن مشخص شده است و در اين راستا در تبصره يك اين قانون مقر رشده است موسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي  غير از شركت و بري مقاصد غير تجاري و غير انتفاعي توسط يك يا چند موسسه و نهاد هاي عمومي غير دولتي تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي مي باشد. اين تعريف  فقط موسسات وابسته را به شرحي كه در قانون ذكر گرديده پوشش مي دهد بنابراين با توجه به مدولول نامه معاون محترم امور حوققي و مجلس  وزارت جهاد سازندگي و تقاضاي معاونت محترم امور توليدي و كشاروزي در اين خصوص كه اعلام داشته اند نسبت به شركت هاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي از جمله جهاد نصر، استقلال  و توسعه كه به فهرست نهاد ها و موسسات  عمومي  غير دولتي  در سال 1376 اضافه شده اند تعيين تكليف نشده است وارد نبوده بلكه قانون گذار در سال 1376 عناوين موسسات  جهاد نصر، استقلال و توسعه را به فهرست نهاد هاي  عمومي غير دولتي  اضافه كرده است بديهي است اين گونه موسسات از مقررات حاكم بر تبصره يك قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 به نحوي كه بدان اشاره شد تبعيت مي نمايد لذا تمام موسسات و شركت هاي وباسته به جهاد نصر استقلال و توسعه كه به صورت شركت نجاري و انتفاعي  اداره مي وشند مطابق اساسنامه خود و در موارد سكوت با تابعيت از قانون تجارت ااره خواهند شد همچنين موسسات وابسته به آنها كه به صورت غير تجاري و غير انتفاعي اداره مي گردند تابع مقرارت حاكم بر موسسات عمومي غير دولتي مي باشند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image