وضعيت ديه متوفي

 وضعيت ديه متوفي

متن سئوال

 

آيا ديه‌ متوفي‌ جزء ماترك‌ محسوب‌ مي شود و اصولا مهريه‌ زوجه‌ متوفي‌ از ديه‌ مزبور قابل پرداخت‌ مي باشد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ
مطابق‌ فتاوي‌ مشهور فقيهان‌ اماميه :
1 ـ ديه‌ در حكم‌ مال‌ مقتول‌ و تركه‌ وي‌ محسوب‌ مي شود خواه‌ قتل‌ عمد بوده‌ و مصالحه‌ بر ديه‌ شده‌ باشديا قتل‌ شبه‌ عمد و خطايي‌ باشد.1
2 ـ از آن‌ جا كه‌ ديه‌ مقتول‌ جزء ماترك‌ او محسوب‌ مي شود، از محل‌ ديه‌ ابتدا ديون‌ متوفي‌ پرداخت مي شود و به‌ وصاياي‌ وي‌ مطابق‌ موازين‌ عمل‌ مي شود و باقيمانده‌ آن‌ بين‌ همه‌ ورثه‌ بر اساس‌ سهم‌ الارث ،تقسيم‌ مي شود و همه‌ ورثه‌ نسبي‌ و سببي‌ حتي‌ زوجين‌ از آن‌ ارث‌ مي برند.2
3 ـ مهريه‌ مانند ساير ديون‌ و همرديف‌ آن ها است‌ و بايد از اصل‌ تركه‌ پرداخت‌ شود.3
بنابراين ، در فرض‌ سؤال ، مهريه‌ زوجه‌ شخص‌ متوفي‌ (اگر در زمان‌ حيات‌ متوفي‌ پرداخت‌ نشده‌ باشد)همانند ساير ديون‌ متوفي‌ از محل‌ ديه‌ مزبور، قابل‌ پرداخت‌ و بلكه‌ لازم‌ به‌ پرداخت‌ است‌ و اگر از ديه‌ چيزي باقي‌ بماند، بين‌ ورثه‌ از جمله‌ خود زوجه‌ بر اساس‌  مقررات‌ ارث‌ تقسيم‌ خواهد شد.

 

سؤال
آيا ديه‌ مقتول‌ جزء ماترك‌ و دارايي‌ اوست‌ و آيا تقسيم‌ آن‌ بين‌ ورثه‌ همچون‌ قانون‌ ارث‌ است ؟
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
تمام‌ وارثان‌ نسبي‌ و سببي‌ از ديه‌ ارث‌ مي برند، مگر متقربان‌ به‌ مادر مانند برادر و خواهر مادري .4

 

سؤال
شخصي‌ كه‌ در اثر تصادف‌ فوت‌ نموده‌ داراي‌ پدر و مادر و زوجه‌ دائمي‌ مي باشد در صورت پرداخت‌ ديه‌ به‌ وسيله‌ شركت‌ بيمه‌ يا غيره‌ آيا زوجه‌ هم‌ حقي‌ از ديه‌ دارد و در صورت‌ ذي حق‌ بودن چند يك‌ از ديه‌ را مي برد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
ديه‌ هم‌ مثل‌ ساير اموال‌ ميت‌ است‌ و زوجه‌ از آن‌ ارث‌ مي برد و سهم‌ زوجه‌ اگر ميت‌ اولاد ندارد يك‌ چهارم از كل‌ مال‌ بعد از دين‌ و وصيت‌ است .5

 

سؤال
اينجانب‌ با شخصي‌ ازدواج‌ كردم‌ و بعد از ازدواج ، همسرم‌ مخارج‌ زندگي‌ مرا با ديگر برادرانش مجزا نمود و همين‌ امر موجب‌ خشم‌ آنان‌ گرديد و مرتب‌ مزاحم‌ ما مي شدند و حتي‌ مرا تهديد به‌ قتل نمودند، لذا من‌ با اطلاع‌ همسرم‌ با فرزندانم‌ به‌ خانه‌ پدرم‌ رفتم . بالاخره‌ برادران‌ به‌ تفاهم‌ نرسيدند تااين‌ كه‌ روزي‌ همسرم ، فرزندانش‌ را با خود برد، اما متأسفانه‌ با خوراندن‌ سم‌ به‌ فرزندان ، آنان‌ رامي كشد و خود نيز با خوردن‌ سم ، بعد از سه‌ روز جان‌ سپرد، علماي‌ شهرمان‌ درباره‌ كيفيت‌ ارث‌ بردن من ، نظراتي‌ داده اند، تمنا دارم‌ نظر خود را بيان‌ فرماييد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد روح‌ الله‌ خميني‌ (ره )
اول‌ ديون‌ ميت‌ از تركه‌ خارج‌ و به‌ صاحبانش‌ مي رسد و مهر زن‌ از ديون‌ است‌ و همچنين‌ ديه‌ بچه ها كه‌ به مادرشان‌ مي رسد و چنانچه‌ از تركه‌ چيزي‌ باقي‌ ماند ربع‌ آن‌ به‌ تفصيلي‌ كه‌ در رساله‌ آمده‌ به‌ زن‌ مي رسد و بقيه‌ راساير ورثه‌ ارث‌ مي برند.6

 

سؤال
پسر اينجانب‌ بر اثر تصادف‌ از دنيا رفته‌ است‌ و همسرش‌ مبلغ‌ ده‌ هزار تومان‌ به‌ عنوان‌ مهريه‌ وهشت‌ يك‌ از فدوي‌ گرفته‌ است‌ و اين‌ پسر متوفي‌ داراي‌ يك‌ پسر هيجده‌ ماهه‌ است‌ و زنش‌ حامله‌ است‌ وعمارت‌ پسرم‌ را تصرف‌ نموده‌ و صغير هم‌ ندارد; عروسم‌ اين‌ ده‌ هزار تومان‌ را از خون‌ بهاي‌ پسرم گرفته‌ است ، آيا در اين‌ مورد، مهريه‌ و هشت‌ يك‌ به‌ عروسم‌ مي رسد يا نه ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد روح‌ الله‌ خميني‌ (ره )
بعد از اداي‌ ديون‌ متوفي‌ كه‌ از جمله‌ آن‌ مهريه‌ زوجه‌ است ، بقيه‌ تركه‌ به‌ همه‌ ورثه‌ مي رسد و زن‌ از زمين ارث‌ نمي برد و از قيمت‌ ساختمان‌ ارث‌ مي برد و حمل‌ از ورثه‌ محسوب‌ است‌ به‌ شرط آن‌ كه‌ زنده‌ به‌ دنيا بيايد وچنانچه‌ ده‌ هزار تومان‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ داده‌ شده‌ به‌ همه‌ ورثه‌ مي رسد.7

 

سؤال
آيا با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ تمام‌ درآمد شوهرم‌ از تهران‌ براي‌ پدر و مادرش‌ ارسال‌ مي شد، حقيرمي توانم‌ از خانواده‌ شوهر مهريه‌ را مطالبه‌ كنم ؟ به‌ چه‌ ميزان ، مهريه‌ كامل‌ يا نصف‌ آن ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
از خانواده‌ شوهر نمي توانيد مهريه‌ طلب‌ كنيد ولي‌ از ماترك‌ ميت‌ كه‌ از جمله‌ آن ها ديه‌ است‌ مي توانيد تمام مهريه‌ خود را مطالبه‌ نماييد و بر ورثه‌ او واجب‌ است‌ كه‌ مهريه‌ زوجه‌ او را مانند ساير ديون‌ متوفي‌ از ماترك‌ اوبپردازند. والله‌ العالم 8

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image