مسائل متداول مربوط به چک

در مورد چک های صادره به عهده حساب های عضو سیستم سراسری بانک ها مانند سیبا یا جام و غیره کدام دادسرا صلاحیت رسیدگی دارد؟

در این نوع چک با توجه به رأی وحدت رویه شماره 669- 21/7/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادسرایی که در حوزه آن مرجع چک به بانک ارائه شده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

مرجع قضایی صالح در مورد شکایت صدور چک بلامحل کدام دادسرا است؟

محل وقوع جرم در بزه صدور چک بلامحل دادسرایی است که در حوزه آن چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است لذا جهت تشخیص مرجع قضایی صالح باید به بانک صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت توجه داشت.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک کدام دادگاه است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 668- 23/3/1385 هیئت عمومی دیوانعالی کشور خواهان حق مراجعه به دادگاههای ذیل را دارد الف- دادگاهی که در حوزه آن چک صادر شده است ب- دادگاهی که محل اقامت خوانده در حوزه آن می باشد ج- دادگاهی که در آن حوزه چک به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است ضمنا" در حوزه شهر تهران چنانچه دادگاههای سه گانه فوق در تهران باشد حسب بخشنامه رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران دادخواست در محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

در جرم صدور چک بلامحل تعقیب کیفری علیه چه کسی انجام می شود؟

در بزه صدور چک بلامحل فقط صادرکننده یا صادرکنندگان چک بلامحل قابل تعقیب کیفری می باشند.

در صدور چک بلامحل چه کسی حق شکایت دارد؟

طبق ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت و درخواست تعقیب کیفری فقط از دارنده چک پذیرفته می شود و منظور از دارنده اولین کسی است که چک را به بانک ارائه و به نام وی گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است.

مهلت شکایت کیفری در مورد چک بلامحل چند روز می باشد؟

برای شکایت کیفری دارنده می بایست ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه نماید،در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید،بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

هزینه شکایت کیفری صدور چک بلامحل چقدر می باشد؟

برابر آئین نامه تعرفه خدمات قضایی مبلغ پنجاه هزار ریال بعنوان ورودی شکوائیه دریافت می شود،علاوه بر این مبلغ می بایست در مورد چک های تا مبلغ یک میلیون ریال معادل پانزده هزار ریال و نسبت به مازاد تا مبلغ ده میلیون ریال مبلغ چهل هزار ریال و در مورد چک های مازاد بر ده میلیون ریال یکصدو پنجاه هزار ریال دریافت شود. بعنوان مثال: چک به مبلغ یک میلیون ریال باید شصت هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون ریال باید یکصدو پنج هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود چک به مبلغ ده میلیون و یک ریال و بیشتر باید دویست هزار ریال هزینه دادرسی وصول شود البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می گردد.

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه چک چقدر می باشد؟

هزینه دادرسی دعوای مطالبه چک برابر آخرین تغییرات شامل پنجاه هزار ریال هزینه ورود دادخواست بعلاوه هزینه دعوا که تا مبلغ ده میلیون ریال یک و نیم درصد و نسبت به مازاد دو درصد می باشد،البته هزینه اوراق و تصدیق مستندات بطور جداگانه محاسبه و وصول می شود.

آیا صرف ارائه چک بدون گواهینامه عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند؟

با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی بر عدم پرداخت محسوب می گردد الزاما" ارائه این گواهی ضروری می باشد.

آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت امکان انتقال چک به شخص دیگر وجود دارد؟

انتقال چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت ممکن است لیکن حق تعقیب کیفری ساقط می شود.

آیا طرح سایر شکایات یا دعاوی غیر از چک از طریق دفاتر خدمات قضایی امکان دارد؟

در حال حاضر امکان طرح تمامی دعاوی و شکایات برای دفاتر خدمات قضایی وجود دارد لیکن با عنایت به اینکه صرفا" در مورد چک امکان ارسال ضمائم از طریق الکترونیکی وجود دارد در سایر دعاوی و شکایات می بایست اوراق دادخواست یا شکوائیه به انضمام مستندات پیوست به واحد قضایی مربوط ارسال شود.

در دعوای مطالبه وجه چک چنانچه مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال باشد کدام مرجع صلاحیت دارد؟

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی تا پنجاه میلیون ریال بعهده شورای حل اختلاف می باشد که در حال حاضر بلحاظ عدم ارتباط شبکه امکان ارسال دادخواست یا شکوائیه الکترونیکی به این مرجع وجود ندارد.

شکایت کیفری چک هایی که مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال است به کدام مرجع تقدیم می شود؟

رسیدگی به شکایت کیفری راجع به صدور چک بلامحل صرفنظر از مبلغ آن بعهده مراجع قضایی دادگستری(دادسرا و دادگاههای عمومی) می باشد.

شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد باید به کدام مرجع ارسال شود؟

در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد شکایات و دعاوی ابتدائا" در دادگاه عمومی بخش مطرح می شود.

دادخواست مطالبه وجه چکی که قبلا" شکایت کیفری مطرح شده است به کدام مرجع ارسال می گردد؟

در صورتی که راجع به صدور چک بلامحل پرونده کیفری مطرح رسیدگی باشد مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است می توان دادخواست را به دادگاه رسیدگی کننده به جرم صدور چک بلامحل تقدیم نمود.

چک هایی که می توان در مورد آن شکایت کیفری نمود؟

با توجه به ماده2 قانون صدور چک تعقیب کیفری فقط راجع به چک های صادره عهده بانک های ایرانی داخل و خارج کشور تجویز شده است لذا اوراقی که تحت عنوان حواله یا چک در مؤسسات مالی یا اعتباری یا صندق های قرض الحسنه تنظیم می شود قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است؟

با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه وجه اقدام شود.

آیا در وکالتنامه های مع الواسطه باید مدارک مربوط به وکیل واسطه هم پیوست و کنترل شود؟

چنانچه وکالت تفویضی به وکیل دادگستری با اختیار توکیل توسط وکیل واسطه باشد جهت احراز سمت می بایست تصویر تمام اسناد و سلسله روابط از اصیل تا وکیل ارائه و احراز شود.

آیا تعیین نشانی خوانده در مورد مطالبه وجه چک بعهده خواهان است؟

اعلام نشانی و محل اقامت به عهده خواهان می باشد و در رویه قضایی غالبا" ماده 22 قانون صدور چک را محدود به امور کیفری می دانند.

آیا هزینه دادرسی وصول شده نیاز به تصدیق دفتر خدمات قضایی دارد؟

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وجه به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت می شود و نظر به بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبادله الکترونیکی وجه تجویز شده که کفایت می نماید.

آیا می توان برای خوانده دعوا اقامتگاه دیگری غیر از نشانی بانکی تعیین کرد؟

با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده بعهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید،بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود.

آیا می توان در دادخواست برای خوانده دو نشانی تعیین کرد؟

با توجه به اینکه ابلاغ اوراق فقط در یک نشانی انجام می شود قید دو محل بعنوان اقامتگاه خوانده موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص می شود لذا از قید دو اقامتگاه خودداری شود.

چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت شماره ملی یا سایر مشخصات ناقص یا اشتباه باشد آیا می توان دادخواست یا شکوائیه تنظیم نمود؟

با ارائه مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه یا کارت ملی نیازی به اصلاح گواهینامه عدم پرداخت نیست مگر اینکه مشخصات مندرج در گواهینامه بانک به نحوی باشد که با شخص دیگری مشابه و ایجاد اشتباه نماید.

آخرین روز مهلت شکایت کیفری چک چه روزی است؟

با توجه به ماده 445 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با محاسبه شش ماه از تاریخ گواهینامه عدم پرداخت روز اقدام آخرین فرصت برای طرح شکایت می باشد.

آیا طرح دعوا در مورد چکی که فاقد مبلغ باشد ممکن است؟

با توجه به تعریف ماده 310 قانون تجارت نظر به اینکه فقدان مبلغ موجب نامعین بودن خواسته می گردد امکان طرح ندارد.

چه کسی حق طرح دعوای مطالبه چک را دارد؟

الف- دارنده چک که همان اولین آورنده به بانک و مندرج در ماده 11 قانون صدور چک است ب- منتقل الیه یعنی کسی که به طریق اطمینان آور چک پس از برگشت به او انتقال یافته است

چنانچه علت عدم پرداخت وجه چک دستور عدم پرداخت باشد علیه چه کسی می توان شکایت نمود؟

با توجه به ماده 14 قانون صدور چک چنانچه حساب موجودی داشته و عدم پرداخت ناشی از دستور باشد شکایت کیفری علیه دستور دهنده خواهد بود.

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟

چنانچه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن دعوای مطالبه وجه مطرح شده باشد با توجه به اینکه از متفرعات و توابع دعوای اصلی می باشد در رویه جاری هزینه مستقلی در زمان تقدیم دادخواست اخذ نمی شود.

چنانچه قبلا" راجع به موضوع چک حکم صادر شده باشد درخواست تأخیر تأدیه به کدام مرجع داده می شود؟

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک چنانچه راجع به موضوع چک قبلا" از دادگاهی حکم صادر شده باشد دعوای مطالبه خسارت نیز از همان دادگاه درخواست می شود.

چنانچه شاکی علاوه بر شکایت کیفری درخواست تأمین خواسته نیز داشته باشد چگونه اقدام خواهد شد؟

با عنایت به اینکه درخواست تأمین خواسته در عناوین اتهامی وجود ندارد انتخاب این خواسته بعنوان یکی از عناوین ممکن نمی باشد و می بایست در متن شکوائیه به آن اشاره شود.

چنانچه شاکی درخواست ممنوع الخروج شدن متهم را داشته باشد چگونه در شکایت کیفری به آن اشاره می شود؟

این درخواست می بایست در متن شکوائیه مطرح شود.

آیا دفاتر خدمات قضایی الزاما" از کلیشه های موجود باید استفاده کنند یا آنچه مراجعین درخواست می نمایند؟

کلیشه های موجود جهت تسهیل و یکسان سازی بوده و چنانچه خواهان یا شاکی متقاضی تحریر متن دیگری باشد ضمن مشاوره و راهنمایی متن مورد تقاضا وارد می شود.

چنانچه مبلغ هر یک از چک ها کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد لیکن به موجب یک دادخواست تقدیم و جمع مبالغ بیش از پنجاه میلیون ریال باشد صلاحیت رسیدگی با کدام مرجع خواهد بود؟

در صورتی که به موجب یک دادخواست بتوان وجه چند چک را مطالبه نمود جمع مبالغ بعنوان بهای خواسته و مبنای صلاحیت خواهد بود لذا در چنین موردی رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در مورد چک های صادره عهده بانک های ایرانی مستقر در خارج از کشور، شکوائیه به کدام دادسرا ارسال می گردد؟

رسیدگی به این موضوع مربوط به ناحیه 12دادسرای تهران می باشد که در حال حاضر دادسرای ناحیه 11 امور شکوائیه مربوط به این ناحیه را انجام می دهد.

 

آیا ارائه خدمات قضایی در دفاتر تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی است؟

دفاتر خدمات قضایی در پذیرش دادخواست یا شکوائیه تابع قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی نمی باشندو می توانند خدمات قضایی مربوط به خارج از حوزه قضایی محل استقرار خود را انجام دهند و در واقع ارائه این خدمات به منظور تسهیل امور مراجعین بوده است لیکن در ارسال شکوائیه یا دادخواست باید توجه داشته باشند که مرجع قضایی صلاحیتدار را انتخاب نمایند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image