به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

آیین ‌نامه اماکن عمومی‌

آیین ‌نامه اماکن عمومی‌ - مصوب 23/3/1363 هیات وزیران با اصلاحات 9/11/1364

ماده 1 ـ شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایرمسئولیت‌های محوله به امور اماکن عمومی طبق مقررات این آیین ‌نامه نظارت و مطابق مقرراتاقدام می‌نماید.

ماده 2 ـ اماکن و موسسات موضوع این آیین ‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

1 ـ هتل‌ها 2 ـ مسافرخانه‌ها 3 ـ رستوران‌ها 4 ـ پانسیون‌ها و مهدکودک‌ها 5 ـ سلف سرویس‌ها 6 ـقهوه خانه 7 ـ اغذیه فروشی‌ها 8 ـ چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی‌ها 9 ـ بوفه سینما و تیاتر 10ـ کافه تریاها 11 ـ کافه قنادی‌ها 12 ـ آرایشگاهها 13 ـ آموزشگاه‌های رانندگی 14 ـ فورشگاههای‌جراید و نشریات داخلی 15 ـ موسسات بارکش شهری 16 ـ تعمیرگاه‌های دوچرخه و موتورسیکلت‌17 ـ عکاسی‌ها 18 ـ فروشگاه‌های جراید و نشریات خارجی 19 ـ سینماها و تماشاخانه‌ها 20 ـفروشگاه‌های اتومبیل 21 ـ موسسات تبلیغاتی و تولید کننده فیلم‌های تبلیغاتی 22 ـ تعمیرگاه‌ها ، اتوسرویس‌ها و پارکینگ‌ها 23 ـ موسسات توریستی و کرایه دهی اتومبیل 24 ـ بنگاه‌های‌مسافربری 25 ـ کتابفروشی‌ها 26 ـ بنگاه‌های معاملاتی 27 ـ کارگاه‌های وراق اتومبیل 28 ـکارگاه‌های تعویض روغن‌ ، پنچرگیری و لاستیک فروشی اتومبیل 29 ـ موسسات تاکسی بار 30 ـکلیشه و گراور سازی‌ها 31 ـ فروشگاه‌های لوازم یدکی اتومبیل 32 ـ کارگاه‌های ناقشی اتومبیل 33 ـچاپخانه‌ها 34 ـ سمساری وامانت فروشی‌ها 35 ـ موسسات باربری 36 ـ استودیوها 37 ـ طلا وجواهر فروشی‌ها 38 - موسسات نشر و طبع 39 ـ آموزشگاه‌های خیاطی‌ ، ماشین نویسی وآرایشگری‌.

تبصره ـ افتتاح هر نوع امکنه و موسسه مشابه دیگری در آینده‌ ، بنا به تشخیص و اعلام نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آیین ‌نامه خواهد بود.

ماده 3 ـ مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 2 باید قبل از صدور و انتقال پروانه وهمچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده 1 از نیروی انتظامی جمهوریاسلامی ایران استعلام نظر به عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ماده 23 قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت‌.

تبصره ـ ضوابط مربوط به صلاحیت دایره کننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف نیروی انتظامی‌و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند 4 ماده 39 قانون نظام صنفی‌ ، وسیله‌ادارات ذیربط نیروی انتظامی تهیه و پس از تصویب ریاست نیروی انتظامی به مورد اجرا گذارده‌خواهد شد.

ماده 4 ـ در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی‌ ، ژاندارمری عهده دار انجام وظایف مذکور در این‌آیین ‌نامه می‌باشد.

ماده 5 ـ متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده 2 قبل از اخذ پروانه حق افتتاح امکان‌خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل نکرده باشند از افتتاح آن مکان تا صدورپروانه به وسیله نیروی انتظامی جلوگیری خواهد شد.

ماده 6 ـ در صورتی که هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده 2 آیین ‌نامه درمدت اعتیار پروانه از ضوابط مقرر نیروی انتظامی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام‌خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند.

ماده 7 ـ چنانچه صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور داخلی خود را به‌دیگری واگذار نمایند بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به نیروی انتظامی معرفی تاپس از بررسیهای لازم و تایید صلاحیت مدیر معرفی شده در پروانه صادره منظور گردد.

ماده 8 ـ صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 از ردیف 1 الی 11 شامل‌:

1 ـ هتل‌ها 2 ـ مسافرخانه‌ها 3 ـ رستوران‌ها 4 ـ پانسیون‌ها و مهدکودک‌ها 5 ـ سلف سرویس‌ها 6 ـقهوه خانه 7 ـ اغذیه فروشی‌ها 8 ـ چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی‌ها 9 ـ بوفه سینما و تیاتر 10ـ کافه تریاها 11 ـ کافه قنادی‌ها مکلفند کلیه کارکنان خود را (اعم از ایرانی و خارجی‌) به نیرویانتظامی معرفی تا نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و درصورت تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت 48 ساعت اعلام نمایند.

تبصره ـ مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یک سال می‌باشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده‌8 موظفند همه ساله نسبت به تمدیدی پروانه خود اقدام نمایند.

ماده 9 ـ کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده 8 بایستی دارای کارت بهداشت ازمرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند.

ماده 10 ـ صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دستهاز مواد آیین ‌نامه و اعلامیه‌های نیرویانتظامی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که برای واردین قابل رویت باشد نصب‌نمایند.

ماده 11 ـ صاحبان اماکن مسافربری (هتل ـ مسافرخانه ـ پانسیون و سایر اماکن مشابه‌) موظفند درقبال اموالی که ز طرف مسافرین یا واردین به مکان‌های مزبور به آنان سپرده می‌شود رسید کتبی‌بدهند.

ماده 12 ـ در صورتی که یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر موسسه‌باید بلافاصله مراتب را کتبا با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به نیروی انتظامی محل‌اطلاع داده تا ورود نمایندگان نیروی انتظامی و دادسرا و پزشکی قانونی‌ ، اتاق متوفی باید بسته شده‌واحدی داخل آن نشود.

ماده 13 ـ صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هرگونه توضیحاتی که مامورین‌نیروی انتظامی بخواهند (نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین‌) بلا تامل در حدوداطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.

ماده 14 ـ در تمام ایامی که اماکن عمومی‌دایرهستندحضورمتصدی‌یامدیرامکنه‌درمحل‌الزامیاست‌.

ماده 15 ـ در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض واگیردار وعفونی از قبیل‌: وبا ، طاعون‌ ، و امثالهم باشد ، صاحبان اماکن عمومی مکلفند مراتب را بلافاصله باذکر مشخصات بیمار به بهداری و نیروی انتظامی اطلاع دهند.

ماده 16 ـ صاحبان اماکن مسافری و پانسیون‌ها مکلفند تابلوی شماره اتاق ها را در محل مناسبی درمدخل امکنه خود نصب نمایند.

ماده 17 ـ صاحبان اماکن مسافری و پانسیون‌ها باید دفتری مطابق نمونه نیروی انتظامی برای ورودو خروج مسافرین تهیه و نام و نشان کامل آنها را در آن دفتر قید نمایند.

ماده 18 ـ صاحبان اماکن مسافری‌: (هتل ـ مسافرخانه ـ پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رویت‌شناسنامه یا هرگونه برگ شناسایی مشخصات و تاریخ و ساعت ورود و خروج و مسافرین و واردین‌به اماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیه‌ای که از طرف نیروی انتظامی داده می‌شود تنظیم و اول وقت‌روز بعد به نیروی انتظامی محل تسلیم نمایند.

ماده 19 ـ صاحبان هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها موظفند در صورت مراجعه اطفال واشخاصی که به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد اقامت در امکنه مزبور را دارندبلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی محل اعلام دارند.

ماده 20 ـ برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی‌ ، مهمانی‌ ، شب نشینی و امثال آن و یا اجرا هرگونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تایید محتوای برنامه هنری و نمایشی ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل اجازه مخصوص نیروی انتظامی محل (حداقل 48ساعت قبل‌) می‌باشد. بدیهی است مسئولین اماکن عمومی مزبور می‌بایست ساعت وروز تشکیل‌مراسم و صرفامشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به سالن به مسئولین‌ذیربط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.

ماده 21 ـ پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که برابر با ماده 39قانون نظام صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:

1 ـ تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در امکنه مربوطه و یا استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق .

2 ـ تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سو وخلاف‌قانون‌علیه‌دولت‌وامنیت‌کشور.

3 ـ تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و چرس و بنگ و استعمال آن‌ها و همچنین‌فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی‌.

4 ـ طرح ریزی و توطیه برای انجام مقاصد سو و خلاف قانون نظیر سرقت‌ ، خرید و فروش ونگهداری اموال مسروقه و غیره‌.

5 ـ هرگونه عمل شرط بندی و برد و باخت و قمار.

تبصره ـ ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده 21 مانع ازاجرای سایر مجازات‌های شرعی و قانونی‌نخواهد شد.

ماده 22 ـ سخنرانی و هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد پروانه‌صادره مربوط به آن باشد و بدون اجازه مخصوص نیروی انتظامی ممنوع است‌.

ماده 23 ـ قبول و اسکان اشخاص شرور و بدسابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می‌باشد.

ماده 24 ـ در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار ، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت واعمالی که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال عمومی می‌شود ممنوع است و صاحبان‌اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مامورین انتظامی معرفی نمایند.

ماده 25 ـ یک نفر نمی‌تواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگراینکه برای اماکن دیگری که می‌خواهد تاسیس کند از طرف مرجع صدور پروانه مدیر یا مباری که‌نیروی انتظامی صلاحیت او را گواهی نماید استخدام کند که در این صورت مدیر مزبور مسئول اداره‌مکان مربوطه خواهد بود.

ماده 26 ـ درجه بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان‌نیروی انتظامی‌ ، شهرداری‌ ، بهداری و سایر سازمان‌های ذیربط تعیین می‌گردد. مسئولیت تشکیل‌کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده نیروی انتظامی می‌باشد در مواردی که درجه‌بندی و تعریف برخی ازاماکن عمومی به موجب قانون از وظایف ارگان‌های دیگر باشد ، همان ملاک‌عمل خواهد بود.

ماده 27 ـ تخلف از مقررات این آیین ‌نامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرارطبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دایم پروانه کسب می‌گردد و این امر درصورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازات‌های شرعی و قانونی نخواهد شد.

ماده 28 ـ برای اماکن عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان‌فارسی هم روی تابلو نوشته شود.

ماده 29 ـ در کلیه اماکن عمومی وسایل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی‌باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد.

ماده 30 ـ کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقالات صالحه رسیدگی‌خواهد شد. لیکن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین در رابطه با مقررات این آیین ‌نامه پیش‌آید در صورتی که موضوع در نیروی انتظامی مطرح و منجر به تحصیل رضایت‌نامه کتبی از طرفین‌نگردد نیروی انتظامی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد.

ماده 31 ـ ازتاریخ تصویب این آیین ‌نامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفاد این آیین ‌نامه باشدملغی است‌.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image