به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلفان‌ و مصنفان و هنرمندان‌

آیین‌نامه   اجرایی   قانون   حمایت   حقوق  مؤلفان‌ و مصنفان   و هنرمندان‌

مصوب   1350 هیأت   وزیران‌

 

فصل   اول   ـ مقررات   عمومی   تنظیم   اظهارنامة   ثبت   اثر

ماده   اول   ـ ثبت   اثر طبق   درخواست‌نامة   چاپی   که   از طرف   وزارت   فرهنگ   و هنر تهیه   و در اختیاردرخواست   کنندة   ثبت   اثر گذارده   می‌شود به   عمل   می‌آید و باید در دو نسخه   به   زبان   فارسی   نوشته   وامضاء شده   و حاوی   نکات   زیر باشد:

الف   ـ نام   و نام   خانوادگی   و تابعیت   و اقامتگاه   و شماره   و محل   صدور شناسنامه   و تاریخ   تولدپدیدآورنده   و یا شخصی   که   به   اعتبار قانون   فوق الذکر قائم‌مقام   پدیدآورندة   اصلی   اثر می‌باشد وهرگاه   درخواست‌کننده   شخص   حقوقی   باشد نام   و شمارة   ثبت   و اقامتگاه   قانونی   شخص   حقوقی‌.

ب   ـ درصورتی   که   درخواست‌نامه   از طرف   وکیل   یا نمایندة   قانونی   اشخاص   مذکور در بند الف   داده‌شود علاوه   بر مشخصات   موکل   نام   و نام   خانوادگی   و تابعیت   و اقامتگاه   وکیل‌.

پ   ـ تاریخ   پدید آمدن   اثر با قید روز و ماه   و سال   به   نحوی   که   اثر برای   چاپ   یا نشر یا پخش   و یا اجراآماده   شده   باشد.

ت   ـ درصورتی   که   اثر مشترک   باشد ذکر مشخصات   پدیدآورندگان   و کلیه   اشخاص   حقیقی   و صاحب‌حقوقی   مادی   و معنوی   به   ترتیب   مذکور در بند الف   این   ماده‌.

ث   ـ در صورتی   که   ثبت   نام   یا عنوان   یا علامت   ویژة   اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام   و عنوان   ذکرکلمه   یا عبارت   مورد تقاضا و در مورد علامت   یا نشانة   ویژه   توصیف   کامل   آن   به   انضمام   سه   نسخه‌نمونه   یا عکس   در اندازه   و رنگ   اصلی   و کلیشه   آن‌.

ج   ـ تعیین   نوع   اثر و اعلام   آن   که   اثر مشمول   کدام   یک   از انواع   آثار مذکور در مادة   2 قانون   می‌باشد.

 

فصل   دوم   ـ مقررات   اختصاصی   تقاضای   ثبت   اثر

ماده   دوم   ـ درخواست‌کنندة   ثبت   اثر علاوه   بر تنظیم   درخواست‌نامه   به   شرح   مندرج   در فصل   اول‌باید اطلاعات   و مدارکی   را که   به   اعتبار نوع   اثر در این   فصل   تعیین   می‌شود همراه   درخواست‌نامه‌تسلیم   نماید:

الف   ـ در مورد کتاب   و رساله   و گزارش   پژوهشی   و جزوه   و نمایشنامه   و هر نوشتة   دیگر علمی   و ادبی‌و هنری   و همچنین   در مورد شعر و ترانه   و سرود و تصنیف   موضوع   بندهای   1 و 2 مادة   دوم   قانون‌:دو نسخة   کامل   خطی   یا ماشین   شده   یا چاپ   شده   یا فتوکپی   اثر.

ب   ـ در مورد اثر سمعی   و بصری   به   منظور اجراء در صحنه‌های   نمایش   یا پردة   سینما یا پخش   ازرادیو و تلویزیون   موضوع   بند 3 مادة   دوم   قانون‌: دو نسخه   از اثر به   هر ترتیبی   که   برای   اجراء نوشته   یاضبط   یا نشر شده   است‌.

پ   ـ در مورد اثر موسیقی   موضوع   بند 4 مادة   دوم   قانون‌: دو نسخه   اصل   یا فتوکپی   یا خطی   از نت   اثردرصورتی   که   نت   داشته   باشد به   انضمام   گفتار آن   اگر باشد به   علاوة   دو نسخة   اثر روی   صفحه   یا نوار.

ت   ـ در مورد نقاشی   و تصویر و طرح   و نقش   و نقشة   جغرافیایی   ابتکاری   و نوشته   و خطهای   تزیینی‌و هرگونه   اثر تزیینی   و اثر تجسمی   موضوع   بند 5 مادة   دوم   قانون‌:

1 ـ دو نسخه   عکس   رنگی   از اصل   اثر مشروط   بر این   که   ابعاد عکس   از 24 * 18 سانتیمتر تجاوزنکند.

2 ـ تعیین   آن   که   اثر منطبق   با کدام   یک   از آثار مذکور در بند 5 مادة   دوم   قانون   می‌باشد.

3 ـ شرح   و توصیف   کافی   برای   شناسایی   و تشخیص   اثر.

ث   ـ در مورد پیکره   (مجسمه‌) موضوع   بند 6 مادة   دوم   قانون   ـ دو نسخه   عکس   رنگی   اثر به   ابعاد24*18 سانتیمتر با ذکر مواد و مصالحی   که   در ساختن   پیکره   به   کار رفته   و تعیین   ابعاد و اندازة‌حقیقی   و وزن   آن‌.

ج   ـ در مورد اثر معماری   موضوع   بند 7 مادة   دوم   قانون‌: دو نسخه   نقشة   کامل   همراه   نقشه‌های   تفصیلی‌و اجرایی   اثر مربوط   به   طرح   اصلی   بنا و تزیینات   آن   و جزییات   اثر منحصراً در مواردی   که   ثبت   آن‌مورد تقاضاست   با شرح   و توصیف   کامل   تا حدی   که   شناسایی   اثر در کلیات   و جزییات   موردنظردرخواست   کننده   ممکن   باشد درصورتی   که   درخواست   ثبت   مربوط   و منحصر به   قسمتی   از بنا یاساختمان   یا تزیینات   آن   باشد باید روی   نقشه‌های   اصلی   به   طور وضوح   مشخص   شود و در موردتزیینات   طرح   آن   باید رنگی   باشد.

چ   ـ در مورد اثر عکاسی   موضوع   بند 8 مادة   دوم   قانون‌: دو نمونة   کامل   از اثر که   حداکثر ابعاد آن   از24*18 سانتیمتر تجاوز نکند.

ح   ـ در مورد اثر ابتکاری   مربوط   به   هنرهای   دستی   یا صنعتی   و نقشة   قالی   و گلیم   موضوع   بند 9 مادة‌دوم   قانون‌: دو قطعه   عکس   رنگی   یا دو نسخه   کپی   از اثر به   اندازة   24 * 18 سانتیمتر.

خ   ـ در مورد اثر ابتکاری   که   برپایة   فرهنگ   عامه   یا میراث   فرهنگی   و هنری   ملی   پدید آمده   باشد وهمچنین   اثر فنی   که   جنبة   ابداع   و ابتکار داشته   باشد موضوع   بندهای   10 و 11 مادة   دوم   قانون‌: نظر به‌این   که   اثر پس   از پدید آمدن   به   صورت   یکی   از آثار مندرج   در مادة   دوم   یا ترکیبی   از آنها خواهد بوددرخواست   کنندة   ثبت   باتوجه   به   نوع   اثر و ارتباط   آن   با یک   یا چند نوع   از آثار مذکور در مادة   دوم‌قانون   باید اطلاعات   و مدارک   خاص   همان   نوع   یا انواع   را تسلیم   کند.

د ـ در مورد آثار سینمایی   یک   نسخة   کامل   از اثر با ذکر نام   و مشخصات‌.

تبصره   ـ در کلیة   مواد مذکور در فصل   اول   و این   فصل   در صورتی   که   متقاضی   توضیحات   خاصی   رابرای   معرفی   اثر و چگونگی   پیدایش   آن   لازم   بداند می‌تواند در برگ   جداگانه‌ای   درج   و همراه   اظهارنامه‌تسلیم   کند.

ذ ـ در مورد نرم   افزارهای   چند رسانه‌ای   دو نسخه   کامل   از نمونه   نرم‌افزار تولید شده   باذکر نام   ومشخصات   و ویژگیهای   اثر.

 

فصل   سوم   ـ مرجع   ثبت    و اقدامات   ثبتی‌

ماده   سوم   ـ درخواست   کنندة   اثر باید درخواست‌نامة   ثبت   را به   ترتیب   مندرج   در فصل   اول   و دوم‌این   آیین‌نامه   تنظیم   و در مرکز به   وزارت   فرهنگ   و هنر و در شهرستانها به   ادارات   فرهنگ   و هنر یانمایندة   تعیین   شده   از طرف   وزارت   فرهنگ   و هنر تسلیم   و رسید اخذ کند.

تبصره   ـ در خواست   کننده   ثبت   آثار نرم   افزارهای   چند رسانه‌ای   درخواست   نامه   ثبت   را به   ترتیب‌مندرج   در فصل‌های   اول   و دوم   این   آیین   نامه   به   همراه   دو نسخه   کامل   از نمونه   مورد نظر به   دبیرخانه‌شورای   عالی   داده   ورزی   تحویل   می‌دهد. ثبت   اثر از نظر فنی   توسط   شورای   یاد شده   و از نظرمحتوایی   توسط   وزارت   فرهنگ   و ارشاد اسلامی   انجام   می‌شود. دبیرخانه   شورای   مزبور موظف‌است   قبل   از ثبت   اثر نظر وزارت   فرهنگ   و ارشاد اسلامی   را دریافت   نماید. وزارت   فرهنگ   و ارشاداسلامی   موظف   است   ظرف   سه   ماه   از دریافت   استعلام   دبیرخانه   شورای   عالی   داده   ورزی   نظر خود رابه   آن   دبیرخانه   اعلام   نماید.

ماده   چهارم   ـ مراجع   دریافت   درخواست‌نامة   ثبت   اثر کلیة   درخواست‌نامه‌ها به   واحد امور مؤلفان   ومصنفان   و هنرمندان   در وزارت   فرهنگ   و هنر ارسال   خواهند نمود. واحد مزبور به‌درخواست‌نامه‌های   رسیده   ظرف   مدت   سه   ماه   رسیدگی   و اگر درخواست‌نامه   مطابق   مقررات   فصل‌اول   و دوم   تنظیم   شده   باشد و اثر قبلاً به   ثبت   نرسیده   باشد آنها را در دفتر مخصوص   ثبت   اثرها ثبت‌نموده   و گواهینامة   ثبت   اثر را با قید روز و ساعت   تسلیم   درخواست   به   نام   درخواست‌کننده   صادر و به‌وی   تسلیم   و رسید اخذ کند.

درصورتی   که   درخواست‌نامه   مطابق   مقررات   فصل   اول   و دوم   بالا تنظیم   نشده   باشد موارد نقص   یاایراد کتباً با پست   سفارشی   به   درخواست‌کننده   ابلاغ   و تا زمانی   که   درخواست‌کننده   اقدام   به   رفع   نقص‌یا ایراد نکند درخواست   ثبت   بلااقدام   خواهد ماند.

ماده   پنجم   ـ وزارت   فرهنگ   و هنر مکلف   است   در آخر هر ماه   فهرستی   از کلیة   آثار ثبت   شده   درهمان   ماه   را در روزنامة   رسمی   کشور و یکی   از روزنامه‌های   کثیرالانتشار روزانة   تهران   برای   اطلاع‌عموم   آگهی   کند. فهرست   مزبور در هر مورد به   طور اختصار شامل   نام   درخواست‌کننده   و تاریخ   ثبت‌و نوع   اثر و معرفی   موضوع   آن   خواهد بود. قبول   درخواست   ثبت   اثر و همچنین   ثبت   آن   مانع   اعتراض‌و ادعای   حق   از ناحیة   دیگر اشخاص   نخواهد بود.

ماده   ششم   ـ درخواست‌کننده   می‌تواند قبل   یا بعد از ثبت   اثر تقاضای   تغییر و اصلاح   و تکمیل   یاابطال   آن   را بنماید. در این   صورت   وزارت   فرهنگ   و هنر به   نحو مذکور در مادة   پنجم   آگهی   خواهدداد.

ماده   هفتم   ـ هزینة   آگهی   ثبت   اثر و موارد تغییر، اصلاح‌، تکمیل   و یا ابطان   آن   به   عهدة‌درخواست‌کننده   و ذی   نفع   خواهد بود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image