به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلفان‌ و مصنفان و هنرمندان‌

آیین‌نامه   اجرایی   قانون   حمایت   حقوق  مؤلفان‌ و مصنفان   و هنرمندان‌

مصوب   1350 هیأت   وزیران‌

 

فصل   اول   ـ مقررات   عمومی   تنظیم   اظهارنامة   ثبت   اثر

ماده   اول   ـ ثبت   اثر طبق   درخواست‌نامة   چاپی   که   از طرف   وزارت   فرهنگ   و هنر تهیه   و در اختیاردرخواست   کنندة   ثبت   اثر گذارده   می‌شود به   عمل   می‌آید و باید در دو نسخه   به   زبان   فارسی   نوشته   وامضاء شده   و حاوی   نکات   زیر باشد:

الف   ـ نام   و نام   خانوادگی   و تابعیت   و اقامتگاه   و شماره   و محل   صدور شناسنامه   و تاریخ   تولدپدیدآورنده   و یا شخصی   که   به   اعتبار قانون   فوق الذکر قائم‌مقام   پدیدآورندة   اصلی   اثر می‌باشد وهرگاه   درخواست‌کننده   شخص   حقوقی   باشد نام   و شمارة   ثبت   و اقامتگاه   قانونی   شخص   حقوقی‌.

ب   ـ درصورتی   که   درخواست‌نامه   از طرف   وکیل   یا نمایندة   قانونی   اشخاص   مذکور در بند الف   داده‌شود علاوه   بر مشخصات   موکل   نام   و نام   خانوادگی   و تابعیت   و اقامتگاه   وکیل‌.

پ   ـ تاریخ   پدید آمدن   اثر با قید روز و ماه   و سال   به   نحوی   که   اثر برای   چاپ   یا نشر یا پخش   و یا اجراآماده   شده   باشد.

ت   ـ درصورتی   که   اثر مشترک   باشد ذکر مشخصات   پدیدآورندگان   و کلیه   اشخاص   حقیقی   و صاحب‌حقوقی   مادی   و معنوی   به   ترتیب   مذکور در بند الف   این   ماده‌.

ث   ـ در صورتی   که   ثبت   نام   یا عنوان   یا علامت   ویژة   اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام   و عنوان   ذکرکلمه   یا عبارت   مورد تقاضا و در مورد علامت   یا نشانة   ویژه   توصیف   کامل   آن   به   انضمام   سه   نسخه‌نمونه   یا عکس   در اندازه   و رنگ   اصلی   و کلیشه   آن‌.

ج   ـ تعیین   نوع   اثر و اعلام   آن   که   اثر مشمول   کدام   یک   از انواع   آثار مذکور در مادة   2 قانون   می‌باشد.

 

فصل   دوم   ـ مقررات   اختصاصی   تقاضای   ثبت   اثر

ماده   دوم   ـ درخواست‌کنندة   ثبت   اثر علاوه   بر تنظیم   درخواست‌نامه   به   شرح   مندرج   در فصل   اول‌باید اطلاعات   و مدارکی   را که   به   اعتبار نوع   اثر در این   فصل   تعیین   می‌شود همراه   درخواست‌نامه‌تسلیم   نماید:

الف   ـ در مورد کتاب   و رساله   و گزارش   پژوهشی   و جزوه   و نمایشنامه   و هر نوشتة   دیگر علمی   و ادبی‌و هنری   و همچنین   در مورد شعر و ترانه   و سرود و تصنیف   موضوع   بندهای   1 و 2 مادة   دوم   قانون‌:دو نسخة   کامل   خطی   یا ماشین   شده   یا چاپ   شده   یا فتوکپی   اثر.

ب   ـ در مورد اثر سمعی   و بصری   به   منظور اجراء در صحنه‌های   نمایش   یا پردة   سینما یا پخش   ازرادیو و تلویزیون   موضوع   بند 3 مادة   دوم   قانون‌: دو نسخه   از اثر به   هر ترتیبی   که   برای   اجراء نوشته   یاضبط   یا نشر شده   است‌.

پ   ـ در مورد اثر موسیقی   موضوع   بند 4 مادة   دوم   قانون‌: دو نسخه   اصل   یا فتوکپی   یا خطی   از نت   اثردرصورتی   که   نت   داشته   باشد به   انضمام   گفتار آن   اگر باشد به   علاوة   دو نسخة   اثر روی   صفحه   یا نوار.

ت   ـ در مورد نقاشی   و تصویر و طرح   و نقش   و نقشة   جغرافیایی   ابتکاری   و نوشته   و خطهای   تزیینی‌و هرگونه   اثر تزیینی   و اثر تجسمی   موضوع   بند 5 مادة   دوم   قانون‌:

1 ـ دو نسخه   عکس   رنگی   از اصل   اثر مشروط   بر این   که   ابعاد عکس   از 24 * 18 سانتیمتر تجاوزنکند.

2 ـ تعیین   آن   که   اثر منطبق   با کدام   یک   از آثار مذکور در بند 5 مادة   دوم   قانون   می‌باشد.

3 ـ شرح   و توصیف   کافی   برای   شناسایی   و تشخیص   اثر.

ث   ـ در مورد پیکره   (مجسمه‌) موضوع   بند 6 مادة   دوم   قانون   ـ دو نسخه   عکس   رنگی   اثر به   ابعاد24*18 سانتیمتر با ذکر مواد و مصالحی   که   در ساختن   پیکره   به   کار رفته   و تعیین   ابعاد و اندازة‌حقیقی   و وزن   آن‌.

ج   ـ در مورد اثر معماری   موضوع   بند 7 مادة   دوم   قانون‌: دو نسخه   نقشة   کامل   همراه   نقشه‌های   تفصیلی‌و اجرایی   اثر مربوط   به   طرح   اصلی   بنا و تزیینات   آن   و جزییات   اثر منحصراً در مواردی   که   ثبت   آن‌مورد تقاضاست   با شرح   و توصیف   کامل   تا حدی   که   شناسایی   اثر در کلیات   و جزییات   موردنظردرخواست   کننده   ممکن   باشد درصورتی   که   درخواست   ثبت   مربوط   و منحصر به   قسمتی   از بنا یاساختمان   یا تزیینات   آن   باشد باید روی   نقشه‌های   اصلی   به   طور وضوح   مشخص   شود و در موردتزیینات   طرح   آن   باید رنگی   باشد.

چ   ـ در مورد اثر عکاسی   موضوع   بند 8 مادة   دوم   قانون‌: دو نمونة   کامل   از اثر که   حداکثر ابعاد آن   از24*18 سانتیمتر تجاوز نکند.

ح   ـ در مورد اثر ابتکاری   مربوط   به   هنرهای   دستی   یا صنعتی   و نقشة   قالی   و گلیم   موضوع   بند 9 مادة‌دوم   قانون‌: دو قطعه   عکس   رنگی   یا دو نسخه   کپی   از اثر به   اندازة   24 * 18 سانتیمتر.

خ   ـ در مورد اثر ابتکاری   که   برپایة   فرهنگ   عامه   یا میراث   فرهنگی   و هنری   ملی   پدید آمده   باشد وهمچنین   اثر فنی   که   جنبة   ابداع   و ابتکار داشته   باشد موضوع   بندهای   10 و 11 مادة   دوم   قانون‌: نظر به‌این   که   اثر پس   از پدید آمدن   به   صورت   یکی   از آثار مندرج   در مادة   دوم   یا ترکیبی   از آنها خواهد بوددرخواست   کنندة   ثبت   باتوجه   به   نوع   اثر و ارتباط   آن   با یک   یا چند نوع   از آثار مذکور در مادة   دوم‌قانون   باید اطلاعات   و مدارک   خاص   همان   نوع   یا انواع   را تسلیم   کند.

د ـ در مورد آثار سینمایی   یک   نسخة   کامل   از اثر با ذکر نام   و مشخصات‌.

تبصره   ـ در کلیة   مواد مذکور در فصل   اول   و این   فصل   در صورتی   که   متقاضی   توضیحات   خاصی   رابرای   معرفی   اثر و چگونگی   پیدایش   آن   لازم   بداند می‌تواند در برگ   جداگانه‌ای   درج   و همراه   اظهارنامه‌تسلیم   کند.

ذ ـ در مورد نرم   افزارهای   چند رسانه‌ای   دو نسخه   کامل   از نمونه   نرم‌افزار تولید شده   باذکر نام   ومشخصات   و ویژگیهای   اثر.

 

فصل   سوم   ـ مرجع   ثبت    و اقدامات   ثبتی‌

ماده   سوم   ـ درخواست   کنندة   اثر باید درخواست‌نامة   ثبت   را به   ترتیب   مندرج   در فصل   اول   و دوم‌این   آیین‌نامه   تنظیم   و در مرکز به   وزارت   فرهنگ   و هنر و در شهرستانها به   ادارات   فرهنگ   و هنر یانمایندة   تعیین   شده   از طرف   وزارت   فرهنگ   و هنر تسلیم   و رسید اخذ کند.

تبصره   ـ در خواست   کننده   ثبت   آثار نرم   افزارهای   چند رسانه‌ای   درخواست   نامه   ثبت   را به   ترتیب‌مندرج   در فصل‌های   اول   و دوم   این   آیین   نامه   به   همراه   دو نسخه   کامل   از نمونه   مورد نظر به   دبیرخانه‌شورای   عالی   داده   ورزی   تحویل   می‌دهد. ثبت   اثر از نظر فنی   توسط   شورای   یاد شده   و از نظرمحتوایی   توسط   وزارت   فرهنگ   و ارشاد اسلامی   انجام   می‌شود. دبیرخانه   شورای   مزبور موظف‌است   قبل   از ثبت   اثر نظر وزارت   فرهنگ   و ارشاد اسلامی   را دریافت   نماید. وزارت   فرهنگ   و ارشاداسلامی   موظف   است   ظرف   سه   ماه   از دریافت   استعلام   دبیرخانه   شورای   عالی   داده   ورزی   نظر خود رابه   آن   دبیرخانه   اعلام   نماید.

ماده   چهارم   ـ مراجع   دریافت   درخواست‌نامة   ثبت   اثر کلیة   درخواست‌نامه‌ها به   واحد امور مؤلفان   ومصنفان   و هنرمندان   در وزارت   فرهنگ   و هنر ارسال   خواهند نمود. واحد مزبور به‌درخواست‌نامه‌های   رسیده   ظرف   مدت   سه   ماه   رسیدگی   و اگر درخواست‌نامه   مطابق   مقررات   فصل‌اول   و دوم   تنظیم   شده   باشد و اثر قبلاً به   ثبت   نرسیده   باشد آنها را در دفتر مخصوص   ثبت   اثرها ثبت‌نموده   و گواهینامة   ثبت   اثر را با قید روز و ساعت   تسلیم   درخواست   به   نام   درخواست‌کننده   صادر و به‌وی   تسلیم   و رسید اخذ کند.

درصورتی   که   درخواست‌نامه   مطابق   مقررات   فصل   اول   و دوم   بالا تنظیم   نشده   باشد موارد نقص   یاایراد کتباً با پست   سفارشی   به   درخواست‌کننده   ابلاغ   و تا زمانی   که   درخواست‌کننده   اقدام   به   رفع   نقص‌یا ایراد نکند درخواست   ثبت   بلااقدام   خواهد ماند.

ماده   پنجم   ـ وزارت   فرهنگ   و هنر مکلف   است   در آخر هر ماه   فهرستی   از کلیة   آثار ثبت   شده   درهمان   ماه   را در روزنامة   رسمی   کشور و یکی   از روزنامه‌های   کثیرالانتشار روزانة   تهران   برای   اطلاع‌عموم   آگهی   کند. فهرست   مزبور در هر مورد به   طور اختصار شامل   نام   درخواست‌کننده   و تاریخ   ثبت‌و نوع   اثر و معرفی   موضوع   آن   خواهد بود. قبول   درخواست   ثبت   اثر و همچنین   ثبت   آن   مانع   اعتراض‌و ادعای   حق   از ناحیة   دیگر اشخاص   نخواهد بود.

ماده   ششم   ـ درخواست‌کننده   می‌تواند قبل   یا بعد از ثبت   اثر تقاضای   تغییر و اصلاح   و تکمیل   یاابطال   آن   را بنماید. در این   صورت   وزارت   فرهنگ   و هنر به   نحو مذکور در مادة   پنجم   آگهی   خواهدداد.

ماده   هفتم   ـ هزینة   آگهی   ثبت   اثر و موارد تغییر، اصلاح‌، تکمیل   و یا ابطان   آن   به   عهدة‌درخواست‌کننده   و ذی   نفع   خواهد بود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image