آیین‌نامه نحوة اجرای احکام اعدام‌، رجم‌، صلب‌،

آیین‌نامه   نحوة   اجرای   احکام   اعدام‌، رجم‌، صلب‌،

قطع   یا نقص   عضو

موضوع   تبصرة   یک   ماده   28 قانون   تشکیل‌دادگاههای   کیفری   یک   و دو

مصوب   اردیبهشت   ماه   1370 قوة   قضاییه‌

 

 

فصل   اول‌: در نحوة   اجرای   احکام   اعدام‌، رجم   و صلب‌

ماده   1 ـ در هر مورد که   حکم   اعدام‌، رجم   و یا صلب‌، توسط   دادگاه   صادرکنندة   حکم‌، قطعی‌تشخیص   گردد، رییس   دادگاه‌، رونوشتی   از حکم   صادره   را برای   اجرا با تصریحات   لازمه   به   دادستان‌حوزة   مربوطه   ابلاغ   می‌کند. هرگاه   اطلاعات   مصرحه   در حکم   کافی   نباشد، فتوکپی   از صورت   مجالس‌رسیدگی   و محاکمه   را نیز به   ضمیمة   آن   ارسال   می‌نماید.

تبصره   1 ـ چنانچه   محکوم‌علیه‌، دادستان‌، و یا دادیار مجری   حکم‌، نسبت   به   حکم   تقاضای‌تجدیدنظر نمایند، اجرای   آن   تا اتخاذ تصمیم   قضایی   مرجع   بررسی   و نقض‌، متوقف   می‌ماند.

تبصره   2 ـ در صورتی   که   رییس   دیوان‌عالی   کشور یا دادستان   کل   کشور در مقام   اعمال   اختیار مذکوردر مادة   35 قانون   تشکیل   دادگاههای   کیفری   یک   و دو، حکم   صادره   را ولو این   که   در مقام   تجدیدنظرصادر شده   باشد، قابل   تجدیدنظر تشخیص   دهند اجرای   حکم   تا رسیدگی   بعدی   متوقف   می‌ماند.

تبصره   3 ـ چنانچه   محکوم‌علیه   در فاصلة   صدور حکم   لازم‌الاجرا و اجرای   آن   درخواست   عفونماید، اجرای   حکم   تا اعلام   نتیجه   از طرف   کمیسیون   فوق العادة   عفو و بخشودگی‌به‌تأخیرخواهدافتاد.

ماده   2 ـ دادستان   هر محل   پس   از وصول   حکم   قطعی   و صدور دستور اجرای   آن   توسط   دادگاه‌صادرکنندة   حکم   با رعایت   مفاد تبصره‌های   فوق  مکلف   به   اجرای   حکم   بوده   و دربارة   نحوة   اجرای   آن‌دستورات   لازم   را داده   و در صحت   اجرا، عدم   تعویق   و تعطیل   آن   نظارت   خواهد کرد.

ماده   3 ـ هرگاه   محکوم   زن   حامله   بوده   یا تازه   وضع   حمل   کرده   باشد، اجرای   حکم   تا سه   ماه   بعد ازوضع   حمل   به   تعویق   می‌افتد.

تبصره   ـ در مورد زنانی   که   اطفال   رضیع   خود را شیر می‌دهند، چنانچه   به   تجویز پزشک   و تأییدقاضی   صادرکنندة   حکم   یا دادستان   کل‌، اجرای   مجازات   موجب   لطمه   به   سلامتی   طفل   به   سبب   قطع‌شیر مادر باشد، اجرای   مجازاتهای   فوق  تا رسیدن   طفل   به   سن   دو سالگی   به   تعویق   خواهد افتاد.

ماده   4 ـ در مورد محکوم‌علیه   مریض‌، چنانچه   طبق   نظر و تجویز پزشک   و تأیید قاضی   صادرکنندة‌حکم   یا دادستان   کل‌، مرض   وی   مانع   از اجرای   مجازات   باشد اجرای   حکم   تا رفع   مانع‌به‌تأخیرمی‌افتد.

ماده   5 ـ دادستان   مجری   حکم‌، حداقل   48 ساعت   قبل   از زمان   اجرای   حکم‌، مراتب   را به   مراجع   واشخاص   ذیل   اطلاع   می‌دهد:

الف   ـ رییس   نیروهای   انتظامی   محل   یا نمایندة   وی   برای   برقراری   و حفظ   نظم   در محل   اجرای   حکم‌(در صورتی   که   محل   اجرای   حکم   خارج   از محوطة   زندان   باشد).

ب   ـ رییس   ادارة   زندان   برای   تهیة   مقدمات   اجرای   حکم   و حفظ   نظم   در داخل   محوطة   زندان‌.

ج   ـ پزشک   قانونی   یا پزشک   معتمد (اگر در محل‌، پزشک   قانونی   نباشد) برای   معاینة   محکوم   و اعلام‌نظر راجع‌به   وضعیت   جسمانی   وی‌.

د ـ یکی   از روحانیون   برای   انجام   تشریفات   دینی   و مذهبی‌، اگر محکوم   پیرو یکی   از ادیان   رسمی‌شناخته   شده   باشد، روحانی   همان   دین   چنانچه   در محل   موجود باشد، دعوت   می‌گردد.

ه ـ منشی   دادگاه‌، برای   قرائت   حکم   قبل   از اجرا.

و ـ وکیل   محکوم‌علیه   و اولیای   دم   مقتول‌.

ز ـ پلیس   قضایی   یا مسؤول   اجرای   احکام   دادگاه   برای   اعزام   مأمورین   جهت   همکاری   در تهیة‌مقدمات   اجرای   حکم‌.

تبصره   ـ در موارد مصرحه   در قانون   که   حضور حاکم   شرع   الزامی   است   دادستان   مراتب   را به   وی   نیزاطلاع   خواهد داد.

ماده   6 ـ قبل   از اجرای   حکم‌، دادستان   و پزشک   قانونی   (یا پزشک   معتمد) به   محبس   محکوم   رفته   وپزشک   او را معاینه   و اعلام‌نظر می‌نماید. در صورتی   که   از نظر جسمی   مانعی   برای   اجرای   حکم‌نباشد، دادستان   به   محکوم   اطلاع   می‌دهد چنانچه   تقاضای   ملاقات   اشخاصی   را دارد، اظهار نماید ودر صورت   تقاضای   ملاقات‌، دستور احضار آنان   را می‌دهد مشروط   بر این   که   قبول   تقاضا موجب‌تأخیر اجرای   حکم   نشود.

ماده   7 ـ پس   از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا، رییس   زندان   یا نمایندة   وی   ترتیب   ملاقات   محکوم‌با آنان   را می‌دهد. محکوم   حق   دارد هرگونه   مطلبی   را در حضور دادستان   یا بدون   حضور وی   به‌ملاقات‌کنندگان   کتباً یا شفاهاً اظهار کند. فقط   رییس   زندان   یا نمایندة   وی   باید در حین   بیان   اظهارات‌حاضر باشد. در صورت   ضرورت   از یک   نفر مترجم   نیز استفاده   خواهد شد.

ماده   8 ـ مأمورین   انتظامی   یا زندان‌، مکتوبات   و وصایای   محکوم   را پس   از ملاحظة   دادستان   و اعلام‌بلامانع   بودن   آن‌، بدون   تأخیر به   مقصدی   که   محکوم   تعیین   کرده   است‌، می‌رسانند.

ماده   9 ـ قبل   از خروج   محکوم   از زندان   آداب   مذهبی   لازم   بر طبق   مقررات   دین   و مذهب   محکوم  

به   عمل   خواهدآمد.

ماده   10 ـ اجرای   حکم   با حضور دادستان‌، رییس   زندان‌، رییس   نیروهای   انتظامی   یا نمایندة   او ومنشی   دادگاه   و سایر افرادی   که   حق   حضور دارند، در محل   مخصوص   در زندان   و یا محل   دیگری   که‌در حکم   معین   گردیده‌، به   عمل   می‌آید.

ماده   11 ـ در مواردی   که   محکوم   را برای   اجرای   حکم   از زندان   خارج   می‌کنند، صورت   مجلس   تهیه   وبه   امضای   دادستان‌، رییس   زندان‌، پزشک   حاضر در محل‌، منشی   دادگاه   و رییس   نیروهای   انتظامی   یانمایندة   وی   می‌رسد. رییس   زندان   هویت   زندانی   را از حیث   تطبیق   مشخصات   وی   با آنچه   در حکم‌دادگاه   آمده   تأیید و ذیل   آن   را امضا خواهد کرد.

ماده   12 ـ قبل   از اجرای   حکم‌، اگر محکوم   خوردنی   یا آشامیدنی   تقاضا کند، مأمورین   مکلفند برای‌او تهیه   نمایند مگر این   که   تقاضای   مشارالیه   فقط   برای   تأخیر اجرای   حکم   باشد (تشخیص   این   امر بادادستان   است‌).

ماده   13 ـ موقع   اجرای   حکم‌، اول   طلوع   آفتاب   خواهد بود مگر این   که   دادگاه   دستور خاصّی   را صادرکرده   باشد.

ماده   14 ـ تأمین   امنیت   محل   اجرای   حکم   در خارج   از محوطة   زندان   به   عهدة   نیروهای   انتظامی‌است‌.

ماده   15 ـ قبل   از اجرای   حکم   اعدام   یا صلب‌، باید چوبة   دار یا صلیب   و طناب   و سایر آلات   و ادوات‌اجرا معاینه   و از صحت   استحکام   آنها اطمینان   حاصل   شده   و در مورد اجرای   حکم   رجم‌، توجه   شودکه   مقدمات   اجرای   حکم   بر طبق   ضوابط   شرعی   و قانونی   فراهم   شده   باشد.

ماده   16 ـ پس   از انجام   تشریفات   فوق ، زندانی   تحت   الحفظ   به‌پای   چوبة   دار یا صلیب   یا محل   اجرای‌حد رجم   آورده   می‌شود. سپس   با اجازة   دادستان‌، منشی   دادگاه   حکم   را با صدای   بلند قرائت   می‌کند وپس   از آن   بلافاصله   به   دستور دادستان‌، حکم   طبق   مفاد رأی   و توسط   مأمورین   اجرا می‌شود.

ماده   17 ـ کلیة   عملیات   اجرایی   باید با کمال   آرامش   و بدون   خشونت   انجام   شود.

ماده   18 ـ محکوم   به   اعدام   چنانچه   در حکم   ترتیب   خاصّی   مقرر نشده   باشد، به   دار کشیده   می‌شود وبه   مدت   یک   ساعت   در بالای   دار می‌ماند مگر این   که   اطمینان   به   مرگ   وی   حاصل   شود. سپس   از داربه   پایین   آورده   می‌شود.

ماده   19 ـ پس   از معاینة   جسد و اطمینان   از مرگ   چنانچه   کسان   محکوم   جسد را مطالبه   نمایند به‌تشخیص   و دستور دادستان‌، تسلیم   آنان   می‌شود والاّ بر طبق   مراسم   معموله   دفن   خواهد شد. در این‌صورت   کلیة   مخارج‌، به   عهدة   دولت   خواهد بود.

ماده   20 ـ از اجرای   حکم‌، صورت   مجلس   تهیه   شده   و به   امضای   افراد مذکور در ماده   10 می‌رسد ودر پروندة   مربوطه   ضبط   می‌گردد.

ماده   21 ـ از مراسم   اجرای   حکم   توسط   مسؤولین   زندان   یا مأمورین   انتظامی   (حسب   مورد)عکس‌برداری   شده   و عکسها در پروندة   محکوم   بایگانی   می‌شود. خبر اجرای   حکم   با ذکر نوع   جرم   وخلاصة   رأی   دادگاه   در روزنامه‌ها منتشر می‌گردد. در موارد استثنایی   که   به   تشخیص   ریاست   قوه‌قضاییه   مصالحی   ایجاب   کند عکس   محکوم   در حال   اجرای   حکم   توسط   رسانه‌های   گروهی   برای‌اطلاع   عمومی   انتشار می‌یابد.

ماده   22 ـ در صورتی   که   بنا به   جهاتی   حضور تماشاچی   یا طبقات   و افراد خاصی   در محل   اجرای‌حکم   به   مصلحت   نباشد، به   دستور دادستان   مأمورین   انتظامی   از ورود آنان   به   محل   جلوگیری‌می‌نمایند.

ماده   23 ـ قبل   از اجرای   حکم   رجم‌، به   محکوم   دستور داده   می‌شود تا با آب   سدر و کافور خالص‌، به‌ترتیب   غسل   نماید سپس   به   همان   کیفیت   و با رعایت   سایر شرایط   شرعی   و قانونی‌، اجرای   حدمی‌گردد.

ماده   24 ـ پس   از اجرای   حکم   رجم   و مرگ   محکوم‌، جسد را از چاله   خارج   نموده‌، مراسم   نماز میت‌را به‌جا می‌آورند و بدون   غسل   مجدد با همان   کفن‌، دفن   می‌نمایند و چنانچه   محکوم   قبل   از اجرای‌حد غسل   نکرده   باشد، با انجام   تشریفات   غسل‌، کفن   و دفن   می‌شود.

تبصره   ـ در صورتی   که   مراسم   رجم   در حالت   پوشش   کفن   انجام   شده   باشد، تعویض   کفن   آلوده   به‌خون   ضروری   نیست‌.

ماده   25 ـ در اجرای   حد صلب‌، محکوم   را به   چوبة   دار که   شبیه   صلیب   تهیه   شده   است   در حالتی   که‌پشت   به   صلیب   و روی   به   قبله   بوده   و پاهایش   مقداری   از زمین   فاصله   داشته   باشد آویزان   کرده‌دستهای   وی   را به   دو چوب‌افقی‌وپاهایش‌راعمودی‌می‌بندندوبه‌مدت‌سه‌روزبه‌همان‌حال‌رهامی‌کنند.

ماده   26 ـ پس   از انقضای   سه   روز او را از چوبة   دار پایین   می‌آورند و اگر فوت   کرده   باشد پس   از انجام‌مراسم   مذهبی   دفن   والاّ رها می‌کنند.

تبصره   ـ چنانچه   فوت   مصلوب   زودتر از سه   روز محرز گردد، پایین   آوردن   جسد برای   انجام   مراسم‌مذهبی   و کفن   و دفن   قبل   از انقضای   سه   روز بلامانع   است‌.

 

فصل   دوم‌: در نحوة   اجرای   احکام   قطع   یا نقص   عضو

ماده   27 ـ در قصاص   عضو علاوه   بر رعایت   شرایط   و ضوابط   مقرر در مادة   58 به   بعد قانون   حدود وقصاص‌، حضور پزشک   به   منظور تشخیص   و اجرای   مفاد مواد 62 و 63 و 65 و 68 قانون   مذکور،ضروری   است‌. هرگاه   دادستان   پس   از کسب   نظر پزشک‌، اجرای   حکم   را به   کیفیت   و میزان   معینه‌غیرمقدور یافت‌، با خودداری   از اجرای   حکم   پرونده   را برای   تعیین   تکلیف   به   دادگاه   صادرکنندة   حکم‌ارسال   می‌دارد.

ماده   28 ـ اجرای   قصاص   عضو نسبت   به   محکومین   بیمار با خوف   صدمة   اضافی   برای   بیماری   وی   تارفع   خوف   به   تعویق   می‌افتد. تشخیص   این   امر به   عهدة   پزشک   قانونی   یا پزشک   معتمد منتخب   ازسوی   دادستان   خواهد بود. چنانچه   به   سبب   مادام‌العمر تشخیص   شدن   این   امر، امکان   اجرای   قصاص‌نباشد، به   پیشنهاد دادستان   و حکم   دادگاه‌، تبدیل   به   دیه   خواهد شد.

تبصره   ـ در کلیة   مواردی   که   مسؤولیتی   به   عهدة   دادستان   مقرر گردیده   است‌، در غیاب   وی   یکی   ازداد یاران   وظایف   محوله   را انجام   خواهد داد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image