به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

آئين نامه اجرايي ماده 28 قانون نظام صنفي

آئين نامه اجرايي ماده 28 قانون نظام صنفي (تعطيل موقت واحدهاي صنفي)

 

ماده 1- واحد صنفي " تنها " در موارد زير بطور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي گردد .

الف - اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است .

ب - تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيات عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي شود .

تبصره - تشخيص موجه بودن دليل با مجمع امور صنفي است .

ج- عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه بر اساس ضوابطي كه در آيين نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است .

د- عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيات عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است .

ه- عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب قانون نظام صنفي

تبصره - تشخيص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفي است .

 

ماده 2- هر فرد صنفي كه به شغل يا مشاغل ديگري در محل كسب خود غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است مبادرت نمايد به ترتيب ذيل اقدام مي گردد .

الف - براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي و پانزده روز فرصت براي برگشت به شغل قيد شده در پروانه

ب- براي بار دوم تعطيل محل كسب به مدت يك هفته و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

ج- براي بار سوم تعطيل محل كسب به مدت 2 ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

د - براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت 6 ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

تبصره 1- چنانچه فعاليت فرد صنفي در مشاغل ديگري به غير از آنچه در پروانه قيد شده مربوط به اتحاديه ديگري باشد ، اتحاديه فوق ابتدا مراتب را عينا" به اتحاديه اي كه پروانه كسب واحد فوق را صادر نموده اعلام مي نمايد تا ضمن رسيدگي حداكثر ظرف مدت پانزده روز نتيجه اقدامات قانوني را طبق ماده 2  اين آيين نامه به اتحاديه مزبور منعكس نمايد در غير اين صورت اتحاديه مزبور مجاز به اجراي ماده 27 قانون نظام صنفي براي واحد فوق خواهد بود .

تبصره 2- اتحاديه هاي مربوط موظفند يك نسخه از رونوشت مكاتبات في مابين را جهت اطلاع به مجامع امور صنفي ذيربط ارسال نمايند . در صورت اختلاف في مابين اتحاديه ها نظر مجامع امور صنفي ملاك خواهد بود .

 

ماده 3- هر واحد صنفي كه بنا به احتياج شخصي يا ضروري قصد تعطيل موقت محل كسب خود را بيش از پانزده روز در سال داشته باشد بايد كتبا " مراتب به اتحاديه مربوط اعلام شده و موافقت اتحاديه را كسب نمايد .

 

ماده 4- براي افراد صنفي كه واحد خود را بدون عذر موجه به صورت غير مجاز و زايد بر مدت معين شده در ماده 3 اين آيين نامه تعطيل نمايند به شرح زير اقدام مي گردد .

الف - براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده صنفي

ب- براي بار دوم يك ماه تعطيل محل كسب و درج در پرونده صنفي

ج- براي بار سوم در ظرف يكسال سه ماه تعطيل محل كسب و درج در پرونده صنفي

د- براي بار چهارم در ظرف يكسال 6 ماه تعطيل محل كسب و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

تبصره - واحدهاي صنفي نانوايي در مورد تعطيل محل كسب ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مراجع قانوني خاص مي باشند .

 

ماده 5- هر يك از اعضاء اتحاديه كه نسبت به پرداخت حق عضويت سالانه برابر مفاد آيين نامه مربوط اقدام ننمايد ظرف مدت پانزده روز با ابلاغ كتبي از طرف اتحاديه مربوطه مكلف به پرداخت خواهد شد . چنانچه در خاتمه مهلت تعيين شده در اخطار كماكان حق عضويت را نپردازد به مدت يك ماه محل كسب عضو متخلف تعطيل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت حق عضويت موجب تعطيل محل كسب به مدت دو ماه مي گردد .

تبصره - هر گاه از لحاظ ميزان حق عضويت بين فرد صنفي و اتحاديه مربوطه اختلاف باشد موضوع در مجمع امور صنفي ذيربط مطرح و نظر مجمع در اين مورد لازم الاجرا مي باشد .

 

ماده 6- هر واحد صنفي كه مصوبات و دستورات قانوني هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت را كه بوسيله اتحاديه ابلاغ شده است اجرا ننمايد به طريق ذيل اقدام مي گردد .

الف - براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي

ب- براي بار دوم تعطيل محل كسب براي مدت پانزده روز

ج- براي بار سوم تعطيل محل كسب براي مدت سه ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

د- براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت سه ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

تبصره - در صورت اعتراض فرد صنفي تشخيص عدم اجرا به عهده مجمع امور صنفي است .

 

ماده 7 - هر فرد صنفي كه نسبت به اجراي تكاليف مقرر در قانون نظام صنفي عمل ننمايد و جهت عدم اجراي ان تكليف در فصل هشتم قانون مزبور جريمه اي تعيين نگرديده باشد به ترتيب ذيل عمل مي گردد .

الف - براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي

ب- براي بار دوم تعطيل محل كسب براي مدت 10 روز

ج - براي بار سوم تعطيل محل كسب براي مدت يكماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

د- براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت سه ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

 

ماده 8- عدم اجراي ضوابط انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس قانون و مقررات نظام صنفي واحدهاي صنفي را ملزم به رعايت آن مي نمايد . به شرح ديل اقدام مي گردد :

الف - براي بار اول اخطار كتبي و درج در پرونده واحد صنفي

ب- براي بار دوم تعطيل محل كسب براي مدت 10 روز

ج- براي بار سوم تعطيل محل كسب براي مدت يكماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

د- براي بار چهارم تعطيل محل كسب براي مدت سه ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

 

ماده 9- كليه احكام قضايي صادره از سوي مقامات قضايي جهت تعطيلي و پلمپ واحد صنفي راسا" توسط ماموزين ادارات نظارت بر اماكن عمومي ناجا به مورد اجرا گذارده خواهد شد و مراتب به اتحاديه صنف مربوط اعلام مي گردد .

 

ماده 10 - اتحاديه ها و مجامع امور صنفي موظفند گزارشات ادارات اماكن نيروي انتظامي را در خصوص تخلفات صنفي واحدهاي صنفي دريافت و مورد رسيدگي و اقدام قانوني قرار دهند .

 

ماده 11- تعطيل موقت واحدهاي صنفي با اعلام اتحاديه از طريق نيروي انتظامي در اختيار مجامع امور صنفي و به همراه نماينده مجمع مربوطه انجام مي گيرد .

تبصره - قبل از پلمپ واحدهاي متخلف از 10 تا 20 روز به داير كننده مهلت داده مي شود كه كالاهاي موجود در محل را تخليه كند .

 

ماده 12- هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي شود مي تواند به كميسيون نظارت شكايت كند نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد لازم الاجرا است .

 

ماده 13- واحدهاي صنفي كه به تعطيل موقت محل كسب محكوم مي شوند چنانچه پس از پايان مدت تعطيل حداكثر تا 6 ماه نسبت به افتتاح واحد صنفي خود اقدام ننمايند اعراض از كسب تلقي گرديده و پروانه كسب آنان بطور دائم لغو مي گردد .

تبصره 1- در صورت تكرار تخلفات موضوع اين آيين نامه توسط فرد صنفي بيش از چهار بار در طول يكسال و اعمال مجازاتهاي تعيين شده با اعلام اتحاديه ذيربط و تاييد مجمع امور صنفي مربوط پروانه كسب واحد صنفي لغو مي گردد .

تبصره 2- در مواردي كه پروانه كسب فرد صنفي به طور دائم لغو مي گردد در صورت درخواست پروانه كسب مجدد از اتحاديه ذيربط عضو جديد شناخته مي شود .

 

ماده 14- اتحاديه ها موظفند رونوشت احكام صادره در خصوص تعطيل واحد صنفي را جهت قطع سهميه كالا و مواد اوليه و خدمات در طول مدت تعطيل به شركت تعاوني صنف يا ساير سازمانهاي مربوطه منعكس نمايند .

 

ماده 15- اتحاديه هاي صنفي ملزم به اجراي مفاد اين آيين نامه در خصوص تعطيل موقت يا دائم محل كسب و همچنين لغو پروانه بوده ، نظارت و پيگيري در اجراي اين امر به عهده مجمع امور صنفي ذيربط مي باشد .

 

ماده 16 - اين آيين نامه در 16 ماده و 10 تبصره در اجراي ماده 28 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ ......... به تصويب وزير بازرگاني رسيد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image