به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان‌

قانون   حمایت   حقوق  مؤلّفان   و مصنّفان   و هنرمندان‌

مصوب   دی   ماه   1348

 

فصل   اول   ـ تعاریف‌

ماده   1 ـ از نظر این   قانون   به   مؤلّف   و مصنّف   و هنرمند «پدیدآورنده‌» و به   آنچه   از راه   دانش   یا هنر ویا ابتکار آنان   پدید می‌آید بدون   در نظر گرفتن   طریقه   یا روشی   که   در بیان   و یا ظهور و یا ایجاد آن   به‌کار رفته   «اثر» اطلاق  می‌شود.

ماده   2 ـ اثرهای   مورد حمایت   این   قانون   به   شرح   زیر است‌:

1 ـ کتاب   و رساله   و جزوه   و نمایشنامه   و هر نوشته   دیگر علمی   و فنی   و ادبی   و هنری‌.

2 ـ شعر و ترانه   و سرود و تصنیف   که   به   هر ترتیب   و روش   نوشته   یا ضبط   یا نشر شده   باشد.

3 ـ اثر سمعی   و بصری   به   منظور اجراء در صحنه‌های   نمایش   یا پرده   سینما یا پخش   از رادیو یاتلویزیون   که   به   هر ترتیب   و روش   نوشته   یا ضبط   یا نشر شده   باشد.

4 ـ اثر موسیقی   که   به   هر ترتیب   و روش   نوشته   یا ضبط   یا نشر شده   باشد.

5 ـ نقّاشی   و تصویر و طرح   و نقش   و نقشة   جغرافیایی   ابتکاری   و نوشته‌ها و خطهای   تزیینی   وهرگونه   اثر تزیینی   و اثر تجسمی   که   به   هر طریق   و روش   به   صورت   ساده   یا ترکیبی   بوجود آمده   باشد.

6 ـ هرگونه   پیکره   (مجسمه‌).

7 ـ اثر معماری   از قبیل   طرح   و نقشة   ساختمان‌.

8 ـ اثر عکاسی   که   با روش   ابتکاری   و ابداع   پدید آمده   باشد.

9 ـ اثر ابتکاری   مربوط   به   هنرهای   دستی   یا صنعتی   و نقشة   قالی   و گلیم‌.

10 ـ اثر ابتکاری   که   بر پایة   فرهنگ   عامّه   (فولکلور) یا میراث   فرهنگی   و هنر ملّی   پدید آمده   باشد.

11 ـ اثر فنّی   که   جنبة   ابداع   و ابتکار داشته   باشد.

12 ـ هرگونه   اثر مبتکرانه   دیگر که   از ترکیب   چند اثر از اثرهای   نامبرده   در این   فصل   پدید آمده   باشد.

 

فصل   دوم   ـ حقوق  پدیدآورنده‌

ماده   3 ـ حقوق  پدیدآورنده   شامل   حق   انحصاری   نشر و پخش   و عرضه   و اجرای   اثر و حق‌بهره‌برداری   مادی   و معنوی   از نام   و اثر اوست‌.

ماده   4 ـ حقوق  معنوی   پدیدآورنده   محدود به   زمان   و مکان   نیست   و غیرقابل   انتقال   است‌.

ماده   5 ـ پدیدآورنده   اثرهای   مورد حمایت   این   قانون   می‌تواند استفاده   از حقوق  مادی   خود را در کلّیه‌موارد از جمله   موارد زیر به   غیر واگذار کند:

1 ـ تهیه   فیلمهای   سینمایی   و تلویزیونی   و مانند آن‌.

2 ـ نمایش   صحنه‌ای   مانند تآتر و باله   و نمایشهای   دیگر.

3 ـ ضبط   تصویری   یا صوتی   اثر بر روی   صفحه   یا نوار یا وسیلة   دیگر.

4 ـ پخش   از رادیو و تلویزیون   و وسائل   دیگر.

5 ـ ترجمه   و نشر و تکثیر و عرضة   اثر از راه   چاپ   و نقّاشی   و عکّاسی   و گراور و کلیشه   و قالب‌ریزی‌و مانند آن‌.

6 ـ استفاده   از اثر در کارهای   علمی   و ادبی   و صنعتی   و هنری   و تبلیغاتی‌.

7 ـ به   کار بردن   اثر در فراهم   کردن   یا پدیدآوردن   اثرهای   دیگری   که   در ماده   دوم   این   قانون   درج   شده‌است‌.

ماده   6 ـ اثری   که   با همکاری   دو یا چند پدیدآورنده   به   وجود آمده   باشد و کار یکایک   آنان   جدا ومتمایز نباشد اثر مشترک   نامیده   می‌شود و حقوق  ناشی   از آن   حق   مشاع   پدیدآورندگان   است‌.

ماده   7 ـ نقل   از اثرهایی   که   انتشار یافته   است   و استناد به   آنها به   مقاصد ادبی   و علمی   و فنی   وآموزشی   و تربیتی   و به   صورت   انتقاد و تقریظ   با ذکر مأخذ در حدود متعارف   مجاز است‌.

تبصره   ـ ذکر مأخذ در مورد جزوه‌هایی   که   برای   تدریس   در مؤسّسات   آموزشی   توسّط   معلّمان   آنهاتهیه   و تکثیر می‌شود الزامی   نیست   مشروط   بر این   که   جنبة   انتفاعی   نداشته   باشد.

ماده   8 ـ کتابخانه‌های   عمومی   و مؤسّسات   جمع‌آوری   نشریات   و مؤسسات   علمی   و آموزشی   که   به‌صورت   غیرانتفاعی   اداره   می‌شوند می‌توانند طبق   آیین   نامه‌ای   که   به   تصویب   هیأت   وزیران   خواهدرسید از اثرهای   مورد حمایت   این   قانون   از راه   عکسبرداری   یا طرق  مشابه   آن   به   میزان   مورد نیاز ومتناسب   با فعالیّت   خود نسخه‌برداری   کنند.

ماده   9 ـ وزارت   اطّلاعات   می‌تواند آثاری   را که   قبل   از تصویب   این   قانون   پخش   کرده   و یا انتشار داده‌است   پس   از تصویب   این   قانون   نیز کماکان   مورد استفاده   قرار دهد.

ماده   10 ـ وزارت   آموزش   و پرورش   می‌تواند کتابهای   درسی   را که   قبل   از تصویب   این   قانون   به‌موجب   قانون   کتابهای   درسی   چاپ   و منتشر کرده   است   کماکان   مورد استفاده   قرار دهد.

ماده   11 ـ نسخه‌برداری   از اثرهای   مورد حمایت   این   قانون   مذکور در بند 1 از ماده   2 و ضبط‌برنامه‌های   رادیویی   و تلویزیونی   فقط   در صورتی   که   برای   استفاده   شخصی   و غیرانتفاعی   باشد مجازاست‌.

 

فصل   سوم   ـ مدت   حمایت   از حق   پدیدآورنده   و حمایتهای   قانونی   دیگر

ماده   12 ـ مدت   استفاده   از حقوق  مادی   پدیدآورنده   موضوع   این   قانون   که   به   موجب   وصایت   یاوراثت   منتقل   می‌شود از تاریخ   مرگ   پدید آورنده   سی   سال   است   و اگر وارثی   وجود نداشته   باشد یا براثر وصایت   به   کسی   منتقل   نشده   باشد برای   همان   مدت   به   منظور استفاده   عمومی   در اختیار وزارت‌فرهنگ   و هنر قرار خواهد گرفت‌.

تبصره   ـ مدت   حمایت   اثر مشترک   موضوع   ماده   6 این   قانون   سی   سال   بعد از فوت   آخرین‌پدیدآورنده   خواهد بود.

ماده   13 ـ حقوق  مادی   اثرهایی   که   در نتیجة   سفارش   پدید می‌آید تا سی   سال   از تاریخ   پدیدآمدن   اثرمتعلّق   به   سفارش   دهنده   است   مگر آنکه   برای   مدت   کمتر یا ترتیب   محدودتری   توافق   شده   باشد.

تبصره   ـ پاداش   و جایزة   نقدی   و امتیازاتی   که   در مسابقات   علمی   و هنری   و ادبی   طبق   شرائط‌مسابقه   به   آثار مورد حمایت   این   قانون   موضوع   این   ماده   تعلّق   می‌گیرد متعلّق   به   پدیدآورنده   خواهدبود.

ماده   14 ـ انتقال   گیرندة   حق   پدیدآورنده   می‌تواند تا سی   سال   پس   از واگذاری   از این   حق   استفاده   کندمگر این   که   برای   مدت   کمتر توافق   شده   باشد.

ماده   15 ـ در مورد مواد 13 و 14 پس   از انقضای   مدتهای   مندرج   در آن   مواد استفاده   از حق   مذکور درصورت   حیات   پدیدآورنده   متعلق   به   خود او و در غیر این‌صورت   تابع   ترتیب   مقرّر در ماده   12خواهد بود.

ماده   16 ـ در موارد زیر حقوق  مادی   پدیدآورنده   از تاریخ   نشر یا عرضه   به   مدّت   سی   سال   موردحمایت   این   قانون   خواهد بود:

1 ـ اثرهای   سینمایی   یا عکاسی‌.

2 ـ هرگاه   اثر متعلّق   به   شخص   حقوقی   باشد یا حق   استفاده   از آن   به   شخص   حقوقی   واگذار شده   باشد.

ماده   17 ـ نام   و عنوان   و نشان   ویژه‌ای   که   معرّف   اثر است   از حمایت   این   قانون   برخوردار خواهد بودو هیچ   کس   نمی‌تواند آنها را برای   اثر دیگری   از همان   نوع   یا مانند آن   به   ترتیبی   که   القای   شبهه   کند به‌کار برد.

ماده   18 ـ انتقال   گیرنده   و ناشر و کسانی   که   طبق   این   قانون   اجازة   استفاده   یا استناد یا اقتباس   از اثری   رابه   منظور انتفاع   دارند باید نام   پدیدآورنده   را با عنوان   و نشانة   ویژه   معرّف   اثر همراه   اثر یا روی   نسخه‌اصلی   یا نسخه‌های   چاپی   یا تکثیر شده   به   روش   معمول   و متداول   اعلام   و درج   نمایند مگر این   که‌پدیدآورنده   به   ترتیب   دیگری   موافقت   کرده   باشد.

ماده   19 ـ هرگونه   تغییر یا تحریف   در اثرهای   مورد حمایت   این   قانون   و نشر آن   بدون   اجازه‌پدیدآورنده   ممنوع   است‌.

ماده   20 ـ چاپخانه‌ها و بنگاههای   ضبط   صوت   و کارگاهها و اشخاصی   که   به   چاپ   یا نشر یا پخش   یاضبط   و یا تکثیر اثرهای   مورد حمایت   این   قانون   می‌پردازند باید شمارة   دفعات   چاپ   و تعداد نسخة‌کتاب   یا ضبط   یا تکثیر یا پخش   یا انتشار و شماره   مسلسل   روی   صفحه   موسیقی   و صدا را بر تمام‌نسخه‌هایی   که   پخش   می‌شود با ذکر تاریخ   و نام   چاپخانه   یا بنگاه   و کارگاه   مربوط   بر حسب   مورد درج‌نمایند.

ماده   21 ـ پدیدآورندگان   می‌توانند اثر و نام   و عنوان   و نشانة   ویژة   اثر خود را در مراکزی   که   وزارت‌فرهنگ   و هنر با تعیین   نوع   آثار آگهی   می‌نمایند به   ثبت   برسانند.

آیین   نامه   چگونگی   و ترتیب   انجام   یافتن   تشریفات   ثبت   و همچنین   مرجع   پذیرفتن   درخواست   ثبت‌به   تصویب   هیأت   وزیران   خواهد رسید.

ماده   22 ـ حقوق  مادی   پدیدآورنده   موقعی   از حمایت   این   قانون   برخوردار خواهد بود که   اثر برای‌نخستین   بار در ایران   چاپ   یا پخش   یا نشر یا اجرا شده   باشد و قبلاً در هیچ   کشوری   چاپ   یا نشر یاپخش   و یا اجرا نشده   باشد.

 

فصل   چهارم   ـ تخلّفات   و مجازاتها

ماده   23 ـ هرکس   تمام   یا قسمتی   از اثر دیگری   را که   مورد حمایت   این   قانون   است   به   نام   خود یا به‌نام   پدیدآورنده   بدون   اجازه   او و یا عالماً عامداً به   نام   شخص   دیگری   غیر از پدیدآورنده   نشر یا پخش‌یا عرضه   کند به   حبس   جنحه‌ای   از شش   ماه   تا سه   سال   محکوم   خواهد شد.

ماده   24 ـ هرکس   بدون   اجازه   ترجمة   دیگری   را به   نام   خود یا دیگری   چاپ   و پخش   و نشر کند به‌حبس   جنحه‌ای   از سه   ماه   تا یک   سال   محکوم   خواهد شد.

ماده   25 ـ متخلفین   از مواد 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 این   قانون   به   حبس   جنحه‌ای   از سه   ماه   تا یک   سال‌محکوم   خواهند شد.

ماده   26 ـ نسبت   به   متخلفان   از مواد 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 این   قانون   در مواردی   که   به   سبب   سپری   شدن‌مدت   حق   پدیدآورنده   استفاده   از اثر با رعایت   مقرّرات   این   قانون   برای   همگان   آزاد است‌، وزارت‌فرهنگ   و هنر عنوان   شاکی   خصوصی   را خواهد داشت‌.

ماده   27 ـ شاکی   خصوصی   می‌تواند از دادگاه   صادرکننده   حکم   نهایی   درخواست   کند که   مفاد حکم   دریکی   از روزنامه‌ها به   انتخاب   و هزینه   او آگهی   شود.

ماده   28 ـ هرگاه   متخلف   از این   قانون   شخص   حقوقی   باشد علاوه   بر تعقیب   جزایی   شخص   حقیقی‌مسؤول   که   جرم   ناشی   از تصمیم   او باشد خسارات   شاکی   خصوصی   از اموال   شخص   حقوقی   جبران‌خواهد شد و در صورتی   که   اموال   شخص   حقوقی   به   تنهایی   تکافو نکند مابه‌التفاوت   از اموال‌مرتکب   جرم   جبران   می‌شود.

ماده   29 ـ مراجع   قضایی   می‌توانند ضمن   رسیدگی   به   شکایت   شاکی   خصوصی   نسبت   به   جلوگیری‌از نشر و پخش   و عرضه   آثار مورد شکایت   و ضبط   آن   دستور لازم   به   ضابطین   دادگستری   بدهند.

ماده   30 ـ اثرهایی   که   پیش   از تصویب   این   قانون   پدید آمده   از حمایت   این   قانون   برخوردار است‌اشخاصی   که   بدون   اجازه   از اثرهای   دیگران   تا تاریخ   تصویب   این   قانون   استفاده   یا بهره‌برداری   کرده‌اندحق   نشر یا پخش   یا تکثیر یا ارائه   مجدّد یا فروش   آن   آثار را ندارند مگر با اجازه   پدیدآورنده   یا قائم‌مقام   او با رعایت   این   قانون‌، متخلّفین   از حکم   این   ماده   و همچنین   کسانی   که   برای   فرار از کیفر به‌تاریخ   مقدّم   بر تصویب   این   قانون   اثر را به   چاپ   رسانند یا ضبط   یا تکثیر یا از آن   بهره‌برداری   کنند به‌کیفر مقرّر در ماده   23 محکوم   خواهند شد.

دعاوی   و شکایاتی   که   قبل   از تصویب   این   قانون   در مراجع   قضایی   مطرح   گردیده   به   اعتبار خود باقی‌است‌.

ماده   31 ـ تعقیب   بزههای   مذکور در این   قانون   با شکایت   شاکی   خصوصی   شروع   و با گذشت   اوموقوف   می‌شود.

ماده   32 ـ مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون   مجازات   عمومی   ملغی   است‌.

ماده   33 ـ آیین‌نامه‌های   اجرایی   این   قانون   از طرف   وزارت   فرهنگ   و هنر و وزارت   دادگستری   ووزارت   اطّلاعات   تهیه   و به   تصویب   هیأت   وزیران   خواهد رسید.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image