قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند

قانون   مجازات   اشخاصی   که   مال   غیر را به   عوض   مال   خود معرفی   می‌نمایند

مصوب   31 اردیبهشت   ماه   1308 شمسی   کمیسیون   قوانین   عدلیه‌

 

ماده   1ـ هرگاه   محکوم   علیه   یا مدیون   یا کفیلی   مال   غیر را مال   خود معرفی   نماید و همچنین   اگرمدعی   علیه   برای   تأمین   مدعی   به   مال   متعلق   به   غیر را مال   خود معرفی   کند و برای   وصول   حق‌محکوم‌له   یا داین   و یا تأمین   مدعی   به‌، عملیاتی   نسبت   به   آن   مال   شود محکوم   له   یا داین   و یا طرفی‌که   مدعی   به   او تأمین   شده   مسؤول   خسارات   وارده   بر صاحب   مال   نخواهد بود و صاحب   مال‌می‌تواند برای   جبران   خسارات   خود به   کسی   که   مال   او را مال   خود معرفی   کرده   است   مراجعه   کند.

تبصره   ـ اشخاصی   که   از ابتدای   1303 تا تاریخ   اجرای   این   قانون   در موارد مذکوره   در ماده   فوق  مال‌غیر را مال   خود معرفی   کرده‌اند نیز مشمول   ماده   فوق  خواهند بود.

ماده   2 ـ محکوم   علیه   یا مدیون   یا ضامن   یا کفیلی   که   بدون   مجوز قانونی   و با علم   به   این   که   مال‌متعلق   به   او نیست   مال   غیر را مال   خود معرفی   کرده   و عملیاتی   نسبت   به   آن   مال   شده   باشد مطابق‌قسمت   اخیر ماده   238 قانون   مجازات   عمومی   مجازات   خواهد شد.

ماده   3 ـ این   قانون   از 15 خرداد 1308 به   موقع   اجرا گذارده   می‌شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image