به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون   مجازات   راجع   به   انتقال   مال   غیر

مصوب   پنجم   فروردین   ماه   1308 شمسی   کمیسیون   عدلیه   مجلس   شورای   ملی‌

 

ماده   1 ـ کسی   که   مال   غیر را با علم   به   این   که   مال   غیر است   به   نحوی   از انحا عیناً یا منفعة   بدون   مجوزقانونی   به   دیگری   منتقل   کند کلاهبردار محسوب   و مطابق   ماده   238 قانون   مجازات   عمومی   محکوم‌می‌شود. و همچنین   است   انتقال   گیرنده‌ای   که   در حین   معامله   عالم   به   عدم   مالکیت   انتقال   دهنده‌باشد.

اگر مالک   از وقوع   معامله   مطلع   شده   و تا یک   ماه   پس   از حصول   اطلاع   اظهاریه   برای   ابلاغ   به   انتقال‌گیرنده   و مطلع   کردن   او از مالکیت   خود به   اداره   ثبت   اسناد یا دفتر بدایت   یا صلحیه   یا یکی   از دوایردیگر دولتی   تسلیم   ننماید معاون   مجرم   محسوب   خواهد شد. هر یک   از دوایر و دفاتر فوق  مکلفنددر مقابل   اظهاریه   مالک   رسید داده   آن   را بدون   فوت   وقت   به   طرف   برسانند.

ماده   2 ـ نسبت   به   انتقالاتی   که   به   طریق   فوق  قبل   از اجرای   این   قانون   واقع   شده   است   هر یک   از انتقال‌دهنده   و انتقال   گیرنده   یا مالک   باید به   ترتیب   ذیل   عمل   نماید:

انتقال‌دهنده   مکلف   است   در ظرف   سه   ماه   از تاریخ   اجرای   این   قانون   یا مالک   را وادار به   تنفیذ انتقال‌نموده   و یا خسارات   وارده   بر انتقال   گیرنده   و مالک   را جبران   کند.

انتقال   گیرنده‌ای   که   در حین   وقوع   انتقال   عالم   به   عدم   مالکیت   انتقال   دهنده   بوده   مکلف   است   در ظرف‌سه   ماه   مذکور خسارات   وارده   بر مالک   را جبران   نماید.

مالکی   که   از انتقال   مال   خود مطلع   بوده   یا بشود مکلف   است   در ظرف   سه   ماه   از تاریخ   اجرای   این‌قانون   در صورتی   که   قبل   از این   قانون   مطلع   شده   باشد و از تاریخ   حصول   اطلاع   در صورتی   که   بعد ازاجرای   این   قانون   مطلع   شود انتقال   گیرنده   یا قائم   مقام   قانونی   او را به   طریق   مذکور در ماده   فوق  ازمالکیت   خود مستحضر نماید.

ماده   3 ـ متخلف   از مقررات   ماده   2 اگر انتقال   دهنده   یا انتقال   گیرنده   باشد کلاهبردار و اگر مالک   باشدمعاون   مجرم   محسوب   و مطابق   مقررات   قانون   مجازات   عمومی   محکوم   خواهد شد. ماده   4 ـ با توجه   به   قانون   منع   توقیف   اشخاص   در قبال   تخلف   از انجام   تعهدات   والزامات   مالی   منسوخ   است‌.

ماده   5 ـ قسمت   اول   ماده   موضوعاً منتفی   و قسمت   اخیر آن   با توجه   به   ماده   8 قانون‌آیین   دادرسی   کیفری   منسوخ   است‌.

ماده   6 ـ نسبت   به   انتقالاتی   که   قبل   از این   قانون   واقع   شده   هرگاه   قبل   از شروع   به   تعقیب   جزایی   حق‌دعوا حقوقی   مالک   یا انتقال   گیرنده   به   واسطه   مرور زمان   یا صدور سند رسمی   مالکیت   ساقط   شده‌باشد مقررات   این   قانون   مجری   نخواهد بود.

ماده   7 ـ مجازات   اشخاصی   که   پس   از تاریخ   اجرای   این   قانون   به   موجب   قانون   سوم   مردادماه   1307راجع   به   تبانی   یا به   موجب   همین   قانون   در نتیجه   انتقال   عین   یا منافع   اموال   غیرمنقول   و یا در نتیجه‌تبانی   در دعوای   مربوط   به   عین   یا منافع   اموال   مزبوره   حکم   محکومیت   آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده   45 قانون   مجازات   عمومی   نخواهند بود.

ماده   8 ـ کسانی   که   معاملات   تقلبی   مذکوره   در مواد فوق  را به   وسیلة   اسناد رسمی   نموده   یا بنمایندجاعل   در اسناد رسمی   محسوب   و مطابق   قوانین   مربوط   به   این   موضوع   مجازات   خواهند شد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image