به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره‌

قانون   ممنوعیت   به   کارگیری   تجهیزات   دریافت   از ماهواره‌

مصوب   بهمن   ماه   1373

 

ماده   1 ـ به   موجب   این   قانون   ورود، توزیع   و استفاده   از تجهیزات   دریافت   از ماهواره   جز در مواردی‌که   قانون   تعیین   کرده   است   ممنوع   می‌باشد.

ماده   2 ـ وزارت   کشور موظف   است   با استفاده   از نیروهای   انتظامی   و یا نیروی   مقاومت   بسیج   دراسرع   وقت   نسبت   به   جمع‌آوری   تجهیزات   دریافت   از ماهواره   اقدام   نماید.

تبصره   ـ مهلت   جمع‌آوری   تجهیزات   موجود دریافت   از ماهواره   از تاریخ   تصویب   این   قانون   یک   ماه‌می‌باشد. بعد از انقضای   مهلت   مذکور استفاده‌کنندگان   به   مجازاتهای   تصریح   شده   در این   قانون‌محکوم   خواهند شد.

ماده   3 ـ وزارت   کشور موظف   است   با هماهنگی   وزارت   اطلاعات   با وسایل   ممکن   نسبت   به‌جلوگیری   از ورود و توزیع   تجهیزاتی   که   صرفاً برای   دریافت   از ماهواره   مورد استفاده   قرار می‌گیرداقدام   نماید و ضمن   توقیف   وسایل   فوق  عاملین   آن   را با وسائل   توقیفی   به   مراجع   صالحه   قضایی‌معرفی   نماید. نحوه   هماهنگی   در آیین‌نامه   اجرایی   مشخص   خواهد شد.

تبصره   ـ کلیه   کالاهای   ضبط   و مصادره   شده   موضوع   این   قانون   جهت   توسعه   پوشش   رادیو وتلویزیونی   کشور در اختیار سازمان   صدا و سیمای   جمهوری   اسلامی   ایران   قرار می‌گیرد.

ماده   4 ـ کلیه   دستگاههای   فرهنگی   کشور موظفند اثرات   مخرب   استفاده   از برنامه‌های   منحرف‌کننده‌را در جامعه   تبیین   نمایند.

ماده   5 ـ سازمان   صدا و سیما و وزارت   فرهنگ   و ارشاد اسلامی   (مؤسسه   رسانه‌های   تصویری‌)می‌توانند نسبت   به   ضبط   و پخش   آن   دسته   از برنامه‌های   ماهواره   که   مغایر با ارزشها و مبانی   فرهنگ‌اسلامی   و ملی   نباشد اقدام   نمایند.

ماده   6 ـ دستگاههای   صدا و سیما، پست   و تلگراف   و تلفن   و سازمانهای   وابسته   از شمول   این   قانون‌مستثنی   می‌باشند.

تبصره   ـ صدا و سیمای   جمهوری   اسلامی   ایران   به   منظور واردات   فرستنده‌ها، تجهیزات   تولید وپخش   و لوازم   یدکی   متعلق   به   آنها، مواد اولیه   تولید فیلم   و سریال   از اخذ مجوز ورود و گواهی   عدم‌ساخت   وزارتخانه‌ها و سازمان‌های   دولتی   نظیر وزارتخانه‌های   پست   و تلگراف   و تلفن‌، صنایع   وبازرگانی   و گواهی   سازمان   انرژی   اتمی   و ثبت   سفارش   وزارت   بازرگانی   معاف   می‌باشد.

ماده   7 ـ دستگاهها و سازمانهایی   که   برای   انجام   وظایف   قانونی   خویش   لازم   است   از تجهیزات‌دریافت   از ماهواره   استفاده   نمایند باید مجوز لازم   را از وزارت   فرهنگ   و ارشاد اسلامی   با هماهنگی‌وزارتخانه‌های   اطلاعات   و پست   و تلگراف   و تلفن   کسب   نمایند.

ماده   8 ـ واردکنندگان‌، تولیدکنندگان   و توزیع‌کنندگان   تجهیزات   دریافت   از ماهواره   علاوه   بر ضبط   ومصادره   اموال   مکشوفه   توسط   دادگاهها به   مجازات   ده   تا یکصد میلیون   ریال   محکوم   می‌گردند.

ماده   9 ـ استفاده‌کنندگان   از تجهیزات   دریافت   از ماهواره   علاوه   بر ضبط   و مصادرة   اموال   مکشوفه   به‌مجازات   نقدی   از یک   میلیون   تا سه   میلیون   ریال   محکوم   می‌گردند.

الف   ـ حمل‌، نگهداری‌، نصب   و تعمیر تجهیزات   دریافت   از ماهواره   ممنوع   و مرتکبین   به   مجازات‌نقدی   از یک   تا پنج   میلیون   ریال   محکوم   می‌گردند.

ب   ـ وجوه   دریافتی   بابت   مجازات   مواد 8 و 9 این   قانون   به   خزانه   واریز و صد در صد (100%) آن‌جهت   تأمین   هزینه‌های   اجرای   این   قانون   و مقابله   با تهاجم   فرهنگی   در اختیار وزارتخانه‌های   کشور وفرهنگ   و ارشاد اسلامی   و سازمان   صدا و سیمای   جمهوری   اسلامی   ایران   قرار داده   می‌شود تا درحدود اعتبارات   مصوب   بودجه   سالانه   کل   کشور به   مصرف   برسد.

ماده   10 ـ وزارت   فرهنگ   و ارشاد اسلامی   با همکاری   وزارت   پست   و تلگراف   و تلفن   و سازمان‌های‌ذیربط   موظفند با استفاده   از اهرمهای   حقوقی   و بین‌المللی   در جهت   حراست   از مرزهای   فرهنگی‌کشور و حفظ   کیان   خانواده   علیه   برنامه‌های   مخرب   و مبتذل   ماهواره   اقدام   لازم   را انجام   دهند.

تبصره   ـ نشر آگهیهای   تبلیغاتی   از طرق  مختلف   توسط   مطبوعات‌، صدا و سیما یا تبلیغات   شهری‌که   متضمن   جواز استفاده   از برنامه‌های   ماهواره   می‌باشد ممنوع   است‌.

ماده   11 ـ دولت   موظف   است   ظرف   مدت   یک   ماه   از تاریخ   تصویب   این   قانون   آیین‌نامه   اجرایی   آن‌را تهیه   و تصویب   نماید.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image