‌قانون تفسير ماده 238 قانون مجازات عمومي

‌قانون تفسير ماده 238 قانون مجازات عمومي
‌مصوب كميسيون قوانين عدليه
‌ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبي براي بردن مال غير مذكور در ماده 238 قانون مجازات اعم از اين است كه حيله و تقلب را در خارج‌اعمال كنند و يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارات دولتي يا محاكم و نيز مقصود از جمله (‌اگر شروع به اين كار كرده ولي تمام نكرده‌باشد) اعم از اين است كه بر فرض تمام كردن مالي را كه مقصود داشته به دست مي‌آورده يا به جهاتي نتيجه به او نمي‌رسيده است.
‌چون به موجب قانون 7 دي ماه 1314 "‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل‌نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (‌قانون تفسير ماده 238 قانون مجازات عمومي) كه مشتمل بر يك ماده است در‌تاريخ بيست و چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.
‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image