به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل madreseyehoghoogh@yahoo.com و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون حمایت خانواده

قانون حمایت خانواده

مصوب سال 1353

 

ماده 1 ـ به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی‌خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم‌امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش رسیدگی می‌شود و رسیدگی به امور مذکور در تمام‌مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهدبود.

ماده 2 ـ منظور از دعاوی خانوادگی‌،دعاوی مدنی بین هر یک از زن‌و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق  وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق  (منجمله دعوی مربوط‌به جهیزیه و مهر زن‌) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده‌و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد1005، 1006، 1028، 1029، 1030 قانون مذکور و مواد مربوط‌در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 ـ دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن‌شدن موضوع دعوی واحقاق  حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان‌و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که‌مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 ـ دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد ازپرداخت هزینة دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایرهزینه‌ها معاف می‌نماید. همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل‌معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف‌بی‌بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به‌موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق الوکاله‌وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به‌انجام دستور دادگاه می‌باشند.

ماده 5 ـ دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است‌موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق  به یک‌تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداندرأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.

داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی‌نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساًرسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی‌نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره ـ درصورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داورخود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یادوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور ازقبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل‌یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

ماده 6 ـ داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و درصورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی‌ظرف مدت مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند.

این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به‌دادگاه اعلام نمایند. در صورتیکه طرفین با نظر داور موافق باشنددادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رأی داورمغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می‌شود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا درموعد مقررجوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به‌موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم‌امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 ـ هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی راعلیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده‌شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چنددادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزة محل‌اقامت زن‌، صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل‌اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگرطرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی‌خواهد داشت‌.

تبصره ـ در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم‌خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل‌اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به‌احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی‌عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می‌تواند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل وپیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران درکشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به‌موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستوردادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال‌می‌گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که‌قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود در صورت‌توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرربلااشکال است و الا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان‌تهران خواهد بود.

ماده 8 ـ در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ودادگاه در صورت‌احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:

1 ـ توافق زوجین برای طلاق

2 ـ استنکاف شوهر از دادن نفقة زن و عدم امکان الزام او به تأدیة‌نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق  واجبة زن را وفا نکندو اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

3 ـ عدم تمکین زن از شوهر

4 ـ سوء رفتار و یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامة‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.

5 ـ ابتلاء هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 ـ جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 ـ محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاًمنتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌در حال اجرا باشد.

9 ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامة زندگی زناشویی را غیرممکن سازد.

10 ـ هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه‌نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 ـ هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌خانوادگی با دادگاه است‌.

12 ـ محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که‌مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است‌.

13 ـ در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگرهمچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات‌جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 ـ در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون‌مدنی‌.

تبصره ـ طلاقی که موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان‌سازش واقع می‌شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده‌قابل رجوع است‌.

ماده 9 ـ در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقدبخواهد از وکالت خود در طلاق  استفاده نماید باید طبق ماده قبل به‌دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط‌، گواهی‌عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 10ـ اجرای صیغة طلاق  و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه وصدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت متقاضی‌گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم نماید که‌در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه‌دادگاه رأساً یا به وسیلة داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن وشوهر و جلوگیری از وقوع طلاق  خواهد کرد هرگاه مساعی دادگاه‌برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

دفتر طلاق  پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق  وثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش‌مبادرت به طلاق  نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یکسال‌محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که‌طلاق  را ثبت نماید.

ماده 11 ـ دادگاه می‌تواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که‌صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف‌دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به‌پرداخت مقرری ماهانة متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نمایدمشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگرمحرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجددمحکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت‌محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب موردتقلیل یافته یا قطع خواهد شد.

در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای‌5 و6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکوربه مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض‌یا جنون بعداز عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعادة‌سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده 12 ـ در کلیة مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی‌شود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقة ایام عده را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین‌می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانندترتیب نگاهداری و میزان هزینة آنان را مشخص می‌نماید نفقة‌زوجه از عواید و دارایی مرد ونفقة اولاد و مبلغ ماهانة مقرر درماده‌11 از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء خواهد گردید. دادگاه مبلغی را که باید از عوایدیا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفاء گردد تعیین وطریقة اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند دادگاه همچنین‌ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفی معین می‌کند حق ملاقات باطفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایراقربا خواهد بود.

تبصره 1 ـ اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون ازیکدیگر جدا شده‌اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب‌هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات‌این قانون خواهند بود.

تبصره 2 ـ پرداخت نفقة قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم‌است‌.

ماده 13 ـ در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یادادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت‌طفل ضرورت دارد (اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذشده یا نشده باشد) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری وحضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل‌را به هر کسی که مقتضی بداند محول می‌کند و هزینة حضانت به‌عهدة کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن‌می‌شود.

ماده 14 ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل‌به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده‌یا مانع طفل با اشخاص ذیحق شود او را برای هربار تخلف به‌پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به‌حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضامی‌تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص‌دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب‌متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشدنخواهد بود.

تبصره 1 ـ پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده‌نمی‌توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین‌و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق  و یا به خارج کشور بدون‌رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه ازدادگاه‌.

تبصره 2 ـ وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق  حمایت‌خانواده که از طرف دولت تأسیس می‌شود پرداخت خواهد شد.نحوة پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذینفع طبق آیین‌نامه‌ای‌است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 15 ـ طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد درصورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در ادارة‌امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه‌شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیردمگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب‌مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد دادگاه در صورت‌اقتضا ادارة امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت‌دادستان قرار خواهد داد.

در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط‌خواهد شد در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری‌صالح برای ادارة امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب‌مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم‌تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظردادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

ماده 16 ـ مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر درموارد زیر:

1 ـ رضایت همسر اول‌

2 ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌

3 ـ عدم تمکین زن از شوهر

4 ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و6 ماده 8

5 - محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8

6 ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8

7 ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌

8 ـ عقیم بودن زن‌

9 ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ماده 17 ـ متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم وعلل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه ازتقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن‌فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک‌ماده 16 اجازة اختیار همسر جدید خواهد داد.

به هرحال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است‌که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازة دادگاه مبادرت به‌ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت‌همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط دربارة مرد و زن‌جدید موقوف خواهد شد.

ماده 18 ـ شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع‌کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه درصورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را ازاشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

ماده 19 ـ  تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر مواردفقط پژوهش‌پذیر می‌باشد:

1 ـ صدور گواهی عدم امکان سازش‌.

2 ـ تعیین نفقة ایام عده و هزینة نگاهداری اطفال‌.

3 ـ حضانت اطفال‌.

4 ـ حق ملاقات با اطفال‌.

5 ـ اجازة مقرر در ماده 16

تبصره ـ در مورد بندهای 2 و3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یاوالدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل‌شود که تجدید نظر در میزان نفقة یا هزینة نگاهداری یا حضانت یاحق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی‌خود تجدیدنظر نماید.

ماده 20 ـ طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضاکنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئلة حضانت و هزینة‌نگاهداری اطفال یا نفقة زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری‌در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فوراً به مورد اجرا گذاشته‌می‌شود.

ماده 21 ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ‌صدور است در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفترطلاق  تسلیم نشود از درجة اعتبار ساقط می‌گردد. دفاتر طلاق  پس‌ازارائه گواهی عدم امکان سازش از ناحیة هر یک از زوجین به طرف‌دیگر اخطار می‌نماید ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید برای‌اجرای صیغة طلاق  و ثبت آن حاضر شود. در صورتی که ظرف‌مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق  مکلف است حسب تقاضای‌یک از طرفین صیغة طلاق  را جاری و ثبت نماید.

ماده 22 ـ هرکس با داشتن استطاعت نفقة زن خود را در صورت‌تمکین او ندهد یا از تأدیة نفقة سایر اشخاص واجب النفقه امتناع‌نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه یا یک سال محکوم خواهد شد.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت‌استرداد شکایت یا وقوع طلاق  در مورد زوجه تعقیب جزایی یااجرای مجازات موقوف خواهد شد.

ماده 23 ـ ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل‌از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که‌مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام‌کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته‌باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است‌معافیت از شرط سن اعطاء شود.

زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن‌قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به‌مجازات‌های مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم‌خواهد شد.

تبصره ـ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند دفاتر ازدواج‌مکلفند علاوه بر مطالبة گواهینامة مذکور در ماده 2 قانون ازدواج‌مصوب سال 1317 گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یابیماری‌های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سوء در اولادیا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید.

نوع عوامل و بیماری‌های مذکور را وزارت بهداری و وزارت‌دادگستری تعیین خواهند نمود.

ماده 24 ـ رسیدگی به اموال خانوادگی در دادگاه بدون حضورتماشاچی انجام خواهد گرفت‌.

ماده 25 ـ اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامه‌ای است که ازطرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد.

تبصره ـ در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه باید ماهانه ومستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه‌کافی است و مأمورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که‌دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است‌، ادامه دهند.

ماده 26 ـ مقررات این قانون در مورد پرونده‌هایی که تا کنون منتهی‌به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27 ـ آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه وپس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت‌.

ماده 28 ـ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و سایرمقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده 214 قانون‌مجازات عمومی از تاریخ اجرای این قانون ملغی است‌.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image