به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قانون روابط موجر و مستاجر سال 62

قانون روابط موجر و مستأجر ـ 62

مصوب 13 اردیبهشت 1362 با اصلاحیه‌های بعدی‌

 

فصل اول ـ کلیات‌

            ماده 1 ـ اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره‌یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به‌منظور اجاره به تصرف‌متصرف داده شده یا بشود اعم از این‌که سند رسمی یا سند عادی‌تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است‌.

            ماده 2 ـ موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد:

            الف ـ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات‌رهنی‌.

            ب ـ خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم‌از حقیقی یا حقوقی به‌مناسبت شغل در اختیار و استفادة کارکنان آنهاقرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قراردادفیمابین است‌.

            ج ـ محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت‌نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است‌.

            تبصرة 1 ـ وصول هرنوع وجهی تحت عنوان سرقفلی درمطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی‌که درمتن قرارداد بین موجر و مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است‌.

            تبصرة 2 ـ استفاده از محل‌های مسکونی در محل‌هایی که درقرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون‌رضایت مالک ممنوع است‌.

 

فصل دوم ـ اجاره‌بها

 

            مادة 3 ـ اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قیدشده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یاعملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق‌موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.

            تبصره ـ در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورداجاره‌، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد.

            مادة 4 ـ مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌بها را بپردازد ودر صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نمایندة‌قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شدة دیگرموجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامة رسمی‌داشته باشد به دفترخانة تنظیم‌کنندة سند مراجعه نماید.

            دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به‌مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یارضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت‌وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.

            در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه‌صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجرائیه را ابطال‌می‌نماید و در صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره‌بهاموجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره‌بهای معوقه بنماید.

 

فصل سوم ـ در اجاره‌نامه‌

 

            مادة 5 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به‌موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه‌تصریح کنند:

            1 ـ اقامتگاه موجر به‌طور کامل و مشخص‌.

            2 ـ نشانی کامل مورد اجاره و قید این‌که از لحاظ رابطة اجاره این‌محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر این‌که طرفین به‌ترتیب‌دیگری تراضی نموده باشند.

            3 ـ عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و درصورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا باچه شرایط صورت خواهد گرفت‌.

            4 ـ تعیین‌اجاره‌بهاونحوة‌پرداخت‌ومهلت‌نهائی پرداخت هر قسط‌

            5 ـ تصریح به آن‌که مستأجر حق انتقال به‌غیر را کلاً یا جزئاً یا به‌نحو اشاعه دارد یا ندارد.

            6 ـ تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس ازانقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی‌.

            7 ـ حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت‌اجاره‌بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه‌.

            تبصره ـ موجر و مستأجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقداجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.

 

فصل چهارم ـ موارد فسخ‌

 

            مادة 6 ـ در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:

            1 ـ در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قیدشده منطبق نباشد. (با رعایت مادة 415 قانونی مدنی‌)

            2 ـ در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق‌یابد.

            3 ـ هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی واقع شود به‌نحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.

            مادة 7 ـ هرگاه مستأجر به‌علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردفسخ اجاره‌، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن‌امتناع کند مستأجر می‌تواند به‌دادگاه محل وقوع ملک مراجعه وتخلیة کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتردادگاه تسلیم کند.

            از این تاریخ موجر حق مطالبة اجاره‌بها را نسبت به آینده ندارد ودفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نمایندة قانونی او اخطارمی‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضرشود.

            مادة 8 ـ موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم‌تخلیه را از دادگاه درخواست کند:

            الف ـ در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به‌غیر مورداجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یاعملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفادة‌دیگری جز اشخاص تحت‌الفکالة قانونی خود قرار داده باشد.

            ب ـ در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال‌قطعی شرط شده باشد.

            ج ـ در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که درقرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.

            د ـ در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت‌مقرر از آن شرط تخلف نماید.

            تبصرة 1 ـ در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر ازکسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع‌مقررات مربوط به‌اجارة محل سکنی است‌.

            تبصرة 2 ـ اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشدبه محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره راتخلیه و در اختیار موجر قرار می‌دهد.

            مادة 9 ـ در مواردی که دادگاه تخلیة ملک مورد اجاره را به لحاظ‌کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسرو حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.

            تبصره 1 ـ در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیة اماکن‌آموزشی و دولتی و مورد اجارة مهاجرین جنگی و رزمندگان را به‌علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف‌است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ 28/6/1364 ازصدور حکم خودداری کند و مستأجرین اماکن آموزشی و دولتی‌مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذنمایند.

            این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است‌.

            تبصرة 2 ـ شورای عالی قضائی مکلف است در اولین فرصت‌دادگاه‌های ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیة احکام تخلیه که از طرف‌دادگاه‌ها یا ادارة ثبت صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است موردتجدیدنظر قرار دهند چنانچه تخلیة منزل مستلزم عسر و حرج برای‌مستأجر باشد آن حکم را متوقف سازد.

            تبصرة 3 ـ در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیة اماکن مورداستفادة مهاجرین جنگی را به‌علت کمبود جای مناسب عسر و حرج‌تشخیص دهد موظف است تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت 2سال از تاریخ 3/7/1371 از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این‌حکم‌، مخصوص به صورتی است که عسر و حرج مذکور مزاحم باعسر و حرج مالک نباشد.

            تبصرة 4 ـ در شهرها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن‌به‌واسطة جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر در اماکن‌دولتی و شخصی ساکن هستند به محض این‌که اماکن جدید و یاقدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام‌نظر ستاد بازسازی‌، مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی و شخصی‌را تخلیه نمایند.

 

فصل پنجم ـ تعمیرات‌

 

            مادة 10 ـ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به‌اصل بنا یا تأسیسات عمدة منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های‌حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهدة موجر است وتعمیرات جزئی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفادة‌بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. مگر آن‌که در قراردادبه‌صورت دیگری شرط شده باشد.

            مادة 11 ـ رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به‌تعمیرات با دادگاه است در صورتی‌که موجر تعمیرات مورد حکم‌دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد،مستأجر می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجراجازه دهد که تعمیرات مزبور را به‌قدر متعارف با نظارت دایرة اجراءانجام بدهد.

            مادة 12 ـ هرگاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری‌مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب‌برای انجام تعمیرات تعیین می‌نماید.

            تبصره ـ رسیدگی به‌دعاوی مذکور در مواد 11 و 12 خارج ازنوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت وحکم دادگاه قطعی است‌.

            مادة 13 ـ اقامة دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول ورسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را ازموارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم‌خواهد داد.

            مادة 14 ـ نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت‌اجاره‌بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه‌داده می‌شود 2 ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آئین‌نامه‌ای که‌توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به‌تصویب‌هیأت دولت برسد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را با توجه به‌سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی ومنطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند.

            تبصرة 1 ـ شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیة‌مراکز استان‌ها به انضمام قزوین‌، کرج‌، اردبیل‌، دزفول‌، آبادان‌،نیشابور، بابل‌، گرگان‌، قم‌.

            تبصرة 2 ـ چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجروجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه‌به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستأجر محکوم می‌گردد.

            تبصرة 3 ـ اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون‌عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم‌شرع هر محل اجازه داده می‌شود به قائم مقامی مالک نسبت به‌اجاره دادن محل‌های مسکونی خالی اقدام و اجاره‌بهای دریافتی رابه حساب مالک واریز نمایند.

            مادة 15 ـ از تاریخ تصویب این قانون اجارة محل‌هائی که برای‌سکونت واگذار می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و این قانون وشرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.

            قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و 9 تبصره در جلسة روزسه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و دومجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/2/1362 به‌تأییدشورای نگهبان رسیده است‌.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image