به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

دستمزد کارشناسان

دستمزد کارشناسان

 

 

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ رئيس محترم قوه قضائيه

 

شماره ۶۶۶۵/۸۴/۱ ۳۱/۵/۱۳۸۴

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نامه شماره ۳۷۱۴/ش ـ ۱۷/۳/۱۳۸۴ رئيس محترم شورايعالي كارشناسان رسمي دادگستري در رابطه با تعرفه دستمزد كارشناسان كه با انجام اصلاحاتي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد مرقوم فرمودند:

«
بسمه تعالي مورد تاييد است به كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها ابلاغ شود.»

لذا تصوير نامه فوق به همراه يك نسخه از پيشنهاد اصلاحي جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه


تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۲۳/۵/۱۳۸۴ رئيس محترم قوه قضائيه

تعرفه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري بر اساس ماده ۲۹قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه شامل كارشناسان رسمي قوه قضائيه موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه نيز مي‌گردد.

فصل اول ـ مقررات عمومي

ماده۱ـ دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظـر كارشـناسـي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
ماده۲ـ مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادها و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس بر اساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.
تبصره۱ـ در مواردي كه مرجع قضائي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي‌نمايد تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار با همان مرجع مي‌باشد.
تبصره۲ـ در صـورت عدم استـطاعت مالي اشـخاص حقيـقي يا حقوقي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده از پرداخت حق‌الزحمه كارشناسي معاف‌شده يا حق‌الزحمه كارشناسي تا ميزان معينه بوسيله دادگاه كاهش مي‌يابد ولي در هرحال پرداخت هزينه‌ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب كارشناس به عهده متقاضي است.
تبصره۳ـ هر كارشناس حداقل موظف به ارائه ۳ مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي‌باشد.
ماده۳ـ دستمزد تامين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي موردنياز از طرف دادگاه مربوطه تعيين مي‌شود و حداقل آن مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد.
ماده۴ـ در كارشناسي‌ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوطه باشد، دستمزد كارشناس بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده۵ ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي توسط چند كارشناس رسمي انجام مي‌شود به هر يك از كارشناسان بخشي از دستمزد كامل كارشناسي در يك پرونده پرداخت مي‌شود به شرط اينكه كمتر از حداقل دستمزد كارشناسي براي يك نفر نباشد.
ماده۶ ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا كارشناسان مربوطه، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علي‌الحساب به حساب مخصوص توديع و قبض آن را در پرونده مربوطه پيوست نمايند در اين صورت كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.
ماده۷ـ در صورتي كه كارشناس اقدام به انجام كار كارشناسي نموده ولي به‌علت يا دليلي كه خارج از حيطـه اختيـار وي باشد اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق به دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه بيشتر نباشد بعلاوه چنانچه در اين رابطه به محل كار مسافرت نموده باشد هزينه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وي بر مبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي‌شود.
ماده۸ ـ در صورتي كه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تامين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق‌العاده مـاموريت كارشناس براي هر روز مسـافرت به ماخذ روزانه به مبلـغ ۱۲۵.۰۰۰ ريال به كارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضي از تامين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي راساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق‌الذكر اقدام نمايد علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده ماموريت، هزينـه‌هاي مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجه كارشنـاس پرداخت خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، اخذ رواديد و هزينه‌هاي مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه‌هاي سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هيات دولت هم‌رديف كارشناسان) به عهده متقاضي مي‌باشد.
تبصره۲ـ در صـورتي كه مبلـغ مورد رسيـدگي به ارز باشـد پس از تسعير آن به ريال براساس نرخ واريزنامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گرديد.
ماده۹ـ هزينه انجام كليه آزمايش‌ها و تهيه نمونه‌هاي لازم و گمانه‌زني كه طبق نظر كارشناس ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام اين اقدامات نظر كانون كارشناسان رسمي كه توسط رياست آن اعلام مي‌شود معتبر است.
ماده۱۰ـ در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه يا كميسيون موضوع ماده ۱۵ تعرفه تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد ۲۵۰.۰۰۰ ريال خواهد بود.
تبصره ۱ـ دادگاهها حسب استطاعت مالي افراد مي‌توانند نسبت به معافيت متقاضي و تعديل دستمزد كارشناسي اقدام نمايند.
ماده۱۰ مكرر ـ بمنظور عدالت در امر كارشناسي كميسيوني مركب از ۳ عضو: ۱ـ نماينده كانون كارشناسان رسمي دادگستري ۲ـ نماينده مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء، كارشناسان قوه قضائيه ۳ـ نماينده رياست قوه قضائيه تشكيل مي‌شود تا نسبت به توزيع امور ارجاعي اقدام نمايند.
ماده ۱۱ـ كارشناسان فقط از يك رديف تعرفه دستمزد استفاده خواهند كرد مگر در مواردي كه عمل كارشناسي از دو يا چند نوع خدمات كارشناسي و يا چند محل مختلف تركيب شده باشد كه در آن صورت براي هر قسمت يا محل از تعرفه مربوط به خود بطور جداگانه استفاده خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سال‌هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز بر اساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه علت تاخير در انجام كارشناسي ناشي از اقدام كارشناس رسمي باشد.
ماده۱۲ـ دستمزد ارزيابي كالا، اشياء، قطعات يدكي، ابزارآلات، محصولات و مواد اوليه، به شرح زير است:
۱ـ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ۵/۲ درصد و حداقل ۲۰۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال نسبت به مازاد يك درصد.
۳ـ از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال نسبت به مازاد چهار در هزار.
۴ـ از ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال تا ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ۵/۲ در هزار.
۵ ـ از ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به بالا نسبت به مازاد يك در هزار تا حداكثر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۱۳ـ در مـورد ارزيابي و كارشنـاسي اموال و املاكي كه در پلاك‌هاي ثبتي و آدرسهاي متفاوت واقع شده‌اند دستمزد بطور جداگانه محاسبه مي‌گردد.
ماده۱۴ـ در صورتي كه رسيـدگي به مستنـدات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته هزينه ترجمه رسمي بر اساس آئين‌نامه تعرفه مترجمين رسمي، بنابر تشخيص قاضي يا رضايت متقاضي اضافه مي‌شود.
ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسير موادي از اين تعرفه و همچنين به منظور تعديل و ايجاد تناسب ميان ميزان و نوع كار كارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانوني كارشناسي وفق آئين‌نامه و تعرفه بيش از ده ميليون ريال باشد موضوع در كميسيون مقرر در ماده ۱۳ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۱ مطرح گردد تا در خصوص ميزان حق‌الزحمه كارشناسي اظهار نظر نمايد. نظريه اكثريت كميسيون مذكور به شرطي كه متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئيس محترم قوه قضائيه خواهد بود قطعي و براي متقاضي انجام كارشناسي و كارشناس منتخب لازم‌الاتباع است. وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و نهادها و موسسات عمومي مجاز به پرداخت وجهي بيش از آنچه در كميسيون مذكور تعيين شده نخواهند بود و با متخلف از اين امر وفق موازين قانوني برخورد خواهد شد.

فصل دوم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
قسمت اول ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه ۱ـ مهندسي آب شامل رشته‌هاي (آب ـ فلزات ـ معادن)
رشته مهندسي آب

دستمزد اندازه‌گيري آب چاهها، چشمه‌ها، قنوات، كانالها و انهار و زهكش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زير خواهد بود:
ماده۱۶ـ دستمزد اندازه‌گيري آب:
۱ـ تا ۱۰۰ ليتر در ثانيه مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ مازاد ۱۰۰ ليتر تا يك‌هزار ليتر در ثانيه به ازاء هر ليتر ۵۰۰ ريال.
۳ـ مازاد يك‌هزار ليتر به ازاء هر ليتر در ثانيه ۱۰۰ ريال تا حداكثر مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۱۷ـ دستمزد تعيين كيفيت شيميائي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي:
۱ـ براي اظهارنظر نسبت به نتايج آزمايش شيميايي آب به لحاظ كارپذيري، بهداشتي، زراعي و صنعتي مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ براي بررسي آلودگي آب از نقطه نظر مواد آلوده كننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ريال.
ماده ۱۸ـ دستمزد بررسي مشخصات سفره آب اعم از آب‌گذاري، تراوش يا نفوذ در آب و فاضلاب و تعيين حريم ضرري منابع استحصال آب روي يكديگر مقطوعاً ۳۰۰.۰۰۰ ريال.
تبصره ـ در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.
ماده۱۹ـ دستمزد ارزيابي قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب به شرح زير خواهد بود:
۱ـ تا ده ميليون ريال ۲۵۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ مازاد بر ده ميليون ريال تا يكصدميليون ريال ۲ در هزار.
۳ـ مازاد بر يكصد ميليون ريال يك در هزار حداكثر تا مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۲۰ـ دستمزد اندازه‌گيري و تشخيص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گيري آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.
ماده۲۱ـ تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً ۴۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۲۲ـ دستمزد رسيدگي به اختلاف مهندسين مشاور و پيمانكاران و كارفرمايان در رابطه با امور تخصصي آب طبق تعرفه قسمتهاي ۸ و ۹ تعيين مي‌گردد.
ماده۲۳ـ دستمزد رسيدگي به اختلافات مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و كانالها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
۱ـ حريم كانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر كيلومتر ۲۵۰.۰۰۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ حريم رودخانه‌ها و كانالهاي با عرض بستر بيش از ۱۲ متر از قرار هر كيلومتر ۳۵۰.۰۰۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۲۴ـ دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً ۳۵۰.۰۰۰ ريال.
ماده۲۵ـ دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهيزات منابع استحصال آب و تاسيسـات تبعـي آن تا ده ميلـيون ريال مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ريال نسبت به مازاد ده ميليون ريال دو در هزار حداكثر تا مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال.

ماده۲۶ ـ دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها و كانالهاي آب‌رساني و انهار طبق دستمزد قسمتهاي هشتم و نهم اين تعرفه تعيين مي‌گردد.

تعرفه دستمزد كارشناسان رشته فلزات و معادن

ماده۲۷ـ تعرفـه دستمزد كارشنـاسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه۷ صنعت و فن و تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به‌ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي ـ ممكن ـ قطعي) را حسب مورد قاضي يا كميسيون ماده ۱۵ تعرفه تعيين مي‌نمايند.

قسمت دوم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۲ـ اموال منقول و نفقه شامل رشته‌هاي: (اشياء نفيسه، عتيقه واحجاركريمه، تعيين نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگي و اداري)

ماده۲۸ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ حداقل دستمزد كارشناسي تا مبلغ ده ميليون ريال مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ريال و در حومه شهر ۰۰۰/۳۰۰ ريال.
۲ـ از ده ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد ۸ در هزار.
۳ـ از ۱۰۰ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد۴ درهزارحداكثر تامبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
ماده ۲۹ـ دستمزد تعيين نفقه با توافق مقام ارجاع كننده تعيين مي‌شود و حداقل مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال و حداكثر تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ريال تعيين مي‌شود.

قسمت سوم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۳ـ امور پزشكي داروئي و غذائي شامل رشته‌هاي (پزشكي و پيراپزشكي، داروسازي و سم شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)

ماده۳۰ـ دسـتمزد كارشـناسي رشته‌هاي فوق بر حـسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به كميت و كيفيت حسب مورد توسط قاضي يا كميسيون ماده ۱۵ همين تعرفه تعيين مي‌شود.
تبصره ـ كليه هزينه‌هاي آزمايشگاهي نمونه برداري (بيوپسي) راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي (شاكي) مي‌باشد.

قسمت چهارم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه ۴ ـ رشته حسابداري و حسابرسي

ماده۳۱ـ دستمزد كارشناسي امور حسابداري و حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي بر اساس جدول زير تعيين مي‌گردد:
ـ تا ده ميليون ريال مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ريال.
ـ از ده ميليون ريال تا ۵۰ ميليون ريال نسبت به مازاد سي در هزار.
ـ از ۵۰ ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد ده در هزار.
ـ از ۱۰۰ ميليون ريال تا ۳۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد پنج در هزار.
ـ از ۳۰۰ ميليون ريال تا ۵۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار.
ـ از ۵۰۰ ميليون ريال تا ۱۰ ميليارد ريال نسبت به مازاد دو در هزار.
ـ از ۱۰ميليارد ريال به بالانسبت به مازاد نيم در هزار تا حداكثرمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي مربوط به حساب‌هاي فاقد دفاتر قانوني يا توليدي و صنعتي يا سياق بوده باشد براي هريك از موارد در قسمت مربوطه ۱۵% به دستمزد كارشناسي اضافه مي‌شود.
ماده۳۲ـ دستمزد كارشناسي امور ذيل به شرح زير پرداخت مي‌گردد:
۱ـ درخصوص ارزش سهام و سهم‌الشركه مجموع دارائي‌هاي جاري و بدهي‌ها و ذخائر ارزيابي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي‌هاي ثابت به شرح جدول فوق.
تبصره ـ علاوه بر دارائي‌هاي ثابت ساير دارائي‌هايي كه توسط كارشناسان رسمي رشتـه مربوطه ارزيابي مي‌شـود فقط قيـمت دفتري آن در محاسـبه دستمزد اين رشته منظور مي‌شود.
۲ـ درخصوص رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشكستگي مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق.
۳‌ـ درخصوص تعيين قيمت تمام شده كالا ارقام تشكيل دهنده قيمت تمام شده به شرح جدول فوق.

قسمت پنجم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۵ ـ امور وسائط نقليه شامل رشته‌هاي: (وسائط نقليه هوائي، وسائط نقليه دريائي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي)

(
دستمزد كارشناسي رشته‌هاي وسائط نقليه هوايي و ريلي وفق ماده ۱۰ مقررات عمومي خواهدبود).

ماده۳۳ـ دستمزد كارشناسي رشته وسائط نقليه موتوري زميني براي هريك از امور تشخيص اصالت خودرو، تعيين ميزان سوخت، اظهارنظر فني، تعيين اجاره بها و اجرت المثل به شرح ذيل مي‌باشد:
ـ براي هر دستگاه مقطوعاً ۰۰۰/۱۵۰ ريال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومي هزينه اياب و ذهاب و فوق‌العاده ماموريت محاسبه و دريافت خواهدشد.
تبصره ـ در مورد وسايط نقليه بدون موتور مقطوعاً ۰۰۰/۱۰۰ ريال.
ماده۳۴ـ دستمزد رسيدگي به تشخيص علت تصادف و تعيين خسارت:
هر مورد مقطوعاً ۰۰۰/۱۵۰ ريال در داخل شهر و براي حومه ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
ماده۳۵ـ دستمزد ارزيابي:
۱ـ به ازاي هر دستگاه تا ده ميليون ريال ۰۰۰/۱۲۰ ريال.
۲ـ ازده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد، يك درهزارحداكثرتا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ريال.
تبصره ـ براي وسائط نقليه كمتر از چهار چرخ به ميزان ۵۰% تعرفه فوق.

تعرفه رشته وسائط نقليه دريايي و غواصي

۱ـ براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادر كننده اسناد حمل) ميزان خواسته به ريال ميزان دستمزد به ريال
تا ۵ ميليون حداقل دويست و پنجاه هزار
از ۵ ميليون تا ۵۰ ميليون نسبت به مازاد ده در هزار
از ۵۰ ميليون تا ۱۵۰ ميليون نسبت به مازاد پنج در هزار
از ۱۵۰ ميليون تا ۵۰۰ ميليون نسبت به مازاد سه در هزار
از ۵۰۰ ميليون به بالا، نسبت به مازاد يك در هزار حداكثر تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال
تبصره ـ تعيين ميزان خسارت وارده به كالا به عهده كارشناس ذيربط طبق تعرفه مربوطه مي‌باشد.

۲‌ـ تعيين ارزش وسائط نقليه آبي
ارزش وسيله نقليه آبي به ريال ميزان تعرفه كارشناسي
تا يكصد ميليون ده در هزار
از يكصد ميليون تا پانصد ميليون نسبت به مازاد پنج در هزار
از پانصد ميليون تا دو ميليارد نسبت به مازاد سه در هزار
از دو ميليارد به بالا نسبت به مازاد يك در هزارحداكثرتامبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال

۳ـ تعيين مقصر در تصادم دريائي يا تصادم در آبهاي داخلي
الف ـ در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافري در آبهاي داخلي:
حداقل ۰۰۰/۲۵۰ ريال و حداكثر ۱۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ب ـ در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا.
ـ براي شناورهاي با ظرفيت كمتر از ۵۰۰ تن (ظرفيت ناخالص يا GT): يك و نيم ميليون ريال.
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفيت ناخالص يا GT): دو ميليون ريال.
تبصره ـ منظور از « شناور» هر وسيله نقليه آبي اعم از مسافري يا باربر است كه در آب، روي آب يا زير آب تردد نمايد.
پ ـ در صورت تصادم شناور با تاسيسات دريائي.
ـ براي شناورهاي با ظرفيت كمتر از ۵۰۰ تن (ظرفيت ناخالص يا GT): يك ميليون ريال.
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفيت ناخالص يا GT): يك و نيم ميليون ريال.
تبصره۱ـ منظور از تاسيسات دريائي هر نوع تاسيسات از جمله اسكله، بويه، لوله‌هاي كف دريا و سكوهاي دريائي مي‌باشد.
تبصره۲ـ ظرفيت ناخالص هر فروند شناور طبق كنوانسيون بين‌المللي ظرفيت سال ۱۹۶۶ اندازه‌گيري گرديده و در گواهينامه ثبت شناور درج مي‌گردد.
توجه: ظرفيت‌هاي مذكور در اين قسمت به ازاء هر «تن» برابر با يكصد فوت مكعب مي‌باشد.

۴ـ تعيين ميزان خسارت وارده در تصادم
ميزان خسارت وارده به ريال ميزان تعرفه كارشناسي به ريال
تا ۵۰ ميليون حداقل پانصد هزار
از ۵۰ ميليون تا ۲۰۰ ميليون نسبت به مازاد ده در هزار
از ۲۰۰ ميليون تا ۵۰۰ ميليون نسبت به مازاد پنج در هزار
از ۵۰۰ ميليون تا يك ميليارد نسبت به مازاد سه در هزار
از يك ميليارد به بالا نسبت به مازاد يك در هزار حداكثر تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال

۵ ـ تعيين مقصر براي حوادث مربوط به صدمه يا اتلاف جان اشخاص در دريا و آبهاي داخلي
الف ـ در آبهاي داخلي: حداقل دويست و پنجاه هزار ريال.
ب ـ در دريا: حداقل يك ميليون ريال و حداكثر تا سه ميليون ريال.

۶ ـ در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده ۱۰ مقررات عمومي جداول تعرفه دستمزد كارشناس رسمي دادگستري ملاك عمل مي‌باشد.

قسمت ششم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۶ ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداري شامل رشته‌هاي: (راه و ساختمان و نقشه‌برداري ـ معماري و شهرسازي ـ معماري داخلي و تزئينات مهندسي ترافيك و مهندسي محيط زيست ـ ابنيه و آثار باستاني امور ثبتي ـ برنامه‌ريزي شهري)

ماده۳۶ـ دستمزد ارزيابي اراضي غير مزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي.
۱ـ تا پنجاه ميليون ريالي مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ريال.
۲ـ از ۵۰ ميليون ريال تا ۵۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد، ۵/۱ در هزار.
۳ـ از ۵۰۰ ميلـيون ريال به بالا، نسـبت به مازاد، ۱ در هـزار و حداكثـر تا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال.
ماده۳۷ـ دستمزد تعيين اجاره بها براي هر واحد يا مجموعه مستقل:
۱ـ تا پانصد هزار ريال ماهانه مقطوعاً ۲۵۰.۰۰۰ ريال.
۲‌ـ از پانصد هزار ريال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد، ده درصد و حداكثر تا مبلغ سه ميليون ريال.
تبصره ـ دستمزد تعيين اجرت‌المثل و يا اجور گذشته بر مبناي ماده فوق به اضافه ۲۵% خواهد بود.
ماده۳۸ـ دستمزد تشخيص علت خسارت:
ـ دستمزد تشخيص علت خسارت حداقل مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال و در صورتي كه كميت و كيفيت كار ايجاب نمايد دستمزد با نظر قاضي (يا كميسيون ماده ۱۵ تعرفه) تعيين مي‌شود.
ماده۳۹ـ تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميرات:
۱ـ تا ۵ ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.
۲ـ از ۵ ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال نسبت به مازاد، چهار در هزار.
۳ـ از ۱۰۰ ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد، دو در هزار حداكثر تا مبلغ دو ميليون ريال.
تبصره ـ در صورتي كه تشخيص و تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميرات هر دو، موضـوع كارشـناسي باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهدشد.
ماده۴۰ـ دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت:
الف ـ دستمزد رسيدگي به مقادير كار و صورت وضعيت ساختمان:
۱ـ تا ده ميليون ريال، دو درصد (بيست در هزار).
۲ـ از ده ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال نسبت به مازاد، ده در هزار.
۳ـ از پانصد ميليون ريال به بالا، ۵ در هزار تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۷ ريال.
ب ـ دستمزد تهيه مقادير و صورت وضعيت بر مبناي نرخ‌هاي بند (الف) اين ماده به‌اضافه بيست درصد محاسبه مي‌گردد.
پ ـ در مورد رسيدگي و تهيه مقادير كار و صورت وضعيت مربوط به عمليات راه‌سازي، خيابان‌سازي و كـانال‌سازي دستـمزد مربوطه ۵۰ درصد نرخ‌هاي مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده خواهدبود.
ت ـ دستـمزد بررسي و تعـيين كيفيت آسفالت و بتن بر اساس ۳۰% هزينه‌هاي آزمايشگاهي مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل ۰۰۰/۵۰۰ (پانصد هزار) ريال و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال خواهدبود.
ث ـ در صورتي كه براي رسيدگي يا تهيه مقادير كار نياز به تطبيق كار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهاي رديف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.
ج ـ براي ساختمانهاي تكراري (بلوك مجزا) در مورد بندهاي (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تكراري فقط ده درصد دستمزد يك واحد تعلق مي‌گيرد.
ماده۴۱ـ دستمزد تطبيق نقشه‌هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا:
براي هر متر مربع مساحت زير بنا ۱۰۰۰ (يكهزار ) ريال و حداقل ۱۵۰.۰۰۰ (يكصد وپنجاه هزار) ريال و حداكثر تا ۳۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۴۲ـ دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان‌ها با وضعيت محل و بنا:
براي هر متر مربع مساحت زير بنا ۱۵۰۰ (يكهزار و پانصد) ريال و حداقل ۰۰۰/۲۰۰ (دويست هزار) ريال و حداكثر تا مبلغ ۴۰۰۰.۰۰۰ ريال.
ماده۴۳ـ دستمزد تهيه نقشه‌هاي معماري، سازه يا برق و تاسيسات از ساختمان موجود:
۱ـ معماري كلي هر متر مربع ۷۵۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ ريال.
۲ـ سازه هر متر مربع ۱۰۰۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال.
۳ـ برق و تاسيسات هر متر مربع ۵۰۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
تبصره۱ـ در موارديكه طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به ميزان مقرر در بندهاي (۱) و (۲) محسوب و براي طبقات مشابه ۱۰% دستمزد مربوطه پرداخت خواهدشد.
تبصره۲ـ چنانچه به جاي نقشه‌هاي كامل معمول رديفهاي فوق، مقدار كمتري نقشه موردنياز باشد و يا ساختمان از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد دستمزد را كميسيون ماده ۱۵ تعرفه تعيين مي‌كند.

قسمت هفتم ـ دستمزد كارشناسي نقشه‌برداري

ماده۴۴ـ پياده كردن محدوده املاك بر روي نقشه هوائي:
۱ـ پياده كردن هر پلاك ثبتي در داخل مناطق شهري كه گذربندي‌هاي موجود منطقه در نقشه هوائي مشخص باشد تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ ريال (چهارصدوپنجاه هزارريال) براي مساحت بيش از هزار متر مربع نسبت به مازاد هر مترمربع ۶۰ ريال (شصت ريال) تا حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال.
۲ـ پياده كردن هر پلاك ثبتي در مناطقي كه گذربندي‌ها در نقشه‌هاي هوائي مشخص نباشد تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً مبلغ ۰۰۰/۶۰۰ ريال (ششصد هزار ريال) و از ۱۰۰۰ مـتر مربع نسبت به مـازاد هر مـتر مربـع ۱۰۰ (يكصـد) ريال تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال.
ماده۴۵ـ نقشه‌برداري اراضي به مقياس: ۵۰۰/۱
۱ـ نقشه‌برداري در اراضي دشت و كم عارضه با منحني ميزان ۲۵ سانتيمتر تا يك هكتار مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) و براي هر هكتار اضافه بعدي تا پنج هكتار ۰۰۰/۱۲۰ ريال (يكصد وبيست هزار ريال) و از ۵ هكتار به بالا نسبت به مازاد، هر هكتار ۰۰۰/۶۰ ريال (شصت هزار ريال) تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال.
۲ـ در نقـشه‌برداري از اراضـي تـپه ماهور و عـوارض متوسـط با منحـني ميـزان ۵۰ سانتيمتر، پنجاه درصد و از اراضي پر عارضه و مناطق كوهستاني با نقاط ارتفاعي و برداشت عوارض با منحني ميزان حداقل ۲ متر، صد در صد به ارقام فوق اضافه مي‌شود.
۳ـ دستمزد نقشه‌برداري بدون برداشت منحني ميزان (مسطحاتي) پنجاه درصد ارقام فوق مي‌باشد.
ماده۴۶ـ دستمـزد نقشه‌برداري از اراضي بيـش از يـك هـكتار در مقيـاس‌هاي ۱۰۰۰/۱ و ۲۰۰۰/۱ با مشخصات فوق به ترتيب هركدام ۲۰% و ۴۰% از تعرفه‌هاي بند فوق كمتر خواهدبود.
تبصره ـ در مناطق جنگلي و باغات به علت محدوديت ديد ۳۰% به ارقام مواد ۴۲و۴۳و۴۴ اضافه مي‌گردد.
ماده۴۷ـ برداشت و تهيه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عمليات خاكي:
ـ تا ميزان هزار متر مكعب ۰۰۰/۲۵۰ ريال مازاد بر آن به ازاي هر متر مكعب ۵۰ ريال حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
ماده۴۸ـ تفسير عكس‌هاي هوائي:
تفسير عكس هوائي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت آن از روي عكسهاي هوائي سنوات مختلف براي يك سند مقطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ (پانصد هزار) ريال.
تبصره۱ـ در صورتيكه پلاك متعدد و متصل به هم باشند به ازاء هر پلاك اضافي، به دستمزد متعلق به پلاك اول ۲۰% اضافه خواهد شد.
تبصره۲ـ براي سنوات مختلف به ازاي هر سند ۲۰% اضافه خواهدشد.
ماده۴۹ـ دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات ثبتي:
ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك تا هزار متر مربع حداقل ۰۰۰/۵۰۰ ريال و در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هزار متر مربع باشد براي هر متر مربع اضافه دويست ريال به دستمزد فوق اضافه خواهدشد و حداكثر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال تجاوز نمي‌نمايد.
تبصره ـ در صورتي كه نياز به نقشه‌برداري و تهيه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق‌الزحمه نقشه‌برداري برابر تعرفه نقشه‌برداري موضوع مواد قسمت هفتم به اين رديف اضافه خواهد شد.
ماده۵۰ ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندي (مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها ـ طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن) به شرح زير است:
۱ـ دستمزد افراز امـلاك و مستـغلات بر اسـاس تعـرفه ارزيـابي موضوع ماده (۳۶) به اضافه ۵۰% خواهد بود. در مواردي كه موضـوع كارشـناسي تقسيم تركـه باشـد، ۴۰% به دستمزد ارزيابي افزوده مي‌شود.
۲ـ در صورتي كه نقشه ملك مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه تهيه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداري مربوطه علاوه بر دستمزد رديف يك محاسبه شود.
ماده۵۱ ـ دستمزد نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار وكانالها و رودخانه‌ها به شرح زير است:
ـ نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات با مقياس ۱۰۰۰/۱ به صورت پيمايش با تعيين محل چاه‌ها، حق‌الزحمه مربوط با توافق تعيين مي‌گردد و حداقل آن مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال مي‌باشد.
ماده۵۲ ـ حق‌الزحمه پياده كردن و ميخكوبي و برداشت براي هركيلومتر از مسير:
۱ـ دردشت: پانصد هزار ريال.
۲ـ در تپه ماهور ۵۰% به حق‌الزحمه رديف يك اضافه مي‌گردد.
۳ـ در كوهستان ۱۰۰% به حق‌الزحمه رديف يك اضافه مي‌گردد.
۴ـ برداشت مسير در بهسازي راه‌ها هر كيلومتر ۰۰۰/۵۰۰ ريال و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.

قسمت هشتم ـ تعرفه دستمزد كارشناسي براي رسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكاران

۳ـ دستمزد كارشناسي تشخيص موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد:
ماده ۵۳ ـ دستمزد موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد:
۱ـ براي قراردادهائي كه مبلغ ابلاغ شده آنها تا يكصد ميليون ريال باشد، مقطوعاً ۰۰۰/۷۵۰ ريال.
۲ـ براي قراردادهائي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال باشد، نسبت به مازاد، يك و نيم در هزار.
۳ـ براي قراردادهائي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از يك ميليارد ريال تا پنج ميليارد ريال باشد، نيم در هزار نسبت به مازاد.
۴ـ براي قراردادهايي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از پنج ميليارد ريال بيشتر باشد نيم در هزار نسبت به مازاد تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
ماده ۵۴ ـ دستمزد كارشناسي تعيين ميزان خسارت وارده:
دستمزد تعيين ميزان خسارت وارده از عدم انجام تعهدات طرفين قرارداد تا مبلغ بيست ميليون ريـال، مقـطوعاً ۰۰۰/۵۰۰ ريال و از بيــست ميليون ريال به بـالا، نسبت به مازاد دو در هزار تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.

قسمت نهم ـ تعرفه دستمـزد كارشناسي براي رسيدگي به اختلاف بين كارفرمايان و مهندسان مشاور

ماده۵۵ ـ الف ـ دستمزد كارشناسي رسيدگي به اختلافات در قراردادهايي كه مبلغ كل حق‌الزحمه مهندس مشاور كمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ريال باشد:
۱ـ دستمزد رسيدگي به اضافه شدن مدت قرارداد و تشخيص موجه يا غير موجه بودن تاخيرات مهندس مشاور ۴ درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه و حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال.
۲ـ دستمزد تشخيص موجه يا غير موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور۲ درصد حق‌الزحمه مشاور تا مقطع فسخ قرارداد.
۳ـ دستمزد تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به امور مورد اختلافي كه حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصريح نشده باشد ۲ درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.
۴ـ دستمزد تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور براي خدمات انجام شده تا تاريخ فسخ يا خاتمه دادن به قرارداد ۲ درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.
۵ ـ دستمزد بررسي مطالعات و گزارش و طرح‌هاي تهيه شده بوسيله مهندس مشاور ۵ درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه.
ب ـ در قراردادهائي كه مبلغ كل حق‌الزحمه مهندس مشاور از دويست ميليون ريال به بالا باشد دستمزد كارشناسي نسبت به مازاد دويست ميليون ريال برابر ۲۰ درصد دستمزد بند الف خواهد بود.

قسمت دهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌هاي: (الكتروشيمي و پتروشيمي ـ فرآورده‌هاي شيميايي ـ امور انرژي هسته‌اي ـ صنايع نفت ـ برق (الكترونيك و مخابرات) ـ برق (ماشين و تاسيسات كارخانجات) ـ تاسيسات ساختماني ـ كامپيوتر (رايانه) ـ صنايع گاز و گازرساني ـ مهندسي پزشكي (لوازم و تجهيزات پزشكي) ـ مهندسي هوافضا ـ نساجي و رنگرزي)

ماده۵۶ ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق به شرح ذيل مي‌باشد:
۱ـ ارزيابي.
۱‌ـ۱ـ تا سي ميليون ريال مقطوعاً ۰۰۰/۲۵۰ ريال.
۱ـ۲ـ از سي ميليون تا يكصد پنجاه ميليون ريال، نسبت به مازاد، ۴ در هزار.
۱ـ۳ـ از يكصد و پنجاه ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال، نسبت به مازاد ۵/۲ در هزار.
۱ـ۴ـ از پانصد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ۱ در هزار و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ريال.
تبصره ـ كارشناس موظف است ارزش كليه اقـلام را ضمن تهيه مشخصـات فني به تفكيك تعيين نمايد.
حق‌الزحمه براساس مجموع ارزش‌هاي تعيين شده براي هر كارخانه و يا واحد صنعتي يا غير صنعتي در هر محل بطور يكجا محاسبه خواهد شد.
ماده۵۷ ـ دستمزد تعيين اجاره بها و اجرت المثل ماهانه ماشين آلات، تاسيسات فني دستگاههاي برقي الكترونيكي و ماشين آلات كارخانجات و موارد مختلف در رابطه با اين گروه:
۱ـ تا ده ميليون ريال ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
۲ـ از ده ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد براي اجاره بهاي ماهانه هر كارخانه يا كارگاه، ۱۵ درصد تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال.
ماده۵۸ ـ دستمزد رسيدگي يا تهيه صورت وضعيت نسبت به امور تاسيسات آب، برق، گاز، مخابرات، آسانسور و موارد مختلف در رابطه با اين گروه براساس تعرفه مربوطه در ماده ۴۰ محاسبه خواهد شد.
ماده۵۹ ـ دستمزد رسيدگي به امـور مهندسين مشـاور بر طبق تعـرفه رسيـدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان، مهندسيـن مشاور و پيمانـكاران براساس تعرفه مربـوط به قسمتهاي ۸ و ۹ محاسبه خواهد شد.

قسمت يازدهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۸ ـ فني و هنري شامل رشته‌هاي: (امور ورزشي ـ شعر و سرود ـ تئاتر و سينما و هنرهاي نمايشي ـ موسيقي ـ تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ تمبر ـ چيني و سراميك ـ كاشي ـ سفالگري ـطراحي عمومي و گرافيك ـ فيلم و عكاسي ـ تاليفات ـ صنايع دستي)

ماده۶۰ ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي گروه۸ بجز رشته عكاسي و امور سينمائي كه جداگانه در ذيل آمده بشرح ذيل است:
الف ـ دستمـزد كارشناسي رشته‌هاي گـروه۸ در پرونده هاي غير مالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل ۰۰۰/۲۰۰ ريال در صورتي كه كم و كيف كار ايجاب نمايد با توافق قاضي يا متقاضي با كارشناس و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال.
ب ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق در پرونده مالي:
۱ـ تا ده ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.
۲ـ از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال نسبت به مازاد پنج در هزار.
۳ـ از يكصد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد يك در هزار تا حداكثر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال.
ماده۶۱ ـ دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي.
الف ـ امور مربوط به عكاسي و سينمايي.
دستمزد رسيدگي به مسائل فني عكس و فيلم شامل: اختلاف رنگها ـ شرايط نوري ـ كمپوزيسيون « تركيب‌بندي» ـ پرسپكتيو ـ ظهور و چاپ حداقل دويست هزار ريال و حداكثر تا ۰۰۰/۰۰۰/۲ ريال.
ب ـ امور مربوط به فيلمبرداري و سينما.
دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه كنندگان اعم از نويسنده ـ كارگردان ـ تصوير بردار ـ تدوين كننده ـ لابراتوار و صدابردار شامل:
۱ـ برنامه‌هاي كوتاه مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويدئو (به استثناي انيميشن) حداقل دويست هزار ريال در صورتي كه كم و كيف كار ايجاب نمايد و يا براي برنامه‌هاي بلند مدت سينمايي حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال.
۲ـ برنامه‌هاي انيميشن با توجه به حجم و ميزان و نوع كار براساس ماده۵۹ خواهد بود.
پ ـ دستمزد ارزيابي فيلم ـ وسائل و لوازم عكاسـي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو به شرح زير است:
۱ـ تا ده ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.
۲ـ از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزار.
۳ـ از يكصد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد يك در هزار و حداكثر تا مبلغ سه ميليون ريال.
ت ـ هزينه‌هاي مربوط به آزمايشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ ـ دستگاههاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده ۹ فصل اول مقررات عمومي خواهد بود.

قسمت دوازدهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۹ـ كشاورزي شامل رشته‌هاي: (كشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري و دامپزشكي، آبزيان و شيلات، سم و سم‌شناسي، گياه پزشكي، صنايع چوب، محصولات دامي (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محيط زيست طبيعي)

ماده۶۲ ـ دستمزد ارزيابي املاك مزروعي، باغها، جنگلها، مراتع و اراضي جنگلي، اراضي باير، ساختمانهاي روستايي به شرح زير است:
۱ـ تا مبلغ بيست ميليون ريال مقطوعاً ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
۲ـ از مبلغ بيست ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال نسبت به مازاد ۵/۱ درهزار.
۳ـ از پانصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد يك در هزار.
۴ـ از يك ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد نيم در هزار و حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال.
ماده۶۳ ـ دستمزد ارزيابي محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و جنگلي و مراتع و دامي و شيلات بر مبناي ارقام بالا به اضافه ۲۰% مي‌باشد.
تبصره۱ـ دام شامل اغنام و احشام و چهارپايان ـ طيور ـ زنبور عسل و كرم ابريشم مي‌باشد.
تبصره۲ـ دستمزد كارشناسي و ارزيابي و تعيين مال‌الاجاره و اجرت المثل ماشين‌آلات و تجهيزات و تاسيسات كشاورزي ـ دامـپروري و دامپـزشكي ـ دام، آبزيان و شيلات به شرح مواد ۵۶ و ۵۷ حسب مورد مي‌باشد.
ماده۶۴ ـ دستمزد تعيين اجاره بهاي سالانه املاك مزروعي، باغها، مراتع و جنگلها به شرح زير است:
۱ـ تا مبلغ ده ميليون ريال ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
۲ـ از مبلغ ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد ۱۵ در هزار.
۳ـ از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ۵ در هزار حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال.
ماده۶۵ ـ دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح تسطيح زمينهاي كشاورزي و باغات و حق غارسي به شرح زير مي‌باشد:
۱ـ تا مبلغ ۵ ميليون ريال ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
۲ـ از پنج ميليون ريال تا ده ميليون ريال نسبت به مازاد ۱۵ درهزار.
۳ـ از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ۵ در هزار حداكثر تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال.
ماده۶۶ ـ دستمزد نمونه برداري بمنظور تعيين كيفيت و طبقه‌بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق قاضي يا متقاضي با كارشناس و حداكثر يك ميليون ريال.
ماده۶۷ ـ دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۰۰۰/۲۰۰ ريال و براي هر يك هزار مترمربع اضافه ۱۰درصد به دستمزد فوق اضافه مي‌شود.
ماده۶۸ ـ دستمزد تشخيـص علـت و برآورد خسـارت نـاشي از زيـان‌هـاي وارده به مزارع و باغها ـ جنگلها ـ مراتع ـ شيلات ـ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار ـ دام و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و تاسيسات كشاورزي و دامپروري و شيلات و تجهيزات كشاورزي و خسارات ناشي از آفات نباتي و حيواني ـ مصرف مواد شيميايي و داروئي نامناسب ـ آلودگي آب و خاك و مواد غذايي به شرح زير است:
الف ـ تشخيص علت خسارت ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
ب ـ برآورد خسارت تا ده ميليون ريال ۰۰۰/۲۰۰ ريال.
پ ـ از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ۲ در هزار تا حداكثر ۰۰۰/۵۰۰/۱ ريال.
ماده۶۹ ـ دستمزد افراز املاك كشاورزي براساس تعـرفه ارزيابي موضـوع ماده ۶۲ به اضافه سي درصد خواهد بود در مواردي كه موضوع افراز املاك كشاورزي تقسيم تركه باشد بيست درصد به دستمزد ارزيابي مربوطه افزوده مي‌گردد.
ماده۷۰ـ در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد دستمزد نقشه‌برداري بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده۷۱ـ دستمزد ارزيابي تجهيزات و مواد اوليه و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها براساس تعرفه ماده ۱۲ محاسبه خواهد شد.
ماده ۷۲ـ دستمزد كارشناسي در امور مهندسين مشاور و پيمانكاران در اين گروه كارشناسان براساس تعرفه رسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور تعيين مي‌شود.
ماده۷۳ـ دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات آن املاك خارج از محدوده شهرها:
ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي حداقل پانصد هزار ريال.
ـ در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاي هر هكتار مازاد ۰۰۰/۱۰۰ ريال حداكثر تا سه ميليون ريال.
ماده۷۴ـ دستمزد آزمايشات مربوط به خاك‌شناسي و تهيه نمونه‌هاي مورد لزوم بر مبناي تعرفه موسسه تحقيقات خاك و آب (خاك شناسي و حاصلخيزي خاك) و ضوابط مربوطه از طرف متقاضي پرداخت مي‌شود.

قسمت سيزدهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۱۰ـ مديريت و خدمات عمومي و اداري شامل رشته‌هاي: (آمارامور اداري و استخدامي ـ امور آموزشي ـ امور گمركي ـ بيمه ـ امور كتاب و كتابداري ـ ثبت شركتها و علائم تجاري و اختراعات ـ جهانگردي و ايرانگردي فناوري اطلاعات (ICT/IT) ـ امور خبرنگاري و روزنامه نگاري ـ امور كار و كارگري ـ مديريت بازرگاني)

ماده۷۵ـ دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته‌هاي فوق: با توجه به كم و كيف كار با توافق تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد ۰۰۰/۲۰۰ ريال و حداكثر سه ميليون ريال مي‌باشد.

قسمت چهاردهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان
گروه۱۱ـ ايمني و حوادث شامل رشته‌هاي: امور آتش سوزي و آتش نشاني، اسلحه شناسي، تاميني و امنيتي، حوادث ناشي از كار، مواد محترقه و منفجره (ناريه)

ماده۷۶ـ دستمزد كارشناسي در كليه رشته‌هاي فوق با توجه به كم و كيف كار با توافق تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد ۰۰۰/۲۰۰ ريال و حداكثر ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال مي‌باشد.

قسمت پانزدهم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان ساير رشته‌ها

ماده۷۷ـ حق‌الزحمه كارشناسان ساير رشته‌هايي كه بعـد از تصويب ايـن تعـرفه به تصويب شوراي عالي كارشناسان رسمي مي‌رسد حسب مورد، براساس تعرفه گروه‌هاي مربوطه يا طبق مفاد ماده ۱۰ تعرفه تعيين خواهد شد.
ماده ۷۸ـ با توجه به محروميت بعضي از مناطق كشور ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند به تشخيص قاضي پرونده يا كانون كارشناسان رسمي دادگستري تا ۴۰% (چهل درصد) كاهش مي‌يابد.
اين تعرفه در اجراي ماده ۲۹ قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب ۱۳۸۱ در تاريخ ۲۳/۵/۱۳۸۴ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي، در سراسر كشور لازم‌الاجراست

 

حق الوکاله

آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران شماره7089/85/1مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئيس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز در رابطه با آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، هزينه سفر وكلا (كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) كه با انجام اصلاحاتي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه رسيد مرقوم فرمودند:
« ايـن آئين‌نامه مـورد تاييـد است به كليـه كانونهاي وكلاي سراسر كشور، هيات اجرايي و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود».
لذا تصويرنامه فوق به همراه يك نسخه از پيشنهاد اصلاحي جهت درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ عبدالرضا ايزدپناه

آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري‌اسلامي ايران

با توجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و هيأت اجرائي موضوع ماده 2 آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر كانون وكلاي دادگستري و وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد.
ماده1ـ قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 بين وكيل و موكل معتبر است. در تعيين حق‌الوكاله در صورتيكه قرارداد در بين نباشد، در مورد محكوم عليه، ماليات و سهم تعاون اين تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.
ماده2ـ اگر بموجب قرارداد فيمابين، مبلغ حق‌الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه وكيل با كتمان واقع، در وكالتنامه مبلغ حق‌الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين ماخذ ابطال تمبر شود، لكن حق‌الوكاله بيشتري دريافت نمايد. عمل وكيل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و كنترل وكالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمايند.
تبصره: در مورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.
ماده3ـ در دعاوي مالي ميزان حق‌الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 300000 ريال مي‌باشد و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به‌ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:
الف ـ تا مبلغ يكصد ميليون ريال 6% از بهاي خواسته و حداكثر 000/000/6 ريال.
ب ـ نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/42 ريال.
ج ـ نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/162 ريال.
د ـ نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال 2% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/200 ريال.
تبصره: درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت مي‌تواند موجب افزايش ميزان حق‌الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد و در هيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي‌يابد.
1ـ وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا 5% مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا 10% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
2ـ به ازاي هرسال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به ازاي هرسال 1% مبلغ پايه و حداكثر تا 30سال سابقه و 20% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
3ـ وكلاي شاغل در استان تهران و مراكز استان تا 10% مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا 5% مبلغ پايه به حق‌الزحمه آنها افزوده مي‌شود.
ماده4ـ شصت درصد حق‌الوكاله مقرر در بندهاي الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي‌گيرد. حق‌الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي‌گردد.
ماده5 ـ
الف ـ حق‌الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف، ب، ج و د ماده3 مقرر است ولي حق‌الوكاله دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوكاله مرحله‌اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به رأي صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.
ب ـ حق‌الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف و ب ماده3 است. ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي، حق‌الوكاله ديگري به وكيل محكوم‌له حكم غيابي تعلق نمي‌گيرد.
ج ـ حق‌الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي كشور و غيره نصف ميزان حق‌الوكاله مذكور در ماده 3 است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق‌الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئين‌نامه به‌وي تعلق مي‌گيرد.
ماده6 ـ در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق‌الوكاله به‌ترتيب زير تعيين مي‌شود.
الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق‌الوكاله مرحله نخستين.
ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق‌الوكاله مرحله نخستين.
ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر.
د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق‌الوكاله مرحله تجديدنظر.
هـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق‌الوكاله‌اي كه براي حكم مقرر است.
و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان حق‌الوكاله، نصف حق‌الوكاله آن مرحله مي‌باشد و درصورتي‌كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوكاله‌اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده7ـ حق‌الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق‌الوكاله قبل از نقض است.
ماده8 ـ در دعاوي غيرمالي اعم از اينكه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري، دادگاه ميزان حق‌الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم‌له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله:
الف ـ در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امور حسبي حداقل 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال.
ب ـ در دعاوي كيفري:
1ـ در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و ديه عضو ، حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال.
تبصره ـ چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق‌الوكاله تعلق مي‌گيرد در جرائم متعدد موضوع بند يك كه نسبت به آن بعد از رسيدگي تصميم قضائي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان 000/500 ريال و حداكثر براي سه عنوان مبلغ 000/500/1 ريال به حق‌الوكاله اضافه مي‌شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهد شد.
2ـ در دعاوي مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس 10 سال و بيشتر حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.
تبصره ـ اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق‌الوكاله نمي‌باشد در جرائم متعدد اين بند كه بعد از رسيدگي قضائي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هر عنوان جزائي مبلغ 000/000/1 ريال و حداكثر 000/000/3 ريال به حق‌الوكاله وكيل اضافه مي‌شود و مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي‌گيرد.
ج ـ در ساير دعاوي غيرمالي حداقل حق‌الوكاله 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال تعيين مي‌شود.
تبصره ـ افزايش ضريب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعيين مي‌شود. همچنين مفاد مواد 4 تا 7 اين تعرفه در خصوص دعاوي غيرمالي نيز اعمال مي‌شود.
ماده9ـ حق‌الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هيأتهاي مندرج در قانون كار و غيـره) طبق اين آئين‌نامـه اسـت كه 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40درصد به مرحله تجديد نظر تعلق مي‌گيرد.
ماده10ـ حق‌الوكاله اموري كه خـارج از دادگستـري يا پس از طرح آن در دادگـاه به داوري ارجاع مي‌گردد منجر به صدور رأي داور مي‌شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي‌شود به ميزان حق‌الوكاله مرحله نخستين است.
ماده11ـ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق‌الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت. در غير اينصورت ميزان حق‌الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد.
ماده12ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي‌شود حق‌الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعييـن ارزش واقعي خواستـه، دادگـاه ميزان واقعي ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد.
ماده13ـ ميزان حق‌الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت حداكثر 2درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي‌شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از 000/000/5 ريال تجاوز نخواهد كرد. در مورد ساير اجرائيه‌ها تعيين ميزان حق‌الوكاله بنظر دادگاه صلاحيت‌دار است.
ماده14ـ چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظيم دادخواست، شكوائيه، اظهارنامه، لايحه دفاعيه، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حق‌الزحمه متناسب برخوردار مي‌شود.
الف ـ تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ 000/200 ريال.
ب ـ تنظيم لايحه تا پنج صفحه به ازاي هر صفحه 000/20 ريال و بيشتر.
از پنج صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه 000/10 ريال و حداكثر تا 000/300 ريال.
ج ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداكثر 000/50 ريال.
د ـ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ 000/150ريال.
ماده15ـ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي‌كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت و يك‌چهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول مي‌شود حق‌الزحمه متصديان وصول خواهد بود.
ماده16ـ ميزان حق‌الوكاله در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص آن در دعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حق‌الوكاله مذكور در ماده3 اين آئين‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوي غيرمالي براساس تعرفه تجديد نظر مي‌باشد.
ماده17ـ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت و برگشت مي‌باشد مگر هزينه‌هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ 000/250 ريال تعيين مي‌گردد.
ماده18ـ اين آئين‌نامه در تاريخ 27/4/1385 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از اين تاريخ آئين‌نامه تعرفه سابق ملغي است.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image