قانون‌ مجازات‌ اشخاصی‌ که‌ برای‌ بردن‌ مال‌ غیر تبانی‌ می‌نمایند

قانون‌ مجازات‌ اشخاصی‌ که‌ برای‌ بردن‌ مال‌ غیر تبانی‌ می‌نمایند

مصوب   سوم   مردادماه   1307 کمیسیون   عدلیه   مجلس   شورای   ملی‌

 

ماده   اول   ـ هرگاه   اشخاصی   با یکدیگر تبانی   کرده   و برای   بردن   مالی   که   متعلق   به   غیر است   برهمدیگر اقامه   دعوی   نمایند این   اقدام   آنها جزء تشبث   به   وسایل   متقلبانه   برای   بردن   مال   دیگری   که   به‌موجب   ماده   238 قانون   مجازات   عمومی   پیش‌بینی   شده   است   محسوب   و به   مجازات   مندرجه   درماده   مزبور محکوم   خواهند شد.

ماده   دوم   ـ اشخاصی   که   به   عنوان   شخص   ثالث   در دعوایی   وارد شده   یا به   عنوان   شخص   ثالث   برحکمی   اعتراض   کرده   یا بر محکوم   به   حکمی   مستقیماً اقامه   دعوی   نمایند و این   اقدامات   آنها ناشی‌از تبانی   با یکی   از اصحاب   دعوی   برای   بردن   مال   یا تضییع   حق   طرف   دیگر دعوی   باشد کلاهبردارمحسوب   و علاوه   بر تأدیه   خسارات   وارده   به   مجازات   کلاهبرداری   محکوم   خواهند بود. تبانی   هریک   از طرفین   دعوای   اصلی   با اشخاص   فوق  نیز در حکم   کلاهبرداری   است   و مرتکب   به   مجازات‌مذکور محکوم   می‌گردد.

تبصره   ـ اشخاصی   که   اقدامات   مذکور در فوق  را قبل   از تاریخ   اجرای   این   قانون   نموده‌اند در صورتی‌مجازات   خواهند شد که   پس   از تاریخ   اجرای   این   قانون   نیز آن   اقدامات   را تعقیب   نمایند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image