به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

‌لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون

‌لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون
‌مصوب 24 ارديبهشت ماه 1339 (‌كميسيونهاي مشترك دادگستري مجلسين)
‌ماده واحده - در مواردي كه دين مستند به سند عادي است بستانكار مي‌تواند پرداخت آن را به وسيله اظهارنامه از مدعوين بخواهد چنانچه مديون‌در صورت تسليم به ادعاء اين ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعي اظهارنامه به شخص او دين خود را به داين نپردازد و يا در صندوق دادگستري و يا‌ثبت محل توديع ننمايد و يا آن كه در مقابل اظهارنامه ظرف ده روز دين خود را انكار ننمايد. و يا ظرف ده روز جوابي ندهد به تقاضاي بستانكار حكم الزام او به تأديه دين از طرف دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اساس‌دعوي را دارد صادر خواهد شد و حكم مزبور در صورت عدم اعتراض مديون قابل اجراء مي‌باشد.
‌در صورتي كه مديون نسبت به حكم دادگاه معترض باشد مي‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعي آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادركننده حكم‌تسليم نمايد در اين صورت طبق مقررات قانوني به اعتراض او رسيدگي خواهد شد و حكمي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر مي‌شود در حدود‌مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
‌چنانچه مديون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعاي طرف را انكار نمايد داين مي‌تواند طبق مقررات قانوني دادخواست به دادگاه صالح تقديم نمايد در اين‌صورت چنانچه پس از رسيدگي ثابت شود مديون عالماً و عامداً و به منظور فرار از انجام تعهد دين خود را انكار نموده و يا مبادرت به تقديم دادخواست‌اعتراض كرده است دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي او را به پرداخت جريمه معادل ده درصد خواسته محكوم مي‌نمايد و جريمه مذكور پس از‌قطعيت حكم وصول خواهد شد.
‌وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است (‌به موجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون‌مشترك قوانين دادگستري مجلسين مصوب هفتم بهمن ماه 1338) لايحه فوق كه در تاريخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه 1339 به تصويب كميسيون‌مشترك دادگستري مجلسين رسيده قابل اجراء مي‌باشد.
‌رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي
‌محسن صدر رضا حكمت

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image