تقاضاي جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

 

تقاضاي جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل        

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم  شعبه ......... دادگاه عمومي .........

 

 

با سلام ،

احتراماً اينجانب ......... (شاكي دعوي ) در خصوص پرونده كلاسه ......... مطروحه در آن شعبه ، به عرض مي رساند :

نظر به اينكه ، محل سكونت با تردد آقاي .......... متهم پرونده در نشاني ذيل الذكر شناسايي شده است ، لذا استدعا دارد دستور جلب وي را به مامورين محترم نيروي انتظامي ناحيه مذكور صادر فرماييد و ضمناً ، نظر به اينكه دستگيري متهم مستلزم ورود به محل سكني (سكونت ) است ، مستدعي است مجوز ورود را به مامورين انتظامي اعطاء فرماييد .

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء و تاريخ

 

 

 

نشاني متهم : ..................................................................................................

 

 

درخواست عدم پرداخت وجه چك از سوي بانك

 

درخواست عدم پرداخت وجه چك از سوي بانك    

 

 

 

رياست محترم بانك  ..........شعبه .........

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار مي رساند ، اينجانب .... فرزند ...... دارنده حساب جاري شماره ......... در آن شعبه ، كه يك فقره چك به شماره ........ به مبلغ ........ ريال به تاريخ ...... براي شخصي به نام بابت تتمه پيش پرداخت پول منزل استيجاري صادر كرده ام ، با اينكه حسابم در حال حاضر داري مبلغ فوق مي باشد ، ليكن نظر به اينكه اينجانب چك را بنا به اظهارات نامبرده مبني بر اينكه منزل داراي تلفن است ، صادر كرده ام كه معلوم گرديده نه تنها منزل داراي تلفن نمي باشد بلكه تلفن نميباشد بلكه تلفني هم كه قبلاً داشته حدود 5 ماه پيش به كسي فروخته شده است كه اين خود از مصاديق بارز جرم كلاهبرداري مي باشد ، و از طرفي نظر به اختلافات ديگري كه در خصوص قرارداد اجاره وجود دارد ، لذا مطابق 14 قانون صدور چك اصلاحي سال 1372، درخواست عدم پرداخت وجه ياد شده را دارم .

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي -امضاء

 

 

 

 

 

 

درخواست قبولي كفالت توسط كفيل از دادگاه

 

درخواست قبولي كفالت توسط كفيل از دادگاه     

 

 

 

رياست محترم شعبه ...... دادگاه عمومي

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار مي رساند ،

چون در خصوص آقاي .......... فرزند ........ به اتهام ....... قرار كفالت توسط آن مقام محترم صادر گرديده است ، لذا ، اينجانب ..... فرزند .......... فروشنده لوازم خانگي كه پروانه كسب نيز دارم و اصل و فتوكپي آن تقديم حضور مي گردد ، آمادگي خود را براي كفالت از وي اعلام مي دارم و متعهد
مي گردم ، هر زمان كه دادگاه وي را احضار نميد او را حاضر نمايم و الا طبق مقررات قانوني با من برخورد گردد . تقاضا دارم دستور فرماييد اقدامات لازم در اين مورد انجام پذيرد .

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (كفيل )

امضاء

 

درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

 

درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه      

 

 

 

رياست محترم شعبه ...... دادگاه عمومي

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار مي رساند ،

چون در خصوص آقاي .......... فرزند ........ به اتهام ....... توسط آن دادگاه محترم قرار وثيقه صادر گرديده است، لذا ، اينجانب ........... فرزند ........... با توديع وثيقه ملكي به مبلغ ........ ريال متعهد
مي گردم هر زمان كه دادگاه متهم را احضار نمايد وي را حاضر نمايم . در غير اين صورت وثيقه فوق به نفع دولت ضبط گردد . در ضمن اصل و فتوكپي سند مالكيت شماره .......... كه شش دانگ آن متعلق به اينجانب مي باشد ، تقديم مي گردد .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (وثيقه گذار )

امضاء

 

 

 

 

آدرس : خيابان .. كوچه .......... پلاك ...........

 

معمولاً پس از تقديم درخواست وثيقه گذار به شكل فوق جهت تعيين ميزان بهاي ملك قرار كارشناسي صادر و به قيد قرعه يك نفر كارشناس جهت انجام كارشناسي تعيين مي گردد .

درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي

 

درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي         

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم  شعبه ......... دادگاه عمومي .........

 

 

با سلام ،

احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ....... مطروحه در آن شعبه ، موضوع شكايت اينجانب ....... عليه آقاي ....... دائر بر صدور چك هاي بلامحل متعدد (8 فقره ) جمعاً مبلغ ......... ريال ، با توجه به اينكه نامبرده به لحاظ شغلي خود (آژانس مسافرتي ) مكرراً به خارج از كشور به ويژه كشور هاي همسايه غربي (سوريه و تركيه ) مسافرت مي كند ، لذا تقاضاي صدور حكم مبني بر ممنوع الخروج شدن نامبرده را دارد .

خواهشمند است از طريق معاونت قضايي دادستاني كل كشور اقدامات لازم را مبذول فرماييد .

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (متقاضي)

امضاء و تاريخ

 

 

 

يادآوري مي شود كه در حال حاضر بر اساس ماده 133 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب را در امور كيفري مصوب سال 1378 ، دادگاه ها نيز مي توانند (قرار عدم خروج متهم از كشور ) را صادر كنند .

مطابق اين ماده :

با توجه به اهميت و دلايل جرم ، دادگاه مي تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايند . مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه يك بار آن را تمديد نمايد .

اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد .

 

 

دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه

 

دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه       

 

بسمه تعالي

تاريخ :.............

شماره :.............

پيوست :..............

به : رياست محترم اداره ثبت اسناد و املاك بخش .....

از : شعبه ............دادگاه عمومي .....................

موضوع : بازداشت پلاك ثبتي شماره ..........

 

با سلام ،

احتراماً دستور فرماييد سند مالكيت شماره ............. به شماره ثبت ........ دفتر جلد ........... صفحه ........... ملكي آقاي / خانم ............ فرزند .............. كه درخواست وثيقه نموده است در صورتي كه مانع بازداشت ندارد در قبال مبلغ ....... ريال بازداشت و نتيجه را جهت ضبط در پرونده  كلاسه ........... اتهامي آقاي / خانم ... فرزند .... مطروحه در اين شعبه اعلام دارند .

 

 

 

 

با تشكر

رئيس / دادرسي / قاضي تحقيق شعبه ........ دادگاه عمومي

 

 

 

 

شكايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چك

 

شكايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چك   

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري  ..........(مجتمع قضايي )

 

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالي مي رساند :

اينجانب ...... فرزند ....... تعداد ........... فقره چك به شماره سريال ....... بانك .......... شعبه ....... كه به نام اينجانب صادر شده بود را مفقود نموده ام . با توجه به اينكه اينجانب ذينفع (دارنده ) چك
 مي باشم ، مطابق ماده 14 قانون صدور چك اصلاحي 1372به بانك مربوطه صادر شده است كه گواهي صادر شده است كه گواهي صادره از بانك محال عليه مبني بر دستور عدم پرداخت وجه چك فوق از سوي اينجانب و تائيد بانك به پيوست تقديم مي گردد .

علي هذا ، خواهشمند است دستور فرماييد جهت جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از چك مفقودي مراتب به بانك ياد شده اعلام گرديده و اقدامات لازم ديگري نيز ايجاد گردد .

 

 

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

 

 

 

آدرس :....................................................................................................

 

شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني بر سرقت دسته چك

 

شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني بر سرقت دسته چك  

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري  ..........(مجتمع قضايي )

 

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالي مي رساند :

اينجانب ...... ( صادر كننده چك) فرزند ....... دارنده حساب جاري شماره ............ بانك ....... شعبه .......... مي باشم ، با توجه به اينكه دسته چك اينجانب از شماره سريال ......... الي شماره ...... در تاريخ ......... در داخل اتومبيل  اينجانب همراه با ساير مدارك داخل كيف دستي به سرقت رفته است ، لذا در اجراي ماده 14 قانون صدور چك اصلاحي سال 1372 به بانك محال عليه مراجعه نموده ام و به دستور اينجانب حساب فوق مسدود ( بسته ) شده است كه گواهي صادره از بانك مبني بر انسداد (بسته شدن ) حساب نيز به پيوست تقديم مي گردد .

علي هذا ، نظر به موارد ياد شده ، خواهشمند است جهت جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از چك هاي سرقت شده مراتب به بانك مربوطه اعلام گرديده و سارقين تعقيب و به مجازت قانوني برسند .

 

 

 

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

 

 

 

آدرس :....................................................................................................

 

شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني مفقود شدن دسته چك

 

شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني مفقود شدن دسته چك  

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري  ..........(مجتمع قضايي )

 

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالي مي رساند :

اينجانب ...... ( صادر كننده چك) فرزند ....... دارنده حساب جاري شماره ............ بانك ....... شعبه .......... مي باشم ، با توجه به اينكه دسته چك اينجانب از شماره سريال ......... الي شماره ...... در تاريخ ......... در حوالي ......... مفقود كرده ام ، لذا در اجراي ماده 14 قانون صدور چك اصلاحي سال 1372 به بانك محال عليه مراجعه نموده ام و به دستور اينجانب حساب فوق مسدود شده است و گواهي صادره از بانك مبني بر انسداد ( بسته بودن ) حساب نيز به پيوست تقديم مي گردد .

 علي هذا ، نظر به مراتب ياد شده ، خواهشمند است دستور فرماييد جهت جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از چك هاي مفقودي مراتب به بانك مربوطه اعلام گرديده و به علاوه اقدامات لازم ديگر نيز انجام گيرد .

 

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

 

 

 

آدرس :....................................................................................................

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image