نمونه متن شكواييه هاي كيفري

 

نمونه متن شكواييه هاي كيفري

 

 

شاكي :(مشخصات ) ...به نشاني :.............................................................................................

مشتكي عنه (يا مشتكي عنها يا مشتكي عنهم و .... بر حسب مورد ) : (مشخصات ) ..... به نشاني ......... (نشاني ها بايد دقيق نوشته شود )

موضوع : اعلام شكايت (اگر وصف جرم را مي دانيد همان وصف را بنويسيد . مثلاً كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا تصرف عدواني )

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادگستري ...................... (يا مجتمع قضايي ........ يا دادگستري ........)

 

سلام عليكم

احتراماً ، نظر به اينكه آقاي ........ (مشتكي عنه ) به شرح ذيل مرتكب جرم موضوع شكواييه شده است ، بدين وسيله مستنداً به ماده .......... قانون .............. تعيين مجازات وي استدعا مي شود .

(در ذيل هم شرح ماوقع نوشته مي شود )

مثلاً (3 طاق (تخته ) فرش را به موجب رسيدي كه فتوكپي مصدق آن ضميمه است به امانت از اين جانب دريافت كرده و علي رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ............ مورخ ......... از استرداد آن خودداري مي كند )(كه اين موضوع از مصاديق خيانت در امانت است . )

يا مورد ديگر .....(به موجب سند رسمي شماره ..... مبلغ ........... ريال به اينجانب قرض داده و وجه مذكور را طي چك شماره ............ تاريخ ......... بانك ............. از بنده دريافت داشته است . مع ذلك از طريق صدور اجراييه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقيف اموال اينجانب اقدام كرده است . (كه اين به اعتباري از مصاديق كلاهبرداري است . )

يا مورد ديگر : با وارد كردن ضربه عمدي شيشه مغازه اينجانب واقع در ............ (آدرس دقيق ) شكسته و مرتكب تخريب شده است ) (كه اين هم جرم تخريب است )

و ...........

(بعد هم در ذيل ما وقع ، چنين نوشته مي شود )

(خسارت وارده به اينجانب ناشي از عمل مرتكب معادل مبلغ .......... ريال است . و بدين وسيله مستنداً به ماده 68 قانون آيين دادرسي كيفري (در حال حاضر ماده 74 و نيز 75 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 28/06/1378) ، صدور و اجراي قرار تامين خواسته را نيز استدعا دارد. )

يا نوشته مي شود مستنداً به ماده 68 مكرر قانون دادرسي كيفري (در حال حاضر ماده 74 قانون آيين دادرسي كيفري جديد ) صدور قرار تامين معادل مبلغ مذكور را استدعا مي كنم . خواهشمند است مقرر فرمايند معادل مبلغ ياد شده از اموال مشتكي عنه توقيف شود )

(و موقعي كه طرف بيش از يك جرم مرتكب شده در آن صورت نوشته مي شود

(ضمناً توجه مقام عالي را به تعدد جرايم ارتكابي مشتكي عنه جلب كرده و در نظر گرفتن اين مورد را در صدور قرار استدعا مي كنم .

(و در نهايت در ذيل شكواييه نوشته مي شود )

مدارك و اسناد به شرح ذيل تقديم مي شود :

1-......................................................................................................................................

2-......................................................................................................................................

3-......................................................................................................................................

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

 

 

 

ماده 69 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب 28/06/1378:

ماده 69: شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند . در شكواييه موارد زير قيد شود :

الف – نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي

ب- موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم

ج- ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است .

د- مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان

ه- ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين در صورت امكان

 

نمونه شكواييه كلاهبرداي

 

نمونه شكواييه كلاهبرداي

 

رياست محترم دادگستري .......... (مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالي مي رساند :

1-   اينجانب ......... قصد سفر به ژاپن را به منظور اشتغال به كار داشتم و براي تهيه ويزا و نيز ايجاد امكان اشتغال در آن كشور دچار مشكل شده بودم .

2-      متعاقباً معلوم شده كه مشتكي عنه هيچ ارتباطي با مسئولين اداره مهاجرت ژاپن و هيچ امكاني در كشور مذكور ندارد .

3-   نظر به اينكه عمل نامبرده توسل به وسائل متقلبانه به منظور بردن مال غير محسوب مي شود بدين وسيله تعقيب و مجازات وي را از مقام محترم استدعا مي كنم .

4-      فتوكپي چك مورد اشاره ضميمه است و استشهاديه اي به امضاء كساني كه از ماوقع مطلع هستند نيز تقديم مي شود .

 

 

 

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

آدرس شاكي :....................................................................................................

آدرس مشتكي عنه :.............................................................................................

 

نمونه شكواييه خيانت در امانت

 

نمونه شكواييه خيانت در امانت    

 

بسمه تعالي

موضوع : اعلام شكايت

رياست محترم مجتمع قضايي شماره ..........

 

 

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالي مي رساند :

1-   مشتكي عنه كه تاجر فرش است و در نشاني فوق مغازه فرش فروشي دارد دو تخته قالي كاشان را با مشخصات تفصيلي مضبوط در رسيدي كه فتوكپي آن ضميمه است ، به منظور فروش و ايصال وجه آن را به بنده ، از اينجانب گرفته است .

2-      علي رغم گذشتن شش ماه از تاريخ تسليم فرش ها به وي ، از پرداخت وجه آنها يا استردادشان خودداري مي كند .

3-   اينجانب استرداد فرش ها يا ايصال وجه حاصله از فروش آنها را (در صورتيكه به فروش رفته باشند )طي اظهار نامه شماره ...........كه در تاريخ .............. به مشتكي عنه ابلاغ شده از وي مطالبه كرده ام ، لكن پاسخي نداده و اقدامي نكرده است .

4-      بنا به مراتب ، نظر به اينكه عمل مشتكي عنه واجد وصف مجرمانه است بدين وسيله تعقيب و مجازات وي از محضر عالي استدعا مي شود .

5-      زيان وارده معادل .......... ريال است .

6-       فتوكپي مستندات در ......... برگ ضميمه است .

 

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

 

آدرس شاكي :....................................................................................................

آدرس مشتكي عنه :.............................................................................................

 

نمونه ديگر شكايت كيفري چك بلامحل

 

نمونه ديگر شكايت كيفري چك بلامحل   

تاريخ : ......./....../....13

 

بسمه تعالي

 

 

 

رياست محترم مجتمع قضايي ......... تهران

يا

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان ..

 

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار مي رساند :

آقاي / خانم ..... به نشاني ..... چكي به شماره ........ به مبلغ ........ ريال از حساب جاري خود به عهده بانك .......... شعبه ............. بابت دين خود به اينجانب صادر نموده كه پس از مراجعه به بانك محال عليه به علت (بر حسب مورد : فقدان موجودي – كسر موجودي – انسداد حساب – عدم تطابق امضاء ) برگشت خورده است .

با ارائه فتوكپي پشت و روي چك و دو نسخه فتوكپي مصدق گواهي نامه عدم پرداخت چك ، تقاضاي تعقيب قانوني و جلب سيار نامبرده را دارم .

متعاقباً دادخواست ضرر و زيان در خصوص مطالبه وجه چك و خسارت ناشي از دادرسي را تقديم دادگاه محترم خواهم نمود .

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

آدرس شاكيه :....................................................................................................

آدرس مشتكي عنه :.............................................................................................

 

نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي

 

نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي          

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم  شعبه ......... دادگاه عمومي .........

 

 

با سلام ،

احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ....... مطروحه در آن شعبه ، اينجانب ...... فرزند ...... نسبت به دادنامه غيابي شماره ........... مورخ ......... اعتراض .............داشته و با عنايت به اينكه اينجانب در هيچ كدام از مراحل و جلسات رسيدگي در دادگاه حضور نداشته و لايحه اي نيز تقديم نداشته ام و از طرفي وكيلي نيز معرفي نكرده بودم ، لذا تقاضاي رسيدگي واخواهي را دارم .

بديهي است ، دفاعيات لازم را در جلسه رسيدگي و طبق لوايح بعدي تقديم خواهم نمود .

 

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (واخواه)

امضاء و تاريخ

 

 

 

 

 

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در سال 1378 ، ماده 217 آن قانون با دو تبصره ذيل آن و نيز ماده 218 در فصل چهارم از باب دوم به راي غيابي اشاره كرده است .

 

 

نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

 

نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور           

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم  ديوان عالي كشور

 

با سلام ،

احتراماً در خصوص احكام صادره از شعب بدوي و تجديد نظر مبني بر محكوميت اينجانب ......... به اتهام ...... به تحمل ......... سال (ماه ) حبس تعزيري و پرداخت مبلغ ......... ريال جزاي نقدي طي دادنامه هاي شماره .......... مورخ .......... صادره از شعبه ............ دادگاه عمومي ........... و شماره .......مورخ ............ صادره از شعبه ........... دادگاه تجديد نظر استان ......... مستنداً به بندهاي ..... از ماده 466 قانون آيين نامه دادرسي كيفري و بند هاي ........ از ماده 23 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 (و در حال حاضر بند هاي ............ از ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب سال 1378 ) و با توجه به جهات و دلايل ديل الذكر :

1-.......................................................................................................................

2-......................................................................................................................

3-.......................................................................................................................

تقاضاي اعاده دادرسي داشته ، استدعاي موافقت با درخواست و ارجاع امر جهت رسيدگي مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي را دارم .

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام

نام و نام خانوادگي (متقاضي)

امضاء و تاريخ

 

 

 

 

 

درخواست اعاده دادرسي در پرونده هاي حقوقي از دادگاه صادركننده حكم (ماده 433 ق. آ.د.م)و در پرونده هاي كيفري از ديوان عالي كشور (ماده 274 ق.آ.د.ك) صورت مي گيرد .

 

 

نمونه برگ شكايت كيفري

 

نمونه برگ شكايت كيفري

 

 

                             بسمه تعالي                                 تاريخ : .............................

 

 

رياست محترم مجتمع قضايي تهران :

 

سلام عليكم

از شاكي به نام ............................ نام و نام خانوادگي ............................. فرزند ..............

آدرس شاكي تهران :...............................................................................................

موضوع شكايت بر عليه ..........................................................................................

آدرس مشتكي عنه تهران ..........................................................................................................

مرتكب به جرم .....................................................................................................

وقوع جرم .........................................................................................................

وقوع جرم ................................. خلاصه شكواييه ....................................................

محترماً معروض مي دارد ......................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

خواهشمند است دستور فرماييد مامورين انتظامي نسبت به اين موضوع رسيدگي و برابر مقررات نسبت به دستگيري نامبرده اقدام و تحويل قانون قرار نمايند . از دستوري كه در اين مورد صادر مي فرماييد كمال تشكر را دارم

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

شكواييه در خصوص هتك حرمت منازل

 

شكواييه در خصوص هتك حرمت منازل

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم دادگستري  ..........(مجتمع قضايي )

 

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالي مي رساند :

1-   در مورخ........... راس ساعت .......... صبح آقاي (مشتكي عنه ) به اتفاق يكي از بستگان خود به درب منزل مسكوني اينجانب ..........(شاكي دعوي ) مراجعه كرده و بعد از مواجهه با توسل به زور مبادرت به ورود غير قانوني به منزل و سپس ايراد صدمه عمدي نمودند .

2-      گواهي پزشك قانوني در خصوص ايراد ضرب عمدي به پيوست اين شكواييه تقديم است .

3-      لازم به ذكر است كه ، فرد موصوف (مشتكي عنه ) داراي قرابت سببي و دادماد اينجانب مي باشد .

4-      اكنون كه چند ماه است كه دخترم بنا بر سوء رفتار و ايراد صدمه عمدي ايشان اقامتگاه زوج را ترك و به منزل من مراجعت نموده ، نامبرده به قصد ضربه زدن و انتقام گيري اعمال نامشروع فوق را مرتكب گرديده اند .

5-   لذا ، نظر به مراتب ياد شده ، تقاضاي رسيدگي ، تعقيب و مجازات نامبرده به اتهام ورود به عنف و ايراد صدمه عمدي و عند اللزوم انجام تحقيقات محلي را دارم .  

 

 

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

 

آدرس شاكي :....................................................................................................

آدرس مشتكي عنه :.............................................................................................

 

شكواييه در خصوص قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو

 

شكواييه در خصوص قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادگستري .......... (مجتمع قضايي )

 

 

با سلام ،

احتراما، به استحضار عالي مي رساند :

1-   اينجانب .........(شاكي دعوي ) در مورخ ........ حدود ساعت ........ به قصد عزيمت به محل كارم واقع در خيابان ........ از منزل خارج شدم .

2-   آقاي ............. (شخص مشتكي عنه ) ضمن شناسايي محل تردد اينجانب با برنامه ريزي قبلي ، جهت ارتكاب عمل مجرمانه در مسير مزبور كمين كرده و در اولين مواجه به وسيله يك چاقو ، كه از قبل به منظور درگيري و ايراد صدمه به خود به همراه آورده بود – با من گلاويز گرديد .

3-   مع هذا به واسطه تجمع و دخالت عابرين و معدود كسبه محل كه در آن ساعت روز در محل وقوع جرم حضور داشتند ، مشتكي عنه موفق به ايراد صدمه و ضرب و جرح نگرديده و از محل حادثه متواري شد .

4-   لازم به ذكر است كه شخص مشتكي عنه داراي قرابت سببي با اينجانب بوده و عمل مجرمانه ايشان در راستاي بروز اختلافات خانوادگي او با خواهر بنده و به قصد انتقام گيري و لجاجت تحقق يافته است .

5-   لذا ، نظر به مراتب ياد شده و مستنداً به ماده 617 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب سال 1375 تقاضاي رسيدگي و صدور دستور مبني بر تعقيب نامبرده و عند اللزوم تحقيقات محلي و مجازات شخصي مشتكي عنه را دارم .

 

 

 

 

 

با تقديم احترام

نام و نام خانوادگي (شاكي )

امضاء

 

 

آدرس شاكي :....................................................................................................

آدرس مشتكي عنه :.............................................................................................

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image