روش ابطال اسناد مالكيت قبلي وصدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاه ها و اسناد انتقال اجرائي

روش ابطال اسناد مالكيت قبلي وصدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاه ها و اسناد انتقال اجرائي

 

اسناد مالكيت صادره از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضا ئي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به تائيد شوراي نگهبان هم رسيده باشد و يا در صورت انتقال ملك وسيله انتقال به ديگري قابل ابطال مي باشند كه بعد از وصول نامه در خواست ابطال سند از مرجع صلاحت دار به همراه مدارك قطعي قابل قبول مانند راي كميسيون ماده 12 مبني بر موات بودن ملك در مورد املاك مشمول قانون زمين شهري و امثالهم يا ارائه حكم قطعي از مرجع قضائي صالحه وسيله ذينفع يا سند انتقال اجرائي وسيله متعامل رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور را ميدهد و موضوع را براي بررسي و اقدام به دفتر املاك ارجاع مي نمايد.


متصدي دفتر پس از ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور آن را همرا با ضمائم اش به بايگاني ارسال مي دارد تا پرونده ثبتي را ضميمه نمايند. در بايگاني پرونده مربوطه از رديف خود استخراج و همراه با سوابق به دفتر املاك ارسال مي شود. متصدي دفتر املاك پس از بررسي سوابق و ملاحظه مدارك ابزاري و تطبيق مشخصات مندرج در آن با محتويات پرونده ثبتي و پس از حصول اطمينان از عدم اشكال مراتب ابطال سند مالكيت اوليه را در ستون ملاحظات دفتر املاك مربوطه و پيش نويس سند مالكيت اوليه با قيد شماره نامه يا حكم يا سند انتقال اجرائي توضيح مي دهد سپس پيش نويس سند مالكيت جديد را تهيه مي نمايد.


در اين پيش نويس علاوه بر قيد مشخصات كامل مالك جديد و حدود و مشخصات ملك بايستي جريان پرونده ثبتي و نحوه ابطال سند مالكيت اوليه و شماره و تاريخ مستند ابطال بطور مشروح نوشته شود و بعد از گواهي دفتر بازداشتي مراتب قيد شده در دفتر املاك و پيش نويس سند مالكيت اوليه و نيز پيش نويس سند مالكيت جديد را كه با همان ثبت صفحه اوليه تنظيم شده است به امضاء مسئول مربوطه برساند. سپس در صورتي كه سند مالكيت اوليه بطريقي ارائه شد آن را هم باطل و ضميمه پرونده ثبتي نمايد ولي در هر صورت پس از انجام تشريفات فوق بخشنامه اي را خطاب به دفاتر اسناد رسمي مبني بر ابطال سند مالكيت اوليه تهيه مي نمايد در اين بخشنامه نيز مشخصات كامل ملك و مالك و شماره و تاريخ مستند ابطال سند مالكيت اوليه و نام و مشخصات مالك جديدبا تصريح بر ابطال سند مالكيت اوليه قيد مي شود و بخشنامه را مسئول مربوطه امضاء و پس از درج شماره بر آن وسيله دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي دارد آنگاه پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت فرستاده مي شود و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت وسيله ذينفع پرونده براي تحرير سند به دفتر املاك برگشت مي شود.


متصدي دفتر املاك سند مالكيت را تحرير و پيش نويس و سند را به امضاء مسئول مربوطه ميرساند و پرونده رابراي تحويل سند به ذينفع به بايگاني ارسال مي دارد. در بايگاني ابتدا سند تخ كشي و پلمپ مي شود و بعد در دفتر تسليم سند ثبت مي گردد آنگاه پس از احراز هويت از متقاضي بنحويكه قبلاً داده شد در قبال اخذ رسيد از او در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت به او تسليم مي گرددو پرونده در رديف خود در بايگاني ضبط مي شود. بديهي است چنانچه صدور سند مالكيت جديد مستند به سند انتقال اجرائي باشد علاوه بر تقاضاي ذينفع ارائه صورتجلسه تحويل ملك كه وسيله مامور اجرا تنظيم مي شود يا اقرار به تحويل ملك از ناحيه متعامل همراه با سند انتقال اجرائي ضروري است.

 

 

روش ابطال سند مالكيت المثني

روش ابطال سند مالكيت المثني

 

در مباحث گذشته روش صدور سند مالكيت المثني بطور مشروح توضيح داده شد حال چنانچه بعد از صدور و تسليم سند المثني سندمالكيت اوليه پيدا شود و مراتب به اداره ثبت محل وقوع ملك اعلام گردد.بشرح زير عمل مي شود:


رئيس ثبت پس از در يافت اعلام كتبي مبني بر پيدا شدن سند مالكيت اوليه كه به ضميمه سند بايد باشد دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور مي دهد و براي اقدام لازم به دفتر املاك ارجاع مي نمايد. متصدي دفتر انديكاتور آن را ثبت و جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي دارد. در بايگاني پرونده از رديف مربوطه خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر املاك فرستاده مي شود. مسئول دفتر املاك پرونده را از نظر اينكه با سند المثني معامله اي انجام شده يا خير بررسي و مراتب را به مسئول اداره گزارش مي نمايد.رئيس ثبت گزارش مسئول دفتر املاك را بررسي و با ملاحظه محتويات پرونده چنانچه با سند المثني معامله اي انجام شده باشد دستور ابطال سند مالكيت اوليه را صادر مي نمايد سپس متصدي دفتر اماك حسب دستور مسئول اداره مراتب ابطال سند اوليه را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك و پيش نويس سند مذكور قيد و سند را باطل و ضميمه مي نمايد.


بديهي چنانچه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام نشده باشد المثني باطل و مراتب ابطال آن در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك و پيش نويس مربوطه قيد مي گردد.


سپس مراتب پيدا شدن سند مالكيت اوليه و ابطال سند المثني طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي حوزه ثبتي تابعه اعلام مي گردد.

 

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال 57(

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال 57(

 

گر چه به موجب قانون آبان 1357 اختيار افراز املاك مشاع به ادارات ثبت اسناد و املاك تفويض گرديده و ادارات ثبت مجاز به انجام افراز املاك مشاع حسب تقاضاي احد يا تعدادي از مالكين مشاعي مي باشند ولي به موجب ماده دوم قانون مذكور هر يك از شركاء مي توانند به تصميم واحد ثبتي مربوطه مبني بر افراز ملك در مهلت مقرر در ماده2 قانون ياد شده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك (دادگاه حقوقي) اعتراض نمايند كه در اين صورت ادارات ثبت سوابق افرازي و عنداللزم پرونده ثبتي را حسب تقاضاي مرجع ياد شده جهت رسيدگي نهايي به دادگاه حقوقي مربوطه ارسال مي دارند.بديهي است دادگاه حقوقي پس از رسيدگي نهائي و تصميم افراز متخذه از طرف اداره ثبت را تائيد يا خود مبادرت به صدور حكم ديگري مي نمايد كه در هر صورت حكم صادره از مرجع ياد شده جهت ارجاء به ثبت محل ارسال مي گردد كه روش عملي اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي بدين شرح است:


متقاضي بايد تقاضاي خود را همراه با اصل يا رو نوشت مصدق حكم قطعي افراز به ثبت محل تسليم نمايد. منظور از رونوشت مصدق اين است كه مطابقت رونوشت حكم افراز با اصل آن بايد به تائيد دفتر دادگاه محل برسد و به آن تمبر الصاق شود.


رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور را صادر مي نمايد و به متقاضي تاريخ وقت مراجعه بعدي را اعلام مي دارد.


تقاضاي متقاضي ثبت دفتر انديكاتور مي شود و همراه با ضمائم به بايگاني ارسال مي گردد تا در پرونده ثبتي مربوطه ضبط شود.


در روز مراجعه متقاضي كه قبلاً تعيين شده بايگاني پرونده را جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد مسئول اداره ارسال مي دارد و او با توجه به دفتر اوقات خود نماينده و نقشه برداري را جهت انجام اقدامات بعدي تعيين مي نمايد.


ضمناً چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتي كه توسط مسئول اداره تعيين مي شود و به شرحيكه قبلاً توضيح داده شد بايستي وسيله متقاضي به حساب سپرده ثبت نزد بانك ملي مربوطه توديع و فيش آن جهت ضبط در پرونده به ثبت ارائه شود.


سپس نماينده و نقشه بردار همراه با متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند و بعد از حضور در محل متقاضي بايستي ملك را معرفي و نماينده حدود آن را باسوابق پرونده ثبتي تطبيق و بعد حدود قطعات افراز شده مندرج در حكم را با محل مقايسه و تطبيق و كنترل و نقشه بردار حدود كل ملك و قطعات افراز شده را برداشت نموده و قطعات افرازي را برابر قيمت منطقه اي ارزيابي نمايد.(بند378 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)


بعداز ترسيم نقشه ملك وسيله نقشه بردار كه بايستي نماينگر حدود و مشخصات قطعات افرازي باشد نماينده صورت جلسه افراز را با ملاحظه پرونده ثبتي و مشاهدات خود در محل و توجه به حكم صادره از دادگاه و رعايت حدود و مشخصات ملك بر اساس سوابق پرونده ثبتي و موقعيت محل و حكم صادره تنظيم مي نمايد.


اين صورت جلسه كه با عنوان صورت جلسه افراز تهيه مي شود نماينده بايستي بعد از توضيح كامل جريان ثبتي ملك در مقدمه و ذكر حدود اوليه ملك و اسامي مالكين مشاعي چگونگي افراز را با اشاره به حكم صادره دادگاه توضيح داده و حدود و مشخصات و مساحت قطعات افراز شده را با تعيين شمارات فرعي از اصلي مربوطه به ترتيب قيد نمايد و هر قطعه را در سهم همان فردي كه در حكم افراز به او تعلق گرفته قرار دهد و پيش نويس سند مالكيت قطعات مفروض شده را به نام مالكين مربوطه تهيه و به گواهي دفتر املاك بازداشتي برساند.


نماينده صورت جلسه افراز را خود امضاء و پس از امضاء نقشه بردار همراه با نقشه تر سيمي و برگ ارزيابي تنظيم شده كه به قيمت منطقه اي خواهد بود و به امضاء نقشه بردار و ارزياب و متقاضي هم بايد برسد همراه با پرونده و پيش نويس اسناد مالكيت تهيه شده طي گزارشي به استحضار مسئول اداره مي رساند.


رئيس اداره پس از بررسي صورت جلسه و تطبيق مفاد آن با پرونده ثبتي و حكم صادره دادگاه و كنترل پيش نويس اسناد مالكيت تهيه شده چنانچه اشكالي را ملاحظه ننمايد پيش نويس اسناد را امضاء و دستور ثبت صورت جلسه افراز را در دفتر املاك صادر مي نمايد و به حسابداري اجازه مي دهد كه فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را در صورت تعلق بشرحيكه قبلاً توضيح داده شده پرداخت نمايد.


در اين مرحله از اقدام متقاضي مكلف است هزينه افراز و ساير حقوق ثبتي متعلقه سهم خود را همراه با بهاء دفترچه سند مالكيت حسب محاسبه حسابداري در بانك توديع و فيش آن را جهت ضميمه نمودن پرونده به حسابداري ارائه نمايد.


بعد از توديع هزينه افراز و ساير حقوق ثبتي متعلقه و بهاء دفترچه سند مالكيت پرونده جهت اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي شود متصدي دفتر املاك با توجه به دستور صادره از طرف رئيس اداره مراتب صورت جلسه افراز را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه دفتر املاكي كه سهام مشاعي هر ملك در آن ثبت شده قيد مي نمايد و با توضيح موضوع خروجي زده و حدود و مشخصات هر كدام از قطعه و قطعات افرازي را در دفتر جاري املاك ثبت نموده و شماره ثبت صفحه جديد را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مشاعي مربوطه قيد مي نمايد سپس سند مالكيت مشاعي اوليه را باطل و سند جديد را تحرير مي كند.


آنگاه ثبت دفتر املاك و سند مالكيت تحرير شده را به امضاء مسئول اداره مي رساند و پرونده را جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي دارد. در بايگاني ابتدا سند نخ كشي و پلمپ مي شود بعد در دفتر تسليم سند ثبت مي گردد و پس از احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه آن تحقق مي پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت به او تسليم مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود. لازم به ذكر است چنانچه ملكي به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص داده شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقي) فروخته مي شود (ماده4 قانون افراز) كه در اين صورت وجوه حاصله از فروش ملك غير قابل افراز پس از كسر هزينه عمليات اجرائي طبق دستور دادگاه بين شركاء به ميزان سهام و مالكيت آنها تقسيم خواهد شد(ماده10 آئين نامه قانون افراز).

 

روش اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت

روش اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت

 

با تصويب طرح هاي هادي و جامع شهر ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد و احداث معابر و خيابانهاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديدالاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت بشرح زير مي باشد:

الف- چنانچه كل ملك قبل از در خواست ثبت در اثر موارد ياد شده از بين برود پس از اطلاع واصله كه بيكي از طرق فوق الذكر صورت مي پذيرد بايستي از پس از رسيدگي موضوع و معاينه محل توسط نماينده و نقشه بردار و احراز واقعيت مراتب از بين رفتن ملك در دفتر توزيع اظهار نامه قيد شود.

ب- چنانچه ملك ثبت و آگهي هاي نوبتي و تحديدي آن منتشر و تحديد حدود هم شده باشد ولي سند مالكيت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاينه محل و تنظيم صورت مجلس مراتب از بين رفتن ملك در اظهار نامه و صورت جلسه تحديدي قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و مسئول اداره مي رسد.

ج- چنانچه ملك ثبت دفتر املاك هم شده باشد پس از انجام معاينه محل و تنظيم صورت جلسه لازم مراتب از بين رفتن ملك در ستون ملاحظات دفتر املاك نيز قيد و سند مالكيت هم در صورت ارائه اخذ و باطل و ضميمه پرونده مي شود.

د-در صورتيكه قسمتي از ملك در اثر اصلاحات از بين برود و ملك هم ثبت شده و تحديد حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اينكه نسبت به آن سند مالكيت صادر شده يا نشده باشد متقاضي هم تقاضا نمايد بدين ترتيب بايستي اقدام گردد:

پس از وصول در خواست كتبي مالك ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و تعيين وقت مراجعه بعدي و اعلام آن به متقاضي وسيله مسئول اداره موضوع براي اقدام به يكي از نمايندگان و نقشه برداران ارجاع مي گردد.

تقاضا در دفتر انديكاتور ثبت مي شود و جهت ضميمه نمودن به پرونده به بايگاني ارسال مي گردددر بايگاني پرونده از رديف مربوطه استخراج و همراه با تقاضا نزد نماينده و نقشه بردار تعيين شده ارسال مي شود. نماينده پرونده را بررسي و در صورتيكه ملك داخل در محدوده شهر باشد نامه اي به شهرداري مي نويسد كه در آن ضمن توضيح موضوع نماينده اي جهت عزيمت به محل و حضور در روز مقرر از شهرداري در خواست مي نمايد و در نامه خاطر نشان مي سازد كه عدم مراجعه و حضور نماينده شهرداري مانع از انجام كار ثبت نخواهد بود.

بديهي است در مورد املاكي كه خارج از محدوده شهر هستند درخواست نماينده مراجع ذيربط از قبيل منابع طبيعي يا هيئت واگذاري زمين حسب مورد به شرح فوق انجام مي شودو نيز چنانچه ملك خارج از شعاع 30 كياومتر باشد متقاضي موظف به توديع فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتي كه از طرف مسئول اداره تعيين مي شود مي باشد كه مي بايستي پرونده جهت محاسبه فوق العاده و هزينه سفر متعلقه به حسابداري ارسال شود و در آنجا متصدي حسابداري فوق العاده متعلقه را محاسبه و فيش مخصوص را تنظيم و به متقاضي تسليم مي دارد تا ضميمه پرونده شود. سپس نماينده و نقشه بردار در روز مقرر به اتفاق نماينده مراجع ذيربط در صورت مراجعه به همراه متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند.

پس از حضور در محل ملك وسيله مالك معرفي و نماينده حدود را با پرونده ثبتي تطيبق و نقشه بردار كروكي وضع موجود را برداشت و تاريخ مراجعه بعدي را به متقاضي اعلام ميدارد.

سپس در صورتيكه قسمتي از ملك در مسير واقع و از بين رفته باشد حدود باقيمانده وسيله نقشه بردار ترسيم و صورت جلسه اصلاحي كه نماينگر حدود جديد است وسيله نماينده تنظيم مي گردد.

اين صورت جلسه كه نماينده آن را با عنوان صورت جلسه اصلاحي موضوع ماده 45 آئين نامه قانون ثبت تنظيم مي نمايدمي بايستي داراي مشخصات زير باشد:

ه- چگونگي از بين رفتن مقداري از ملك با ذكر علت بطور مشروح و مستدل در آن قيد شود.

و- حدود اوليه ملك در آن مرقوم و سپس حدود جديد با توضيح لازم و چگونگي تغيير حاصله در وضعيت ملك در آن نوشته مي شود .

ز- صورت جلسه به امضاء نماينده و نقشه بردار و نيز نمايندگان مراجع ذيربط در صورت حضور در جلسه برسد و نيز متقاضي آن را امضاء نمايد.

بعد از تنظيم صورت جلسه بشرح فوق چنانچه ملك داراي سند مالكيت باشد پيش نويس سند جديد را نيز نماينده با حدود اصلاحي تهيه و مراتب را همراه با صورت جلسه و نقشه ضمن گزارشي باستحضار مسئول اداره مي رساند.

مسئول اداره پس از بررسي سوابق پرونده ثبتي و ملاحظه نقشه ترسيمي و تطبيق آن با حدود مندرج در صورت جلسه اصلاحي در صورتيكه اشكالي متصور نباشد دستور ثبت گزارش را در دفتر انديكاتور مي دهد پيش نويس سند مالكيت را امضاء مي نمايد و نيز دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار وسيله حسابداري پرونده را جهت انجام اقدامات بعدي به دفتر املاك ارجاع مي نمايد .

آنگاه گزارش نماينده ثبت دفتر انديكاتور مي شود و پس از پرداخت فوق العاده نماينده ونقشه بردار وسيله حسابداري پرونده براي اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي شود.

متصدي دفتر املاك مراتب اصلاح حدود را در ملاحظات دفتر املاك قيد و حدود اصلاحي جديد را ذيل همان ثبت و صفحه اوليه ثبت مي نمايد و پس از گواهي دفتر بازداشتي و ابطال سند مالكيت اوليه مالكيت جديد را تحرير مي نمايد سپس دفتر املاك پرونده را براي امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال مي دارد.مسئول مربوطه پس از كنترل سند مالكيت جديد تحرير شده و ثبت دفتر املاك آن را امضاء مي نمايد و پرونده تا مراجعه متقاضي به بايگاني ارسال مي شود. پس از مراجعه متقاضي پرونده به حسابداري فرستاده مي شود تا بهاء دفترچه سند مالكيت از او اخذ گردد و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت وسيله متقاضي و ضميمه نمودن فيش پرداخت به سابقه پرونده جهت تسليم سند به متقاضي مجدداً به بايگاني اعاده مي شود. در بايگاني سند مالكيت پس از نخ كشي و پلمپ در دفتر تسليم سند ثبت مي شود و پس از احراز هويت مالك كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه صورت مي گيرد در قبال اخذ رسيد در بايگاني سند مالكيت پس از نخ كشي و پلمپ در دفتر تسليم سند ثبت مي شود و پس از احراز هويت مالك كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه صورت مي گيرد در قبال اخذ رسيد در بايگاني سند مالكيت پس از نخ كشي و پلمپ در دفتر تسليم سند ثبت مي شود و پس از احراز هويت مالك كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه صورت مي گيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت به او تسليم مي گردد و در خاتمه پرونده در رديف مربوطه در بايگاني ضبط ميشود.

شايان ذكر است چنانچه ملكي كه در اثر اصلاحات از بين رفته تحديد حدود شده و زمان واخواهي آن هم بلاهعارض سپري گشته ولي سند مالكيت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورت جلسه اصلاحي در برگ تحديد حدود قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و متقاضي مي رسد.

 

روش اجراي ماده 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت ميباشد

روش اجراي ماده 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت ميباشد

 

بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعداً معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت مي باشد. چنانچه اضافه مساحت حاصله ناشي از تجاوز به مجاورين و شوارع و اموال عمومي نباشد و به تائيد نماينده ثبت و تشخيص رئيس ادراه داخل در محدوده سند مالكيت باشد و به اصطلاح آن حقي از كسي تضييع نشود مالك مي تواند در خواست اصلاح سند مالكيت خود را از ثبت محلي كه ملك در حوزه آن واقع شده است بنمايد.( موضوع ماده149 الحاقي قانون ثبت و بند 391 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي ) در اين صورت مالك بايستي تقاضاي خود را مبني براصلاح سندنسبت به اضافه مساحت به ضميمه بنچاق معامله اوليه به ثبت محل تسليم دارد.رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور را مي دهد و روز معاينه محل را تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد. سپس تقاضا در دفتر انديكاتور ثبت و جهت ضبط در پرونده مربوطه تا روز مراجعه متقاضي به بايگاني ارسال مي شود. بديهي است چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتي كه از طرف رئيس ثبت تعيين مي شود بايد وسيله متقاضي به حساب سپرده ثبت واريز گردد. بعد از توديع فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار وسيله متقاضي بنحويكه شرح آن در قبل بيان شد نماينده و نقشه بردار در روز مقرر همراه متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند.بعد از حضور در محل مالك ملك را معرفي و و نماينده حدود آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتي تطبيق و با مجاورين كنترل و در مورد اينكه آيا اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالكيت مي باشد يا خير بررسي هاي لازم را با همكاري نقشه بردار در محل انجام مي دهد.نقشه بردار نقشه وضع موجود ملك را برداشت و سپس نقشه اي كه نمودار وضع گذشته و حال ملك باشد ترسيم مي نمايد آنگاه نماينده صورت جلسه معاينه محل را تنظيم مي نمايد.در اين صورتجلسه كه نماينده آن را با عنوان صورتجلسه اجراي ماده149 الحاقي قانون ثبت نسبت به پلاك مورد نظر تنظيم مي نمايد بايستي جريان ثب تي ملك را در مقدمه آن بطور مشروح توضيح و نام مالك را قيد سپس با اشاره به تقاضاي مالك مبني بر وجود اضافه مساحت مشاهدات خود را در محل در صورتجلسه مرقوم داشته و چگونگي ايجاد مساحت را بيان نموده و گواهي و گواهي لازم مبني بر عدم تجاوز به مجاورين و شوارع و اموال عمومي را بنمايد و در نهايت ضمن تعيين ميزان اضافه مساحت كه وسيله نقشه بردار محاسبه مي شود صريحاً اظهار نظر نمايد كه اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالكيت مي باشد و با اصلاح آن حقي از كسي و يا مجاورين تضييع نمي گردد. سپس صورت جلسه را خود امضاء نموده و به امضاء نقشه بردار و مالك رسانيده و همراه با گزارشي به ضميمه پرونده ثبتي مراتب را به استحضار رئيس اداره مي رساند. رئيس اداره صورتجلسه را بررسي وبا ملاحظه نقشه هاي سابق و لا حق ملك و پرونده ثبتي مربوطه چنانچه تشخيص داد اظهارات نماينده و نقشه بردار صحيح بوده و موجبات تضييع حق از كسي با اصلاح سند مالكيت ايجاد نمي گردد و موضوع از مصاديق ماده149 الحاقي قانون ثبت مي باشد ضمن صدور دستور اصلاح سند پرونده را جهت محاسبه بهاء اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولين سند انتقال در صورتيكه شرط يا قراري در اين خصوص در سند انتقال اوليه قيد نشده باشد به حسابداري ارجاع مي نمايد. در صورتيكه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله وسيله نقشه بردار و ارزياب تعيين خواهد شد (تبصره ذيل ماده149 الحاقي) پرونده براي محاسبه اضافه مساحت و نيز ساير حقوق ثبتي متعلقه و پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار به حسابداري ارسال مي شود. حسابداري بهاء اضافه مساحت را بشرح فوق تعيين و ساير حقوق ثبتي متعلقه را محاسبه و فيشهاي مربوط را تنظيم و جهت توديع به حساب سپرده و واريز به حساب در آمد ثبت به متقاضي تسليم مي دارد و فوق العاده نماينده و نقشه بردار را طبق روالي كه شرح آن گذشت به آنان پرداخت مي نمايد متقاضي بهاء اضافه مساحت را در حساب سپرده توديع و حقوق دولتي متعلقه را به حساب در آمد ثبت نزد بانك ملي مربوطه واريز و فيش هاي لازم را به حسابداري ثبت تسليم ميدارد تا ضميمه پرونده شود.بعد از توديع وجوه ياد شده وسيله متقاضي پرونده نزد نماينده مربوطه ارسال مي گردد تا مراتب اصلاح را در پيش نويس سند مالكيت قيد نموده و به مالك اوليه اخطار نمايد كه جهت در يافت بهاء اضافه مساحت به ثبت مراجعه نمايد. آنگاه پيش نويس اصلاح شده و اخطارهاي تهيه شده و اخطارهاي تهيه شده را به امضاء مسئول ادراه مي رساند.اخطارها پس از صدور از دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به مامور مربوطه تسليم مي گردد و مامور پس از ابلاغ نسخه ديدار شده را با قيد امضاء و گواهي لازم پس از ملاحظه مسئول ادراه و اطمينان از صحت ابلاغ جهت ضبط در پرونده به بايگاني تحويل مي دهد. سپس پرونده جهت توضيح مراتب اصلاحي و ميزان اضافه مساحت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك و صفحه ملاحظات سند مالكيت كه در اين مرحله وسيله متقاضي ارائه مي شود توضيح داده و به امضاء مسئول اداره مي رساند. سپس پرونده جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي شود و پس از اخذ رسيد در ذيل تقاضاي اوليه به متقاضي تسليم مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود. شايان ذكر است چنانچه ملك مورد اصلاح در رهن يا بيع شرط باشد اصلاح آن موكول به كسب موافقت خريدار اسناد مذكور مي باشد.

 

 

روش اصلاح حد بكوچه

روش اصلاح حد بكوچه

 

چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي باشد حاصل شود يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ملك ثبت شده اي كه قبلاً به پلاك مشخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود مي شود مالك مي تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حد ملك خود به كوچه را بنمايد.(بند306 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي)


ادارات مي توانند با رعايت ضوابط مقرر فراز يك در بند (ز) امور متفرقه اختيارات تفويضي هيئت نظارت به روئساي واحدهاي ثبتي برابر مقررات اقدام نمايند. كه در اين صورت متقاض بايستي تقاضاي خود مبني بر اصلاح حد به كوچه را به ثبت محل تسليم دارد رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور مي دهد و وقت مراجعه بعدي و معاينه محل را تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد.


سپس تقاضا در دفتر انديكاتور ثبت و جهت ضميمه نمودن به پرونده به بايگاني ارسال مي شود بايگاني پرونده را از رديف مربوطه استخراج و جهت ارجاع به نماينده نزد مسئول اداره ارسال مي دارد.


رئيس ثبت پرونده را براي بررسي مقدماتي و استعلام از شهرداري به يكي از نمايندگان ارجاع مي نمايد. نماينده پرونده را بررسي و مراتب چگونگي احداث كوچه و وضعيت آن را به لحاظ عام بودن يا غير آن از شهرداري استعلام مي نمايد و متذكر مي گردد كه شهرداري پاسخ را تا قبل ار روز معاينه محل كه تاريخ آن بوسيله رئيس اداره تعيين شده ارسال نمايد.


نامه پس از امضاء مسئول اداره و صدور از دفتر انديكاتور به شهرداري ارسال مي گردد. سپس پرونده جهت ضبط تا وصول پاسخ از شهرداري و روز معاينه محل به بايگاني فرستاده مي شود. بعد از وصول پاسخ از شهرداري رئيس ثبت دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور مي دهد سپس نامه جهت ضبط در پرونده تا روز معاينه محل به بايگاني ارسال مي گردد.


در روز مقرر با مراجعه متقاضي پرونده نزد مسئول اداره ارسال مي شود تا نماينده ونقشه برداري را جهت اقدام تعيين نمايد و پس از انتخاب نماينده و نقشه بردار آنان به اتفاق متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند.


پس از حضور در محل مالك ملك را معرفي و نماينده حدود آن را با پرونده ثبتي مربوطه تطبيق و نقشه بردار نقشه وضع موجود ملك را برداشت مي نمايد.


پس از ترسيم نقشه وضع موجود كه نماينگر كوچه احداثي بايد باشد نماينده صورت جلسه اصلاح مر بوط را تنظيم مي نمايد. در اين صورت جلسه كه با عنوان صورت جلسه اصلاحي حد به كوچه تنظيم مي شود نماينده مي بايستي جريان ثبتي ملك را در مقدمه آن بطور مشروح بيان نموده وسپس به تقاضاي متقاضي مبني بر ايجاد كوچه در يكي از حدود ملك اشاره ونظريه واصله شهرداري را در صورت جلسه مرقوم آنگاه حدود اصلاحي را برابر نقشه ترسيمي نقشه بردار در صورت جلسه قيد نمايد و صورت جلسه را خود امضاءنموده و به امضاء نقشه بردار و مالك هم برساند و در صورت امكان امضاء نماينده شهرداري او نيز امضاء نمايد.سپس صورت جلسه را همراه با نقشه ترسيمي طي گزارشي به استحضار رئيس اداره برساند. رئيس ثبت پس از مطالعه و بررسي صورت جلسه و تطبيق مفاد و مندرجات آن با پرونده ثبتي و كنترل حدود اصلاحي جديد با نقشه ترسيمي و با توجه به پاسخ شهرداري در صورتيكه كوچه بن بست نباشد و اشكال ديگري هم ملاحظه نگردد با استفاده از اختيارات تفويضي هيئت نظارت دستور ثبت گزارش نماينده و صورت جلسه اصلاحي را در دفتر انديكاتور ميدهد و پرونده را براي انجام اقدامات بعدي به دفتر املاك ارجاع مي نمايد.


بعد از ثبت گزارش و صورت جلسه در دفتر انديكاتور متصدي دفتر پرونده را همراه با ضمائم به دفتر املاك ارسال مي دارد.متصدي دفتر املاك مراتب اصلاح حد را در ستون ملاحظات دفتر املاك ثبت و نيز موضوع را در پيش نويس سند مالكيت و صفحه ملاحظات سند مالكيت كه در اين مرحله وسيله متقاضي ارائه مي شود توضيح مي دهد سپس ثبت دفتر املاك وپيش نويس و سند مالكيت را به امضاء مسئول اداره مي رساند. آنگاه پرونده جهت تسليم سند اصلاح شده به متقاضي به بايگاني ارسال مي گردد و در آنجا سند درقبال اخذ رسيد در ذيل تقاضاي اوليه متقاضي به او تسيلم مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود. بديهي است در صورتي كه طبق اعلام شهرداري كوچه بن بست باشد يك نسخه از صورت جلسه اصلاحي نماينده همراه با فتوكپي نقشه طي گزارشي جهت طرح در ه يئت نظارت به ثبت منطقه ارسال مي شود. اين گزارش كه عنوان اداره كل ثبت منطقه مربوط مرقوم مي گرددب ايستي حاوي جريان ثبتي ملك و چگونگي احداث كوچه و وضع كوچه مستند به نظر شهرداري و نماينگر حدود جديد ملك باشد كه در اين صورت اصلاح سند موكول به وصول راي قطعي هيئت نظارت خواهد بود.

 

روش افراز املاك

روش افراز املاك

 

چنانچه دو يا چند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت داشته باشند هر يك از آنها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند اين عمل را در اصطلاح حقوقي و ثبتي افراز گويند. در افراز حتماً بايد تعداد مالكين دو نفر يا بيشتر باشند يا به عبارت ديگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروري است.

متقاضي يا متقاضيان باسيتي تقاضاي خود مبني بر افراز را ضمن تعيين مشخصات كامل و آدرس ساير مالكين مشاعي ملك به ثبت محل وقوع ملك تسليم دارند.

مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و آن را جهت ضميمه شدن به پرونده و رسيدگي به ترتيب به بايگاني و يكي از نمايندگان ثبت ارجاع مي نمايد.

تقاضاي متقاضي پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني ارسال متصدي بايگاني پرونده مربوطه را از رديف خود خارج وهمراه با تقاضا نزد نماينده تعيين شده ارسال مي دارد.

نماينده ثبت پرونده و وضعيت ثبتي آن را بررسي و مراتب را طي گزارشي مبني بر چگونگي جريان ثبتي پرونده و اينكه آيا نسبت به آن سند مالكيت صادر شده يا خير ضمن اظهار نظر صريح در خصوص امكان يا عدم امكان افراز به اطلاع مسئول اداره مي رساند.

مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماينده و بررسي پرونده تصميم لازم مبني بر قبول يا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاينه محل را نيز تعيين و به متقاضي اعلام و پرونده را جهت تهيه اخطار لازم و دعوت از مالكين و شركاء ملك به نقشه بردار ارجاع مي نمايد.

تذكر1: در صورتيكه تصميم مسئول اداره مبني بر رد درخواست افراز اتخاذ شده مراتب بايستي به متقاضي يا متقاضيان و كليه شركاء ابلاغ گردد.

نقشه بردار روز معاينه محل را طي اخطاري به كليه مالكين مشاعي ابلاغ و از آنها دعوت مي نمايد كه در روز و ساعت تعيين شده در محل وقوع ملك حضور يابند و تاكيد مي نمايد كه عدم حضور ساير مالكين مانع از انجام عمليات افراز نخواهد بود.

اخطارهاي تهيه شده پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره برآنها وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به متقاضي و ساير مالكين مشاعي به مامور ابلاغ تسليم مي گرد، بديهي چنانچه محل وقوع ملك و اقامت مالكين مشاعي و شركاء در حوزه استحفاضي ژاندارمري باشد اخطارهاي دعوت بايستي از طريق ژاندارمري به آنها ابلاغ شود.

مامور ابلاغ يا پاسگاه ژاندارمري اخطارها را به موقع به مالكين مشاعي ابلاغ و ضمن گواهي به ثبت محل تحويل يا ارسال مي دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده تا روز معاينه محل صادر مي نمايد.

در روز معاينه محل نماينده و نقشه بردار مربوطه به اتفاق متقاضي جهت انجام عمليات افراز به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند.

تذكر2: چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد و فوق العاده ماموريت وهزينه سفر به نماينده و نقشه بردار تعلق گيرد متقاضي مكلف است بشرحي كه در مباحث قبل گفته شد آن را به حساب سپرده ثبت واريز نمايد.

پس از حضور در محل و معرفي ملك وسيله متقاضي نماينده حدود آن را با مجاورين ومندرجات پرونده ثبتي تطيبق و نقشه بردار نقشه قطعات مورد افراز با توجه به ميزان مالكيت و تصرفات و رعايت حقوق مالكين برداشت و ترسيم نموده و قطعات مفروض را به نرخ منطقه اي ارزيابي سپس مراتب را طي گزارشي همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش مي نمايد.

در صورتي كه محل وقوع ملك داخل در محدوده خدمات شهري باشد نقشه افراز حسب دستور مسئول اداره عنداللزوم جهت تاييد و اظهار نظر به شهرداري و در صورتي كه خارج از محدوده خدمات شهري باشد به مراجع ذيربط ارسال مي گردد و پرونده تا برگشت نقشه از شهرداري يا مراجع ديگر جهت ضبط به بايگاني ارسال مي شود.

بعد از برگشت نقشه از مراجع يا شده نماينده با توجه به نقشه ترسيمي و بنحوي كه در تفكيك معمول است صورت جلسه افراز را تنظيم و هر يك از قطعات افراز شده را در سهم مالك مربوطه قرار داده و پس از امضاء خود و نقشه بردار در صورت امكان به امضاء متقاضي و ساير شركاء رسانيده و جهت اتخاذ تصميم نزد مسئول اداره ارسال مي دارد.

در صورت جلسه افراز بايستي ابتدا حدود كل ملك و سپس حدود قطعات افراز شده به ترتيب و با تعيين شماره وبا ذكر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد مورد نظر قرار داده شود.آنگاه مسئول ادار ه ضمن بررسي كامل و تطبيق حدود و مشخصات قطعات مفروض مندرج در صورت جلسه و نقشه افراز و ساير مكاتبات انجام شده در صورتيكه اقدامات معموله را كافي تشخيص دهد تصميم خود مبني بر افراز ملك را بنحويكه انجام شده ذيل صورت جلسه مرقوم مي دارد.

سپس تصميم مسئول اداره همراه با يك نسخه فتوكپي از نقشه و صورت جلسهافراز طي اخطاري به كليه مالكين مشاعي ابلاغ مي شود تا چنانچه به تصميم مذكور و نحوه افراز اعتراضي دارند مراتب را ظرف ده روز از تاريخ روئيت اخطار كتباًبه دادگاه صالحه محل وقوع ملك تسليم دارند.

اخطار مذكور پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به مالكين مشاعي به مامور ابلاغ يا حسب مورد ژاندارمري تسليم و ارسال و پرونده تا برگشت اخطارهاي ابلاغ شده جهت ضبط به بايگاني اعاده مي شود.

پس از بازگشت اخطارها و انقضاء زمان اعتراض متقاضي يا متقاضيان مي تواند با ارائه گواهي لازم از مراجع قضائي صالحه مبني بر عدم تقديم اعتراض در مهلت مقرر تقاضاي صدور سند مالكيت سهمي خود به طور مفروض را از اداره ثبت بنمايند.

مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور را صادر و آن را جهت ضميمه شدن به پرونده و اقدام به ترتيب به بايگاني و يكي از نمايندگان ثبت ارجاع مي نمايد.

بايگاني پرونده مربوطه را ضميمه تقاضا نموده و جهت اقدام نزد نماينده ثبت ارسال ميدارد.سپس نماينده با توجه به صورت جلسه افراز پيش نويس سند مالكيت قطعه يا قطعات مفروض مورد نظر را تهيه و پرونده را جهت گواهي عدم بازداشت به دفتر بازداشتي مي فرستد.متصدي دفتر بازداشتي پس از كواهي عد بازداشت ان را اعاده و سپس پرونده جهت وصول هزينه افراز وساير حقوق دولتي متعلقه نسبت به سهم متقاضي يا متقاضيان و بهاء دفترچه سند مالكيت به حسابداري فرستاده مي شود.

متصدي حسابداري هزينه افراز را با توجه به برگ ارزيابي تنظيم شده وسيله نقشه بردار و نيز ساير حقوق ثبتي متعلقه را محاسبه و بهاءدفترچه سند مالكيت را منظور و فيش لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضي تسليم مي دارد.

متقاضي پس از واريز وجوه مندرج در فيش نزد بانك ملي كه حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را جهت ضميمه شدن به پرونده به حسابداري اعاده مي دهد.

متصدي حسابداري پس از ضميمه نمودن قبض مربوطه و گواهي وصول حقوق دولتي و هزينه افراز پرونده را جهت اقدامات بعدي به دفتر املاك ارسال ميدارد.

متصدي دفتر املاك صورت جلسه افراز و پيش نويس سند مالكيت را ثبت دفتر املاك نموده و سند مالكيت اوليه متقاضي يا متقاضيان را ابطال و سند جديد را تحرير و مراتب ابطال اسناد مالكيت مشاعي را طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي تابعه ابلاغ مي نمايد.

مسئول اداره پس از بررسي اقدامات انجام شده ثبت دفتر املاك و سند مالكيت تحرير شده و بخشنامه تنظيمي را امضاء مي نمايد.

بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسيله دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي گردد و پرونده جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني فرستاده مي شود.

در بايگاني ابتدا سند نخ كشي و پلمپ سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت آنگاه پس از احراز هويت متقاضي يا متقاضيان به نحوي كه در مباحث قبل توضيح داده شد در قبال اخذ رسيد به آنان تسليم و پرونده در رديف خود ضبط مي شود.

تذكر3: چنانچه متقاضي يا متقاضيان نتوانند آدرس محل سكونت ساير شركاء را تعين و اعلام نمايند ابلاغ هر گونه اخطار به آنها برابر مقررات آئين نامه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا و از طريق درج در روزنامه انجام پذير خواهد بود.

 

روش اقدام نسبت به رفع تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرفتن

روش اقدام نسبت به رفع تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرفتن

 

هرگاه بين اشخاص و اداره ثبت هنگام قبول ثبت ملكي اختلافي حاصل شود يا ملكي را كه متقاضي مدعي مالكيت اوست و نسبت به ان تقاضاي قبول ثبت دارد در تصرف فرد ديگري باشد كه تمصرف هم نسبت به همان ملك ادعاي مالكيت بنمايد قبول ثبت چنين ملكي موكول به رفع تزاحم و تعارض مي باشد. بديهي است مرجع رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به قبول ثبت بنام هر يك از طرفين اختلاف هيئت نظارت ثبت منطقه مربوطه خواهد بود.(موضوع بند يك از ماده 3 آئين نامه اجرائي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيئت تظارت و شوراي عالي ثبت). البته آراء هيئت نظارت كه در اين خصوص صادر مي شود باستناد تبصره 5 از بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت قابل تجديد نظر در شورايعالي ثبت مي باشد.روش عملي رسيدگي به موضوع جهت تهيه گزارش به ثبت منطقه بشرح زير است:نماينده و نفشه بردار بعد از مراجعت از معاينه محل و مشاهده تعارض و تزاحم و وجود اختلاف بين متقاضي قبول ثبت و متصرف مراتب را طي گزارشي به استحضار رئيس اداره مي رسانند.رئيس ثبت بعد از مطالعه گزارش و بررسي ضمن اينكه دستور ميدهد در دفتر انديكاتور ثبت شود سوابق را جهت انجام اقدامات بعدي به نماينده مربوطه ارجاع مي نمايد.متصدي دفتر انديكاتور گزارش را ثبت دفتر نموده و براي اقدام بعدي نزد نماينده ارسال مي دارد. نماينده حسب دستور رئيس اداره مدارك طرفين دعوي را اخذ و ضمن تعيين وقت مناسب بطرفين اخطار مي نمايد كه براي معاينه محل در روز مقرر در محل ملك حضور يابند و نيز در اخطار متذكر مي گردد كه اولاً عدم حضور مانع از انجام عمليات نخواهد بود و ثانياً طرفين دعوي مي توانند تا روز معاينه محل به اداره ثبت مراجعه و با ملاحظه مدارك تسليمي طرف مقابل از مفاد آنها اطلاع حاصل نمايند.اخطارها پس از امضاء رئيس اداره و درج شماره بر آنها توسط دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به مامور مربوطه تسليم مي گردد.مامور ابلاغ آنها را در اسرع وقت به طرفين دعوي ابلاغ و نسخ رؤيت شده را با قيد امضاء و گواهي ابلاغ طي گزارشي بنظر رئيس ثبت مي رساند.مسئول اداره پس از ملاحظه اخطارهاي ابلاغ شده و حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور مي دهد تا در سابقه ضبط گردند.در روز مقرر و تعيين شده با مراجعه متقاضي نماينده و نقشه بردار همراه وي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند. ضمناً چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نماينده و نقشه بردار تعلق گيرد متقاضي موظف است آن را در گذشته بيان شد بحساب سپرده ثبت واريز و فيش آن را به حسابداري ارائه نمابد.بعد از حضور در محل نماينده تحقيقات جامعي را پيرامون چگونگي مالكيت متقاضي و تصرفات متصرف انجام و صورت جلسه اي را كه بيانگر نحوه مالكيت متقاضي يا متصرف و نيز نحوه تصرف مدعي يا متقاضي باشد تنظيم و به امضاء طرفين و حضار و گواهان و شهود و بعد از اظهار نظر صريح نسبت به موضوع خود و نقشه بردار آن را امضاء و در صورت لزوم و ضرورت نقشه بردار كروكي ملك را هم ترسيم و سپس مراتب را طي گزارشي به استحضار رئيس اداره مي رساند.مسئول اداره گزارش نماينده محل را ملاحظه و بررسي و در صورتيكه آن را جامع و كافي تشخيص داده و اشكالي بر آن متصور نباشد دستور مي دهد مراتب جهت طرح در هيئت نظارت به ثبت منطقه گزارش شود.در اين گزارش كه عنوان ثبت منطقه تهيه مي گردد نماينده بايستي جريان كامل ملك مورد تقاضا و چگونگي اقدامات انجام شده و اجراء موارد مندرج در بند يك ماده 3 آئين نامه اجرائي رسيدگي اسناد مالكيت معارض را بصراحت مرقوم و نظر نهائي ثبت محل را در خصوص قبول ثبت بنام يكي از دو طرف دعوي اظهار نمايد.


مسئول اداره گزارش را مطالعه و در صورتيكه جامع تشخيص داد آن را امضاء و دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار را هم مي دهد، سپس متصدي دفتر انديكاتور پس از درج شماره آن را به ثبت منطقه مربوطه ارسال و سوابق را تا وصول راي هيئت نظارت جهت ضبط به بايگاني برگشت مي دهد.

 

روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيتدار

روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيتدار

 

املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه از قبيل محاكم و دادسراهاي عمومي و انقلاب و شعب بازرسي و اجراي ثبت و دادگستري قابل بازداشت مي باشند كه روش عملي آن به شرح زير است:


تقاضاي بازداشت پس از ارائه به ثبت محل وقوع ملك حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديكاتور شده سپس براي ضميمه شدن به پرونده و اقدام به ترتيب به بايگاني و دفتر بازداشتي و پاسخ استعلامات ارجاع مي گردد.متصدي دفتر تقاضاي بازداشت را در دفتر انديكاتور ثبت و آن را به بايگاني ارسال و در آنجا پس از ضميمه شدن به پرونده بازداشتي و پاسخ به استعلامات اعاده مي گردد.متصدي دفتر بازداشتي و پاسخ به استعلامات با ملاحظه پرونده ثبتي و ثبت دفتر املاك پس از احراز مالكيت مالك پاسخ لازم را كه معمولاً بصورت فرم مي باشد تهيه و مراتب بازداشت را در ثبت دفتر املاك مربوطه و پيش نويس سند مالكيت اخبار و قيد و پيش نويس را به مهر بازداشت شد ممهور و موضوع بازداشت را در سند مالكيت نيز در صورت ارائه ثبت نموده سپس مراتب را در رديف مربوطه به دفتر بازداشتي قيد و شماره رديف دفتر مذكور را در نامه بازداشتي درج مي نمايد.در اين نامه كه عنوان مرجع در خواست كننده بازداشت تهيه مي شود بايستي ضمن اشاره به شماره تقاضا نامه بازداشت مشخصات كامل ملك و مالك و همچنين ميزان مبلغ يا موضوعي كه ملك در ازاء آن بازداشت شده قيد مي گردد.نامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور همراه با اصل سند در صورت ارائه به مرجع تقاضا كننده اعاده و پرونده جهت ضبط در رديف خود به بايگاني برگشت مي شود.

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image