روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري

 روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري

 

خلاصه معامله املاك جاري كه در دفاتر اسناد رسمي مورد معامله قرار مي گيرد و نيز فسخ نامه هاي مربوط به اسناد رهني و وثقيه املاك مذكور بايستي به اداره ثبت محل وقوع ملك ارسال گردد.بدين ترتيب كه دفترخانه تنظيم كننده سند خلاصه معامله و يا فسخ نامه را با لاشه سند به دفتر اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ مي دارد.سپس مسئول اداره دستور ثبت آنها را در دفتر انديكاتور صادر و جهت پيوست شدن به پرونده هاي مربوطه به بايگاني ارجاع مي نمايد.خلاصه معاملات و فسخ نامه ها پس از ثبت در دفر انديكاتور به بايگاني ارسال مي گردد.متصدي بايگاني فسخ نامه ها راهراه با لاشه سند در پرونده هاي مربوطه ضبط ولي خلاصه معاملات را همراه با پرونده ثبتي آن جهت بررسي به حسابداري مي فرستد.متصدي حسابداري با توجه به پاسخ استعلام مربوطه موجود در پرونده خلاصه معامله را از نظر وصول و ارسال بقاياي ثبتي متعلقه كنترل و در صورتيكه اشكالي ملاحظه ننمايد مراتب را تاييد و پرونده را به بایگانی ارائه میدهند.

 

روش قبول درخواست ثبت ملك

روش قبول درخواست ثبت ملك

 

ثبت املاك و اسناد كه موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر از قبيل قانون مدني و كيفري و غيره براي خود هدفي درد كه يكي از اهداف عمده و اساسي ثبت املاك، حفظ مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدي ديگران در امان بماند و مالكيت افراد از امنيت برخوردار باشد. با اين مقدمه و به موجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گرديد كه از تاريخ تصويب قانون در نقاطي كه اداره ثبت وجود دارد و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره ثبت كليه اموال غير منقول هر ناحيه به ثبت برسد و لذا عده كثيري از مردم در اجراي ماده 10 و 11 قانون مذكور در وقت مقرر مبادرت به ثبت املاك خود در اقصي نقاط كشور نموده اند.اما بعد از انقضاء مواعد مقرر كساني كه موفق به ثبت املاك خود در اجراي ماده 11 قانون ثبت نشده اند مي توانند برابر ماده 12 قانون مذكور نسبت به ملك خود تقاضاي ثبت نمايند كه جريان آن به شرح زير مي باشد:ابتدا متقاضي بايستي تقاضاي خود را همراه با يك برگ استشهاد محلي كه به تأييد اهالي محل و همسايگان و مجاورين و معمرين رسيده باشد منضم به فتوكپي شناسنامه خود و ساير مدارك ديگر از قبيل قولنامه عادي يا هر مدرك مرسوم ديگري كه در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم نمايد.
در استشهاد محلي يا قولنامه عادي بايستي حدود و مشخصات ملك بطور اجمال قيد شود در صورتي كه متقاضي آن را به طور عادي از ديگري خريداري نموده مشخصات فروشنده نيز بايستي قيد شده باشد.
مسئول اداره ثبت بعد از بررسي مدارك ابرازي در صورتي كه آنها را كافي تشخيص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور صادر و وقت بازديد و معاينه محلي را با توجه به دفتر اوقات كه در اختيار دارد تعيين و به متقاضي اعلام مي دارد.
متصدي دفتر انديكاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشكيل پرونده و انجام امور مقدماتي مربوط به بايگاني ارسال ميدارد.
مسئول بايگاني با مراجعه به دفتر توزيع اظهار نامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملك را گواهي و در صورتي كه مقداري از سهام ملك مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقيمانده را تعيين و مراتب را گواهي نمايد.
تذكر1: دفتر توزيع اظهار نام دفتري است كه املاك بخشهاي مختلف حوزه ثبتي هر شهرستان به ترتيب پلاك كوبي در آن شماره گذاري گرديده است.
سپس در وقت مراجعه متقاضي در روز مقرر متصدي بايگاني را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماينده و نقشه برداري را جهت عزيمت به محل وقوع ملك به منظور تحقيقات محلي و احراز تصرف مالكانه متقاضي و تنظيم صورت مجلس و ترسيم نقشه ملك تعيين و نيز وقت مراحعه بعدي متقاضي را جهت اخذ نتيجه به او اعلام مي دارد.
بديهي است چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد و به نماينده و نقشه بردار فوق العاده مأموريت و هزينه سفر تعلق گيرد متقاضي مكلف است فوق العاده ياد شده را به حساب سپرده ثبت واريز نمايد كه در اين صورت پرونده به حسابداري ارسال و پس از محاسبه ميزان فوق العاده متعلقه نسبت به ايام مأموريت متصدي حسابداري قبض سپرده را صادر و به متقاضي تسليم و او پس از توديع در بانك ملي كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده مي نمايد تا ضميمه پرونده شود
آنگاه نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند و پس از استقرار در محل نماينده با توجه به مدارك ابرازي و سوابق امر و وضعيت مجاورين و مشاهدات عيني و پرسش از همسايگان و مطالعين تحقيقات لازم را پيرامون چگونگي مالكيت و نحوه تصرفات مالكانه متقاضي انجام و نقشه بردار نيز نقشه ملك را برداشت مي نمايد.
سپس نماينده با توجه به مجموع تحقيقات بعمل آمده صورت جلسه معاينه محلي و احراز تصرف مالكانه را تنظيم و نقشه بردار و متقاضي و شهود و مجاورين در صورتي كه ثبت ملك را خالي از اشكال ديد اظهار نامه ثبت ملك را نيز تنظيم و پس از امضاء وسيله خود و مالك يا نماينده قانوني او مراتب را طي گزارشي به مسئول اداره ارائه مي نمايد.
در صورتجلسه كه تحت عنوان صورت جلسه معاينه محلي و احراز تصرف مالكانه تنظيم م شود نمانده بايستي ضمن اشاره به دستور رئيس ثبت مبني بر عزيمت به محل تاريخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نيز روز معاينه محلي را قيد و سپس مشاهدات خود و نحوه مالكيت متقاضي را با معاينه اراده مربوطه به نحوي كه ارتباط متقاضي را با كسي كه ملك در دفتر توزيع اظهار نامه به نام او معرفي شده مشخص نمايد. همچنين حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملك را كه وسيله نقشه بردار تعيين مي شود در صورت جلسه قيد نموده و نظر نهايي خود را در خصوص بلا اشكال بودن ثبت ملك بطور صريح مرقوم دارد.
همچنين در هنگام تعيين شماره براي ملك مورد تقاضا در صورتي كه مجاورين آن فاقد شماره باشند براي آنها نيز بايستي شماره تعيين و در تعريف حدود و مشخصات ملك مورد تقاضا شمارات مجاورين نيز بايستي مشخص شده باشد.
در اظهار نامه ثبت ملك كه نماينده آنرا همراه با صورت جلسه معاينه محل و احراز تصرف مالكانه تنظيم مي نمايند بايستي مشخصات كامل مالك يا مالكين بر اساس مندرجات شناسنامه آنها قيد شود و از استناد به مشخصات مندرج در ساير اوراق و مدارك متقاضي از قبيل گواهينامه رانندگي و امثالهم جداً اجتناب شود.
همچنين ساير ستونهاي اظهار نامه بايستي بطور دقيق و با خط خوانا تكميل و پس از امضاء نماينده و متقاضي همراه با صورت جلسه احراز تصرف طي گزارشي به رئيس ثبت ارائه گردد.
لازم به ذكر است كه كل قيمت ملك مورد تقاضا بر اساس قيمت منطقه اي توسط نقشه بردار تعيين و در ستون مربوط در اظهار نامه قيد مي شود.
رئيس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماينده و نقشه بردار و بررسي صورت جلسه معاينه محلي و احراز تصرف مالكانه و تطبيق مندرجات آن با مدارك ابرازي متقاضي در صورتي كه تحقيقات انجام شده و صورت جلسه تنظيمي را كافي تشخيص دهد پس از كنترل مندرجات اظهار نامه با صورت جلسه معاينه محلي آن را امضاء و سپس اظهار نامه را در دفتر كد 304 (دفتر ثبت اظهار نامه) ثبت و شماره رديف دفتر را روي اظهار نامه قيد و سوابق را جهت اظهار نامه در دفتر انديكاتور و اخذ حقوق دولتي متعلقه و پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار به ترتيب به دفتر و حسابداري ارجاع مي نمايد.
پس از ثبت اظهارنامه در دفتر انديكاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتي متعلقه به حسابداري ارسال مي شود و در آنجا متصدي حسابداري پس از محاسبه حقوق دولتي متعلقه بر مبناي بهاي كل ملك به نرخ منطقه اي قبض لازم را صادر و جهت واريز به حساب مربوطه نزد بانك ملي به متقاضي تسليم و نيز فوق العاده نماينده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت مي نمايد.
متقاضي پس از واريز حقوق دولتي متعلقه در بانك نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده گردد.
متصدي حسابداري پس از ضميمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتي به پرونده شماره قبض و ميزان حق الثبت و مقدماتي را به تفكيكي در اظهار نامه قيد و پرونده را جهت اقدامات بعدي به بايگاني ارسال مي دارد.
متصدي بايگاني مراتب ثبت ملك را در مقابل شماره ملك مورد ثبت در دفتر توزيع اظهارنامه قيد و پس از ثبت در دفتر آمار پرونده را در رديف ساير پرونده هايي كه بايستي آگهي نوبتي نسبت به آنها تهيه و منتشر شود قرار داده و وقت مراجعه بعدي متقاضي را كه معمولا پايان انقضاء زمان واخواهي آگهي نوبتي ملك است به متقاضي اعلام مي دارد.
تذكر 2: در انجام هر يك از مراحل قبول ثبت چنانچه قانوناً نياز به استعلام از مراجع ذيصلاح ملاحظه شد بايستي انجام شود، بديهي است كه استعلام هاي بي مورد و بدون مجوز كه موجب ايجاد وقفه در انجام كار متقاضي شود خلاف مقررات بوده و بايستي از آن اجتناب شود.

 

روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم(

روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم(

 

دفترچه متمم اسناد مالكيت يا به عبارت ديگر سند متمم دفترچه اي است بهادار كه بعداز پر شدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني شده حسب تقاضاي مالك با رعايت تشريفات زير بدان ضميمه مي گردد.(بند310 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) بدين معني اگر ستون نقل و انتقالات سند مالكيت ملكي بر اثر انجام معاملات متعدد اعم از شرطي و رهني و قطعي پر شود مالك مي تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و تسليم تقاضا درخواست سند متمم را بنمايد كه در اين صورت متقاضي مي بايستي تقاضاي خود را همراه با اصل سند مالكيت كه در ستون نقل و انتقالات آن پر شده به ثبت محل تسليم دارد.رئيس ثبت بعد از بررسي و ملاحظه سند مالكيت در صورتيكه ستون نقل و انتقالات آن پر شده باشد دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور مي دهد و تقاضا را براي اقدام به دفتر املاك ارجاع مي نمايد. متصدي دفتر پس از ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور آن را براي ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي دارد.در بايگاني پرونده مربوطه از رديف خود استخراج و همراه با تقاضاي متقاضي جهت پرداخت بهاء دفترچه متمم به حسابداري ارسال مي گردد. در حسابداري فيش مربوطه تنظيم و جهت پرداخت بهاء دفترچه به متقاضي تسليم مي گردد و او بهاء دفتر چه را در بانك ملي توديع و نسخ لازم از فيش را به حسابداري ارائه ميدهد تا ضميمه پرونده نمايند بعد از ضميمه نمودن فيش پرداخت بهاء دفترچه به سابقه، يك جلد سند متمم بدان اختصاص و پرونده به دفتر املاك ارسال مي گردد.

 

روش صدور سند مالكيت به نام وارث

 روش صدور سند مالكيت به نام وارث

 

هر گاه فردي كه سند مالكيت ملكي بنام او صادر و تسليم شده فوت نمايد وراث مي توانند با ارائه مدارك زير:الف- تقاضاي صدور سند مالكيتب- گواهي حصر وراثتج-فرم 19 مالياتيد- اصل سند مالكيت مورثاز ادراه ثبت محل وقوع ملك در خواست صدور سند مالكيت نسبت به سهم الارث خود را بنمايند.توضيح:حصر وراثت حكمي است كه بعد از فوت مورث حسب تقاضاي احد يا تمامي ورثه بعد از طي تشريفات قانوني لازم از طرف مرجع قضايئ صالحه (دادگاه حقوقي) صادر مي شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاريخ و محل آن تعداد و مشخصات كامل ورثه متوفي اعم از همسر و پسر و دختر و غيره در آن به وضوح قيد و نيز ميزان سهم الارث آنها بر طبق قانون ارث تعيين مي شود.
فرم 19 مالياتي گواهي است كه از طرف اداره امور اقتصادي و دارائي محل صادر مي شود و دلالت بر وصول ماليات بر ارث از ورثه و عدم بدهي مالياتي آنان مي نمايد كه در گواهي مذكور مشخصات ملكي كه ورثه قصد دريافت سند آن را بنام خود دارد بايد قيد شده باشد بعد از تحويل مدارك ياد شده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور مي دهد و سوابق و مدارك ابزاري را جهت بررسي و اقدام به دفتر املاك ارجاع نموده و تاريخ مراجعه بعدي متقاضي يا متقاضيان را تعيين و به آنها اعلام مي نمايد. تقاضا پس از ثبت در دفتر انديكاتور همراه با ضمائم جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي شود در بايگاني پرونده از رديف خود خارج و به پيوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر ارسال مي گردد.
متصدي دفتر املاك پس از بررسي سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهي نامه حصر واثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك مربوطه قيد و در زير ثبت اوليه ملك بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده10 آئين نامه قانون ثبت، ثبت مي نمايد.
آنگاه بر طبق ماده 121 آئين نامه ثبت براي هر يك از ورثه يك پيش نويس سند مالكيت تهيه و حدود كليه ملك را در يكي از آنها قيد و در بقيه اشاره به پيش نويس مزبور مي نمايد و به همين ترتيب در دفتر املاك ثبت و در زير هر سهم اشاره به ثبت و صفحه اي كه حدود كلي در آن نوشته شده مي كند و پس از گواهي دفتر بازداشتي پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال مي دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسي و كنترل و ملاحظه سوابق پيش نويس اسناد مالكيت ورثه را امضاء و دستور تحرير اسناد مالكيت جديد مشاعي و ابطال سند مالكيت اوليه را صادر مي نمايد.
متصدي دفتر املاك حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالكيت جديد مشاعي را تحرير و سند مالكيت مورث را باطل و ضميمه پرونده مي نمايد.در وقت مراجعه متقاضي پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالكيت به حسابداري ارجاع مي شود متقاضي يا متقاضيان بهاء دفترچه اسناد مالكيت را به حساب در آمد ثبت طبق فيش صادره از حسابداري نزد بانك ملي مربوطه واريز و نسخ لازم را به ثبت تسليم مي دارند.
آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاك مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاك و اسناد مالكيت تحرير شده نزد مسئول مربوطه ارسال مي شود و او بعد از بررسي اجمالي آنها را امضاء مي نمايد. سپس پرونده جهت تسليم اسناد به ورثه به بايگاني ارسال و در آنجا بشرحيكه قبلاً توضيح داده شد اسناد بعد از نخ كشي و پلمپ و ثبت در دفتر تسليم سند در قبال اخذ رسيد و پس از احراز هويت به ورثه تحويل مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود.
تذكرات:در صورتيكه تاريخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نيازي به مطالبه فرم 19 مالياتي نيست.
چنانچه وراث گواهي معتبر مبني بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نمايند سند مالكيت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام كليه ورثه با توجه به گواهي حصر وراثت و يا توافق نامه رسمي مستند به حصر وراثت صادر مي شود در غير اين صورت با اقرار ورثه مبني بر عدم توانايي پرداخت سهم الارث زوجه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسليم خواهد شد.
هر گاه بعضي از ورثه با تسليم رو نوشت گواهي حصر وراثت و ساير مدارك ضروري تقاضاي صدور سند مالكيت سهمي خود از ما ترك مورث را بنمايد و اعلام دارند كه سند مالكيت مورث نزد احدي از ورثه يا شخص ديگري است كه از ابراز و تسليم به وراث يا اداره ثبت امتناع مي نمايد ادراه ثبت مكلف است به شخص ياد شده اخطار نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ رؤيت اخطار سند را به ثبت محل تحويل دهد در صورت ارائه طبق روش ذكر شده سند مالكيت به نام ورثه صادر مي شود و در غير اين صورت مراتب يك بار در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي مي گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحويل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهي سند را ارائه ننمود سند مالكيت جديد بنام ورثه با رعايت ساير مقررات صادر مراتب ابطال سند مالكيت اوليه مورث به دفاتر اسناد رسمي بخشنامه و در ان تصريح مي شود كه هر يك موقع سند مورث به دفتر خانه ارائه شد آن را اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند (بتصره 3 ذيل اصلاح بتصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت املاك ).

 

روش صدور سند مالكيت املاك جاري موضوع ماده 21 ق.ث

روش صدور سند مالكيت املاك جاري موضوع ماده 21 ق.ث

 

املاك جاري به املاكي اطلاق مي شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك را نداشته باشند بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكانپذير است كه تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان وا خواهي نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپري شده باشد.صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري تابع تشريفات خاصي است كه مراحل رسيدگي آن ذيلاً شرح داده مي شود:همانگونه كه در مبحث تحديد حدود عمومي و اختصاصي توضيح داده شد پس از انجام عمليات تحديد نماينده مجدد پيش نويس سند مالكيت را تهيه و ضبط پرونده مي نمايد و پس از ثبت صورت جلسه تحديد در دفتر انديكاتور پرونده جهت انقضاء زمان واخواهي تحديد(30 روز از تاريخ تحديد) و مراجعه بعدي به بايگاني راسال مي شود.پس از انقضاء زمان واخواهي متقاضي بايستي تقاضاي خود مبني بر صدور سند مالكيت را كتباً به ثبت محل تسليم دارد.مسئول اداره ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور آن را جهت رسيدگي و اقدام لازم به نماينده ارجاع مي نمايد.تقاضا پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني فرستاده مي شود تا به پرونده مربوطه ضميمه و نزد نماينده ارسال گردد.بايگاني پرونده را همراه با تقاضا نزد نماينده ثبت ارسال و او پرونده را بررسي در صورتيكه نقل و انتقالي نسبت به آن ملك انجام شده باشد مراتب را در ستون مربوطه در پيش نويس سند مالكيت قيد سپس پرونده را جهت گواهي هاي لازم به بايگاني ارسال مي دارد.مسئول بايگاني يا بايگان مربوطه موظف است ضمن قيد عبارات آگهي هاي نوبتي و تحديدي و شماره و تاريخ و نام روزنامه هاي ناشر در پيش نويس سند مالكيت صحت انتشار آنها را گواهي و مراتب عدم وجود اوراق خارجي ضميمه نشده و عدم وصول واخواهي نسبت به اصل و تحديد حدود را نيز گواهي نموده و پرونده را نزد نماينده مربوطه ارسال دارد .نماينده ثبت پس از ملاحظه اقدامات انجام شده پرونده را جهت گواهي عدم بازداشت و بند(ز) به دفتر بازداشتي ارسال و متصدي دفتر مذكور ضمن بررسي پرونده در صورتيكه ملك در بازداشت يا وثيقه نباشد مراتب را در ستون مربوطه گواهي مي نمايد.بعداز انجام تشريفات فوق پرونده جهت بررسي و رسيدگي نزد مسئول اداره ارسال ميگردد.مسئول اداره پرونده را به دقت واز هر جهت بررسي نموده و چنانچه اقدامات انجام شده را كافي تشخيص دهد دستور ثبت ملك در دفتر املاك را با توضيح بر وصول حقوق دولتي ضمن امضاء پيش نويس سند مالكيت صادر مينمايد.در اين مرحله پرونده جهت محاسبه حقوق دولتي متعلقه بر مبناي برگ ارزيابي موجود در پرونده و وصول بهاء دفترچه سند مالكيت به حسابداري ارسال مي شود.تذكر1:اعتبار برگ ارزيابي يكسال از تاريخ تنظيم است لذا چنانچه در زمان محاسبه بقايايي ثبتي مدت اعتبار برگ ارزيابي منقضي يا ملك قبلاً ارزيابي نشده باشد حسب دستور مسئول اداره مجدداً بايستي از ملك بازديد و نسبت به آن ارزيابي به عمل آيد.متصدي حسابداري با بررسي پرونده و احتساب حقوق دولتي وصولي متعلقه به ملك را با توجه به برگ ارزيابي تعيين و بهاء دفترچه سند مالكيت را نيز منظور و قبض لازم را صادر و جهت پرداخت متقاضي تسليم مي دارد.متقاضي وجه مندرج در قبض را در بانك ملي كه حساب ثبت در آن مفتوح است واريز و نسخ مربوطه به ثبت رابه حسابداري اعاده ميدهد.آنگاه متصدي حسابداري نسخه مخصوص پرونده را ضميمه و يك جلد سند مالكيت به آن اختصاص و مراتب وصول حقوق دولتي و عدم بدهي ملك را در ستون مربوطه در پيش نويس سند مالكيت قيد و گواهي پرونده را جهت اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي دارد.در دفتر املاك پرونده به يكي از متصديان ارجاع و او پيش نويس سند مالكيت را در ثبت و سند جاري دفاتر مركز و محل به طريقي كه معمول است ثبت و سپس سند مالكيت آن را تحرير و مراتب ثبت و شماره ثبت و صفحه و شماره مسلسل سند مالكيت را در پيش نويس سند مالكيت قيد مي نمايد.تذكر2:ثبت دفتر املاك وتحرير پيش نويس سند مالكيت با خود نويس بايستي انجام شود.آنگاه دفاتر مر كز و محل پرونده جهت امضاء نزد رئيس اداره ارسال مي شود. مسئول اداره پس از بررسي پيش نويس سند مالكيت و ثبت دفاتر املاك و سند مالكيت تحرير شده را امضاء نموده سپس دفاتر به دفتر املاك و پرونده جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي شود.در وقت مراجعه متقاضي سند مالكيت نخ كشي و پلمپ شده و پس از ثبت در دفتر تسليم اسناد ضمن احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او انجام مي شود در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و مستخرجه به وي تسليم مي گردد.آنگاه پرونده در رديف مربوط به خود ضبط مي شود.

 

روش صدور سند مالكيت المثني

روش صدور سند مالكيت المثني

 

وقتيكه سند مالكيت از بين برود مثلاً دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالك مي تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد در اين صورت بر طبق تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مصوب بهمن 53 بشرح ذيل عمل مي شود:مالك بايستي تقاضاي خود را همراه دو برگ فرم استشهاديه تكميل شده اي كه نمونه آن را ازثبت محل در يافت ميدارد ضمن اعلام طريق از بين رفتن سند به ثبت محل تسليم دارد.تذكر1: فرم استشهاد حداقل بايد به امضاء 3 نفر گواه رسيده وهويت و امضاء آنها را كلانتري يا ژاندارمري يا دفاتر اسناد رسمي گواهي نموده باشد مسئول اداره پس از دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور آن را جهت ضميمه نمودن به پرونده و اقدام به ترتيب به بايگاني و دفتر املاك ارجاع مي نمايد.تقاضاي متقاضي به همراه ضمائم پس از ثبت در دفتر انديكاتور به بايگاني ارسال و در آن جا پرونده مربوط از رديف خود خارج وهمراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر ارسال مي شود.متصدي دفتر املاك پرونده را بررسي و بخشنامه اي مبني بر اعلام فقدان سند مالكيت خطاب به دفاتر اسناد رسمي تابعه تهيه مي نمايد در اين بخشنامه ادعاي متقاضي مبني بر چگونگي فقدان سند مالكيت و مشخصات ملك و نام آخرين مالك بايستي قيد شود.بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي گردد.در صورتيكه مالك ادعا كند بهاء ملك او كمتر از حد نصاب لازم براي انتشار آگهي است(در حال حاضر 000/500 ريال) مسئول اداره دستور ارزيابي ملك را صادر مي نمايد.بديهي است چنانچه ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر بوده و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نقشه بردار ارزياب تعلق گيرد متقاضي بايستي آن را پرداخت نمايد كه در اين صورت پرونده به حسابداري ارسال و متصدي حسابداري فوق العاده نقشه بردار ارزياب را وفق مقررات محاسبه و قبض سپرده را صادر و جهت توديع در بانك به متقاضي تسليم مي دارد و او پس از توديع در بانك نسخ مربوطه را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده شود.سپس نقشه بردار ارزياب همراه متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت و پس از بازديد از ملك آن را بر مبناي قيمت منطقه اي ارزيابي و در پايان ماموريت گزارش ارزيابي را به مسئول اداره ارائه مي نمايد.گزارش ارزيابي حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديكاتور شده سپس در صورتيكه ارزش ملك بيش از 000/500 ريال تعيين شده باشد پرونده جهت محاسبه و اخذ حق الدرج آگهي و نيز پرداخت فوق العاده ماموريت نقشه بردار ارزياب به حسابداري ارجاع مي شود.متصدي حسابداري هزينه حق الدرج را محاسبه و قبض لازم را صادر و جهت توديع در بانك به متقاضي تسليم و او هزينه حق الدرج را در بانك ملي كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است توديع و نسخ لازم را به حسابداري اعاده مي نمايد تا ضميمه پرونده شود، ضمناً فوق العاده ماموريت نقشه بردار ارزياب نيز حسب دستور مسئول اداره پرداخت مي گردد.سپس پرونده جهت تهيه آگهي فقدان سند مالكيت به دفتر املاك ارسال مي گردد.متصدي دفتر املاك با ملاحظه محتويات پرونده و ثبت دفتر املاك آگهي فقدان سند مالكيت را تهيه مي نمايد در اين آگهي بايستي مشخصات كامل مالك شماره پلاك و محل وقوع ملك و نحوه مفقود شدن سند مالكيت و معاملاتي كه در سند مالكيت ثبت شده قيد گردد.آگهي پس از امضاء مسئول اداره ودرج شماره برآن وسيله متصدي دفترانديكاتور جهت چاپ در يكي از روزنامه ها ي محلي يا كثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامي محل ارسال مي شود.تذكر2: آگهي در دو نوبت به فاصله اي كه كمتر از ده روز نباشد بايستي در روزنامه چاپ شود و در آن قيد گرددكه پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنانچه كسي اعتراضي نداشته باشد مي تواند به ثبت محل اعلام دارد و يا انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثني صادر خواهد شد.پس از ارسال آگهي به اداره ارشاد اسلامي محل پرونده جهت ضبط به بايگاني ارسال و زمان مراجعه بعدي متقاضي تعيين و به او اعلام مي گردد.بعد از وصول روزنامه حاوي آگهي چاپ شده در آن و تطبيق آن با پيش نويس وسيله متصدي دفتر املاك در صورتيكه اشتباهي در چاپ آن واقع نشده باشد مراتب صحت انتشار آگهي گواهي و همراه با پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان اعتراض به بايگاني اعاده مي شود.پس از انقضاء زمان واخواهي و عدم وصول اعتراض و مراجعه متقاضي پرونده وسيله بايگاني به دفتر املاك ارسال مي شود متصدي دفتر املاك پرونده را بررسي و پس از گواهي متصدي دفتر بازداشتي مبني بر عدم بازداشت مسئول مربوطه دستور تحرير سند مالكيت المثني را صادر مي نمايد.آنگاه پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت به حسابداري ارسال و در آنجا متصدي حسابداري بهاء دفترچه سند را بشرحي كه در مباحث قبل به آن اشاره رفت دريافت وپرونده را همراه با نسخه قبض مبني بر وصول بهاء سند مالكيت به دفتر املاك مي فرستد.سپس متصدي دفتر املاك سند مالكيت المثني را تحرير و بخشنامه لازم مبني بر صدور سند املكيت المثني را خطاب به دفاتر اسناد رسمي تابعه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاك وپيش نويس سند مالكيت اوليه قيد مي نمايد.آنگاه مسئول مربوطه سند مالكيت تحرير شده و بخشنامه و مراتب قيد شده در دفتر املاك را امضاء مي نمايد و بخشنامه پس از درج شماره برْآن وسيله متصدي دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي گردد.در خاتمه پرونده جهت تسليم سند به بايگاني ارسال و در آنجا ابتدا نخ كشي و پلمپ و پس از ثبت در دفتر تسليم سند و پيش نويس احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او تحقق مي پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند وپيش نويس سند مالكيت اوليه، به او تسليم و پرونده در رديف خود ضبط مي شود.

 

روش صدور سند مالكيت اعياني

روش صدور سند مالكيت اعياني

 

اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي شود اطلاق مي گردد گر چه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت بر عرصه و اعيان را مي نمايد ولي در ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك (زمين) بنا مي گردد.با اين تعريف اگر فردي كه نسبت به زمين مالكيت رسمي و قانوني دارد و ملك او در جريان ثبت باشد حق احداث اعياني و در يافت سند مالكيت آن را به موجب سند رسمي به ديگري واگذار نمايد دارنده حق اعياني مي تواند با مراجعه به اداره ثبت محلي كه ملك در حوزه آْن واقع است تقاضاي صدور سند مالكيت نسبت به اعيان احداثي خو را بنمايد.بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به اعيان احداثي متقاضي منوط به اتمام تشريفات قانوني و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملك (عرصه) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهد بود.(ماده104 مكرر آئين نامه قانون ثبت و بند 329 بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهر1365(متقاضي بايد تقاضاي خود مبني بر صدور سند مالكيت اعيان را همراه با مدارك زير به ثبت محل تسليم دارد.الف-اصل سندي كه به موجب آن حق احداث اعياني و در يافت سند اعيان رسماً به او واگذار شده .ب-فتوكپي شناسنامه خود.ج-مشخصات كامل و آدرس مجاورين و واگذار كننده حق اعيانيرئيس ثبت تقاضا و ضمائم آن را بررسي و ضمن دستور ثبت تقاضا در انديكاتور مراتب را به يكي از نمايندگان ارجاع مي نمايد.پس از ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور متصدي دفتر آن را با ضمائم مربوطه اش به بايگاني ارسال ميدارد تا پرونده ثبتي را ضميمه نمايند.در بايگاني پرونده امر از رديف خود استخراج و همراه با تقاضا و ضمائم جهت اقدام بعدي نزذ نماينده تعيين شده ارسال مي گردد.نماينده پرونده را بررسي و پس از حصول اطمينان از عدم صدور سند مالكيت نسبت به اعيان در صورتيكه اشكالي براي ادامه عمليات ثبتي ملاحظه ننمايد روز معاينه محل را تعيين و مراتب را طي اخطاري خطاب به مجاورين و واگذار كننده حق اعياني و متقاضي اعلام مينمايد. در اين اخطار كه خطاب به مجاورين و واگذار كننده حق اعياني و متقاضي نوشته مي شود در آن تصريح مي گردد كه در روز تعيين شده نسبت به اعياني احداثي متقاضي تعيين حدود به عمل آمده و از نام بردگان دعوت مي شود كه در محل وقوع ملك يا اداره ثبت جهت عزيمت به محل حضور يابند و خاطر نشان مي نمايد كه عدم حضور آنان مانع از انجام عمليات ثبتي نخواهد بود.اخطارها پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديكاتور شماره خورده و صادر مي شود و جهت ابلاغ به افراد مذكور به مامور ابلاغ تسليم مي گردد و پرونده مربوطه همراه با سوابق تا برگشت اخطارهاي ابلاغ شده و روز معاينه محل جهت ضبط به بايگاني ارسال مي شود.توضيح اين كه چنانچه مجاورين و واگذاركننده حق اعياني و متقاضي و ملك خارج از حوزه شهري باشند اخطارها جهت ابلاغ به پاسگاه ژاندارمري مربوطه ارسال مي شوند.مامور ابلاغ موظف است در اسرع وقت اخطارها را به مخاطبين ، كه شرح آنها گذشت ابلاغ نموده و نسخ رويت شده را با قيد امضاء و گواهي لازم به مسئول اداره ارائه نمايد و مسئول اداره پس از ملاحظه و حصول اطمينان از صحت ابلاغ اخطارها دستور ضبط آنها را در پرونده ثبتي مربوطه ميدهد.اخطارها جهت ضبط در پرونده به بايگاني ارسال مي شود و در پرونده مربوطه ضبط مي گردد. در روز تعيين حدود، متقاضي به ثبت مراجعه مي نمايد تا نماينده و نقشه بردار را به محل وقوع ملك ببرد بعد از مراجعه متقاضي پرونده جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد رئيس اداره فرستاده مي شود و رئيس ثبت با مراجعه به دفتر تعيين اوقات كار را به يكي از نمايندگان و نقشه برداران ارجاع مي نمايد تا در معيت متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت نمايند بديهي چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر باشد متقاضي بايستي ماموريت و هزينه سفرنماينده و نقشه بردار را به ميزان مدتي كه از طرف رئيس ثبت تعيين مي شود به حساب سپرده ثبت واريز نمايد كه در اين صورت پرونده به حسابداري ارسال مي شود و در آنجا فوق العاده ماموريت وهزينه سفر متعلقه محاسبه و فيش مربوطه صادر وبه متقاضي تسليم مي شود تا در بانك ملي كه حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است واريز نمايد.پس از توديع فوق العاده مذكور و ارائه فيش آن وسيله متقاضي نسخ لازم در پرونده امر ضبط و نماينده و نقشه بردار همراه با متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند.پس از حضور در محل وقوع ملك متقاضي حدود ملك را معرفي و نماينده آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتي و مندرجات سند واگذاري حق احداث اعياني تطبيق و نقشه بردار حدود نقشه ملك را برداشت و اعياني احداثي را به قيمت منطقه اي ارزيابي مي نمايد و به متقاضي وقت مراجعه بعدي را اعلام مي دارند.سپس نماينده صورت جلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالكيت اعيان را تهيه وامضاء نموده وهمراه با نقشه ملك كه وسيله نقشه بردار ترسيم و امضاء شده به ضميمه برگ ارزيابي تنظيمي وسيله نقشه بردار و متقاضي طي گزارشي همراه با پرونده ثبتي مربوطه مراتب را به استحضار رئيس اداره مي رساند.ترتيب تنظيم صورت جلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالكيت اعيان بدين نحو است كه نام و نام خانوادگي مالك اعيان و حدود و ساير مشخصات اصل ملك اعم از شماره پلاك فرعي و اصلي و محل وقوع آن با قيد كلمه اعياني درصورتجلسه تعيين حدود نوشته مي شود و در پيش نويس سند مالكيت اعيان نيز علاوه بر قيد مشخصات كامل مالك اعياني حدود مشخصات اصل ملك و جريان پرونده ثبتي بطور خلاصه وچگونگي واگذاري حق احداث اعياني به متقاضي و شماره سند مربوطه نوشته مي شود و صورت جلسه تعيين حدود را نماينده و نقشه بردار و متقاضي تواماً و پيش نويس سند مالكيت را نماينده امضاء مي نمايد.رئيس ثبت گزارش نماينده را ملاحظه و صورت جلسه تعيين حدود را بررسي و پيش نويس سند مالكيت را با پرونده كنترل نموده در صورتيكه اشكالي به نظرش نرسيد دستور مي دهد صورت جلسه تعيين حدود در دفتر انديكاتور ثبت شود و حسابداري فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نفشه بردار را پرداخت نمايد كه پس از ثبت صورت جلسه تعيين حدود در دفتر انديكاتور پرونده جهت پرداخت فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به حسابداري ارسال مي شود.در حسابداري متصدي سند هزينه لازم را تنظيم و فوق العاده متعلقه را طي چكي كه به امضاء صاحبان امضاء رسيده باشد به نماينده و نقشه بردار پرداخت مي نمايد.در اين مرحله پرونده همراه با سوابق جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهي به بايگاني ارسال مي شود .بديهي است چنانچه بين مجاورين اعياني مورد اقدام با متقاضي اختلافي نباشد و مدعي و اعتراضي هم وجود نداشته باشد رعايت زمان واخواهي موردي نخواهد داشت وبعد از اينكه مسئول اداره پرونده را بررسي نمود پيش نويس سند مالكيت را امضاء و دستور ثبت آن را در دفتر املاك صادر مي نمايد.آنگاه پرونده به حسابداري ارسال مي شود تا حقوق دولتي متعلقه محاسبه و فيش مربوطه تنظيم و به متقاضي تسليم گردد.متقاضي پس از پرداخت حقوقي دولتي متعلقه كه عبارت از حق ثبت اعياني و ساير حقوق ديگر و بهاء دفتر چه سند مالكيت مي باشد نسخ فيش پرداختي را به حسابداري ارائه مي نمايد تا ضميمه سابقه شود و سپس پرونده براي اقدامات بعدي به دفتر املاك ارسال مي گردد.در دفتراملاك چنانچه عرصه سابقه ثبت در دفتر املاك را داشته باشد مراتب احداث اعياني در همان ثبت و صفحه عرصه با توضيح موضوع قيد و ثبت مي گردد و چنانچه عرصه ثبت دفتر املاك نشده باشد حدود و مشخصات اعياني ملك برابر با صورت جلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالكيت به نام متقاضي در ثبت و صفحه جاري دفتر املاك ثبت و سپس سند مالكيت آن تحرير مي شود .بعد از انجام تشريفات ياد شده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را امضاء مينمايد سپس پرونده به بايگاني ارسال مي شود تا سند مالكيت در قبال اخذ رسيد به متقاضي تسليم شود . در بايگاني سند مالكيت ابتدا نخ كشي و پلمپ مي شود سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت مي گردد آنگاه پس از احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحضه شناسنامه او صورت مي پذيرد سند مالكيت در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت به او تسليم مي گردد.در خاتمه پرونده در رديف مربوطه در بايگاني ضبط مي شود.

 

روش رسيدگي نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت

روش رسيدگي نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت

 

هر گاه بعد از قبول درخواست ثبت ملك بنام فرد معيني، ديگري ادعا نمايد كه اداره ثبت در پذيرفتن تقاضا اشتباه نموده و متقاضي ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعي تصرف حين تقاضا شود بشرح زير نسبت به موضوع رسيدگي و مراتب جهت تعيين تكليف به ثبت منطقه گزارش مي شود تا در هيئت نظارت مطرح گردد(موضوع بند 2 از ماده 3 آئين نامه اجرائي رسيدگي اسناد مالكيت معارض و هيات نظارت و شوراي عالي ثبت)بديهي است رسيدگي هيئت نظارت در اين مورد تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد(موضع تبصره 3 بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت)روش عملي رسيدگي به ادعاي معترض بشرح زير است:مدعي اين تقاضاي خود را همراه با مدارك ومستندات مربوطه به ثبت محل تسيلم دارد.رئيس ادراه پس از ملاحظه مدارك ابزاري دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور داده و آن را جهت رسيدگي به يكي از نمايندگان ارجاع مي نمايد.تقاضا بعد از ثبت در دفتر انديكاتور جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي شود.در بايگاني پرونده از رديف مربوطه خارج و به ضميمه تقاضا و مدارك ابزاري مدعي جهت رسيدگي نزد نماينده اقدام ارسال مي گردد.نماينده پرونده را بررسي و با توجه به محتويات آن و مدارك و مستندات مدعي مراتب را به ثبت منطقه گزارش مي نمايددر اين گزارش كه بايد مشروح جريان پرونده و نيز چگونگي ادعاي معترض و مستندات آن بصراحت نوشته شود نماينده بايستي نظريه ثبت محل را در خصوص اينكه ادعا موجه است يا خير صريحاً مرقوم دارد.رئيس ثبت گزارش را ملاحظه در صورتيكه آن را جامع تشخيص دهد امضاء مي نمايد.گزارش پس از درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور همراه با تصوير مستندات و مدارك مدعي به ثبت منطقه فرستاده مي شود.سپس پرونده تا وصول پاسخ از ثبت منطقه جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگاني برگشت مي گردد ثبت منطقه در صورتيكه با توجه به گزارش تحقيق محلي را ضروري تشخيص دهد مراتب را به ثبت محل اعلام مي دارد.پس از وصول پاسخ ثبت منطقه رئيس ثبت ضمن دستور در دفتر انديكاتور آن را به نماينده مربوطه اقدام بعدي ارجاع مي نمايد و عند اللزوم نقشه برداري را هم براي همكاري با نماينده تعيين مي كند.متصدي امور دفتري پاسخ ثبت منطقه را در دفتر انديكاتور ثبت نموده و براي ضميمه نمودن پرونده به بايگاني مي فرستد.در بايگاني پرونده از رديف خود خارج و همراه با نامه ثبت منطقه جهت اقدام نزد نماينده ثبت ارسال مي شود.نماينده در اجراي دستور ثبت منطقه ضمن تعيين وقت مناسب مراتب را به طرفين اخطار مي نمايد تا جهت معاينه و تحقيقات محلي در تاريخ تعيين شده در ثبت محل حضور يابد و خاطرنشان مي سازد اولاً عدم حضور مانع رسيدگي نخواهد بود. ثانياً طرفين مي توانند تا قبل از وقت رسيدگي به اداره ثبت مراجعه و مدارك ابزاري طرف ديگر را ملاحظه و از مفاد آن اطلاع حاصل نمايند.اخطارها پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدي دفتر انديكاتور جهت ابلاغ به طرفين به مامور ابلاغ تسليم و پرونده را جهت ضبط تا روز معاينه محل به بايگاني برگشت مي دهد. مامور ابلاغ آنها را در اسرع وقت به طرفين دعوي ابلاغ و نسخ ديدرا شده را با قيد تاريخ ابلاغ و گواهي طي گزارش به نظر رئيس اداره مي رساند.رئيس ثبت بعداز ملاحظه اخطارهاي ابلاغ شده در صورت حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور ضبط آن را در پرونده مي دهد.با مراجعه مدعي يا طرف مقابل در روز تعيين شده و عندالزوم نقشه بردار به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايد. ضمناً چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كيلومتر بوده و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نماينده ونقشه بردار تعلق گيرد تمقاضي بايد آن را بطريقي هك شرح آن قبلاً گفته شد در حساب سپرده ثبت واريز نمايد.پس از حضور در محل وقوع ملك نماينده با معاينه محل تحقيقات جامعي را پيرامون اينكه ملك مورد ادعا حين تقاضاي ثبت در تصرف چه كسي بوده و در حال رسيدگي در تصرف كيست انجام و مراتب را به امضاء طرفين و شهود و گواهان و مجاورين و افراد ذينفع مي رساند و نفشه بردار نيز عنداللزوم نقشه ملك را ترسيم مي نمايد.سپس نماينده و نقشه بردار صورتجلسه را امضاء و مراتب را طي گزارشي بنظر رئيس اداره مي رسانند.رئيس ثبت پس زا ملاحظه گزارش نماينده و بررسي صورتجلسه تنظيمي و تطيبق آن با مندرجات پرونده در صورتيكه آن را جامع تشيخص داده دستور مي دهد تا مراتب را به ثبت منطقه گزارش نمايد. دراين گزارش كه درپاسخ نامه ثبت منطقه تهيه مي شود نماينده بايستي جريان كامل ملك و چگونگي ادعاي معترض و نحوه افدامات انجام شده و اجراي موارد مندرج رد بند 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي رسيدگي اسناد مالكيت معارض را به صراحت مرقوم و نظرنهائي ثبت محل را در خصوص موضوع اظهار نمايد.مسئول اداره گزارش را مطالعه در صورتيكه اشكالي بر آن متصور نباشد امضاء و دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار را به حسابداري مي دهد.متصدي دفتر انديكاتور پس از درج شماره گزارش را به ثبت منطقه ارسال مي دارد و پرونده را تا وصول راي هيئت نظارت جهت ضبط به بايگاني مي فرستد.

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image