نمونه گواهي حصر وراثت

 

 

نمونه گواهي حصر وراثت

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

بانو ......... به شماره شناسنامه ......... به استناد يك برگ شهادت نامه و فتوكپي شناسنامه ها و گواهي فوت متوفي دادخواستي به شماره ......... تقديم و توضيح داده كه مرحوم ........... به شماره شناسنامه ........ در تاريخ ...................درگذشته است و متقاضي عيال دائمي و آقايان :

1-......................................................... به شماره شناسنامه :...............................

2-........................................................ به شماره شناسنامه :...............................

3-......................................................... به شماره شناسنامه :...............................

4-............................................. به شماره شناسنامه :............................... پسران متوفي

5-............................................ به شماره شناسنامه :.............................................

6-............................................ به شماره شناسنامه :...............................................

 

دختران متوفي و وراث منحصر در حين فوتش ميباشند . پس از انجام تشريفات قانوني و انتشار سه نوبت آگهي و انقضاي مدت قانوني و عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و ملاحظه گواهي نامه ماليات بر ارث شماره ...... دادگاه گواهي مي دهد كه ورثه متوفي  منحصر به اشخاص مذكور بوده و وراث ديگري ندارد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي  ..........

نمونه راي مبني بر قلع بناي احداثي

 

 

نمونه راي مبني بر قلع بناي احداثي 

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ...... به طرفيت خوانده آقاي .... به خواسته قلع بناي احداثي به نحو عدوان خوانده در قسمتي از پلاك ثبتي .......... فرعي ...... از اصلي ........... واقع در بخش شهرستان ..... با توجه به احراز مالكيت خواهان به دلالت سند مالكيت و فتوكپي مصدق آن پيوست پرونده و نتيجه استعلام واصله از اداره ثبت اسناد ..... كه مويد مالكيت خواهان مي باشد و صورت مجلس معاينه محلي كه توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام و به شماره ......... ثبت دفتر دادگاه گرديده و با عنايت به دفاعيات خوانده كه ايراد موثري به عمل نياورده ، لذا دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و به استناد ماده 308 و 311 قانون مدني حكم به قلع بناي احداثي به محدوده مندرج در صورت مجلس فوق الذكر توسط خواهان را صادر و اعلام مي دارد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

نمونه راي مبني بر فروش مال مشاع

 

 

نمونه راي مبني بر فروش مال مشاع

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم .......... به طرفيت خوانده آقاي / خانم ...... به خواسته فروش ملك پلاك ثبتي شماره ......... فرعي ...... از اصلي ... بخش ........ شهرستان ... به لحاظ عدم قابليت افراز به شرح دادخواست تقديمي ، با توجه به احراز مالكيت طرفين دعوي و توجهاً به تصميم شماره ... مورخ .... اداره ثبت منطقه ........ شهرستان .......... كه اذعان مي دارد ملك فوق الاشاره قابل افراز نمي باشد ، به لحاظ اينكه دادگاه خواسته خواهان را منطبق با قانون تشخيص داده و خوانده نيز ايرادي در قبال دعوي به عمل نياورده است ، با قبول و پذيرش دادخواست خواهان به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع حكم به فروش ملك موصوف را از طريق مزايده و تقسيم بهاي آن بين شركاء تساوياً صادر و اعلام مي دارد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي  ..........

نمونه راي مبني بر عدم تعلق سر قفلي به خواهان

 

 

نمونه راي مبني بر عدم تعلق سر قفلي به خواهان   

 

 

بسمه تعالي

 

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي .......... به طرفيت خوانده آقاي ...... به خواسته دريافت حق كسب و پيشه (سر قفلي ) به اين شرح كه در تاريخ ......... مبادرت به تنظيم قرارداد اجاره به خوانده فوق نموده و يك باب مغازه را از وي اجاره نمودم ، حل پس از انقضاي مدت اجاره وي از پرداخت سر قفلي به اينجانب خودداري مي نمايد من بيست سال در اين مكان به شغل .... مشغول بوده ام و سر فقلي از ابتداي مدت اجاره و تنظيم اجاره نامه به خوانده نداده ام . دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و اظهارات خوانده و اجاره نامه تنظيمي في مابين كه به شماره ... در دفتر خانه اسناد رسمي شماره .........شهرستان ........... منعقد گرديده است . مستنداً به تبصره 1 ماده 6 قانون روابط موج و مستاجر مصوب سال 1376 كه مقرر مي دارد چنانچه مالك سر قفلي نگرفته باشد مستاجر در پايان مدت حق دريافت سر قفلي ندارد ، دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص نداده اند و ضمن رد آن اعلام مي دارد ، راي صادره حضوري و طبق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي  ..........

نمونه راي مبني بر رفع مزاحمت مطابق نظريه كارشناس

 

 

نمونه راي مبني بر رفع مزاحمت مطابق نظريه كارشناس  

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ..... به طرفيت خوانده آقاي / خانم ..... به خواسته رفع مزاحمت . به اين شرح كه خوانده با تخريب قسمتي از ديوار منزل خواهان به توسط بنايي اقدام به ايجاد ديوار جديد و نصب پنجره مشرف به حياط خواهان بدون اذن وي نموده با توجه به نظريه كارشناس منتخب رسمي دادگستري كه صراحتاً بر اين امر اظهار نظر نموده است و اينكه خوانده نسبت به نظريه كارشناس هيچ گونه دفاع موثري به عمل نياورده و دليل و مدركي نيز بر قانوني بودن عمل خويش ابراز ننموده است . بنابراين ، دعوي خواهان را مصون از ايراد تشخيص و حكم به محكوميت خوانده بر مبناي نظريه كارشناس به رفع مزاحمت صادر و اعلام مي دارد. راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

نمونه راي مبني بر حكم به تمليك

 

 

نمونه راي مبني بر حكم به تمليك

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ..... به طرفيت خوانده آقاي / خانم ..... به خواسته حكم به تمليك ....... به شرح دادخواست تقديمي ، با توجه به اينكه مطابق دادنامه شماره ..... تاريخ ....... دادگاه شعبه .... حكم به فروش ........ صادر گرديده و طبق صورت جلسه مزايده مورخ ....... پرونده اجرايي به كلاسه ...... خواهان آقاي / خانم ..... برنده مزايده اعلام گرديده و مورد حكم را طي پرداخت
مبلغ ...... ريال خريداري نموده است . با توجه به اينكه مزايده فوق الذكر وفق ماده  137 قانون اجراي احكام مدني صورت پذيرفته ، لذا دادگاه حكم بر تمليك ......... را صادر و اعلام مي نمايد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

نمونه راي مبني بر تعديل و تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط

 

 

نمونه راي مبني بر تعديل و تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط  

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

دعوي خواهان به وكالت آقاي ... عليه خوانده ... تعديل و افزايش اجاره بهاي آن از مبلغ .... ريال به مبلغ .... ريال با احتساب خسارت دادرسي ، ما به التفاوت اجاره و تخليه آن به علت تعدي و تفريط مي باشد كه با احراز رابطه استيجاري طرفين اولاً در خصوص تعديل ما الاجاره با توجه به فني بودن موضوع جلب نظر كارشناسان رسمي دادگستري به عمل‌ آمده نظر به اينكه هيات كارشناسان به شرح نظريه وارده به شماره .... اجاره بهاي مورد اجاره از تاريخ تقديم دادخواست .... مبلغ ... ريال در ماه ارزيابي و اعلام داشته اند كه مورد ايراد و اعتراض موجه و مستدل واقع نشده و با اوضاع و احوال مدلل قضيه نيز مغايرتي ندارد . و علي هذا ، دادگاه دعوي خواهان را در اين قسمت تا حدود مقيد در نظريه كارشناسان وارد تشخيص حكم  به تعديل و افزايش اجاره بهاي مورد اجاره از مبلغ .... ريال به مبلغ ..... ريال در ماه صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ خسارت دادرسي و دستمزد كارشناسان و مبلغ .... ريال ما به التفاوت اجاره تا روز صدور حكم در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد . ثانياً در مورد بخش ديگر دعوي مبني بر تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط نظر به اينكه احراز صحت و سقم آن با توجه به خبرويت با اظهار نظر اهل فن ملازم است به همين جهت كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري ارجاع گرديده با توجه به اعتراض وكيل خوانده موضوع به سه نفر كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديده با توجه به اينكه كارشناس بدوي به شرح نظريه وارده به شماره ..... وقوع تغييرات  را در مورد اجاره تائيد و اظهار داشته در اثر اقدامات انجام شده شكل معماري مورد اجاره تغيير پيدا كرده و مورد اجاره و مورد اجاره با 5 باب اتاق و هال و توالت و آبدارخانه به يك باب سالن و راهرو و يك باب اتاق و توالت و آبدارخانه و فضاهاي ديگري از قبيل انباري در حياط خلوت و تاريكخانه درآمده است و اين تغييرات باعث پايين آمدن مقاومت استحكام و دوام بنا و كاهش ارزش مورد اجاره شده است و هيات سه نفر كارشناسان نيز حدود تغييرات را در مورد اجاره تصديق و اعلام نظر كرده اند كه صورت معماري اول خارج و به صورت ديگري درآمده كه تغييرات ايجاد شده به جاي آپارتمان 5 اتاقه و هال و حمام و آشپزخانه و توالت به صورت كارگاه فعلي باعث كاهش كلي ارزش مورد اجاره و موجب ورود خسارت به دوام و بقاء ساختمان مي باشد ، دعوي خواهان ثابت بوده و با مقررات بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 منطبق است . علي هذا ، حكم به تخليه مورد اجاره خوانده به مدت دو ماه  مهلت از تاريخ قطعيت حكم صادر و اعلام مي گردد . راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز  قابل تجديد نظر در محاكم حقوقي يك مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه حقوقي دو ..........

نمونه راي مبني بر تصحيح نام و ابطال شناسنامه قديم

 

 

نمونه راي مبني بر تصحيح نام و ابطال شناسنامه قديم  

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

 

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي ... به طرفيت اداره ثبت احوال .......... به خواسته تصحيح و ابطال شناسنامه شماره ..... و صدور شناسنامه جديد به نام .... براي فرزندش ، به اين شرح كه نام ..... را براي فرزندم انتخاب نمودم كه اشتباهاً در برگ مواليد با ح جيمي تقرير و درج گرديده و اين در حالي است كه قبلاً با مراجعه به اداره ثبت احوال رفع اشكال و اشتباه شده بود ، اما بعداً در شناسنامه هاي جديد نام را با .... نوشته و ثبت نموده اند ، لهذا با توجه به ايجاد اشكال در مدارك تحصيلي و ديگر مدارك ابرازي تقاضاي اقدام قانوني دارم ، دادگاه با توجه مدارك ابرازي خواهان و استماع اظهارات وي و قبول خواسته نامبرده توسط نماينده اداره خوانده و توجهاً به اينكه نام ...... با فتح حاء قرائت مي شده كه تلفظ آن مشكل است با تاييد استدلال خواهان خواسته وي را مستدل تشخيص و به تجويز مواد 1 از قانون آيين دادرسي مدني و 4 از قانون ثبت احوال كشور راي به ابطال شناسنامه فعلي و صدور شناسنامه جديد با نام .......و ساير مشخصات مندرجه در سند سجلي قبلي را صادر و اعلام مي دارد . راي صادره حضوري بوده است وفق مقررات قابل تجديد نظر مي باشد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي

نمونه راي مبني بر تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير

 

 

نمونه راي مبني بر تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير   

 

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم ..... به طرفيت خوانده آقاي .....به خواسته تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير . به اين شرح كه خوانده وفق اجاره نامه  عادي تقديمي عين مستاجره را براي شغل ..... اجاره كرده بود جهت خودش . حال بدون اطلاع و اجازه خواهان مبادرت به انتقال به غير نموده ، دادگاه با توجه به احراز وجود رابطه استيجاري بين طرفين وفق فتوكپي مصدق اجاره نامه عادي مورخ ... و با عنايت به صورت جلسه قرار هاي تحقيق و معاينه محلي مورخ .... و گواهي گواهان كه مويد اين امر مي باشد موضوع دادخواست يعني انتقال مورد اجاره به غير محرز تشخيص و با نظر به نظريه كارشناس منتخب دادگاه كه جهت تعيين نصف حق كسب و پيشه و تجارت مطابق  صورت جلسه مورخ ..... كه به شماره ..... ثبت دفتر دادگاه گرديده است و اينكه خوانده ايراد موثري كه خللي در مستندات و مدارك موجود در پرونده ايجاد نمايد ننموده ، دعوي مطروحه را ثابت و محرز تشخيص داده و به استناد تبصره يك ماده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و ماده 27 همان قانون حكم به تخليه مورد اجاره از طرف خوانده ظرف مدت يك ماه از تاريخ قطعي شدن حكم پس از پرداخت ....... ريال به عنوان نصف حق كسب و پيشه و تجارت به خوانده از طرف خواهان را صادر و اعلام  مينمايد . ضمناً اعلام مي دارد ماده 28 قانون مذكور مويد اجراي حكم صادره مي باشد . راي صادره حضوري و وفق مقررات قابل تجديد نظر است .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image