اظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمكين

اظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمكين

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل( شوهر )

 

 

تقاضاي بازگشت به منزل و تمكين از سوي زوجه  

 

مشخصات كامل زوجه (زن )

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم جناب آقاي /خانم

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

جنابعالي به استناد عقد نامه شماره تنظيمي در دفتر خانه ازدواج شماره       شهرستان       زوجه شرعي و دائمي اينجانب مي باشيد . اكنون
از تاريخ    الي تاريخ     بدون داشتن دليل موجه قانوني و همچنين كسب رضايت از اينجانب اقدام به ترك اقامتگاه نموده ايد . از آنجا كه معتقدم اختلافات خانوادگي صرفا با پنجه قدرت تدبير و تامل زوجين حل و فصل مي گردد و قهر و كشمكش بجز افزودن بر ميزان تنش و كدورت في مابين هيچ چيز را به ارمغان نمي آورد ؛لذا از شما مي خواهم تا ضمن بازگشت به منزل اقامتگاه موجبات پريشاني و تكدر خاطر شخص خود و خانواده را فراهم نياورد . ضمناً چنانچه به فاصله گذشت يك هفته از تاريخ رويت اين اظهار نامه تصميم قطعي خود را جهت رجوع به منزل شوهر اتخاذ نماييد ، مطابق مقررات ، ناشزه محسوب از پرداخت نفقه محروم خواهيد شد .

 

 

و السلام

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ 

 

 

 

 

خلاصه جواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

اظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال

اظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال 

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

اكبر اكبري به وكالت از خانم    به نشاني

 

 

           به شرح ذيل  

 

       علي علوي به نشاني  

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

نظر بر اينكه به حكايت قرارداد عادي تعهد واگذاري مورخ     جنابعالي يك دستگاه آپارتمان ثبتي    فرعي از    اصلي بخش    شرح  به   نشاني    طبقه را به موكل فروخته ايد و مبلغ   ريال از ثمن معامله پرداخت گرديده و تاديه بقيه موكل به تنظيم سند رسمي شده است .

اينك از شما دعوت مي شود در تاريخ    از ساعت 8 الي 30/14 در دفتر خانه اسناد رسمي شماره    به نشاني    حضور يافته با تحويل مورد معامله ، تنظيم سند رسمي و اخذ بقيه ثمن به تعهد خود (وفق قرارداد ) عمل نماييد . بديهي است در صورت امتناع از تنظيم سند رسمي ناگزير : تحويل مورد معامله ، تنظيم سند به جبران خسارت دادرسي و اجرت المثل از تاريخ امتناع تا زمان تحويل از دادگاه مطالبه خواهد شد .

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

 

 

اظهار نامه انحلال شركت

اظهار نامه انحلال شركت

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل شريك

 

 

انحلال شركت      

 

مشخصات كامل مدير عامل 

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

اينجانبان سهامداران شركت                      كه در مورخ                   در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده است با توجه به اينكه شركت     به اهداف تاسيس خود نرسيده است و ادامه با اين وضع ممكن نبوده ،‌لذا بعد از ابلاغ اين اظهار نامه به مدت ده روز مهلت داده مي شود جهت مذاكره براي انحلال شركت مجمع عمومي تشكيل دهيد ، در غير اينصورت ديگر سهامداران به تشكيل جلسه فوق العاده اقدام خواهند نمود و در مورد انحلال شركت تصميم خواهند گرفت .

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

 

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

 

 

 

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه 

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل خريدار

 

 

اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش   

 

مشخصات كامل فروشنده  

خلاصه اظهارات

 

 

 

رياست محترم اداره ثبت ناحيه شمال تهران

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالي مي رساند: 

آقاي حسن حسيني يك باب خانه داراي پلاك ثبتي 16 فرعي از 1298 اصلي مفروز مجزا شده از پلاك اصلي فوق را كه در تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان ناهيد پلاك 128 واقع است به موجب مبايعه نامه عادي مورخ 12/02/1372 كه فتوكپي تصديق شده آن به پيوست اين اظهار نامه تقديم است ، به اينجانب فروخته و متعهد شده است براي تنظيم سند رسمي انتقال در تاريخ 16/04/1373 در دفتر خانه شماره 129 تهران حاضر شوم نظر به اينكه نامبرده از حضور در دفتر خانه امتناع نموده و مقدمات انجام معامله را فراهم نكرده است ، ناچار به طرح دعواي حقوقي عليه وي جهت الزام به انجام تعهد هستم .

چون متحمل است نامبرده در صدد انتقال ملك مورد معامله به غير برايند فعلا مراتب را به حضور آن مقام محترم اعلام
مي كنم تا فرمايند اين اظهار نامه (يا تلگرام )در پرونده ثبتي پلاك مرقوم ضبط شود و دستورات هر گونه استعلام در خصوص اين پلاك به مفاد آن توجه نمايد . بديهي است دستور مقام  قضايي در خصوص منع نقل و انتقال متعاقباً اعلام
 خواهد شد .  

 

 

 

 

با تشكر و تجديد احترام  

نام و نام خانوادگي(خريدار و اظهار كننده  

 

 

 

 

 

خلاصه جواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي

اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي 

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل موجر يا مالك

 

 

تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي 

 

مشخصات كامل مستاجر

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

با توجه به اينكه بنده كارگر كارخانه   بودم و به علت مشكلات جسمي ادامه كار براي اينجانب ضرر جاني و به علت بيماري مقدور نبوده است ،‌با عنابت به اينكه بنده طي اجاره نامه عادي يا رسمي يك باب مغازه واقع در     را به شما به مدت    را اجاره يا سر قفلي دادم و به لحاظ بيرون آمدن از كارخانه   خود بيكار شدم ،‌از جنابعالي تقاضاي تخليه ملك مورد نظر را دارم ،‌حاضرم طبق نظر كارشناس حق كسب و پيشه جنابعالي را پرداخت نمايم و ملك خويش را تحويل بگيرم لذا به جنابعالي به مدت يك ماه بعد از ابلاغ اظهار نامه جهت تخليه و مذاكره مبني بر دريافت مهلت حق كسب و پيشه اقدام نماييد ،‌در غير اين صورت از طريق مراجع قضايي پيگيري و اقدام نخواهم نمود .

 

 

 

با تشكر

نام ونام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير

اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير   

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل موجر يا مالك

 

 

تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير

 

مشخصات كامل مستاجر

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

جنابعالي طي اجاره نامه عادي يا رسمي مورخ    يك باب مغازه واقع در     از اينجانب به مدت    ماهيانه به مبلغ    را اجاره نموده ايد ،‌با توجه به  مراجعات مكرر اينجانب به محل متوجه اين امر شدم كه جنابعالي قسمتي از مغازه را به غير واگذار نموده اي به جنابعالي ده روز فرصت داده مي شود وضعيت ملك را همچون گذشته نماييد در غير اين صورت از مراجع قضايي تخليه ملك مورد نظر را جهت واگذاري آن به غير درخواست و ملك مورد نظر را تخليه خواهم نمود .

 

 

 

با تشكر

نام ونام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

 

 

       

 

خلاصه جواب

 

                   

       

 

اظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغل

اظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغل  

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل موجر يا مالك

 

 

تخليه يك باب به جهت تغيير شغل  

 

مشخصات كامل مستاجر

خلاصه اظهارات

 

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

طي اجاره نامه عادي يا رسمي مورخ     يك باب مغازه واقع در   جهت شغل   اجاره يا سر قفلي آن را خريداري نموده ايد ،‌با توجه به اين كه ملك موصوف را جهت شغل     به شما اجاره دادم و شما تغيير شغل داده ايد و اين تغيير شغل ارزش ملك اينجانب را پايين مي آورد . لذا بعد از ابلاغ اين اظهار نامه فرصت داريد نسبت به تغيير شغل و بازگشت به شغل قبلي يا تخليه مغازه اقدام نماييد . در غير اين صورت از طريق مراجع قضايي اقدام خواهم نمود .

 

 

 

با تشكر

نام ونام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

 

 

       

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن

اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن

 

 

 

برگ اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

موضوع اظهار نامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل موجر يا مالك

 

تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن

 

مشخصات كامل مستاجر

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

طي اجاره نامه عادي يا رسمي مورخ     يك آپارتمان به مساحت صد متر مربع را از پلاك ثبتي شماره    از اينجانب اجاره نمود ه ايد با توجه به اينكه طبق قرارداد در تاريخ   به علت انقضاء‌مدت ملك موصوف را تخليه مي كردي ،‌از تخليه ملك امتناع نموده اي و از انقضاء‌قرارداد تا اين تاريخ    از پرداخت اجاره خودداري كرده ايد لذا از شما تقاضاي تخليه ملك مورد نظر و اجاره معوقه را دارم در ضمن پس از ابلاغ اين اظهار نامه به شما يك ماه فرصت داده مي شود ملك مورد نظر را تخليه و به پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز اقدام نماييد و در غير اين صورت از طرق مراجع قضايي اقدام خواهم كرد .

 

 

 

 

با تشكر

نام ونام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

 

 

       

 

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

 

اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ

اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ

 

 

 

برگ اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار كننده

 

 

موضوع اظهار نامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات كامل خريدار

 

 

تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ

 

 

مشخصات كامل فروشنده

خلاصه اظهارات

 

 

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوريكه مستحضريد :

جنابعالي با امضاء‌ قراردادي با اينجانب توافق نموده بودي ملك خود را به
 مبلغ   ريال به اينجانب فروخته ،‌با تسويه ثمن مورد معامله از انتقال حقوق قانوني راجع به پاركينگ اقدام نمايي ،‌نظر به اينكه حسب قرارداد تنظيمي مورد معامله عبارت بوده از يك دستگاه آپارتمان با آب و برق  و گاز و تلفن و انباري و پاركينگ به لحاظ مشكلات و ضوابط شهرداري مورد معامله فاقد پاركينگ است ،‌تقاضا دارم با جلب نظر كارشناس با كسر بهاي پاركينگ بعد از ابلاغ اظهار نامه به مدت 5 روز در دفتر خانه حاضر شده و نسبت به انتقال رسمي  سند اقدام نماييد در غير اينصورت از طرق مراجع قضايي اقدام خواهم نمود .

 

 

 

 

 

با تشكر

نام و نام خانوادگي

امضاء – تاريخ

 

 

     

خلاصه جواب

 

                  

       

 

 

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image