ملاقات فرزند مشترک

ملاقات فرزند مشترک

برگ اظهارنامه

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

موضوع اظهارنامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

مشخصات و اقامتگاه زوج/ یا زوجه

 

ملاقات فرزند مشترک

 

مشخصات و اقامتگاه زوج/ زوجه

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای/ خانم

باسلام

همانطوری که خودنیز واقف هستید

اینجانب ............. به موجب طلاقنامه شماره......... صادره از شعبه ............ دادگاه ............ به تاریخ ............... از جنابعالی جدا گردیدم و از طرف دادگاه جهت ملاقات فرزندان مشترک به نامهای 1-.................. 2-................ روزهای ....................... تعیین گردیده است اما مدتی است که شما با وجود آگاهی از این امر، از ملاقات اینجانب با فرزندانم جلوگیری به عمل آوردید پس از ابلاغ اظهارنامه این انتظار می رود که دیگر عمل غیرقانونی خود را تکرار ننمایید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهم کرد.

 

                                        

                                                      امضاء...............         

 

 

 

 

                               

 

 

                               

 

 

                                              

 

 

 

خلاصه جواب

 

 

       

 

درخواست تمکین

 

درخواست تمکین

    برگ اظهارنامه                          

 

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

موضوع اظهارنامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

نام و آدرس زوجه

 

درخواست تمکین

 

نام و آدرس زوجه

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم

باسلام

نظر به اینکه جنابعالی به موجب عقدنامه شماره..........در مورخه.................. در دفتر ازدواج شماره ...................شهرستان .............. به عقد ازدواج دایم اینجانب در آمده اید و از تاریخ ............تاکنون بدون هیچگونه دلیل قانونی یا شرعی اقدام به ترک منزل کرده اید لذا به موجب این اظهارنامه از شما درخواست می نمایم بعد از وصول این اظهارنامه به منزل شوهر خود مراجعه و زندگی خانوادگی را از سر بگیرید، در غیر اینصورت شما «ناشزه» محسوب و از پرداخت نفقه محروم خواهید شد.

 

 

 

                                        

                                                      امضاء...............         

 

 

 

 

                               

 

 

                             

                                              

 

 

 

خلاصه جواب

       

 

درخواست پرداخت نفقه

 

درخواست پرداخت نفقه

برگ اظهارنامه

 

 

مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

موضوع اظهارنامه

 

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

نام و نشانی زوجه

 

درخواست پرداخت نفقه

 

مشخصات و اقامتگاه زوج

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای/ خانم

باسلام

جناب آقای ............... نظر به اینکه اینجانب طی عقدنامه شماره ............. در مورخ.............در دفترخانه شماره............... به عقد شما درآمده ام. از آنجایی که جنابعالی از تاریخ ............ مبادرت به ترک زندگی مشترک نموده و از پرداخت نفقه به اینجانب و فرزندانمان خودداری نموده اید، لذا به موجب این اظهارنامه به جنابعالی اخطار می گردد که ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول اظهاریه نسبت به پرداخت نفقه و فراهم آوردن زندگی معمولی اقدام نمایید در غیر اینصورت ناگزیر به طرح شکایت کیفری و حقوقی برای احقاق حق خود می باشم.  

 

 

 

                                        

                                                      امضاء...............         

 

 

 

 

                               

 

 

                               

                          

 

 

 

خلاصه جواب

       

 

حضانت فرزند

 

 

       مشخصات و اقامتگاه اظهار کننده

 

      موضوع اظهارنامه

 

             مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

        مشخصات زوج/ یا زوجه

 

      حضانت فرزند

 

           مشخصات زوج/ زوجه

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم جناب آقای/ خانم

باسلام

همانطوری که خودنیز واقف هستید

اینجانب ............. به موجب طلاقنامه شماره......... صادره از شعبه ............ دادگاه ............ به تاریخ ............... از جنابعالی جدا گردیدم با این حال جنابعالی با این که طبق ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزندان به اینجانب تعلق دارد از زمان جدایی از استرداد فرزندان به بنده امتناع می کنید پس از ابلاغ اظهارنامه به مدت 5 روز مهلت داده می شود که فرزندانم را تحویل بدهید در غیر اینصورت از طریق مراحع قضایی اقدام خواهم کرد.

       

                                        امضاء...............         

 

 

 

 

                               

 

 

                               

 

 

                                              

 

 

 

خلاصه جواب

       

حضانت فرزند

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image