برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 

 

برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 

 

توجه سر دفتر اسناد رسمي قبل از امضاي شهود

مندرجات هر دو صفحه استشهاديه را براي گواه                        استشهاديه                                             مخصوص طبقه اول

قرايت خواهد كرد . اين ورقه بدون قلم خوردگي

بايد تنظيم شود

 

 

ماده 9-قانون انحصار وراثت – هرگاه معلوم شود كه مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود ، تحصيل تصديق وراثت نموده يا با علم به وجود وارثي غير از خود تحصيل تصديق بر خلاف حقيقت كرده است كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد .

به گواهي مي طلبم خانم ها و آقاياني را كه آگاه هستند شادروان ...................... در تاريخ ............ در شهر ............. آخرين اقامتگاه دائمي خود در گذشته است و هنگام فوت .

الف (تعداد )............ پسر داشته / نداشته به نام ............................................................................................................

ب( تعداد ............دختر داشته / نداشته به نام ...............................................................................................................

پ(تعداد ).......... همسر – دايمي داشته / نداشته به نام ....................................................................................................

ت                     مادر داشته / نداشته به نام ................................................................................................................

ث                      پدر داشته / نداشته به نام ................................................................................................................

 

و وراث ديگري غير از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفي ....... بوده و دارايي او كمتر / بيشتر از مبلغ پانصد هزار ريال بوده است .

 

امضاء متقاضي

 

1-       گواه اول : اينجانب نام .............. نام خانوادگي ................. شغل .................................. سن ......... شماره شناسنامه ............. صادره ................... فرزند ..................... كه با خانواده (نام متوفي ).................. از نزديك آشنا هستم ولي رابطه خويشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم ، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي ننويسم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به شرحي كه در پشت ورقه نوشته شده است و التزام به راستگويي مراتب بالا را كلا گواهي مي كنم .

امضاء گواه

 

صحت امضاي .............. كه با علامت ...... مشخص شده است مورد گواهي است دفتر خانه شماره ..........

1-     گواه دوم : اينجانب نام ........ نام خانوادگي ........... شغل .......... سن ........... شماره شناسنامه ........... صادره .......... فرزند ...... كه با خانواده (نام متوفي )...................... از نزديك آشنا هستم ولي رابطه خويشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم ، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به شرحي كه در پشت اين ورقه نوشته شده است و التزام به راستگويي مراتب بالا را كلاً گواهي مي كنم .

 

امضاء گواه

 

صحت امضاي .............. كه با علامت ...... مشخص شده است مورد گواهي است دفتر خانه شماره ..........

2-     1- گواه سوم : اينجانب نام ................. نام خانوادگي ................. شغل ................... سن ........... شماره شناسنامه ............ صادره ........... فرزند .................. كه با خانواده (نام متوفي )...................... از نزديك آشنا هستم ولي رابطه خويشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم ، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به شرحي كه در پشت اين ورقه نوشته شده است و التزام به راستگويي مراتب بالا را كلاً گواهي مي كنم .

 

امضاء گواه

 

 

صحت امضاي .......... كه با علامت .... مشخص شده است مورد گواهي است دفتر خانه به شماره ....

صدور سند مالكيت به نام وارث

 

 

 

 

 

 

 

صدور سند مالكيت به نام وارث

هر گاه فردي كه سند مالكيت ملكي بنام او صادر و تسليم شده فوت نمايد وراث مي توانند با ارائه مدارك زير:

الف- تقاضاي صدور سند مالكيت
ب- گواهي حصر وراثت
ج-فرم 19 مالياتي
د- اصل سند مالكيت مورث
از ادراه ثبت محل وقوع ملك در خواست صدور سند مالكيت نسبت به سهم الارث خود را بنمايند.
توضيح حصر وراثت حكمي است كه بعد از فوت مورث حسب تقاضاي احد يا تمامي ورثه بعد از طي تشريفات قانوني لازم از طرف مرجع قضايئ صالحه (دادگاه حقوقي) صادر مي شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاريخ و محل آن تعداد و مشخصات كامل ورثه متوفي اعم از همسر و پسر و دختر و غيره در آن به وضوح قيد و نيز ميزان سهم الارث آنها بر طبق قانون ارث تعيين مي شود.
فرم 19 مالياتي گواهي است كه از طرف اداره امور اقتصادي و دارائي محل صادر مي شود و دلالت بر وصول ماليات بر ارث از ورثه و عدم بدهي مالياتي آنان مي نمايد كه در گواهي مذكور مشخصات ملكي كه ورثه قصد دريافت سند آن را بنام خود دارد بايد قيد شده باشد بعد از تحويل مدارك ياد شده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور مي دهد و سوابق و مدارك ابزاري را جهت بررسي و اقدام به دفتر املاك ارجاع نموده و تاريخ مراجعه بعدي متقاضي يا متقاضيان را تعيين و به آنها اعلام مي نمايد. تقاضا پس از ثبت در دفتر انديكاتور همراه با ضمائم جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي شود در بايگاني پرونده از رديف خود خارج و به پيوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر ارسال مي گردد.
متصدي دفتر املاك پس از بررسي سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهي نامه حصر واثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك مربوطه قيد و در زير ثبت اوليه ملك بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده10 آئين نامه قانون ثبت، ثبت مي نمايد.
آنگاه بر طبق ماده 121 آئين نامه ثبت براي هر يك از ورثه يك پيش نويس سند مالكيت تهيه و حدود كليه ملك را در يكي از آنها قيد و در بقيه اشاره به پيش نويس مزبور مي نمايد و به همين ترتيب در دفتر املاك ثبت و در زير هر سهم اشاره به ثبت و صفحه اي كه حدود كلي در آن نوشته شده مي كند و پس از گواهي دفتر بازداشتي پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال مي دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسي و كنترل و ملاحظه سوابق پيش نويس اسناد مالكيت ورثه را امضاء و دستور تحرير اسناد مالكيت جديد مشاعي و ابطال سند مالكيت اوليه را صادر مي نمايد.
متصدي دفتر املاك حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالكيت جديد مشاعي را تحرير و سند مالكيت مورث را باطل و ضميمه پرونده مي نمايد.در وقت مراجعه متقاضي پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالكيت به حسابداري ارجاع مي شود متقاضي يا متقاضيان بهاء دفترچه اسناد مالكيت را به حساب در آمد ثبت طبق فيش صادره از حسابداري نزد بانك ملي مربوطه واريز و نسخ لازم را به ثبت تسليم مي دارند.
آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاك مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاك و اسناد مالكيت تحرير شده نزد مسئول مربوطه ارسال مي شود و او بعد از بررسي اجمالي آنها را امضاء مي نمايد. سپس پرونده جهت تسليم اسناد به ورثه به بايگاني ارسال و در آنجا بشرحيكه قبلاً توضيح داده شد اسناد بعد از نخ كشي و پلمپ و ثبت در دفتر تسليم سند در قبال اخذ رسيد و پس از احراز هويت به ورثه تحويل مي گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود.
تذكرات:
در صورتيكه تاريخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نيازي به مطالبه فرم 19 مالياتي نيست.
چنانچه وراث گواهي معتبر مبني بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نمايند سند مالكيت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام كليه ورثه با توجه به گواهي حصر وراثت و يا توافق نامه رسمي مستند به حصر وراثت صادر مي شود در غير اين صورت با اقرار ورثه مبني بر عدم توانايي پرداخت سهم الارث زوجه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسليم خواهد شد.
هر گاه بعضي از ورثه با تسليم رو نوشت گواهي حصر وراثت و ساير مدارك ضروري تقاضاي صدور سند مالكيت سهمي خود از ما ترك مورث را بنمايد و اعلام دارند كه سند مالكيت مورث نزد احدي از ورثه يا شخص ديگري است كه از ابراز و تسليم به وراث يا اداره ثبت امتناع مي نمايد ادراه ثبت مكلف است به شخص ياد شده اخطار نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ رؤيت اخطار سند را به ثبت محل تحويل دهد در صورت ارائه طبق روش ذكر شده سند مالكيت به نام ورثه صادر مي شود و در غير اين صورت مراتب يك بار در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي مي گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحويل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهي سند را ارائه ننمود سند مالكيت جديد بنام ورثه با رعايت ساير مقررات صادر مراتب ابطال سند مالكيت اوليه مورث به دفاتر اسناد رسمي بخشنامه و در ان تصريح مي شود كه هر يك موقع سند مورث به دفتر خانه ارائه شد آن را اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند (بتصره 3 ذيل اصلاح بتصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت املاك)

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم استيذان قصاص نفس

 

 

فرم استيذان قصاص نفس

 

 

 

بسمه تعالي

فرم استيذان قصاص نفس

 

شماره ارسال پرونده از شهرستان ............ كلاسه پرونده كيفري يك ....... شماره دادنامه ...... تنظيم شده در شعبه ........ ديوانعالي كشوري شماره : .......... شماره دبيرخانه ....... شماره رديف ....... نوع اتهام ......

 

1

 

 

مشخصات محكوم عليه (ناتل )

نام و نام خانوادگي ....... نام پدر ...... سن ...... شغل ........ محل اقامت .... تابعيت ............

داراي سوء سابقه □ بدون سابقه □ مذهب

 

2

مشخصات مقتول يا مقتولين

نام و نام خانوادگي ...... نام پدر ..... سن ..... شغل .... محل اقامت .... تابعيت .... مذهب .....

3

محل وقوع جنايت و اينكه آيا جنايت در ماه حرام واقع شده

 

 

4

انگيزه و كيفيت قتل خصوصاً رعايت دستور مقام معظم رهبري در موارد استحقاق تبديل قصاص به ديه

 

 

5

نحوه ثبوت جرم در دادگاه

اقرار متهم □ شهادت شهود □علم قاضي □    تعداد قسم خودرگان

6

تقاضاي اولياي دم

قصاص□ ديه □ سهم صغار تاديه شده □ به صورت             نشده □

7

اوليا دم كبير

پدر □ مادر □ فرزندان

8

اوليا دم صغير

عبارتند از :

9

 

نظر مشاور

 

 

 

 

10

تصميم رياست قوه قضاييه

 

 

نمونه برگ احضار متهم

 

 

نمونه برگ احضار متهم

 

دادگاه عمومي .................

 

  

                                                                       تاريخ .............................

                                                                                    شماره ............................

                                                                                    پيوست ...........................

 

 

برگ احضار

نام .................. نام خانوادگي ................... نام پدر .................... شغل و شهرت

 

شغل و شهرت

 

محل اقامت

 

موضوع اتهام

 

محل حضور

 

وقت حضور

 

 

محل امضاء احضار شونده

 

 

اگر وكيل انتخاب نموده ايد معرفي نماييد و اگر هم كسي را به عنوان شهود قضيه داريد قبل از وقت مقرر معرفي تا احضار شوند .

نتيجه عدم حضور – هرگاه در موعد مقرر حاضر نشود حكم غيابي داده با نظر دادگاه جلب خواهد شد و هرگاه عذر موجهي مطابق ماده (113) آيين دادرسي جزايي داشته باشد قبلاً به دادگاه اظهار خواهد داشت .

 

 

 

 

 

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن

 

 

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن

 

 

 

تاريخ .........................                     

شماره .........................

پيوست ........................

 

 

 
 

 

 

400 ريال

 

 

تقاضا نامه صدور اجراييه چك (از ده هزار ريال بيشتر )

اجراييه ثبت ...............

 

 

 

 

 

چون چك شماره ............. به مبلغ ........... ريال عهده بانك .............. شعبه ............ كه به نام اينجانب ......... شهرت .............. داراي شماره شناسنامه ............ صادره از .............. ساكن ........................ از طرف (صادر كننده ) بانو / آقاي ........................ شهرت ........... شناسنامه شماره .............. صادره از ....... ساكن .................................................. صادر/ ظهر نويسي شده طبق گواهي مورخ ..........بانگ برگشت و با ابلاغ اظهار نامه / اعتراض نامه و انقضاء ده روز ضرب الاجل مقرر در پرداخت وجه آن اقدام نكرده است لذا صدور اجراييه طبق مقررات مورد تقاضا است و در صورت امتناع از تاديه وجه چك درخواست بازداشت اموال مشار اليه را خواهم نمود .

اصل چك و گواهي بانك و اظهار نامه / اعتراض نامه ابلاغ شده پيوست است .

 

 

محل امضاء

 

هويت و صلاحيت درخواست كننده گواهي مي شود .                   محل امضاء متصدي

 

 

درخواست صدور اجراييه نسبت به چك به شماره ............... عهده بانك ............ به مبلغ ........ريال صادره از ناحيه بانو/ آقاي .............. شهرت ....... در تاريخ .......... از طرف بانو/ آقاي .......... به اجراي ثبت ............ واصل گرديد.

 

 

محل امضاء متصدي

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه

 

 

نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه

 

 

تاريخ ......................

پيوست .....................              

 

 

تقاضا صدور اجراييه دفتر خانه (از ده هزار ريال بيشتر )

 

 

آقاي سر دفتر دفتر خانه شماره ............... حوزه ثبتي ......................................... در موضوع سند شماره ................................................ بين اينجانب .......................................... ساكن ............................................ آقاي / بانو ........................................... ساكن ................................................ راجع به ..................................................

.....................................................................................................................

چون .................................. تقاضاي صدور برگ اجرايي به ............................ مطابق مقررات مي نمايم چنانچه در ظرف مدت متعهد مفاد برگ اجراييه را به موقع اجرا نگذارد تقاضاي بازداشت اموال ............................................................................ مديون را دارم .

 

 

محل امضاء تقاضا كننده

 

 

 

هويت متقاضي و صلاحيت درخواست كننده اجزا محرز و برگ هاي اجراييه تهيه و براي امضاء با اداره ثبت فرستاده مي شود .

 

محل امضاء سر دفتر و مهر دفتر خانه

 

 

 

تقاضاي صدور برگ اجرايي از طرف آقاي / بانو .............................. در موضوع سند شماره .......................... نسبت به ........................... در تاريخ ............. به اينجانب ............. سر دفتر اسناد رسمي شماره .................. رسيده است .

 

محل امضاء سر دفتر و مهر دفتر خانه

نمونه ديگر برگ جلب متهم

 

 

نمونه ديگر برگ جلب متهم

 

تاريخ .................

شماره ...............

پيوست ...............

 

دادگستري جمهوري اسلامي ايران

دادگاه عمومي تهران

 

 

ده ، 10 روز اعتبار دارد .

 

 

مامور انتظامي حوزه قضايي تهران

 

آقاي ........ در اين شعبه تحت تعقيب كيفري است در صورت معرفي دارنده برگ، نامبرده را جلب و با اين شعبه اعزام دارند .

 

 

 

 

 

داديار تحقيق شعبه .............. دادگاه عمومي تهران

نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي

 

 

نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي

 

 

 

 

تاريخ ..............

شماره ...............

 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

دفتر اسناد رسمي ، شماره ............. حوزه ..............

اخطاريه دفتر خانه

 

 

150 ريال

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگي مخاطب

 

 

موضوع

 

 

 

 

 

 

شغل

 

 

 

اقامتگاه و آدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

گواهي ابلاغ

 

 

 

 

 

نمونه نامه (فرم ) اعلام محكوميت قطعي كيفري

 

 

نمونه نامه (فرم ) اعلام محكوميت قطعي كيفري

 

 

 

نامه اعلام محكوميت قطعي كيفري

 

 

رئيس محترم زندان .........

 

 

سلام عليكم ........

بدين وسيله محكوميت قطعي محكوم عليه با مشخصات ذيل اعلام مي گردد . مقرر است ضمن ابلاغ محكوميت مزبور به زنداني به محض اتمام محكوميت ابلاغي چنانچه به علت ديگري بازداشت نباشد فوراً از زندان آزاد و مراتب جهت درج در سابقه به اين اجراء اعلام گردد .

 

1- نام :

 

12- شماره و تاريخ دادنامه

2- نام خانوادگي

 

13- وضعيت تاهل :

3- شهرت

 

14- نوع جرم :

4- نام پدر

 

5- شماره شناسنامه

 

6- كد ملي

 

7- سن (سال تولد )

 

15- نوع و ميزان مجازت :

الف ) حبس : سال     ماه    روز

ب)جزاي نقدي :

ج)شلاق :

د)ساير محكوميت ها :

 

8- دين و تابعيت

 

9- ميزان تحصيلات

 

10-تاريخ بدو بازداشت

 

11- جنس    مرد □  زن□

 

16- آدرس محل اقامت

 

17- نام و سمت قاضي صادر كننده حكم :

 

 

1-ملاحظات : چنانچه قرار زنداني قبلاً به بازداشتگاه اعلام شده  است شماره و تاريخ قرار ذيلاً درج مي شود .

1-   ملاحظات : چنانچه زنداني داراي محكوميت متعدد باشد مجازات ها و يا تقديم و تاخر اجراي آنها در اين قسمت نوشته باشد .

2-   ملاحظات : در صورت پايان يافتن مدت محكوميت محكوم عليه و آزادي وي مراتب به اداره سجل كيفري اعلام گردد .

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image