به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

آدرس محل اقامت

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

1- مطالبه یک فقره سفته به مبلغ50/000/000 ریال به مشخصات متن بانضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از زمان دادخواست تا زمان وصول 2-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ( این قسمت 3در صورت تمایل(

2- صدور قرار تامین اموال خوانده به صورت اجرا قبل از ابلاغ 

 

 

دلایل و منضمات دادخواست(مدارک)

1-کپی مصدق سفته های مدرکیه.( در صورت واخواست کپی واخواست هم ضمیمه گردد)

2- استشهادیه اعسار

 

 

 

 

شرح دادخواست                                                            ریاست محترم دادگاه..........

 

با سلام و عرض ادب اینجانب خواهان فوق باستحضار می رسانم بموجب یک فقره سفته به مبلغ پنج میلیون تومان به شماره سریال خزانه داری کل 0590822 مبلغ مذکور را از خوانده محترم طلبکارم لیکن نامبرده که صادر کننده چک موصوف می باشد از پرداخت وجه آن استنکاف می ورزد و باستناد سفته پیوست،وجه آنرا کارسازی و لاشه سفته را مسترد نکرده. لذا باستناد مواد 108و 110و115 و 117 قانون آئین دادرسی مدنی در باب توقیف اموال و همچنین مواد 194و198و519 قانون مار الذکر و مواد   1257و1301  قانون مدنی و با توجه به بقاء اصل سند تجاری مذکور در ید بنده که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد صدور حکم برابر ستون خواسته ونیز صدور قرار توقیف فوری اموال خوانده به صورت اجرا قبل از ابلاغ بدلیل احتمال تعسر و تعذر در اجرای بعدی حکم با التفات به اینکه امکان دارد نامبرده موجودی بانکی خود را که قصد توقیف آنرا دارم منتقل نماید مورد استدعاست.

                 

 

                                                           برگ دادخواست به دادگاه نخستین

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

آدرس محل اقامت

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

1-مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 20,000,000 تومان از خوانده به شرح متن2-کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان وصول3- صدور قرار تامین اموال فوری خوانده ردیف دوم به صورت اجرا قبل از ابلاغ4- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 

 

دلایل و منضمات دادخواست(مدارک)

1-کپی مصدق چک و برگشتی2- استشهادیه اعسار

 

 

 

 

شرح دادخواست                                                            ریاست محترم دادگاه..........

 

با سلام و عرض ادب اینجانب خواهان فوق باستحضار می رسانم بموجب یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون تومان و به شماره سریال 1086/105105 و به تاریخ 87/6/24 از حساب شماره 000000 عهده بانک ملت شعبه صبا کاشان مبلغ مذکور را از خوانده محترم طلبکارم لیکن نامبرده که صادر کننده چک موصوف می باشد از پرداخت وجه آن استنکاف می ورزد و باستناد کپی برگشتی پیوست،وجه آنرا در بانک محال علیه کارسازی نکرده. لذا باستناد مواد 108و 110و 115 و 117 قانون آئین دادرسی مدنی در باب توقیف اموال و همچنین مواد 194و198و519 قانون مار الذکر و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی قانون صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به بقاء اصل سند تجاری مذکور در ید بنده که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد صدور حکم برابر ستون خواسته ونیز صدور قرار توقیف فوری اموال خوانده به صورت اجرا قبل از ابلاغ بدلیل احتمال تعسر و تعذر در اجرای بعدی حکم با التفات به اینکه امکان دارد نامبرده موجودی بانکی خود را که قصد توقیف آنرا دارم منتقل نماید مورد استدعاست.

 

                 

 

                                                           برگ دادخواست به دادگاه نخستین

مطالبه هزینه نقل و انتقال با قرار تامین

مطالبه هزینه نقل و انتقال با قرار تامین

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه  

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

مطالبه هزینه نقل و انتقال به میزان  تامبلغ ده میلیون ریال  به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تامین خواسته

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق: 1- مبایعه نامه  2-دادنامه شماره............صادره از شعبه ............. دادگاه عمومی شهرستان  3- سند مالکیت   4- مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم شورای حل اختلاف   نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

براساس مبایعه نامه شماره/ مورخ......... فی مابین اینجانب وخوانده/خواندگان شش دانگ ........ باب واحد مسکونی/ تجاری مورد معامله قرار گرفت. نظر به اینکه با وصف انجام تعهدات قراردادی خود در پرداخت ثمن معامله، خوانده تعهدات خود را در تنظیم سندرسمی انتقال انجام نداده و حتی پس از صدور دادنامۀ شماره ....... از شعبه .......... دادگاه عمومی  نام شهرستان  دایر بر محکومیت خوانده به تنظیم سندرسمی معامله دادنامه مذکور با طی مراحل اجرایی و بوسیله نماینده معرفی شده دادگاه اجرا گردید و اینجانب جمعاً مبلغ ........ ریال از بابت ....... از سوی خوانده/ خواندگان فروشنده پرداخت کرده ام که در واقع و نفس الامر باید از سوی وی پرداخت می شد فلذا

صدور حکم محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ ...........ریال بعنوان هزینه لازمه امر تنظیم سندرسمی مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 220 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینۀ دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون مارالذکر صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می شود.

 

    

                                                                                               محل امضاء – مهر – انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل آن

لزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل آن

                                        برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل         شماره            و تحویل آن مقوم به           ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق:1-قرارداد مورخ                2-دلیل پرداخت ثمن            3-گواهی دفترخانه

ریاست محترم مجتمع قضایی "نام شهرستان محل اقامت خوانده"

با سلام احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ         ،        دستگاه اتومبیل وانت/سواری         سیستم            مدل      

رنگ               شماره موتور          شماره شاسی             شماره موقت/دائمی           دارای           جلد سند مالکیت به شماره         و به شماره ثبت        صادره از            اداره راهنمایی و رانندگی "نام شهرستان"را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و مبلغ           ریال بعنوان قسمتی از/تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده است.علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار،متأسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده اند.اینک اولا پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام مالکیت از اداره راهنمایی و رانندگی"نام شهرستان"و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه استدعا می شود.ثانیا با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله و تحویل مبیع به اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238 و 239 و 1301 قانون مدنی به نام اینجانب به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می گردد.

 

 

   

                                        

                                                                         محل امضاء مهر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

خلع ید، قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با صدور دستور موقت

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

خلع ید و قلع و قمع بنا مقوم به ......... ریال و اجرت المثل ایام تصرف مقوم به .......... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق سند مالکیت، معاینه و تحقیق محلی با جلب کارشناس رسمی دادگستری

ریاست محترم مجتمع قضایی   نام شهرستان محل وقوع ملک

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب سند مالکیت شماره .............،........... دانگ پلاک ثبتی .........../........... بخش  شماره و نام شهرستان واقع در .......... متعلق

به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نمایند فلذا با تقدیم این دادخواست مستندات به ماده 308و311 قانون مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ............... لغایت صدور حکم به میزان ............. ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. عندالاقتضاء برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نماید، ضمناً نظر به اینکه خوانده در شرف احداث بنا در پلاک مذکور می باشد بدواً صدور دستور موقت به منع وی از احداث بنا به استناد مواد 310و320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد مدنی و اجرای فوری قبل از ابلاغ آن نیز تقاضا می گردد.

 

  

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

خلع ید، قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با صدور دستور موقت

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

الزام به فک رهن، تنظیم سندرسمی انتقال و تحویل مبیع با صدور دستور موقت

  

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

 

خواهان

 

 

 

 

 

 

 

خوانده

1-مشخصات فروشنده 2-مشخصات مرتهن

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به فک رهن و تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبتی ........../......... بخش شماره و نام شهرستان و نیز تحویل مبیع مقوم به ............ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت 

 

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق:  1- قرارداد مورخ ................،  2- پایان کار   3- گواهی دفترخانه  4  - دلیل پرداخت ثمن  5- استعلام ثبتی   6- صورتمجلس تفکیکی عندالوجود

 

 

 

 

ریاست محترم مجتمع قضایی نام شهرستان محل وقوع ملک

با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ...........،........... دانگ............. باب خانه جزء پلاک ثبتی.............../.............بخش شماره و نام شهرستان را از خوانده خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده است. علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار، متاسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قراردادی خود امتناع نموده اند. اینک پیش از حلول جلسه رسیدگی، اولاً صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه و با وصول پاسخ استعلام صدور دستور موقت بر منع مجدد نقل و انتقال پلاک مذکور و اجرای فوری آن به استناد مواد 310 و 320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استدعا می شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده از اجرای مفاد قرارداد صدور حکم محکومیت خوانده  ردیف اول به پرداخت بدهی خود به خوانده ردیف دوم از بابت قرارداد رهن مورد معامله اینجانب و نهایتاً فک رهن  و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بنام اینجانب  مستندا مواد 220،10 الی  225، 238، 239و 1301  قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می گردد. 

 

                               

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

الزام به فک رهن، تنظیم سندرسمی انتقال و تحویل مبیع با صدور دستور موقت

 

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

الزام به رفع مزاحمت و مطالبه خسارات وارده به همسایه

الزام به رفع مزاحمت و مطالبه خسارات وارده به همسایه

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به رفع مزاحمت و مطالبه خسارات وارده به همسایه مقوم به.............. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

1- پرونده تامین دلیل کلاسه .............شعبه ............دادگاه عمومی   نام شهرستان  2- کارشناسی   3-مدرک مورد نیاز دیگر 

ریاست محترم مجتمع قضایی  نام شهرستان محل وقوع ملک

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

نظر به اینکه اقدامات خوانده/ خواندگان در ملک مسکونی/ تجاری خود به نشانی ........... واقع در همسایگی ملک اینجانب به نشانی فوق جزء پلاک ثبتی ............./.............بخش  شماره و نام شهرستان  دایر بر ........ موجب بروز خسارت گردیده است فلذا با جلب کارشناسی ضمن صدور حکم به رفع مزاحمت، صدور حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به جبران خسارت وارده به اینجانب به میزان .......... ریال مستنداً به مواد 160 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 331قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

 

 

 

 

    

                                                                       محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

الزام به تکمیل موضوع قرارداد ،اخذ پایان کار ،صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال و نیز تحویل مبیع

الزام به تکمیل موضوع قرارداد ،اخذ پایان کار ،صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال و نیز تحویل مبیع

  برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به تکمیل موضوع قرارداد مقوم به ........... ریال و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال و نیز تحویل مبیع مقوم به .............. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق: 1- قرارداد مورخ .....................،  2- پایان کار    3- گواهی دفترخانه   4- دلیل پرداخت ثمن   5- استعلام ثبتی

ریاست محترم مجتمع قضایی  نام شهرستان محل وقوع ملک

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ...........،............. دانگ ............ باب آپارتمان واقع در نشانی ............ جزءپلاک ثبتی ........../.......... بخش  شماره و نام شهرستان  را از خوانده/ خواندگان خریداری نموده و بهای آن نیز پرداخت شده است. علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار، متاسفانه خوانده/ خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت تکمیل ساختمان احداثی و انجام صورتمجلس تفکیکی اقدامی ننموده است. اینک اولاًپیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام ثبتی و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه استدعا می شود. ثانیاً با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد صدور حکم محکومیت ایشان به تکمیل ساختمان احداثی (موضوع قرارداد مذکور)و اخذ صورتمجلس تفکیکی ثبتی و تنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله و تحویل مبیع به اینجانب به استناد مواد 10، 220 الی 225، 238، 239 و 1301قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می گردد.   

 

 

                                                                       محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی تلفن

الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و تحویل گوشی تلفن

 

                                 برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت          شهر        خیابان      کوچه   شماره پلاک

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

تعیین خواسته وبهای آن

الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن شماره............. و تحویل گوشی تلفن هر کدام مقوم به .......... ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت

دلائل و منضمات دادخواست

کپی مصدق:   1-قرارداد مورخ.............    2-دلیل پرداخت ثمن    3-مدرک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم مجتمع قضایی  نام شهرستان محل اقامت خوانده

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ ........... امتیاز .......... شماره تلفن ثابت/ همراه به شماره/ شماره های ............ را از خوانده/ خواندگان خریدارینموده و مبلغ.............. ریال بعنوان قسمتی از تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده است. علیرغم ایفاء تعهداتم بعنوان خریدار، متاسفانه خوانده، خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده اند. اینک  اولاًپیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام مالکیت از اداره مخابرات   نام شهرستان   و صدور دستور موقت به منع اداره مخابرات نام شهرستان  از هر گونه نقل و انتقال اشتراک تلفن شماره مذکور مستنداً به مواد 310و320 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و اجرای فوری آن استدعا می شود. ثانیاً با عنایت به مراتب  فوق و امتناع خوانده/ خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله به شماره/ شماره های ............ به نام اینجانب و تحویل مبیع به استناد مواد10، 220 الی 225، 238و 239و 1301 قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات  و هزینه دادرسی درخواست می گردد.

 

 

    

                                                                          محل امضاء – مهر – انگشت

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه..................................دادگاه.......................رسیدگی فرمائید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده..........................................

تاریخ...............................................امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image