به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه قــرارداد مشــاوره 6

 

"بسمه تعالی"

نمونه قــرارداد مشــاوره

 

این قرارداد درتاریخ......................فیما بین شرکت....................................... به نمایندگی .............................. به عنوان...........................  به آدرس................................................................................................ که منبعد در این قرارداد " کارفرما " نامیده می شود از یک طرف و شرکت /…………………. به نمایندگی آقای ……………………به عنوان ……………… به آدرس خیابان ……………………….. که منبعد در  این قرارداد" مشاور " نامیده می شود ، با مفاد زیر منعقد می گردد .

 

 

1 ) موضوع قرارداد :

بررسی کلیه اسناد مناقصه ، نمونه قرارداد ، اعتبارات اسنادی و میزان انطباق آنها با مقررات ملی و بین المللی و عرف تجاری و ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات موجود در مدارک مزبور و عارضه یابی کلیه فرآیند خرید از زمان شروع تا زمان افتتاح اعتبار و وصول مدارک حمل از نقطه نظر حقوق بین الملل، بازرگانی خارجی و بانکداری بین المللی و مقررات ملی .

 

2 ) شرح خدمات :

1-2 ) بررسی کلیه مدارک مربوط به استعلام ، مناقصه ، سفارش رسمی ، تیپ قرارداد ، بیمه نامه ، متون اعتبارات اسنادی ، مکاتبات با بانک ، اسناد حمل از فروشنده و سایر مدارک مرتبط موجود در پرونده های ذیربط با توجه به مقررات اینکوترمز 2000 ، UCP500 و سایر قوانین بین المللی و ملی و عارضه یابی و ارائه پیشنهاد در خصوص متون ذیربط .

تبصره یک : تعداد پرونده های مورد بررسی..........فقره پیش بینی می گردد.

2-2 ) بررسی مراحل خرید خارج از نقطه آغاز خرید تا پایان آن و عارضه یابی و ارائه پیشنهاد جهت بهبود فرایند .

3- 2) تهیه و ارائه چک لیست جهت مراحل خرید به منظور سهولت و دقت در بررسی فرایند تامین کالا.

4-2 ) ارائه راهکار در خصوص استفاده از خطوط اعتباری رایج و فاینانس .

5-2 ) پاسخ به سوالات کارفرما در طول مدت قرارداد .

 

 

3 ) تعهدات مشاور :

1-3 ) استفاده از تیم مجرب مورد تایید کارفرما .

2-3 ) بررسی دقیق کلیه اسناد مالی مرتبط با خرید خارج و ارائه راه کارهای موجود با توجه به قوانین ملی و بین المللی .

3-3 ) برگزاری جلسات هفتگی جهت ارائه گزارش بررسی های به عمل آمده در خصوص مفاد مواد 1و2 قرارداد .

4-3 ) بررسی مشکلات کارفرما در خصوص تامین ارز ، تعهد نامه ها و سایر موارد و ارائه راه حل ها ی ممکن .

5-3 ) عارضه یابی مراحل خرید و ارائه پیشنهاد جهت فرایند بهبود .

 

 

4 ) تعهدات کارفرما :

1-4 ) ارائه کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز مشاور .

2-4 ) هر گونه همکاری لازم در خصوص انجام مشاوره به نحو مطلوب .

 

5 ) شرایط پرداخت :

مبلغ قرارداد میزان ..........................ریال خواهد بود که 25%  آن در زمان انعقاد قرارداد در مقابل ارائه تضمین معتبر و باقیمانده آن در پایان قراردا د پرداخت خواهد شد .

 

6 ) مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ امضاء و تادیه پیش پرداخت ... ماه است که در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد .

 

7 ) فسخ قرارداد :

طرفین قرارداد می توانند دو هفته قبل با اعلام اخطار کتبی اقدام به فسخ قرارداد نمایند .

 

8 ) نسخ قرارداد :

قرارداد در 2 نسخه شامل هشت ماده و یک تبصره بوده که هر دو حکم واحد را دارند .

 

 

 

 

امضاء و مهر کارفرما                                                       امضاء و مهر مشاور

نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم(ICL-6

نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم(ICL-6     

* طرفین می توانند علاوه بر مواد زیر، مفاد دیگری را نیز به قرارداد اضافه کنند و نسبت به حذف یا تغییر مواد یا بندهای ستاره دار(*) اقدام نمایند.ضمنا در بندهای تعیین شده با « / » طرفین می توانند یکی از عبارات طرفین «/» را انتخاب کنند.

* تمام صفحات قرارداد و منضمات آن (درصورت وجود) باید توسط طرفین مهر و امضاء شوند.

 

« قرارداد مشاور پذیرش»

موضوع تبصره 2 ماده 7 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران

 

ماده 1- مقدمه

1-1- این قرارداد بین شرکت.............. (سهامی...) به شماره ثبت....... به نمایندگی آقا/خانم ...... بر اساس روزنامه رسمی شماره......مورخ.......... و آدرس ........که در این قرارداد اختصاراً "شرکت"نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت کارگزاری/تامین سرمایه........... (سهامی .....) به شماره ثبت....... به نمایندگی آقا/خانم .......... بر اساس روزنامه رسمی شماره........مورخ......... و آدرس ........که در این قرارداد اختصاراً "مشاور" نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد گردید.

1-2- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً "سازمان"؛ شرکت بورس کالای ایران، اختصاراً " بورس"؛ مصوبات شورای عالی بورس، سازمان و بورس ازجمله دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب 2/2/87 هیات مدیره سازمان، اختصاراً "مقررات" نامیده شده اند.

 

مادۀ 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد ارائه خدمات زیر توسط مشاور به شرکت می باشد :

 1. ارائه مشاوره به شرکت در خصوص فرایند پذیرش و عرضه کالا،
 2. سنجش میزان آمادگی شرکت و کالا برای پذیرش کالا در بورس،
 3. ارایه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس به نمایندگی شرکت در فرایند پذیرش،
 4. کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط شرکت در فرایند پذیرش،
 5.  ارائه رهنمود جهت رفع شروط احتمالی هیئت پذیرش،
 6. انجام اقدامات لازم به‌منظور درج کالای شرکت در فهرست نرخ‌های بورس،
 7.  ارائۀ مشاوره به شرکت درخصوص قیمت پایه معاملاتی کالا و نحوۀ عرضه کالا در بورس

 

مادۀ 3- مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ ........../ امضای قرارداد و دریافت پیش پرداخت آغاز می شود و در صورت تحقق هریک از موارد زیر خاتمه می یابد:

1-     درج نام کالا در فهرست نرخ‌های بورس و عرضه آن در بورس.

2-     رد قطعی درخواست شرکت توسط هیات پذیرش (مطابق قسمت اول ماده 16 دستورالعمل پذیرش).

 

مادۀ 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت *

مبلغ قرارداد جمعاً............ریال (به حروف) می‌باشد و به شرح زیر پرداخت می شود:

 1. مبلغ ........ ریال (به حروف) / .......... درصد از کل مبلغ قرارداد به صورت علی الحساب و در مقابل ضمانت نامه بانکی معتبر که باید تا پایان مدت قرارداد دارای اعتبار باشد / ... فقره چک.
 2. مبلغ.........ریال( به حروف) / ......... درصد از کل مبلغ، پس از انجام بند ... (3) ماده 2 قرارداد و تأیید دستگاه نظارت.
 3.  مبلغ.............ریال(به حروف) / ......... درصد پس از بند ...(6) ماده 2 قرارداد و تأیید دستگاه نظارت.
 4. مبلغ.............ریال(به حروف) / ......... درصد پس از اجرای کامل موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت.

تبصرۀ1) تضمین مندرج در بند 1 مادۀ 4 در زمان تسویه نهایی قرارداد به مشاور مسترد خواهد شد.

تبصرۀ2) از هر پرداخت، کلیۀ کسورات قانونی کسر خواهد شد.

 

مادۀ 5- حقوق و تعهدات مشاور

 1. سنجش قابلیت پذیرش کالا در بورس و آمادگي شرکت جهت عرضه محصولات در آن بورس
 2. ارائه مشاوره و آشناسازی مدیران و مسئولین شرکت با الزامات و فرآیند پذیرش، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات و همچنین الزامات گزارش‌گری و تعهدات عرضه کنندگان ازجمله میزان تعهد عرضۀ کالا در بورس
 3. تهیۀ / بررسی و تایید امیدنامه و تکمیل پرسشنامه پذیرش و فرم شناسه کالا مطابق با فرم‌های نمونه بورس
 4. انجام هماهنگی‌ لازم در خصوص برگزاری جلسات مشترک مابین مدیران و مسئولین شرکت و بورس
 5. نظارت بر رعايت مقررات پذيرش توسط شرکت در فرآيند پذيرش
 6. انجام هماهنگی‌ها و اقدامات لازم به‌منظور بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت پذیرش یا بورس
 7. حضور در جلسات مذاكره در خصوص تعیین قیمت پایه
 8. عرضه کالای پذيرفته‌شده يا ارائه مشاوره به شرکت جهت عرضه‌کالا
 9. بررسی کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و اعلام تایید تکمیل مدارک و صحت امضای صاحبان امضای مجاز به بورس 
 10. تا زمانیکه شرکت وکالا شرایط لازم و کافی برای پذیرش کالا در بورس را ندارند، مشاور نباید درخواست پذیرش را به بورس ارائه نماید.
 11. مشاور مکلف به حفظ تمامی اسرار شرکت که به منظور انجام موضوع قرارداد از آنها مطلع می شود می باشد و مجاز به افشای آنها در غیر از موارد مصرح در قوانین یا مقررات نمی باشد.
 12. اگر مبالغ مندرج در ماده چهار ظرف.........روز پس از ارائه چک / ضمانت بانکی در بند 1 یا پس از تایید دستگاه نظارت در سایر بندها پرداخت نشود ، مشاور میتواند از انجام تعهدات قراردادی خود تا پرداخت مبالغ مذکور خودداری نماید. *
 13. مشاور ملزم به رعایت کلیه مواعد و مهلت هایی است که در قوانین و مقررات تعیین شده است والا مسئول جبران کلیه خسارات وارده به شرکت خواهد بود مگر در صورتیکه علت تاخیر در انجام تعهدات منتسب به شرکت باشد.
 14. درصورتیکه مشاور از تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده توسط شرکت که در جریان بررسی درخواست پذیرش ایجاد میشوند مطلع گردد، موظف است بلافاصله مراتب را به بورس اعلام نماید.

تبصره) مصادیق تغییرات با اهمیت، مطابق با قوانین و مقررات تعیین می شود.

 1. چنانچه به تشخیص مشاور هر یک از قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت رعایت نگردد، مشاور موارد را کتبا به شرکت اعلام می نماید و شرکت موظف به تبعیت از نظر مشاور است .
 2.  انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهدۀ مشاور می‌باشد.

 

مادۀ 6-حقوق و تعهدات شرکت

 1. تهیه و ارائۀ کلیۀ اطلاعات و مدارک مورد نیاز به مشاور مطابق قوانین، مقررات و دستورالعمل، ظرف ... روز/ در کوتاه ترین زمان ممکن از تاریخ درخواست مشاور و انجام همکاری‌های لازم جهت تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد.
 2. انجام تمهیدات لازم برای بازدید کارشناسان معرفی شده از طرف بورس و مشاور از محل اصلي انجام فعالیت‌های شرکت
 3. ارائه تعهدات لازم طبق اعلام بورس
 4. اعلام تغییرات با اهمیت در اطلاعاتِ ارائه شده، به مشاور و بورس .
 5. پذیرفتن مسئولیت صحت کلیۀ اطلاعات ارائه شده به مشاور و بورس
 6. پرداخت مبالغ مربوط به کارمزد پذیرش و درج
 7. چنانچه شرکت اشکالی را در روند اقدامات مشاور مشاهده نماید، مراتب را کتباً به مشاور اعلام می کند. مشاور موظف است نظر شرکت را اعمال نماید یا در صورتیکه اعمال نظرات شرکت مغایر با قوانین یا مقررات باشد مراتب را مستدلا به شرکت اعلام کند.
 8. شرکت مکلف است عرضه کالای خود را تا ...ماه (حداکثر 6 ماه ) بعد از اولین عرضه در بورس منحصراً از طریق مشاور انجام دهد.*
 9. انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهدۀ شرکت می‌باشد.

 

ماده 7-دستگاه نظارت *

دستگاه نظارت و نماینده شرکت ................ می‌باشد. نظارت دستگاه نظارت به هیچ وجه از تعهدات شرکت نمی‌کاهد.

 

ماده 7-جریمه ها *

1-     در صورتیکه مشاور هریک از تعهدات خود مندرج در قرارداد یا مقررات را در مهلت های تعیین شده انجام ندهد و تمام یا قسمتی از کارهابه تاخیر افتد، شرکت می تواند به ازای هر روز تاخیر معادل ...درصد مبلغ قرارداد از محل مطالبات مشاور کسر نماید. در صورت عدم کفایت مطالبات مشاور، شرکت حق طرح دعوا و مطالبه جرائم متعلقه را خواهد داشت.

2-     درصورتیکه شرکت در پرداخت مبالغ قرارداد تاخیر نماید، به ازای هر روز تاخیر مکلف به پرداخت ...درصد مبلغ قرارداد می باشد.

تبصرۀ 1) مطالبه جریمه ها مانع از مطالبه خسارات وارده و هزینه ها نمی باشد.

تبصرۀ 2) چنانچه تاخیر در انجام تعهدات مشاور به سبب تاخیر یا عدم انجام تعهدات شرکت باشد، مشاور متعهد به پرداخت جریمه های موضوع این ماده نمی باشد.

 

ماده 9- فسخ قرارداد

1-     هر یک از طرفین میتوانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعلام نماید. در صورتیکه در مدت ده روز پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده موجه نباشد، فسخ قرارداد به طرف دیگر اعلام می شود:

            1-1- نقض هر یک از شروط قرارداد طبق توافق مشاور وشرکت.*

2-1- بروز حوادث قهری به نحوی که انجام قرارداد ناممکن شود و تداوم آن بیش از یک ماه. *

2- درصورتیکه شرکت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع کند یا کاشف به عمل آید که علیرغم تذکرکتبی مشاور، قوانین یا مقررات را رعایت ننموده است، مشاور می تواند با اعلام کتبی قرارداد را فسخ کند.

3- هرگاه پیش از خاتمه قرارداد، شرکت از پذیرش کالای خود در بورس منصرف شود، می تواند قرارداد رافسخ نماید مشروط به آنکه مراتب را پانزده روز زودتر به به مشاور اعلام نماید.

تبصرۀ 1) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه ها، خسارات و جریمه ها نمی باشد.

تبصرۀ 2) همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به بورس می باشند.

تبصرۀ 3) در صورت فسخ قرارداد توسط هریک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعلام مشاور و تایید دستگاه نظارت اقدام میشود.

 

مادۀ 10- حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند نمود که آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار در خصوص حل اختلاف لازم الاجرا است.

 

ماده 11- اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هریک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت 15 روز پیش از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می شوند و دریافت شده تلقی می‌گردند.

 

این قرارداد در 11 ماده و 8 تبصره، در سه نسخه تنظیم گردید و در تاریخ .......... به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه سوم به بورس ارائه می شود.

 

 

مهر و امضای شرکت                                                                    مهر و امضای مشاور

نمونه قرارداد كار

نمونه قرارداد كار

 

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین ........... که در این قرارداد به اختصار«کارفرما» نامیده می شود و آقا / خانم : ............... فرزند .............. دارای شناسنامه شماره ............... صادره از .............. ساکن   ...................................که از این پس «کارمند» نامیده میشود منعقد میگردد.

 

تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده 10 قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.

 

1) مدت قرارداد :

مدت این قرارداد ................. ماه است که شروع آن از تاریخ................... و پایان آن تاریخ ..............................     می باشد و محل انجام کار، واقع در دفتر مرکزی کارفرما به نشانی ........................................... می باشد.

 

تبصره:  ۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه خدمت کارمند فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

 

2) موضوع قرارداد :

انجام خدمت در قسمت ..................................... شرکت می باشد و آقای / خانم ....................................... متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد.

 

3) ساعت کار :

 ساعات کار شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی با تایید کارفرما، طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارمند پرداخت خواهد شد. 44 ساعت کاری در هفته به شکل 5 روز (از شنبه الی سه شنبه) 9 صبح الی 6 بعد از ظهر، چهار شنبه ها از 9 صبح الی 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها تعطیل می باشد.

 

4) حق السعی:

4-1) حقوق ماهیانه           .................. ریال

 

4-2) سایر مزایا:              

 

تبصره:    مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از دریافتی ماهانه کارمند کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.

5)         خانم/آقای ...................................... طی مدتی که برای شرکت کار می کنند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی اسحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارا خواهند بود.

6)         این قرارد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق ومزایای دریافتی در ازاء هر سال خدمت می تو.ان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد. در صورت پایان یافتن مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش پایان خدمت را معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی بازاء هر سال کار به کارمند بپردازد.

7)         خانم/آقای ..................................... با دریافت مبالغ مذکور هر گونه ادعای بعدی درمورد دریافت مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب نماید.

8)         اختلافات ناشی از اجرای این قرارداد، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.

9)         بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین مربوطه خواهد بود.

این قرارداد در 9 بند و 3 تبصره در تاریخ .................... تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

 

 

كارفرما                                                                                       كارمند

نمونه قرارداد بيمه عمر زماني كاركنان يك شركت

نمونه قرارداد بيمه عمر زماني كاركنان يك شركت

 

 

شماره قرارداد عمر:

تاريخ صدور:

تاريخ شروع:

تاريخ انقضاء:

تعداد بيمه شدگان:

حق بيمه سالانه: ........................... ريال

بين شركت .................... به نشاني تهران، خيابان ....................................... كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه ............................ كه بيمه گر ناميده مي شود قرارداد زير منعقد مي گردد:

ماده اول: موضوع اين قرارداد عبارت است از بيمه عمر زمان فوت به هر علت كاركنان بيمه گزار:

ماده دوم: سرمايه بيمه عمر زماني هر يك از بيمه شدگان مبلغ ....................... ريال مي باشد.

ماده سوم: شروع بيمه براي هر يك از كاركنان فعلي بيمه گزار و براي كاركناني كه در آينده استخدام خواهند شد تاريخ مندرج در الحاقي تاييد پوشش بيمه اي آنان مي باشد.

تبصره 1- بيمه گر مي تواند با انتخاب خود از تعدادي از كاركنان متقاضي معاينات پزشكي بعمل آورد و سپس آنها را قبول يا رد نمايد و نيز مختار است با اعمال نرخ اضافي آنها را تحت پوشش قرار دهد بهر حال شروع و اعتبار پوشش بيمه اي هر يك از كاركنان پس از تاييد كتبي بيمه گر طي الحاقي مي باشد.

ماده چهارم: حق بيمه سالانه هر يك از بيمه شدگان جهت بيمه عمر زماني مبلغ ...................... ريال مي باشد كه مي بايد از طرف بيمه گزار به صورت يكجا به بيمه گر پرداخت شود.

تبصره: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان حداكثر به فاصله 15 روز از تاريخ دريافت الحاقي تاييد پوشش آنان توسط بيمه گزار مي باشد.

ماده پنجم: بيمه گزار موظف است ليست مشخصات كاركنان مشمول بيمه را شامل رديف، نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، شماره شناسنامه و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه براي بيمه گر ارسال نموده و هر ماه نيز صورتي از كاركنان خود را كه در نظر دارد جديدا تحت پوشش قرار بدهد(استخدام جديد) و يا از آن خارج نمايد(استعفاء، انتقال و يا بازنشستگاني كه از پوشش خارج مي گردند و ...) جهت بيمه گر ارسال نمايد.

تبصره1: شروع بيمه آن دسته از كاركنان جديد كه بعد از امضاي قرارداد به استخدام بيمه گزار درآمده اند از تاريخ دريافت نامه توسط بيمه گر خواهد بود.

تبصره2: ضرب الاجل ارسال اسامي كاركنان حذفي حداكثر 15 روز از تاريخ حذف مي باشد و چنانچه تغييراتي خارج از ضرب الاجل فوق به بيمه گر اعلام گردد تاريخ موثر براي صدور الحاقي خروج بيمه شده از پوشش بيمه اي حداكثر به 15 روز قبل از تاريخ بيمه گزار(اعلام تغييرات) انتقال مي يابد.

ماده ششم: تسويه حق بيمه الحاقي هاي صادره مربوط به تغييرات در طول مدت قرارداد، اعم از افزايش يا كاهش تعداد بيمه شدگان بر اساس تعرفه كوتاه مدت بيمه مركزي ايران و همزمان با حق بيمه ساير بيمه شدگان انجام خواهد شد.

ماده هفتم: در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان، بيمه گزار موظف است مراتب را كتبا و ظرف مدت حداكثر 15 روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام و متعاقبا مدارك ذيل را ارسال نمايد.

الف: در صورت فوت

1-      اصل يا فتوكپي تاييد شده خلاصه رونوشت وفات(گواهي فوت) صادره از طرف اداره آمار.

2-      گواهي پزشك قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت.

3-      گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد.(در مواردي كه فوت ناشي از حادثه باشد).

تبصره1: در مواردي كه فوت در اثر حوادث ناشي از رانندگي، توسط بيمه شده باشد گواهينامه رانندگي مجاز راننده وسيله نقليه مورد لزوم مي باشد.

تبصره2: در موارد استثنايي و دوري از مركز كه امكان اطلاع فوري مقدور نمي باشد، مدت زمان اطلاع به بيمه گر سي روز تعيين مي گردد.

تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشي از ادوات عمل نشده باقيمانده از آثار جنگ تحميلي نسبت به كليه بيمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بيمه مي باشد.

ماده هفتم: بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه و انجام تعهدات بيمه گزار مندرج در اين قرارداد متعهد است سرمايه هاي موضوع ماده دوم اين قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بيمه گزار پرداخت نمايد تا به ذينفع قانوني آن تاديه گردد.

ماده نهم: حق بيمه هايي كه بابت اين قرارداد به بيمه گر پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي باشد مگر در مواردي كه اشتباهي در محاسبه رخ داده باشد.

ماده دهم: حداكثر سن قابل پذيرش كاركنان بيمه شده هنگام وقوع خطر مشمول اين قرارداد 65 سال تمام مي باشد.

بنابراين بيمه گر نسبت به كساني كه سن آنها از ارقام ياد شده در موارد مربوطه بيشتر باشد هيچگونه تعهدي ندارد.

ماده يازدهم: مدت اين قرارداد يكسال از تارخ شروع آن است و هر يك از طرفين مي توانند يكماه قبل از پايان مدت قرارداد، نظر خود را نسبت به فسخ و يا تجديد نظر در نرخ و شرايط قرارداد به طرف ديگر اعلام نمايد در غير اينصورت قرارداد با همين شرايط و با صدور برگ الحاقي به مدت يكسال ديگر تمديد خواهد شد.

ماده دوازدهم: نسبت به مواردي كه در اين قرارداد ذكر نگرديده است بر طبق شرايط عمومي بيمه عمر جمعي شركت سهامي بيمه ايران و قانون بيمه رفتار خواهد شد.

 

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

 

1. مشخصات طرفین قرارداد

هر قراردادی همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است . در این رابطه ذکر موارد زیر در قراردادهای بین المللی ضروری است :

الف) نام ونشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد .

ب) نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد .

شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضاء قرارداد .

ج) نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد براساس مدارک قانونی . طرف خارجی قرارداد بایستی مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تأیید مراجع ذی صلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسول گری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید .

د) نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار موسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادرکننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضاء قرارداد .

هـ ) سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد برحسب موضوع قرارداد در صورت نیاز .

2. موضوع قرارداد

ذکر موضوع قرارداد به طور دقیق لازم است . نوع , مقدار , مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد باید روشن شود . چنانچه موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد , نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود.

3. مدت قرارداد

در متن قرارداد بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد جدول زمان بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد شود . ضمناً برحسب نوع قرارداد تغییرات احتمالی در مدت قرارداد و شرایط آن نیز پیش بینی گردد.

4. مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم ارزی و ریالی ذکر گردد . نسبت یامقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد .

5. ارز مورد قرارداد

ارز مورد قرارداد طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد .

6. نحوه پرداخت ها

الف) ریالی : قسمتی و یا کل مبلغ قرارداد به ریال در مقابل اسناد و طبق شرائط مذکور در قرارداد در داخل کشور قابل پرداخت است .

ب) ارزی : پرداخت ارزی هر قرارداد به یکی از صور زیر خواهد بود :

- اعتبار اسنادی

رایج ترین نوع پرداخت مبلغ ارزی قراردادها , از طریق اعتبار اسنادی می باشد که طرف خارجی قرارداد با ارائه اسناد و طبق شرائط اعتبار اسنادی مربوطه می تواند از مبلغ آن استفاده کند . اعتبار اسنادی جهت کالا و خدمات هردو قابل افتتاح است . شرایط پرداخت از قبیل : مبلغ پیش پرداخت , درصد پرداخت در مقابل اسناد حمل کال و صورت وضعیت های تأیید شده خدمات باید به طور دقیق در قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسنادی قید گردد .

هزینه های ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی و هزینه های تبعی آن در شرایط عادی معامله برعهده طرف ایرانی قرارداد و هزینه های بانکی خارج از ایران به عهده طرف خارجی قرارداد  می باشد . این شرایط و یاخلاف آن باید در قرارداد و برگ گشایش اعتبار اسنادی درج شود . در افتتاح اعتبار اسنادی و در تعیین نوع اعتبار اسنادی ( قابل برگشت ) یا غیرقابل برگشت بودن , قابل انتقال بودن یا غیرقابل انتقال بودن , قابل تقسیم یا غیرقابل تقسیم بودن ) دقت کافی لازم است . اعتبار اسنادی تأیید شده هرگز افتتاح نگردد مگر با صلاحدید بانک مرکزی , رعایت مقررات بانکی در این مورد لازم است .

هرگاه پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد از محل وام و یا اعتبار دریافتی طرف ایرانی قرارداد با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی انجام پذیرد , بایستی مبلغ درصد و نحوه استفاده از وام نیز در قرارداد ذکر گردد .

- حواله ارزی

در موارد خاص می توان با کسب نظر از بانک مرکزی پرداخت مبلغ ارزی قرارداد را از طریق حواله ارزی انجام داد .

- بروات ارزی

تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد در مقابل برواتی که طرف خارجی قرارداد همراه با اسناد مربوطه برای طرف ایرانی قرارداد می‌فرستد پس از قبولی طرف ایرانی قرارداد در سررسید قابل پرداخت است .

7. بازرسی و نظارت

در صورتی که کالای موضوع قرارداد احتیاج به آزمایش و یا بازرسی قبل از حمل داشته باشد , باید طرف خارجی قرارداد متعهد شود که تسهیلات لازم را برای انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت کننده هزینه های مزبور نیز در قرارداد مشخص گردد . آزمایش و بازرسی قبل از حمل باید توسط طرف ایرانی قرارداد یا نماینده وی و یا مؤسسات بین المللی که با توافق طرفین انتخاب می شوند , صورت گیرد . بدیهی است این امر موجبی برای کاهش و یا سلب مسئولیت حقوقی طرف خارجی قرارداد نخواهد بود .

8. نحوه حمل کالا

نحوه بسته بندی کالا باید با در نظر گرفتن حساسیت , کیفیت و مشخصات کالا , متناسب با طریقه حمل مشخص گردد . علاوه بر رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی در نوع بسته بندی باید نظرات طرفین عقد و مقررات خاص شرکت های حمل و نقل نیز در متن قرارداد منعکس گردد . بهتر است که روی هر بسته نام و مشخصات سازمان و یاشخص خریدار طبق فرم مورد توافق درج شود .

- اعلام حمل کالا

طرف خارجی قرارداد باید در فرصت زمانی پیش بینی شده , آماده بودن کالا برای حمل و بندر بارگیری را اعلام می دارد و به محض حمل کالا اطلاعات مربوط به محموله از قبیل نام , وسیله حمل , تاریخ حرکت و سایر مشخصات لازم را به طرف مقابل مخابره نماید . نوع مخابره باید در قرارداد قید گردد و در صورت صلاحدید انجام چند نوع مخابره را الزامی کنند .

- اسناد حمل

لازم است که در متن قرارداد صورت اسناد حمل دقیقاً مشخص و ذکر شود . در قراردادهایی که قیمت کالاهای حمل شده از طریق اعتبارات اسنادی پرداخت می شود , اسناد حمل عبارتند از :

الف) سیاهه امضا شده در سه نسخه که دو نسخه آن به گواهی اطاق بازرگانی محل رسیده باشد همچنین گواهی مذکور می‌یابد به تایید کنسول گری و یا سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در آن کشور نیز برسد .

ب) بارنامه بدون قید و شرط ( نوع بارنامه اعم از زمینی , دریایی , هوایی و یا سرتاسری مشخص شود ) . رسیدهای مؤسسات کارگزار حمل و نقل و رسید انبار را نباید به عنوان بارنامه پذیرفت .

ج) گواهی مبداء با ذکر نام کشور سازنده کالا در سه نسخه . در صورتی که براساس مقررات بعضی از کشورهای طرف قرارداد صدور گواهی مبداء امکان نداشته باشد بایستی با مذاکره طرفین معامله سند دیگری که حاکی از تعیین محل ساخت کالا باشد جایگزین گواهی مبداء گردد .

د) صورت بسته بندی کالا ( حاوی وزن , ابعاد , و ریز محتویات هر بسته و در صورت لزوم سایر مشخصات ) در سه نسخه .

هـ ) گواهی کیفیت و کمیت کالا که به تأیید مؤسسه بازرسی کننده منتخب رسیده باشد در سه نسخه .

و) چنانچه علاوه بر اسناد فوق الذکر , اسناد دیگری از قبیل گواهی بهداشت , قرنطینه کشاورزی , گواهی آزمایش کارخانه , سیاهه حمل و غیره مورد احتیاج طرف ایرانی قرارداد باشد , جزء اسناد حمل منظور گردد و چنانچه گواهی بعضی از اسناد توسط کنسولگری و یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور طرف خارجی قرارداد مورد نیاز طرف ایرانی قرارداد باشد در متن قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسناد آورده شود .

- وسیله حمل کالا

حمل کالا به طریق زمینی , دریایی و هوایی یا ترکیبی از آنهاست که با توجه به نوع کالا و حساسیت ودوام آن انتخاب می‌گردد . دراین خصوص رعایت و قید موارد زیر توصیه می شود :

الف) حمل کالا در یک دفعه صورت خواهد گرفت یا در دفعات متعدد و اگر در دفعات متعدد حمل کالا انجام می گیرد تعداد دفعات باید معلوم شود .

ب) تغییر بین راهی طریقه حمل (Transshipment) بدون اجازه قبلی طرف ایرانی قرارداد مجاز نمی باشد .

ج) حمل هوایی و دریایی کالا باید به وسیله هواپیمایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا با مباشرت آنها انجام پذیرد .

9. ترخیص کالا

نحوه ترخیص کالا باید در متن قرارداد مشخص گردد . در قراردادهای خرید کالا ترخیص برعهده طرف ایرانی قرارداد خواهد بود . ورود موقت لوازم کار فروشندگان و پیمانکاران برابر مدارک گمرکی در قبال ضمانت نامه های بانکی معتبر برای خدمات خاص موضوع قرارداد و در مدت معین و مورد توافق طرفین مجاز و کلیه هزینه های مربوطه بر عهده فروشندگان و پیمانکاران خواهد بود . در مورد ورود موقت مقررات گمرکی کشور باید رعایت گردد .

10. ضمانت نامه ها

1-10- ضمانت نامه پیش پرداخت

در صورتی که در قرارداد , انجام پیش پرداخت به طرف خارجی قرارداد پیش بینی شده باشد در مقابل باید ضمانت نامه ای حداقل به همان مبلغ از طرف خارجی قرارداد اخذ گردد .

ضمانت نامه پیش پرداخت باید دارای شرایط زیر باشد :

الف) مبلغ ضمانت نامه از 25 درصد ارزش قرارداد بیشتر نباشد مگر با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه و تأیید بانک مرکزی ایران .

ب) ضمانت نامه توسط بانک یا مؤسسه اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی ایران صادر گردد .

ج) ضمانت نامه کاملاً بدون قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد .

د) ضمانت نامه دارای مدت و به درخواست طرف ایرانی قرارداد قابل تمدید باشد . چنانچه بانک به هر علتی نخواهد و یا نتواند ضمانت نامه را تمدید کند متعهد است وجه ضمانت نامه را به طرف ایرانی قرارداد پرداخت نماید .

هـ ) در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید و ضبط و یا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی , از طریق تلکس یا تلگراف رمزدار طرف ایرانی قرارداد و یا بانک کارگزار طرف ایرانی قرارداد   انجام پذیر است .

و) مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد و یا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت . بانک صادر کننده ضمانت نامه در پایان سررسید ضمانت نامه برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه به طرف ایرانی قرارداد اقدام خواهد نمود .

ز) از قبول ضمانت نامه هایی که به صورت اعتبار اسنادی صادر می گردد خودداری شود .

ح) در متن ضمانت نامه , تاریخ , شماره و موضوع قرارداد و همچنین شماره و تاریخ اعتبار اسنادی مربوطه قید گردد .

ط) وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد باشد .

دستگاه های اجرایی موظفند درخواست تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه را حتماً قبل از تاریخ سررسید ضمانت نامه انجام دهند . در صورت عدم دریافت درخواست فوق , بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به هزینه طرف ایرانی قرارداد تمدید و مراتب را به طرف ایرانی قرارداد ابلاغ نماید .

2-10- ضمانت نامه حسن انجام کار

جهت تضمین حسن اجرای تعهدات طرف خارجی قرارداد و تأمین خسارات و ضرر و زیان های ناشی از تخلف وی و برای تضمین کیفیت و کمیت کالای مورد معامله هنگام عقد قرارداد بایستی با توجه به نوع کالا و یا کار مورد نظر , ضمانت نامه حسن انجام کار از طرف خارجی قرارداد دریافت گردد . تاریخ و نحوه آزاد شدن این ضمانت نامه باید در قرارداد مندرج گردد .

دستگاه های اجرایی با در نظر گرفتن نوع و کیفیت کالا , کار و مبلغ قرارداد مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار را که درصدی از مبلغ کل قرارداد می باشد , تعیین و در قرارداد ذکر نمایند .

ضمانت نامه حسن انجام کار باید دارای شرایط زیر باشد :

الف) در تعیین میزان و مبلغ آن رعایت مفاد مربوطه در آیین نامه معاملات دولتی برای سازمان های دولتی الزامی است .

ب) ضمانت نامه توسط بانک یا موسسه اعتباری مورد تأیید سیستم بانکی ایران صادر گردد .

ج) ضمانت نامه کاملاً بدن قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول سیستم بانکی ایران باشد .

د) ضمانت نامه دارای مدت و به درخواست طرف ایرانی قرارداد قابل تمدید باشد . چنانچه بانک به هر علتی نخواهد و یا نتواند ضمانت نامه را تمدید کند , متعهد است وجه ضمانت نامه را به طرف ایرانی قرارداد پرداخت نماید .

هـ ) در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی از طریق تلکس و یا تلگراف رمزدار طرف ایرانی قرارداد و یا بانک کارگزار طرف ایرانی انجام پذیر است .

و) مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور کتبی طرف قرارداد و یا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت . بانک صادرکننده ضمانت نامه در پایان سررسید برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه طرف ایرانی اقدام می نماید .

ز) از قبول ضمانت نامه هایی که به صورت اعتبار اسنادی صادر می گردد خودداری شود .

ح) در متن ضمانت نامه تاریخ , شماره و موضوع قرارداد و همچنین شماره و  تاریخ اعتبار اسنادی مربوطه قید گردد .

ط) وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد باشد .

دستگاه های اجرایی موظفند درخواست تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه را حتماً قبل از تاریخ سررسید آن انجام دهند . در صورت عدم دریافت درخواست فوق بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به هزینه طرف ایرانی قرارداد تمدید و مراتب را به طرف ایرانی ابلاغ نماید .

کسور وجه الضمان

در قراردادهای خرید کال و خدمات با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط مربوطه می توان مبلغی وجه الضمان کسر نمود . در این موارد نحوه کسر و استرداد مبلغ وجه الضمان باید در قرارداد قید گردد .

11. تعدیل قیمت

درصورتی که با توجه به موضوع قرارداد پیش بینی تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد بایستی چگونگی تعدیل قیمت ( به تفکیک بخش های مختلف قرارداد و در نظر گرفتن شاخص های بین المللی و یا مورد توافق ) برای قسمت ریالی و ارزی به طور جداگانه دقیقاً در متن قرارداد مشخص و قید گردد . برای قراردادهایی که مدت آنها کمتر از یک سال است معمولاً تعدیلی صورت نمی گیرد .

12. تغییر مقادیر کار

افزایش یا کاهش معامله توسط طرف ایرانی قرارداد در مدت معینی از تاریخ قرارداد و براساس قیمت های قرارداد تا درصدی که مقررات دولتی اجازه دهد مجاز است . پیش بینی تغییر مقادیر کار در طول اجرای قرارداد از نکات مهم است و باید در تنظیم قرارداد آن را مد نظر قرار داد .

13. نقشه ها و دستورالعمل ها

در قراردادهای خرید ماشین آلات و تجهیزات فنی , طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه نقشه ها و دستورالعمل های لازم برای نصب , بهره برداری و نگهداری را در اختیار طرف ایرانی قرارداد قرار دهد .

14. تغییر شرایط و مشخصات فنی

امکان تغییر دادن هریک از شرایط قرارداد و یا مشخصات فنی با توجه به تأثیر این تغییرات در قیمت , زمان تحویل , ضمانت وسایر ارکان قرارداد باید حین توافق جهت تنظیم قرارداد پیش بینی و در متن درج گردد .

15. هزینه ها , حقوق و عوارض گمرکی

در قراردادهای خرید کالا و یا خدمات , کلیه مخارج گمرکی ( حقوق گمرکی , سود بازرگانی , عوارض و هزینه های گمرکی ) در کشور مقصد بر عهده طرف ایرانی قرارداد (خریدار) می باشد و باید در شرایط مناقصه و در متن قرارداد ذکر گردد . هر شرطی برخلاف این با طرف خارجی قرارداد معمولاً با قوانین آمره کشور بیگانه مغایرت داشته و لازم الوفاء نیست .

16. بیمه کالاهای خریداری شده

مبلغ بیمه باربری حداقل با ارزش سی . اند . اف کالا تعیین گردد . باتوجه به نوع کالا و حساسیت آن در مقابل خطرات حمل ونقل باید نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاریه اجازه دهد , اقدام به عقد قرارداد بیمه نمود .

انجام مشاوره و کسب راهنمایی های ضروری از متخصصان شرکت های بیمه ایرانی بسیار مفید است . چنانچه تغییر شرایط قراردادی تأثیری بر شرایط بیمه نامه داشته باشد , لازم است که در بیمه نامه نحوه تغییر روشن گردد .

در مورد ماشین آلاتی که استفاده از آن مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمه متناسب از جمله  «  بیمه نامه تمام خطر نصب » ضروری است . شرایط بیمه نامه باید طبق تعهدات قراردادی پیمانکار تنظیم شود .

پرداخت حق بیمه کالاهایی که به صورت فوب ( F.O.B ) یا ( C & F ) خریداری می شود , برعهده خریدار است ولی در قراردادهای کالا و خدمات طرف پرداخت کننده حق بیمه باید صریحاً در متن قرارداد مشخص گردد .

چنانچه ترخیص کالا در مدت اعتبار بیمه نامه باربری انجام نگیرد , تمدید اعتبار بیمه نامه باربری ضروری است .

بیمه نامه ها اصولاً باید درایران صادر شود .

17. حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

در قرارداد بین المللی , طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه کارکنان خارجی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی در زمان انجام موضوع قرارداد بیمه نماید . بدیهی است ترتیب پرداخت حقوق سازمان تأمین اجتماعی باید در قرارداد پیش بینی شود .

18. مالیات

در مورد مالیات بایستی نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و در متن قرارداد قید گردد . کلیه مالیات های قانونی متعلق به قراردادهای خرید کالا و یا خدمات براساس ضوابط و نرخ های مقرر در قوانین مالیاتی ایران لازم الاجراء و در تاریخ عقد قرارداد برعهده طرف خارجی قرارداد است و کسر مالیات های مربوط به قرارداد برعهده طرف ایرانی است . مالیات متعلقه بایستی توسط طرف ایرانی قرارداد در هر پرداخت کسر و به حساب اداره دارایی محل واریز گردد . بدیهی است مالیات های کسر شده توسط طرف ایرانی علی الحساب تلقی شده و پرداخت مالیات بردرآمد قطعی سالیانه با خود طرف خارجی خواهد بود . طرف ایرانی قرارداد مکلف است پس از عقد قرارداد , نسخه ای از آن را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و رسید دریافت دارد .

19. قطعات یدکی و ابزارآلات

در صورت تقاضای طرف ایرانی قرارداد , طرف خارجی متعهد شود که هرگونه قطعات یدکی و ابزارآلات تعمیرات مربوط به کالای خریداری شده را در قرارداد , برای مدت معین بعد از آخرین تحویل کالا در اختیار طرف ایرانی قرارداد بگذارد .

ضمناً طرف خارجی قرارداد متعهد می گردد که لیست قطعات و ابزارآلات پیشنهادی طرف ایرانی و یا اقلامی که جایگزین آنها می شود را تهیه و به او تحویل نماید .

20. آموزش

در قراردادهایی که نظر به ماهیت آنها نیاز به آموزش افراد است , طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که نیروی انسانی مورد نیاز را برای نگهداری و بهره برداری از پروژه و ابزارآلات خریداری شده آموزش دهد .

مدت , مکان , روش و سطح آموزش و نیز وسایل آموزشی و تعداد کارآموزان , باید در قرارداد قید گردد و طرف پرداخت کننده هزینه های آموزشی مشخص گردد .

21. کارکنان خارجی

هرگاه در قراردادهای خرید کالا و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارجی باشد , باید حدود استفاده از کارکنان خارجی با توجه به نوع تخصص مورد نیاز و سیاست اشتغال در زمان قرارداد با رعایت اصل هشتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوزهای لازم , تعیین و در قرارداد قید گردد .

کارکنان خارجی که در رابطه با موضوع قراردادی وارد ایران می شوند , باید قبل از ورود روادید با حق کار را از سفارت یا کنسولگری ایران دریافت دارند . اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قرارداد به عمل می آید .

موضوع مفاصا حساب مالیاتی کارکنان خارجی دارای پروانه کار که قبل و یا بعد از انقضای مدت قرارداد تصمیم به ترک ایران می گیرند باید در قرارداد پیش بینی شود .

22. دیرکرد و جریمه

تأخیر ناشی از قصور طرف خارجی قرارداد در اجرای وظیفه و یا وظایف قراردادی در مدت مقرر در قرارداد , دیرکرد تلقی و مشمول جریمه می شود . قید میزان و نحوه محاسبه جریمه دیرکرد , حداکثر مدتی که مشمول جریمه می شود و حداکثر جریمه قابل اعمال که با توجه به نوع مشخصات قرارداد تعیین می گردد در قرارداد ضروری است .

تأخیر در انجام تعهدات و یا تأخیر در شروع کار از جانب طرف خارجی , پیش از مهلت های مقرر و پیش بینی شده در قرارداد می تواند یکی از موجبات فسخ قرارداد از سوی طرف ایرانی باشد .

23. حق واگذاری انجام موضوع قرارداد به غیر

انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجی اصولاً مجاز نمی باشد . واگذاری قسمت هایی از موضوع قرارداد به پیمانکاران دست دوم موکول به موافقت طرف ایرانی است . در این صورت مسئولیت , تعهدات و تضمینات طرف اصلی قرارداد به قوت خود باقی است و طرف ایرانی در صورت لزوم می تواند تعهدات اضافی ازطرف خارجی قرارداد ویا پیمانکار دست دوم اخذ نماید .

24. فورس ماژور ـ (قوه قاهره ) ـ(Force Majeure)

درانعقاد قراردادهای بین المللی باید آثار مترتبه برقرارداد در صورت پیش آمدن حوادث قهریه و فورس ماژور مشخص گردد . منظور از فورس ماژور یا قوه قاهره پیش آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قرارداد را غیرممکن می کند به نحوی که دفع آن از عهده طرف ایرانی یا خارجی خارج است .

تأخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام قرارداد موجبی برای فسخ نیست .

درمتن قرارداد باید طرفین متعهد شوند که شروع وخاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطلاع دهند .

25. قانون حاکم بر قرارداد

در قراردادهای دولتی قانون حاکم بر اجرای قرارداد , قوانین جمهوری اسلامی ایران است در قراردادهای غیردولتی نیز طرف ایرانی می تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده , تصریح به متابعت قرارداد از قوانین ایران بنماید . هرگاه قرارداد در ایران منعقد شود , با توجه به ماده 968 قانون مدنی , قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هرگاه محل انعقاد قرارداد خارج از ایران باشد شرط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادی ضروری است .

26. حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات ناشی از تغییر و اجرای قرارداد , ابتدا در هیأتی مرکب از نمایندگان طرفین بررسی و به طریقه دوستانه حل وفصل خواهد شد . هرگاه مذاکرات دوستانه به نتیجه ای نرسد هریک از طرفین قرارداد مختار است به دادگاه های صالحه جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید . رای صادره از طرف دادگاه های ایران قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . این اصل و تصریح به صلاحیت دادگاه های ایران باید در کلیه قراردادهای خارجی مورد توجه و پذیرش قرار گیرد . هرگاه صلاحیت محاکم ایران را جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی طرف خارجی مورد قبول قرار ندهد با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , نحوه ارجاع به داوری  پیش بینی گردد .

27. فسخ

در تنظیم قراردادها به حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پیش بینی گردد . جزئیات و شرایط اعمال حق فسخ , نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لزوم مسئولیت هریک از طرفین برای تأمین منافع طرف مقابل پس از فسخ باید در قرارداد تصریح شود .

28. ابطال

نظر به حکومت قوانین صلاحیت دار بر اجرای قراردادها , هرگاه موضوع قرارداد و شرائط آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد قرارداد باطل و کان لم یکن خواهد بود .

هرگاه طرف ایرانی ( بخش خصوصی ) در خارج از ایران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بیگانه بنماید و در اثر عدم تصریح صلاحیت قانون ایران بر تعهدات قرارداد منعقده , قانون خارجی طلب صلاحیت کند و حاکم بر آثار قرارداد گردد , حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد شده به موجب قانون خارجی را معتبر می شناسد که اجرای آن در ایران خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد . قانون مدنی در ماده 975 اعلام می دارد :

« محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » .

29. مکاتبات

در قرارداد , باید زبان مکاتبات مشخص گردد . بدیهی است زبان فارسی در مکاتبات ارجح بر سایر زبان ها خواهد بود و عنداللزوم می توان یکی از زبان های بین المللی را با توافق طرفین در کنار زبان فارسی جهت مکاتبه مورد پذیرش قرار داد . مشخصات فنی و اسناد تجاری به یکی از زبان های بین المللی تهیه و تنظیم می گردد .

30. زبان قرارداد

هر قرارداد به نسخ مورد لزوم به زبان های فارسی و یکی از زبان های بین المللی مورد قبول طرفین تهیه و تنظیم می شود , تمام نسخه ها دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و باید شرط گردد که در صورت هرگونه اختلاف بین متون , متنی که به زبان فارسی است اولویت خواهد داشت . در موارد ضروری می توان یک زبان بین المللی را انتخاب و قرارداد را به آن زبان تنظیم کرد .

31. ضمائم قرارداد

ضمائم قرارداد باید در متن قرارداد مشخص و جزء لاینفک آن تلقی گردد .

32. تعاریف

کلیه مفاهیم , اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی مندرج در متن قرارداد می یابد روشن , مشخص و با رعایت ایجاز باشد . اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی که مفهوم یکسان و روشن برای طرفین ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن می رود باید به نحو دقیق و واضح مورد تعریف قرار گیرد .

 

محل امضاء طرف اول قرارداد                                                            محل امضاء طرف دوم قرارداد

 

                                                                                                تاریخ : ...............................

شهود : 1ـ .............................2ـ .......................................

 

 

نصب ، راه اندازي ، تجهيزات شبکه LAN

بسمه تعالي

 

طرح قرارداد

 

فرم شماره 1-5 (قرارداد خريدو نصب و راه اندازی كالاهاي داراي دوره تضمين)

 

 

اين قـرارداد بين شرکت                           با نمايندگي آقايان                        و                             عامل ذيحساب كه از اين پس به اختصار کارفرما ناميده ميشود از يك طرف و شركت            ثبت شده به شماره             مورخ              داراي تأييديه صلاحيت به شماره                                     مورخ                     شوراي عالي انفورماتيك با نمـاينـدگي آقاي/ خانم                          كه حسب آگهي منتشــره در روزنـامـه رسـمي كشـور بـه شـماره           مورخ              داراي حق امضاء ميبـاشــند و از ايـــــن پس به اختصار پيمانکار ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد و طرفين ملزم و متعهد به انجام كامل مفاد قرارداد مي باشند.

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

 مـوضـوع قرارداد ، عبارت است از تدوين، نصب ، راه اندازي ، تجهيزات شبکه LAN  برای .....................................طبق ليست مشخصات پيوست كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد .

تبصره 1:  درصورتيكه كالاي تحويلي مطابق با نمونه ارائه شده و مشخصات فني و شرايط اختصاصي پيوست قرارداد نباشد, کارفرما مي تواند كالاي تحويلي را به پيمانکار مسترد دارد و پيمانکار مكلف است ضمن قبول كالاي مذكور، نسبت به  تحويل كالاي منطبق با برگ مشخصات فني و مفاد اين قرارداد اقدام نمايد .

تبصره 2:  پيمانکار موظف است هزينه هاي اعلام شده از سوي کارفرما بعلت عدم تطابق كالاي مورد نظر با كالاي موضوع قرارداد را نيز پرداخت نمايد و در غير اين صورت کارفرما حق فسخ قرارداد و ضبط ووصول ضمانتنامه ماخوذه به نفع خود ( موضوع ماده 9 ) و كليه مطالبات پيمانکار را خواهد داشت و از اين بابت پيمانکار بدينوسيله حق هرگونه ادعا يا اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است .

تبصره 3:  ملاك عدم مطابقت كالاي تحويلي با نمونه ارائه شده و مشخصات فني پيوست به تشخيص کارفرما بوده و از اين بابت پيمانکار حق هرگونه ادعا يا اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است .

تبصره 4: همچنين پيمانکار موظف به ارائه خدمات آموزشي به حداقل دو نفر از كارشناسان اداره کل پست استان مطابق با فهرست دوره هاي پيوست مي باشد.

 

ماده2-بهاء قراداد

بهاي مورد معامله برابر مبلغ پيشنهادي مورخ                     پيمانکار، جمعاً مبلغ                 ريال است كه پس از اعمال كسور قانوني و رعايت كليه مفاد قرارداد ، مطابق شرايط مقرر در ماده 5 اين قرارداد توسط کارفرما به  پيمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره:  قيمت هاي اين قرارداد ثابت و قطعي است و هرگونه افزايش در سطح دستمزدها و قيمت ها و امثالهم موجب تغيير قيمت قرارداد نخواهد شد وهيچگونه حقي براي پيمانکار عليه کارفرما ايجاد نمي نمايد.

ماده3- مدت قرارداد

مدت تحويل, نصب و راه اندازي موضوع  قرارداد از تاريخ مبادله قرارداد به مدت                 مي باشد و پيمانکار مجاز است كالاي موضوع قرارداد را  يكجا يا ظرف مدت مذكور به تدريج و براساس برنامه زمانبندي شده تحويل , نصب و راه اندازي نمايد.

 

ماده4- معرفي مدير اجرايي

پيمانکار موظف است يكنفر را به عنوان مدير اجرايي با ذكر سوابق كاري و تحصيلات جهت ارتباط مستقيم با کارفرما و پاسخگويي در زمينه موضوع قرارداد معرفي نمايد.مدير اجرايي بايد سابقه و توانايي كافي در زمينه پاسخگويي به نيازهاي موضوع قرارداد و برنامه ريزي جهت برآورده كردن موضوعات آن را داشته باشد و صلاحيت وي به تائيد کارفرما برسد .

تبصره:  در خصوص جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهدات موضوع قرارداد كه منتسب به مدير اجرايي باشد ، مشاراليه با پيمانکار داراي مسئوليت تضامني مي باشد .

 

ماده 5 نحوه پرداخت

درصورت تقاضاي كتبي پيمانکار مبني بر پرداخت بهاء قرارداد، کارفرما با رعايت شرايط ذيل اقدام خواهد نمود :

1-5 : کارفرما 25% بهاي كل قرارداد را به عنوان پيش پرداخت پس از مبادله قرارداد در قبال دريافت ضمانت نامه بانكي معتبر و قابل تمديد و غيرقابل انتقال پرداخت مي نمايد .

2-5 : کارفرما متناسب با تحويل هر مرحله كالا در محل تعيين شده و براساس فاكتورهاي ارائه شده وتائيد نماينده خود و اعلام وصول واحد تحويل گيرنده و كسر 25% پيش پرداخت، مابقي وجه معامله را برابر مفاد ماده 2 قرارداد به پيمانکار پرداخت خواهد نمود ، به اين ترتيب مبلغ پيش پرداخت تا تحويل كامل موضوع قرارداد مستهلك خواهد شد .

3-5 : مبلغ مربوط به هزينه نصب و راه اندازی تجهيزات پس از نصب نهايی و دريافت تائيد کارفرما  قابل پرداخت می باشد.

تبصره :  کارفرما پس از تحويل نهايي كالاي مذكور در محل تعيين شده و صدور تاييديه و رضايت نامه ازسوي نماينده خود نسبت به رد يا ابطال ضمانت نامه 25 % موضوع پيش پرداخت اقدام خواهدنمود.

ماده 6 تأخيرات
 

هيچگونه عذري براي تاخير در تحويل كالا و يا انجام خدمات موضوع اين قرارداد مورد قبول کارفرما نخواهد بود و درصورت تأخير پيمانکار در تحويل موضوع قرارداد (باتوجه به زمانبندي موضوع ماده سه) نسبت به هر روز تاخيريك دهم درصد از مبلغ كالايي كه با تأخير تحويل شده است به عنوان خسارت تاخير در انجام تعهد كسر خواهد گرديد . كسر يك دهم درصد فوق از مبلغ قرارداد دين قطعي پيمانکار محسوب و وي حق هرگونه اعتراض رااز خود سلب و ساقط مي نمايد . ضمن اينكه كسر مبلغ فوق از قرارداد تكليف پيمانکار را نسبت به ايفاء تعهد ساقط نمي نمايد و درصورت فسخ قرارداد از ناحيه کارفرما كليه خسارات وارده ناشي از  ( از جمله يك دهم درصد تاخير تا زمان فسخ ) محاسبه و ازمحل مطالبات پيمانکار كسر و به نفع کارفرما ضبط خواهدشد و درصورت عدم تكافو از ساير دارائيها و مطالبات پيمانکار برداشت خواهد شد .

 

ماده7- جبران خسارت

درصورتيكه پيمانکار درمدت قرارداد نسبت به ايفاء تعهدات خود و تحويل كالاي موضوع قرارداد  مطابق با نمونه ارائه شده ، شرايط فني و اختصاصي پيوست قرارداد و خواسته هاي اعلام شده از سوي کارفرما  اقدام ننمايد ،کارفرما حق خواهد داشت ضمن ضبط و وصول ضمانتنامه ماخوذه به نفع خود( موضوع ماده 9 ) و فسخ قرارداد ، نسبت به تهيه كالاي موضوع قرارداد از سايرمنابع،موافق مقررات و ضوابط خود اقدام كند و در صورتيكه بهاي كالاي خريداري شده بيش از مبلغ كالاي موضوع اين قرارداد باشد پيمانکار مكلف است بمنظورجبران خسارت وارده مابه التفاوت پرداختي را حسب اعلام کارفرما به وي پرداخت نمايد و مبلغ اعلامي از سوي کارفرما مورد قبول پيمانکار بوده و پيمانکار از اين بابت حق هرگونه ادعا يا اعتراض را از خود سلب و ساقط می نمايد.

تبصره :  ضبط و وصول ضمانت نامه ماخوذه و دريافت مابه التفاوت قرارداد ثانوي با قرارداد اوليه به عنوان جبران خسارت منجر به مبري شدن مسئوليت پيمانکار از ساير خسارات وارده نمي شود .

 

ماده8 دوره تضمين (كالا و تجهيزات فني)

پيمانکار صحت و درستي تجهيزات و كالاي موضوع قرارداد را از هر جهت به مدت                پس از تحويل ، نصب و راه اندازي تضمين مي نمايد و متعهد است  بمحض اعلام كتبي کارفرما حداكثر  ظرف مدت 24 ساعت مراجعه و قطعات و لوازم  مورد نياز در دوران تضمين را بطور رايگان ارائه و تامين نمايد.

تبصره :  پيمانکارمتعهد است پس از پايان مدت گارانتي تا مدت         كليه لوازم و قطعات مورد نياز و سفارش کارفرما را به هر ميزان، تهيه و نسبت به سرويس و تعميركالاي مربوطه در قبال دريافت وجه برابر بهاي مصوب توسط سازمانهاي دولتي ذيربط اقدام نمايد .

 

ماده9- ضمانت نامه حسن انجام كار

پيمانکار بعنوان تضمين حسن انجام كار و اجراي تعهدات خود 10% از مبلغ كل قرارداد را كه معادل              ريال مي باشد طي يك فقره ضمانت نامه بانكي معتبر و غيرقابل انتقال و قابل تمديد بشماره                     مورخ                                  صادره از بانك                       تسليم خريدار نمود و کارفرما مي تواند بمنظور جبران تمام يا قسمتي از خسارت وارده بدون قيدوشرط و بدون مراجعه به مراجع قضائي وجه ضمانت نامه راضبط و به نفع خود وصول نمايد . وصول اين ضمانت نـامه تـوسط کارفرما مـوجب بــري الـذمه شـدن پيمانکار نمي گردد وصرفـاً بعنوان خسارت مقطوع ناشي از تخلف اخذ مي گردد.

تبصره 1 : پيمانکار به موجب اين قرارداد متعهد شرعي و قانوني گرديد كه چنانچه در اثر تخلف ازمفاد و مندرجات قرارداد خساراتي به کارفرما وارد نمود در اين صورت کارفرما بطور كامل و جامع حق و اختيار دارد علاوه بر ضبط كليه ضمانت نامه هاي مأخوذه از پيمانکار كه صرفاً به عنوان خسارات ناشي از تخلف اخذ مي گردد،‌ نسبت به مطالبه ساير خسارات با نظر خود اقدام نمايد . ميزان خسارات  اعلامي از سوي کارفرما به هر مبلغ و به هر كيفيت دين قطعي پيمانکار بوده و غيرقابل اعتراض مي باشد .

تبصره 2 :کارفرما پس از صدور تأييديه از سوي نماينده خود مبني بر تطابق كالاي تحويلي با كالاي موضوع قرارداد و سپري شدن دوره تضمين موضوع ماده 8 و انجام كليه تعهدات پيمانکار، نسبت به         رد يا ابطال ضمانتنامه مذكور اقدام خواهد نمود.

 

ماده 10 نمايندگي و نظارت در اجرا و تحويل

نماينده کارفرما در اين قرارداد مجري طرح توسعه فن آوری در عمليات پستي                                   است كه نظارت برتحويل ، نصب و راه اندازي  و تاييد كالاي موضوع قرارداد و برابري آن با نمونه ارائه شده  ،  مشخصات فني پيوست قرارداد و شرايط اختصاصي اعلام شده را بعهده دارد و بهاي قرارداد پس از تاييد وي و قبولي کارفرما به ترتيب پيش بيني شده در قرارداد به پيمانکار پرداخت خواهد شد .

 

ماده 11 محل تحويل ، بسته بندي و نصب كالا

پيمانکار موظف است كالاي موضوع قرارداد را در بسته بنديهاي مناسب و مقاوم قرار داده و                              در محل به آدرس :                                                          تحويل کارفرما نمايد. بديهي است حمل كالاي موضوع قرارداد بايد بنحوي باشد كه  از هـرگونـه آسيب و خسارتي مصون بماند .

تبصره 1: هرگونه عيب و نقصان كه در اثر جابجايی در کالاهای موضوع قرارداد ايجاد شود تماماً بعهده پيمانکارخواهد بود و پيمانکار مکلف است بمحض اعلام کارفرما نسبت به تعويض و يا تعمير آن در صورت امکان و با موافقت کارفرما طبق مشخصات مندرج در موضوع قرارداد و برگ مشخصات فنی پيوست آن، بدون دريافت هرگونه وجهی اقدام نمايد.

تبصره 2: پيمانکار مكلف است كالاهاي موضوع قرارداد را در مكانهاي مورد نظر خريداري مطابق با شرايط اختصاصي پيوست نصب و راه اندازي نمايد .

تبصره 3: كليه هزينه هاي مربوط به حمل ، تحويل و نصب كالاهاي موضوع قرارداد و همچنين تعويض آنها درصورت لزوم بعهده پيمانکار مي باشد

 

ماده  12 افزايش  يا كاهش موضوع قرارداد

کارفرما مختاراست تاپايان مدت قرارداد با اعلام قبلي تا25% ميزان موضوع قرارداد را كسر ويا اضافه نمايد. دراينصـورت مبلـغ قـرارداد نيـز بـا نـرخ متناسب با همين قـراردادتعديـل خواهدشد كه  درصورت افزايش در ميزان موضوع قرارداد ، پيمانکار مكلف به تهيه الحاقيه اي بر ضمانت نامه بانكي خود مبني بر افزايش مبلغ ضمانتنامه موضوع ماده 9 (مطابق افزايش حاصله در ماده 2) مي باشد .

تبصره : در صورت موافقت کارفرما ، مدت قرارداد نيز متناسب با افزايش يا کاهش موضوع قرارداد قابل تعديل می باشد.

 

ماده 13 حوادث قهريه (فورس ماژور)

هيچگونه عذري براي تأخير در تحويل كالاي موضوع قرارداد ( به استثناي حوادث قهريه) مورد قبول کارفرما نخواهد بود و درصورت بروز حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور) کارفرما مجاز به فسخ يا تمديد قرارداد يا تجديدنظر در مفاد قرارداد خواهد بود به هر حال هيچگونه حقي به نفع پيمانکار عليه کارفرما ايجاد نخواهد شد .

بديهي است در صورت بروز حوادث قهريه پيمانکار با رعايت شرايط زير مجاز به درخواست تمديد قرارداد يا تجديد نظر در مفاد قرارداد خواهد بود :

1-13  پيمانکار بايد حداكثر 24 ساعت بعد از وقوع حادثه قهريه کارفرما را كتباً مطلع نمايد.

2-13   وقوع حادثه قهريه بايد از طرف مقامات ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران رسماً               گواهي شود و گواهي مزبور از طرف پيمانکار به کارفرما  ارائه گردد .

3-13   حادثه قهريه بايد بلاواسطه مانع اجراي قرارداد و انجام تعهدات شده باشد .

تبصره 1 : حوادث قهريه عبارتند از : جنگ،شورش،زلزله،آتش سوزي،سيل، شيوع بيماري مسري و اعتصاب عمومي كه خارج از كنترل و اراده طرفين قرارداد است .

تبصره2 : افزايش قيمت سيستم يا سطح دستمزدها ، تورم ، تغيير برابري نرخ ارزها و موارد ديگري از اين قبيل تحت هيچ عنوان جزو موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد .

تبصره 3 : چنانچه شرايط فورس ماژور بيش از سه ماه بطول انجامد و شرايط ادامه انجام تعهدات براي طرفين قرارداد فراهم نگردد ، قرارداد حاضر به خودي خود فسخ و در چنين حالتي پيمانکار استحقاق دريافت بهاء سيستمي كه به نحو صحيح تحويل نموده و مورد قبول کارفرما باشد را خواهد داشت .

 

ماده 14 انتقال قرارداد

پيمانکار متعهد است موضوع قرارداد را خود شخصاً انجام دهد و حق انتقال و يا واگذاري قرارداد را بغير كلاً يا جزئاً تحت هيچ عنوان از عناوين حقوقي از قبيل مشاركت ، وكالت و غيره ندارد و درصورت تخلف پيمانکار از اين تكليـف، کارفرما حـق دارد ضمن فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه هاي ماخوذه  ( پيش پرداخت و حسن انجام كار ) نسبت به وصول ساير خسارات وارده از هر حيث و جهت اقدام نمايد.

 

ماده 15 فسخ قرارداد

کارفرما ميتواند در هرمرحله از اجرا و درصورت حصول شرايط ذيل، قرارداد را با اخطار كتبي فسخ نمايد 

1-15  هرگاه پيمانکار ورشكست گردد و اعلام ورشكستگي نمايد يا منحل شود(اشخاص حقوقي)

2-15  هرگاه به تشخيص کارفرما، پيمانکار در انجام تعهدات خود سهل انگاري نمايد يا كيفيت كالاي ارائه شده مطابق برگ مشخصات فني پيوست قرارداد و موردنظرکارفرما نباشد .

3-15  هرگاه به تشخيص کارفرما ، مشخص شود كه پيمانکار از مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي  ( موضوع ماده 17 قرارداد ) تخلف نموده است .

درصورت تخلف از مفاد مواد 6 و 14 قرارداد .

در ساير موارد قانوني .

 

ماده 16 حل اختلاف

اختلاف ناشي از اجراي مفاد اين قرارداد و يا تفسير مواد آن حتي المقدور از طريق مذاكره بين طرفين حل و فصل مي گردد، درغير اينصورت هر يك از طرفين مي توانند به مراجع صالحه قضائي كشور جمهوري اسلامي ايران  مراجعه و الزام طرف قرارداد را  به اجراي تعهد وجبران خسارات وارده به خود درخواست نمايد .

 

 

 

 

 

 

ماده 17 ممنوعيت قانوني

پيمانکار صريحاً اعلام مي نمايدكه مشمول قانون مصوب بيست و دوم ديماه 1337 موضوع منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و اصل 141 قانون اساسي نمي باشد و چنانچه خلاف آن محرز شود طبق مقررات مزبور با پيمانکاررفتار خواهد شد .

 

ماده 18 كسور قانوني

پرداخت كليه كسور قانوني از جمله مالياتها و عوارضمتعلقهبه اين قرارداد اعم از اينكه قبل يا بعد از قرارداد وضع شود بعهده پيمانکار است و توسط کارفرما از پرداختها كسر و به حسابهاي مربوطه واريز مي گردد .

 

ماده 19 اقامتگاه قانوني

کارفرما اقامتگاه قانوني خود را                                                          اعلام و پيمانکار اقامتگاه قانوني خود را                                                         تعيين مي نمايد و كليه مكاتباتي كه از طرف کارفرما به نشاني فوق ارسال مي گردد ابلاغ شده تلقي و كليه آثار مترتبه بر آن معتبر خواهد بود .

تبصره : درصورتيكه پيمانکار در زمان اجراي تعهدات موضوع قرارداد نشاني خود را تغيير دهد بايد ظرف مدت پنج روز نشاني اقامتگاه جديد خود را به اطلاع کارفرما برساند در غير اينصورت اقامتگاه سابق معتبر خواهد بود .

 

ماده 20 تعداد نسخ

اين قرارداد در 20 ماده و 18 تبصره و در   نسخه تنظيم و به مهر و امضاء طرفين رسيده و مبادله گرديده است كه همه نسخ آن داراي اعتبار بوده و حكم واحد را دارد .

 

 

                                کارفرما                                                                                       

           شركت ..............................                                                                                           شرکت پيمانکار

.

 

 

 

 

دوره هاي آموزشي مورد تعهد پيمانکار:

 

آموزش مفاهيم Structured Cabling بر اساس استانداردهاي ارائه شده در Document هاي پيوست بر روي تجهيزات غير فعال شامل:

 

الف)  آشنائي با كابلهاي UTP و روشهاي متداول نصب و همبندي آن بر اساس      استاندارد.

ب‌)      آشنائي و آموزش روشهاوابزارهاي تست كابلهاي UTP .

موافقتنامه مشاوره

 

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد ومدارک موضوع ماده 2 آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد واز این پس "قرارداد " نامیده می شود ، در تاریخ .................. در  .................... بین .................... که از این پس کارفرما نامیده می شود ، از یک سو و واحد خدمات مشاوره پژوهشی .............................. به شماره ثبت .............. وکد اقتصادی ..................... که از این پس مشاور نامیده می شود از سوی دیگر طبق مقررات وشرایطی که در اسناد ومدارک این قرارداد درج شده ، منعقد می گردد.

 

ماده 1- موضع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از :

..........................................................................................................................................................................

که جزئیات آن در پیوست 1 تعیین شده است.

ماده 2- اسناد و مدارک

    این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است .

2-1-     پروپزال مصوب

2-2-     شرایط عمومی

2-3-     پیوستها

پیوست 1- شرح موضوع قرارداد

پیوست 2- شرح خدمات طبق پیشنهاد (proposal ) تصویب شده

پیوست 3- مبلغ قرارداد ، روش محاسبه ونحوه پرداخت آن

پیوست 4- برنامه زمانی کلی

پیوست 5- شرایط خصوصی

پیوست 6- مشخصات افراد پژوهشگرهمراه با سوابق کاری وپژوهشی

2-4-        اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات ، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابلاغ شده یا بین طرفین قرارداد مبادله می شوند.

2-5-        مدارک وگزارشهای تائید شده

ماده 3 – مدت

مدت انجام خدمات پژوهش موضوع قرارداد که شروع وتنفیذ آن طبق ماده 2 شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی ( پیوست 4 ) پیشنهادی مشاور برابر......... ماه است.

 

 

 

مدت یاد شده تابع تغییرات موضوع ماده 18 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود.

ماده 4- مبلغ قرارداد

                        مبلغ قرارداد برای انجام خدمات برابر .................................................................... ریال شامل اجزای
 زیر است:

4-1-     حق الزحمه خدمات ..................................................... ریال

4-2-     هزینه آزمایشها وتامین مواد ومصالح وتجهیزات  ......................................................................ریال پیوست 3  درج می شود وهزینه مربوط به هر فصل نیز مشخص می گردد.

 

ماده 5 تعهدات طرفین قرارداد

5-1-     مشاور متعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد ، در ازای دریافت مبلغ قرارداد انجام دهد واعلام می نماید که دارای توان وتشکیلات لازم برای انجام این کار است.

5-2-     کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است ونیز متعهد می شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد ومدارک قرارداد به مشاور پرداخت کند.

ماده 6- نشانی

نشانی کارفرما:

نشانی مشاور:

                        هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید 15 روز قبل از تاریخ تغییر ، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام کند تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال خواهد شد ودریافت شده تلقی می گردد.

ماده 7- تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد در ................ نسخه تنظیم شده وبه امضای دو طرف قرارداد رسیده ویک نسخه از آن به مشاور ابلاغ شده است وهمه نسخه های آن اعتبار یکسان دارند.

 

نماینده کارفرما

نام ونام خانوادگی

امضاء

نماینده مشاور

نام ونام خانوادگی

مهر وامضاء

 

پیوست شماره 1

شرح موضوع قرارداد

 

عنوان قرارداد  ......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

پیوست شماره 2

شرح خدمات قرارداد

عنوان قرارداد  ......................................................................................................................................................

 

 

پیوست شماره3

مبلغ قرارداد ، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

عنوان قرارداد  ......................................................................................................................................................

 

 

1-   حق الزحمه:

کل حق الزحمه موضوع این قرارداد مبلغ .................................... ریال ( به حروف ...................................... ریال) می باشد.

 

2-   نحوه پرداخت:

در اجرای مفاد 15 ، 16 و 17 شرایط عمومی این قرارداد به شرح زیر پرداخت میگردد:

2-1-    معادل 25 درصد کل حق الزحمه به عنوان پیش پرداخت درمقابل تضمین معتبر قانونی مورد قبول کارفرما وبدون کسر کسور قانونی طبق بند 16- 1 شرایط عمومی قرارداد که به تناسب پرداخت حق الزحمه ، مستهلک وتضمین مذکور آزاد می شود.

 

2-2-    حق الزحمه مجری جهت انجام خدمات موضوع این قرارداد متناسب با پیشرفت کار ( در مراحل 25% ، 50%، 75 % و 100% پیشرفت کار ) و پس از تائید کارفرما وبا کسر مالیات متعلقه قانونی به وی پرداخت خواهد شد.

 

2-3-    پرداخت حق الزحمه مجری پس از ارائه گزارشات میان مرحله ای درچهار مرحله پیشرفت کار ( 25% ، 50% ، 75 % ، 100% ) انجام گردیده وچنانچه میزان پیشرفت کارتائید شده توسط کارفرما مابین مقادیر مذکور باشد ، میزان پیشرفت کار مرحله قبل مبنای پرداخت خواهد بود.

 

2-4-    هرگاه مجری بدون عذر موجه ، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید وتمام و یا قسمتی از کارها به تأخیر انجامد ، کارفرما مجاز است کل حق الزحمه مربوطه را تقلیل دهد. نسبت تقلیل حق الزحمه مساوی با نسبت مدت تأخیر به مدت تعیین شده برای انجام کارها خواهد بود . این تبصره درخصوص تأخیر درانجام هریک از اجزاء شرح خدمات وارائه گزارشات میان مرحله ای نیز قابل اعمال بوده و میزان تقلیل حق الزحمه به روش مشابه محاسبه خواهد شد.

 

 

پیوست شماره 4

برنامه زمانی کلی ( زمانبندی و برنامه کار)

عنوان قرارداد ......................................................................................................................................................

 

 


پیوست شماره 4-2

خدمات ویژه مورد نظر کارفرما

عنوان قرارداد ......................................................................................................................................................

 

موافقت نامه

موافقت نامه

 

موضوع پيمان: .................................................................................................................................................

نام پيمانكار: ....................................................................................................................................................

شماره: ............................................................................................................................................................

تاريخ: .............................................................................................................................................................

 

 

 

نمونه

موافقت نامه

 

اين موافقت نامه به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در تاريخ .................. بين .................... كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و ...................... كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

ماده1- موضوع

موضوع پيمان، عبارت است از ....................................................................................

........................................................................................................................................

ماده2- اسناد و مدارك

اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است:

الف- موافقتنامه.

ب- شرايط عمومي.

ج- شرايط خصوصي.

د- برنامه زماني كلي.

ه- فهرست بها و مقادير كار.

و- مشخصات فني(مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي)، دستورالعمل ها و استانداردهاي فني.

ز- نقشه ها

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار مي آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد، ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هر گاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.

ماده3- مبلغ

مبلغ پيمان(به حروف) ........................................... و (به عدد) .................................... ريال است. مبلغ پيمان با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.

ضريب پيمان، برابر است با ............................................................................................

ماده4- تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع كار

الف- اين پيمان از تاريخ مبادله آن(ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

ب- مدت پيمان ......................... ماه است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است.

ج- تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورت مجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود. پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، در مدت ................... ماه نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان، اقدام نمايد.

ماده5- دوره تضمين

حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين مي شود، براي ............... ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل مي شود.

ماده6- نظارت بر اجراي كار

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده ....................... به نشاني .............................. واگذار شده است كه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي شود.

ماده7- نشاني دو طرف

نشاني كارفرما .................................................................................................................

نشاني پيمانكار ...............................................................................................................

 

نماينده كارفرما                                                                            نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگي                                                                        نام و نام خانوادگي

امضا                                                                                          امضا

 

موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

 

این موافقت نامه , در تاریخ ........................... بین ......................... به نشانی .................................... که در این پیمان , کارفرما نامیده می شود , از یک سو و ................. که با شماره ....................... در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است و در این پیمان , پیمانکار نامیده می شود , به نشانی .......................... از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است , منعقد می گردد .

در این موافقت نامه , کلمات و عبارت ها , دارای معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان , به آنها اطلاق شده است .

ماده 1. موضوع پیمان

عبارت است از انجام کارهای ساختمانی و نصب و پیش راه اندازی و همکاری با کارفرما در راه اندازی و سایر خدمات , به شرح درج شده در پیوست 7 , برای احداث ....................... واقع در .................................................................................... .................................................................................

ماده 2. اسناد و مدارک پیمان

اسناد و مدارک زیر در مجموع , پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل می دهند و هریک , به عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند .

-         موافقت نامه

-         پیوست ها

-         شرایط عمومی

-         شرایط خصوصی

-         سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان , در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تأیید دو طرف پیمان می رسد .

ماده 3. مبلغ پیمان

3-1- مبلغ پیمان که براساس قیمت های واحد و مقادیر درج شده در پیوست 1 محاسبه شده , معادل مبالغ زیر است که کارفرما در برابر انجام تعهدات موضوع این قرارداد به پیمانکار می پردازد .

-         مبلغ ریالی : ................................................................................................................................

-         مبلغ ارزی : .................................................................................................................................

تغییرات مبلغ پیمان , با توجه به ماده 37 شرایط عمومی , ( تغییرات در مبلغ پیمان ) محاسبه می شود .

ماده 4. نحوه پرداخت

پرداخت به پیمانکار , طبق پیوست 2 انجام می شود .

ماده 5. تاریخ تنفیذ , شروع کار و مدت پیمان

5-1- تاریخ نافذ شدن پیمان , پس از امضاء و مبادله پیمان و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات است .

5-2- تاریخ شروع کار

کارفرما حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ تنفیذ پیمان , شروع کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . در غیر این صورت , پیمانکار در پایان مهلت 30 روز , کار را شروع می نماید .

5-3- مدت پیمان

مدت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار , ..................... روز است .

جزئیات مقاطع زمانی قسمت های اصلی کار (Milestone) , در پیوست 9 مشخص شده است .

تغییرات مدت اجرای کار , تابع ماده 45 شرایط عمومی خواهد بود .

ماده 6. مهندس مشاور

مهندس مشاور , در ارتباط با ماده 23 شرایط عمومی ..................... به نشانی .................... است .

حدود اختیارات مهندس مشاور در پیوست 5 بیان شده است .

نماینده کارفرما                                                      نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام                                                                                 نام

سمت                                                                             سمت

امضا                                                                              امضا                                                      مهر

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image