دستور براي بازداشت متخلف به دليل عجز از توديع وثيقه

 

 

دستور براي بازداشت متخلف به دليل عجز از توديع وثيقه

 

 

بسمه تعالي

 

 

دفتر :

 

متخلف آقاي ... به دليل عجز (ناتواني ) از توديع و ثيقه به زنداني معرفي شود . وقت احتياطي تعيين گرديده و پرونده براي تعيين ميزان دقيق و بهاي اجناس و كالاهاي احتكار شده به اداره بازرسي و نظارت شهرستان .... ارسال  شود .

 

 

رئيس شعبه ..... تعزيرات حكومتي

 

 

 

بعد از بازداشت متخلف (به دليل عجز از توديع وثيقه ) در صورتي كه وثيقه اي معرفي شود ، مجدداً از زندان آزاد خواهد شد .

در صورتي كه وثيقه ملكي باشد كه داراي سند رسمي است ، مراحل توقيف آن بدين ترتيب خواهد بود .

1-      تقاضاي وثيقه گذار براي توقيف ملك در قبال آزادي متخلف .

2-   صدور قرار كارشناسي توسط رئيس شعبه و تعيين كارشناس رسمي (خبره )براي ارزيابي و تعيين بهاي ملكي كه وثيقه گذار معرفي مي نمايد و اعلام نتيجه ارزيابي و كارشناسي .

3-   دستور توقيف ملك در دفتر املاك ثبت اسناد ملكي در آن واقع است . كه اين دستور صرفاً از ناحيه رئيس شعبه صادر مي گردد و توقيف ملك توسط اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك انجام مي شود .

4-      صدور قرار قبولي وثيقه و آزادي متخلف كه پس از صدور قرار قبولي نامه آزادي  متهم به امضاء رئيس شعبه صادر مي گردد .

قرار عدم صلاحيت ذاتي

 

 

قرار عدم صلاحيت ذاتي

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ... در شعبه .... بدوي تعزيرات حكومتي شهرستان ....در وقت فوق العاده و به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است وبا عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

در خصوص اتهامات آقايان ......و ....... مبني بر عدم همكاري با بازپرس و نيز درگيري و زد و خورد با بازرسان اداره بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات شهرستان ...... با توجه به صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري (مستنداً به مواد 1 و 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و مصوب سال 1373 )قرار عدم صلاحيت اين مرجع به صلاحيت و شايستگي محاكم عمومي شهرستان .... صادر و اعلام مي گردد .

مقرر است دفتر : پرونده از آمار كسر پس از تهيه بدل مفيد به مرجع صالحه ارسال گردد .  

 

 

 

 

رئيس شعبه ..... بدوي رسيدگي به تعزيرات حكومتي شهرستان ............

قرار عدم صلاحيت محلي

 

 

قرار عدم صلاحيت محلي

 

 

به تاريخ ... پرونده كلاسه ... در شعبه .... بدوي رسيدگي به تعزيرات حكومتي شهرستان .... تحت نظر است شعبه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

(راي شعبه بدوي)

در خصوص تخلف آقاي .... مبني بر گران فروشي و عرضه خارج از شبكه توجهاً به اين كه طبق محتويات پرونده محل وقوع تخلفات مذكور حوزه تعزيراتي شهرستان .... مي باشد ، لذا مستنداً به ماده 199 قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت اين مرجع به صلاحيت و شايستگي تعزيرات حكومتي شهرستان .... صادر و اعلام مي گردد .

دفتر مقرر است از پرونده بدل مفيد تهيه و از آمار كسر اصل آن به مرجع صالحه ارسال گردد .

 

 

 

 

رئيس شعبه ..... بدوي رسيدگي به تعزيرات حكومتي شهرستان ............

نيابت جهت انجام اقدامات قانوني

 

 

نيابت جهت انجام اقدامات قانوني

 

 

بسمه تعالي

 

 

رياست محترم اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ......

با سلام ،

احتراماً ، خواهشمند است با قبول اين برگه به عنوان نيابت شخصاً يا با ارجاع به احدي از همكاران محترم روساي شعب بدوي تعزيراتي آن حوزه به نيابت از اين مرجع دستور فرماييد آقاي .... متهم به گران فروشي  آهن آلات را به آدرس اهواز خ ... پلاك .... وفق مقررات احضار و ضمن تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع و نيز اخذ تامين متناسب پرونده را به همراه اوراق جديد التحصيل به اين مرجع اعاده فرمايند .

در ضمن ، در راستاي انجام نيابت كليه اختيارت قانوني به آن مرجع محترم تفويض مي گردد و مزيد استحضار و جهت سهولت در رسيدگي رونوشت 5 برگ از اوراق پرونده ارسال مي گردد .

 

 

 

 

رئيس شعبه ..... تعزيرات حكومتي

نمونه ديگر قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال

 

 

نمونه ديگر قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال

 

 

 

بسمه تعالي

 

 تاريخ رسيدگي :13/09/1376

كلاسه پرونده : 19/76/227

شماره دادنامه : 219

مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عدالت اداري

شاكي : ابوالقاسم  ... فرزند ....... به نشاني : سمنان – خيابان .

طرف شكايت : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

گردش كار : شاكي دادخواستي به طرفيت خوانده و به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كه پس از ثبت به كلاسه عمومي شماره 31/2/76-4566 در ديوان و ارجاع آن به اين شعبه به كلاسه فوق ثبت اينك شعبه 19 ديوان عدالت اداري در وقت فوق العاده به تصدي امضاء كننده ذيل و با حضور مشاور شعبه  تشكيل است و پرونده متشكله تحت رسيدگي قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاكي و محتويات پرونده و نظريه مشورتي كتبي مشاور شعبه آقاي .... ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد .

(قرار ديوان  )

در خصوص پرونده كلاسه 76/227 شكايت آقاي ابوالقاسم .... به طرفيت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به خواسته صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال مشار اليه با توجه به مندرجات دادخواست تقديمي نظر به اينكه به موجب تبصره ماده 1 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مطرح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خسارت گردد كه در صورت احراز شعبه مي تواند دستور موقت صادر نمايد . و با عنايت به اينكه شاكي در خصوص موضوع شكايت نموده و با اجراي راي ورود خسارت به او محرز و جبران آن نيز متعسر خواهد بود . بنا به مراتب مستنداً به تبصره ماده فوق الذكر و ماده 1 آيين نامه اجرايي آن قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال شاكي تا تعيين تكليف نهايي موضوع شكايت صادر و اعلام مي گردد . دفتر از اصل موضوع تبادل لوايح و پاسخ و سوابق امر مطالبه شود .

 

 

 

 

رئيس شعبه      ديوان عدالت اداري

نمونه قرار دستور موقت مبني بر عدم تعطيل محل كار

 

 

نمونه قرار دستور موقت مبني بر عدم تعطيل محل كار

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ 08/12/1375

شماره پرونده : 75/1158

شماره دادنامه : 1328

مرجع رسيدگي : شعبه 11 ديوان عدالت اداري

شاكي : محمد علي ... فرزند حسين به نشاني : تهران – خزانه قلعه مرغي

طرف شكايت : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي (دفتر امور دندانپزشكي )

خواسته : صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي مربوط به اخطاريه دفتر دندانپزشكي .

گردش كار : شاكي ضمن دادخواست تقديمي تقاضاي مطلب فوق را نموده كه پس از وصول دادخواست و ارجاع آن به اين شعبه تحت كلاسه فوق ثبت ،پرونده با گزارش آقاي مدير دفتر به شعبه واصل و در تاريخ بالا جلسه فوق العاده رسيدگي به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظريه كتبي مشاور محترم شعبه مبني بر صدور دستور موقت ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور دستور مي نمايد .

(دستور موقت )

با توجه به محتويات پرونده و مدارك آن و عنايت به اينكه تعطيل محل كار موجبات ورود ضرر و زيان را به شاكي فراهم مي سازد كه جبران آن در آينده متعسر به نظر مي رسد لذا مستنداً به مادتين 1 و 4 آيين نامه اجراي قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري قرار دستور موقت داير به عدم تعطيل محل كار شاكي تا رسيدگي قطعي به پرونده مطروحه در اين شعبه صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

 

رئيس شعبه 11 ديوان عدالت اداري

جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي

 

 

جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي

 

 

 

مطابق ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/01/1379 ، نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :

1-      موضوع حكم ، در مورد ادعاي خواهان نبوده باشد .

2-      حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .

3-      وجود تضاد در مفاد يك حكم ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .

4-   حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلاً توسط دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .

5-      طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است .

6-      حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .

7-   پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي كه به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .

 

 

 

لازم به ذكر است كه :

قبلا، ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) طي 7 بند جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي را پيش بيني كرده بود .

بديهي است :

درخواست اعاده در پرونده هاي حقوقي از دادگاه صادر كننده حكم ( ماده 433 ق. آ . د. م ) و در پرونده هاي كيفري از ديوان عالي كشور (ماده 274 ق .آ د. ك) صورت مي گيرد .

طريق عملي صدور و اجراي قرار تامين خواسته

 

 

 طريق عملي صدور و اجراي  قرار تامين خواسته

 

 

 

بسمه تعالي

 

1-      پس از تقديم درخواست، دادگاه بر حسب مورد چنانچه نيازي به اخذ خسارت نباشد ، به صدور قرار مبادرت مي نمايد .

2-      در صورتي كه اخذ خسارت لازم باشد مقرر مي دارد :

((دفتر – به خواهان صدور قرار تامين ابلاغ شود مبلغ ... ريال (يا ... درصد خواسته ) به عنوان خسارت احتمالي به صندوق دادگستري توديع و قبض آن را طي لايحه به دادگاه تسليم نمايد . پرونده قرار تامين به وقت احتياطي مقيد و پس از واريز خسارت به نظر برسد ))

3- با صدور قرار، تقديم دادخواست ماهيتي ظرف مدت 10 روز ضرورت دارد .

 

 

 

 

 

 

 

قرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهان  

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت ... خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه خواهان علي رغم ابلاغ و استحضار وسيله اجراي قرار (معاينه محلي ) را فراهم ننموده است و امكان اجراي قرار نيز (به علت عدم تهيه وسيله اجرا ) مقدور نمي باشد ، لذا مستنداً به ماده 441 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار ابطال دادخواست تقديمي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

ماده 441 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محلي توسط متقاضي موجب خروج معاينه محل از عداد دلايل
مي باشد و اگر معاينه محلي را از دادگاه لازم بداند تهيه وسايل اجراي قرار در مرحله بدوي با خواهان و در مرحله پژوهشي با پژوهش خواه مي باشد و در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاينه محل حكم دهد دادخواست بدوي ابطال و در صورتي كه در مرحله پژوهشي باشد ، دعوي پژوهشي ساقط مي شود .

 

ماده 256 قانون آيين دادرسي مدني جديد :

عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد . و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند ، تهيه وسايل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوي و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه مي باشد . در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء راي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديد نظر ، تحديد نظر خواهي متوقف ، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود .

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image