نمونه قرار التزام با قبول شرف

 

 

نمونه قرار التزام با قبول شرف

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

 

دفتر ،

قرار آزادي آقاي .... فرزند .... شهرت .... اهل و ساكن ... به اتهام .... به قيد التزام عدم خروج از حوزه قضايي .... از حال تا ختم دادرسي و صدور حكم  و اجراي دادنامه با قول شرف صادر و اعلام مي گردد . كه در مواعد احضار خود را معرفي مي نمايد . قرار به متهم ابلاغ شد . اظهار داشت ملتزم مي شود .

 

 

 

بازپرس / داديار تحقيق دادسراي نظامي ......

 

 

 

 

توضيح اينكه :

در كليه قرارهاي تامين متهم بايد ذيل قرار را امضاء كرده و يا انگشت بزند . و در صورت استنكاف مراتب قيد خواهد شد .

نمونه اي از تخفيف قرار تامين

 

 

نمونه اي از تخفيف قرار تامين

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

 

بازپرس – نظر به اينكه قرار بازداشت موقت صادره در باب متهم زنداني حسن .... به اين استدلال كه وي در قتل معاونتي نداشته مورد موافقت معاون محترم دادسرا قرار نگرفته و تحقيقات بعدي اين بازپرسي نيز مويد آن است كه حميد رضا ... با ضربه چاقوي اصغر ... به قتل رسيده است و مجيد  ... (كه حسن ) چاقو در اختيار وي قرار داده است صرفاً متهم به ايراد جرح عمدي با چاقو مي باشد لذا با عدول از نظريه قبلي قرار بازداشت موقت صادره در باب متهم زنداني حسن .... فك و تخفيف و تبديل مي گردد به قيد معرفي كفيل به وجه الكفاله مبلغ دو ميليون ريال به اتهام معاونت در ايراد جرح عمدي با چاقو نسبت به مقتول تا پايان رسيدگي و صدور حكم  و اجراي آن كه متهم در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن والا بازداشت باشد دفتر رونوشت قرار به زندان ابلاغ كه به متهم زنداني ابلاغ و مجدداً اعلام گردد ضمناً با حفظ بدل و برگ هاي پرونده جهت رسيدگي به اعتراض متهمان به قرار بازداشت موقت صادره به دفتر دادگاه هاي كيفري (نظامي) 2 تهران ارسال و ارجاع گردد .

 

 

 

 

داديار شعبه ........ دادسراي......

 

 

 

قرار مجرميت (متهم )

 

 

قرار مجرميت (متهم )

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

 

با سلام ،

احتراماً ،به حكايت پرونده كلاسه .... آقاي / خانم ... فرزند.... سن .... ساله ساكن .... متهم است به ايراد صدمه بدني غير عمدي منتهي به شكستگي استخوان صاعد دست چپ و خراشيدگي پيشاني و گونه طرف چپ به شرح گواهي هاي صادره ، در زمينه بي احتياطي در امر رانندگي (با پروانه مجاز )با وسيله نقليه نظامي متعلق به .... توجهاً به شكايت شاكي خصوصي آقاي / خانم .... فرزند .... و نظريه كاردان فني و گواهي پزشكي قانوني و اقرار صريح متهم ، حسب محتويات پرونده بزهكاري وي محرز بوده ، لذا مجرميتش صادر و اعلام مي گردد .

 

 

بازپرس / داديار شعبه ..... دادسراي نظامي ......

 

 

 

 

يادآور مي شود كه با اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 و احياء مجدد دادسراهاي عمومي و انقلاب ، در حال حاضر ، در شهرهايي كه دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل شده ، نيز قرار مجرميت براي متهم صادر مي شود .و تبعاً ، صدور كيفر خواست نيز در اين نوع دادسراها مصدق پيدا كرده است كه از سوي بازپرس و داديار عمومي و انقلاب (حسب مورد ) اين امر صورت مي گيرد .

 

بعد از صدور قرار مجرميت از ناحيه بازپرس يا داديار ، پرونده بلافاصله به نظر دادستان يا جانشين وي رسيده و نامبرده مكلف است كه ظرف مدت 5 روز در خصوص قرار مجرميت صادره اظهار نظر نمايد .

 

دادستان يا جانشين وي مي تواند 3 نوع تصميم در اين اظهار نظر اتخاذ نمايد :

1-     موافقت با قرار مجرميت صادره

2-     مخالفت با قرار مجرميت صادره

3-     بدون موافقت يا مخالفت با قرار مجرميت صادره ، دستور رفع نقص تحقيقاتي

 

 

قرار عدم صلاحيت محلي (دادسراي نظامي )

 

 

قرار عدم صلاحيت محلي (دادسراي نظامي )

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

رياست محترم دادسراي نظامي شهرستان ......

 

با سلام ،

احتراماً در اين پرونده آقاي / خانم ...فرزند .... شهرت .... متهم به ..... نظر به اينكه محل وقوع جرم خارج از صلاحيت رسيدگي اين دادسراست ، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادسرا (دادسراي نظامي شهرستان ...) به اعتبار صلاحيت و شايستگي دادسراي نظامي ... صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

 

بازپرس / داديار تحقيق دادسراي نظامي ......

 

 

 

 

دفتر – پرونده پس از كسر از آمار به دادسراي نظامي ........ فرستاده شود .

 

 

 

بازپرس / داديار تحقيق دادسراي نظامي ......

قرار بازداشت موقت (به خاطر سرقت هاي متعدد )

 

 

قرار بازداشت موقت (به خاطر سرقت هاي متعدد )

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

 

دادسرا ،

قرار بازداشت موقت آقاي / خانم ...... فرزند ....اهل ...... مقيم ...... و واجد سوابق كيفري متعدد در امر سرقت از حال تا خاتمه دادرسي و اصدار حكم  و اجراي كامل دادنامه ، صادر و اعلام ميگردد . قرار حين الصدور به متهم ابلاغ شد اظهار داشت فهميدم رونوشت مي خواهم / نمي خواهم . اعتراض دارم / ندارم .

 

 

 

 

داديار شعبه ........ دادسراي نظامي ......

 

 

 

نمونه قرار اناطه صادره از سوي داد سرا

 

 

نمونه قرار اناطه صادره از سوي داد سرا

 

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب  شهرستان ......

 

 

با سلام و احترام ،

در خصوص شكايت خانم (الف) عليه آقاي (ب)داير بر ترك انفاق ، با توجه به اين كه مشتكي عنه انكار زوجيت نموده و رسيدگي به جرم ترك انفاق منوط به اظهار نظر دادگاه صالحه در خصوص زوجيت آنان است ، بنابراين قرار اناطه رسيدگي موضوع معنونه را صادر و اعلام مي نمايد .

 

 

معاون / داديار / بازپرس دادسراي عمومي انقلاب شهرستان ..........

 

 

 

 

 

ماده 13- قانون آيين دادرسي كيفري جديد در خصوص قرار اناطه :

ماده 13-هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مي شود ، ذي نفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پي گيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد . در غير اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت .

قرار نيابت قضايي جهت دستگيري متهم با حكم ورود به مخفي گاه

 

 

قرار نيابت قضايي جهت دستگيري متهم با حكم ورود به مخفي گاه   

 

 

 

بسمه تعالي

 

رياست محترم دادگستري شهرستان ......

 

 

با سلام ،

در اين پرونده آقاي .... فرزند .... متهم است به صدور .... فقره چك بلا محل به
 شماره / شماره هاي ......... عهده بانك .. شعبه .... به مبلغ .... ريال با توجه به اظهارات شاكي مبني بر اينكه  نامبرده در حوزه قضايي آن شهرستان سكونت دارد ، خواهشمند است نيابتاً از طرف اين شعبه راساً ضمن ارجاع امر به احد از همكاران محترم قضايي با راهنمايي شاكي .... نسبت به جلب و دستگيري متهم اقدام و اتهام وي به شرح فوق به وي تفهيم و قرار وجه الضمان معادل مبلغ چك صادر آخرين دفاع وي اخذ و در صورتي كه اخذ تامين منجر به بازداشت وي گردد نامبرده تحت الحفظ به همراه :.......................................................................... و مامور اعزام گردد . ضمناً در صورت جلب رضايت شاكي و ارائه لاشه چك از سوي متهم مراتب صورت جلسه لاشه چك ضميمه گشته و متهم بلاقيد آزاد گردد و سوابق جديد التحصيل جهت اطلاع به اين شعبه ارسال گردد ، در صورتي كه دستگيري نياز به ورود به مخفي گاه وي داشته باشد اعطاء نمايندگي به نيروي انتظامي .... استدعاست نيابت توقيفي واجد كليه اختيار قانوني است مدت اعتبار ..... است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه  عمومي.....

 

 

 

 

قرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شكايت كيفري چك (عدم احراز وقوع جرم )

 

 

قرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شكايت كيفري چك (عدم احراز وقوع جرم )

 

 

 

بسمه تعالي

 

(راي دادگاه )

در خصوص شكايت آقاي ... فرزند آقاي ...... فرزند .... داير بر صدور يك فقره چك بلامحل با توجه به محتويات پرونده و اين كه تاريخ سررسيد چك 1/7/75 و تاريخ برگشت چك 7/7/75 مي باشد و شاكي در مورخه 7/7/76 اقدام به طرح شكايت كيفري نموده است . فلذا شاكي در مهلت قانوني مندرج در ماده 11 قانون صدور چك شكايت نكرده است . النهايه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد .

راي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد  استان .....
مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس  شعبه .... دادگاه  عمومي.....

 

 

 

يادآوري مي شود كه قرار منع تعقيب يا منع پيگرد يكي از اقدامات  نهايي مقامات دادسرا نيز است كه عموماً به دو علت و به قولي به سه علت صادر مي شود :

گاهي دليلي عليه متهم مبني بر ارتكاب بزه وجود ندارد و يا دليل كافي عليه وي به دست نيامده است گاهي دليل كافي عليه مشتكي عنه مبني ارتكاب فعل يا ترك فعلي وجود دارد ولي عمل مشتكي عنه جرم محسوب نمي شود . يعني ، فاقد عنصر قانوني و فاقد خصيصه جزايي است .

تفاوت عمده دو حالت مذكور آن است كه اگر قرار منع تعقيب به علت فقد دليل و يا عدم كفايت دليل صادر شده باشد . موضوع امر مختومه نداشته و پس از حصول دليل جديد موضوع قابل پيگيري و متهم قابل تعقيب و مجازات است . اما، اگر قرار منع تعقيب به علت عدم وقوع جرمي صادر شده باشد و به تائيد دادگاه نيز رسيده باشد ، موضوع امر مختومه را پيدا نموده و به هيچ وجه پرونده قابليت رسيدگي مجدد را نداشته و فرد مشتكي عنه را نمي توان مجدداً به همان علت تعقيب نمود .

بعضي از حقوقدانان ، علت ديگري براي صدور قرار منع پيگرد نيز بيان نموده اند و آن حقوقي بودن موضوع است كه به نظر مي رسد در شمول علت دوم قرار منع تعقيب قرار مي گيرد و علت جداگانه اي محسوب نمي شود .

قرار منع پيگرد (تعقيب ) به خاطر فاقد وصف جزايي بودن

 

 

قرار منع پيگرد (تعقيب ) به خاطر فاقد وصف جزايي بودن  

 

 

 

بسمه تعالي

دادستان محترم دادسراي ........

 

با سلام ،

 

احتراماً در خصوص شكايت آقاي / خانم .... فرزند ... عليه آقاي / خانم ... فرزند  .... داير بر اين كه ميني بوس متعلق به مشتكي عنه را مرمت و تعمير نموده است . حاليه از پرداخت دستمزد تعميرات خودداري مي نمايد، صرف نظر از صحت و سقم  موضوع نظر به ماهيت شكايت و اينكه چون فاقد وصف جزايي است ، لذا به منع پيگرد (تعقيب ) نامبرده اظهار نظر مي گردد .

 

 

 

 

بازپرس / داديار شعبه .... دادسراي عمومي.....

 

 

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image