روش ابطال اسناد مالكيت قبلي وصدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاه ها و اسناد انتقال اجرائي

روش ابطال اسناد مالكيت قبلي وصدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاه ها و اسناد انتقال اجرائي

 

اسناد مالكيت صادره از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضا ئي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به تائيد شوراي نگهبان هم رسيده باشد و يا در صورت انتقال ملك وسيله انتقال به ديگري قابل ابطال مي باشند كه بعد از وصول نامه در خواست ابطال سند از مرجع صلاحت دار به همراه مدارك قطعي قابل قبول مانند راي كميسيون ماده 12 مبني بر موات بودن ملك در مورد املاك مشمول قانون زمين شهري و امثالهم يا ارائه حكم قطعي از مرجع قضائي صالحه وسيله ذينفع يا سند انتقال اجرائي وسيله متعامل رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور را ميدهد و موضوع را براي بررسي و اقدام به دفتر املاك ارجاع مي نمايد.


متصدي دفتر پس از ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور آن را همرا با ضمائم اش به بايگاني ارسال مي دارد تا پرونده ثبتي را ضميمه نمايند. در بايگاني پرونده مربوطه از رديف خود استخراج و همراه با سوابق به دفتر املاك ارسال مي شود. متصدي دفتر املاك پس از بررسي سوابق و ملاحظه مدارك ابزاري و تطبيق مشخصات مندرج در آن با محتويات پرونده ثبتي و پس از حصول اطمينان از عدم اشكال مراتب ابطال سند مالكيت اوليه را در ستون ملاحظات دفتر املاك مربوطه و پيش نويس سند مالكيت اوليه با قيد شماره نامه يا حكم يا سند انتقال اجرائي توضيح مي دهد سپس پيش نويس سند مالكيت جديد را تهيه مي نمايد.


در اين پيش نويس علاوه بر قيد مشخصات كامل مالك جديد و حدود و مشخصات ملك بايستي جريان پرونده ثبتي و نحوه ابطال سند مالكيت اوليه و شماره و تاريخ مستند ابطال بطور مشروح نوشته شود و بعد از گواهي دفتر بازداشتي مراتب قيد شده در دفتر املاك و پيش نويس سند مالكيت اوليه و نيز پيش نويس سند مالكيت جديد را كه با همان ثبت صفحه اوليه تنظيم شده است به امضاء مسئول مربوطه برساند. سپس در صورتي كه سند مالكيت اوليه بطريقي ارائه شد آن را هم باطل و ضميمه پرونده ثبتي نمايد ولي در هر صورت پس از انجام تشريفات فوق بخشنامه اي را خطاب به دفاتر اسناد رسمي مبني بر ابطال سند مالكيت اوليه تهيه مي نمايد در اين بخشنامه نيز مشخصات كامل ملك و مالك و شماره و تاريخ مستند ابطال سند مالكيت اوليه و نام و مشخصات مالك جديدبا تصريح بر ابطال سند مالكيت اوليه قيد مي شود و بخشنامه را مسئول مربوطه امضاء و پس از درج شماره بر آن وسيله دفتر انديكاتور به دفاتر اسناد رسمي تابعه ارسال مي دارد آنگاه پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت فرستاده مي شود و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت وسيله ذينفع پرونده براي تحرير سند به دفتر املاك برگشت مي شود.


متصدي دفتر املاك سند مالكيت را تحرير و پيش نويس و سند را به امضاء مسئول مربوطه ميرساند و پرونده رابراي تحويل سند به ذينفع به بايگاني ارسال مي دارد. در بايگاني ابتدا سند تخ كشي و پلمپ مي شود و بعد در دفتر تسليم سند ثبت مي گردد آنگاه پس از احراز هويت از متقاضي بنحويكه قبلاً داده شد در قبال اخذ رسيد از او در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت به او تسليم مي گرددو پرونده در رديف خود در بايگاني ضبط مي شود. بديهي است چنانچه صدور سند مالكيت جديد مستند به سند انتقال اجرائي باشد علاوه بر تقاضاي ذينفع ارائه صورتجلسه تحويل ملك كه وسيله مامور اجرا تنظيم مي شود يا اقرار به تحويل ملك از ناحيه متعامل همراه با سند انتقال اجرائي ضروري است.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image