روش ابطال سند مالكيت المثني

روش ابطال سند مالكيت المثني

 

در مباحث گذشته روش صدور سند مالكيت المثني بطور مشروح توضيح داده شد حال چنانچه بعد از صدور و تسليم سند المثني سندمالكيت اوليه پيدا شود و مراتب به اداره ثبت محل وقوع ملك اعلام گردد.بشرح زير عمل مي شود:


رئيس ثبت پس از در يافت اعلام كتبي مبني بر پيدا شدن سند مالكيت اوليه كه به ضميمه سند بايد باشد دستور ثبت آن را در دفتر انديكاتور مي دهد و براي اقدام لازم به دفتر املاك ارجاع مي نمايد. متصدي دفتر انديكاتور آن را ثبت و جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي دارد. در بايگاني پرونده از رديف مربوطه خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر املاك فرستاده مي شود. مسئول دفتر املاك پرونده را از نظر اينكه با سند المثني معامله اي انجام شده يا خير بررسي و مراتب را به مسئول اداره گزارش مي نمايد.رئيس ثبت گزارش مسئول دفتر املاك را بررسي و با ملاحظه محتويات پرونده چنانچه با سند المثني معامله اي انجام شده باشد دستور ابطال سند مالكيت اوليه را صادر مي نمايد سپس متصدي دفتر اماك حسب دستور مسئول اداره مراتب ابطال سند اوليه را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك و پيش نويس سند مذكور قيد و سند را باطل و ضميمه مي نمايد.


بديهي چنانچه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام نشده باشد المثني باطل و مراتب ابطال آن در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك و پيش نويس مربوطه قيد مي گردد.


سپس مراتب پيدا شدن سند مالكيت اوليه و ابطال سند المثني طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي حوزه ثبتي تابعه اعلام مي گردد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image