به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

روش اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت

روش اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت

 

با تصويب طرح هاي هادي و جامع شهر ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد و احداث معابر و خيابانهاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديدالاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت بشرح زير مي باشد:

الف- چنانچه كل ملك قبل از در خواست ثبت در اثر موارد ياد شده از بين برود پس از اطلاع واصله كه بيكي از طرق فوق الذكر صورت مي پذيرد بايستي از پس از رسيدگي موضوع و معاينه محل توسط نماينده و نقشه بردار و احراز واقعيت مراتب از بين رفتن ملك در دفتر توزيع اظهار نامه قيد شود.

ب- چنانچه ملك ثبت و آگهي هاي نوبتي و تحديدي آن منتشر و تحديد حدود هم شده باشد ولي سند مالكيت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاينه محل و تنظيم صورت مجلس مراتب از بين رفتن ملك در اظهار نامه و صورت جلسه تحديدي قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و مسئول اداره مي رسد.

ج- چنانچه ملك ثبت دفتر املاك هم شده باشد پس از انجام معاينه محل و تنظيم صورت جلسه لازم مراتب از بين رفتن ملك در ستون ملاحظات دفتر املاك نيز قيد و سند مالكيت هم در صورت ارائه اخذ و باطل و ضميمه پرونده مي شود.

د-در صورتيكه قسمتي از ملك در اثر اصلاحات از بين برود و ملك هم ثبت شده و تحديد حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اينكه نسبت به آن سند مالكيت صادر شده يا نشده باشد متقاضي هم تقاضا نمايد بدين ترتيب بايستي اقدام گردد:

پس از وصول در خواست كتبي مالك ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و تعيين وقت مراجعه بعدي و اعلام آن به متقاضي وسيله مسئول اداره موضوع براي اقدام به يكي از نمايندگان و نقشه برداران ارجاع مي گردد.

تقاضا در دفتر انديكاتور ثبت مي شود و جهت ضميمه نمودن به پرونده به بايگاني ارسال مي گردددر بايگاني پرونده از رديف مربوطه استخراج و همراه با تقاضا نزد نماينده و نقشه بردار تعيين شده ارسال مي شود. نماينده پرونده را بررسي و در صورتيكه ملك داخل در محدوده شهر باشد نامه اي به شهرداري مي نويسد كه در آن ضمن توضيح موضوع نماينده اي جهت عزيمت به محل و حضور در روز مقرر از شهرداري در خواست مي نمايد و در نامه خاطر نشان مي سازد كه عدم مراجعه و حضور نماينده شهرداري مانع از انجام كار ثبت نخواهد بود.

بديهي است در مورد املاكي كه خارج از محدوده شهر هستند درخواست نماينده مراجع ذيربط از قبيل منابع طبيعي يا هيئت واگذاري زمين حسب مورد به شرح فوق انجام مي شودو نيز چنانچه ملك خارج از شعاع 30 كياومتر باشد متقاضي موظف به توديع فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتي كه از طرف مسئول اداره تعيين مي شود مي باشد كه مي بايستي پرونده جهت محاسبه فوق العاده و هزينه سفر متعلقه به حسابداري ارسال شود و در آنجا متصدي حسابداري فوق العاده متعلقه را محاسبه و فيش مخصوص را تنظيم و به متقاضي تسليم مي دارد تا ضميمه پرونده شود. سپس نماينده و نقشه بردار در روز مقرر به اتفاق نماينده مراجع ذيربط در صورت مراجعه به همراه متقاضي به محل وقوع ملك عزيمت مي نمايند.

پس از حضور در محل ملك وسيله مالك معرفي و نماينده حدود را با پرونده ثبتي تطيبق و نقشه بردار كروكي وضع موجود را برداشت و تاريخ مراجعه بعدي را به متقاضي اعلام ميدارد.

سپس در صورتيكه قسمتي از ملك در مسير واقع و از بين رفته باشد حدود باقيمانده وسيله نقشه بردار ترسيم و صورت جلسه اصلاحي كه نماينگر حدود جديد است وسيله نماينده تنظيم مي گردد.

اين صورت جلسه كه نماينده آن را با عنوان صورت جلسه اصلاحي موضوع ماده 45 آئين نامه قانون ثبت تنظيم مي نمايدمي بايستي داراي مشخصات زير باشد:

ه- چگونگي از بين رفتن مقداري از ملك با ذكر علت بطور مشروح و مستدل در آن قيد شود.

و- حدود اوليه ملك در آن مرقوم و سپس حدود جديد با توضيح لازم و چگونگي تغيير حاصله در وضعيت ملك در آن نوشته مي شود .

ز- صورت جلسه به امضاء نماينده و نقشه بردار و نيز نمايندگان مراجع ذيربط در صورت حضور در جلسه برسد و نيز متقاضي آن را امضاء نمايد.

بعد از تنظيم صورت جلسه بشرح فوق چنانچه ملك داراي سند مالكيت باشد پيش نويس سند جديد را نيز نماينده با حدود اصلاحي تهيه و مراتب را همراه با صورت جلسه و نقشه ضمن گزارشي باستحضار مسئول اداره مي رساند.

مسئول اداره پس از بررسي سوابق پرونده ثبتي و ملاحظه نقشه ترسيمي و تطبيق آن با حدود مندرج در صورت جلسه اصلاحي در صورتيكه اشكالي متصور نباشد دستور ثبت گزارش را در دفتر انديكاتور مي دهد پيش نويس سند مالكيت را امضاء مي نمايد و نيز دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار وسيله حسابداري پرونده را جهت انجام اقدامات بعدي به دفتر املاك ارجاع مي نمايد .

آنگاه گزارش نماينده ثبت دفتر انديكاتور مي شود و پس از پرداخت فوق العاده نماينده ونقشه بردار وسيله حسابداري پرونده براي اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي شود.

متصدي دفتر املاك مراتب اصلاح حدود را در ملاحظات دفتر املاك قيد و حدود اصلاحي جديد را ذيل همان ثبت و صفحه اوليه ثبت مي نمايد و پس از گواهي دفتر بازداشتي و ابطال سند مالكيت اوليه مالكيت جديد را تحرير مي نمايد سپس دفتر املاك پرونده را براي امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال مي دارد.مسئول مربوطه پس از كنترل سند مالكيت جديد تحرير شده و ثبت دفتر املاك آن را امضاء مي نمايد و پرونده تا مراجعه متقاضي به بايگاني ارسال مي شود. پس از مراجعه متقاضي پرونده به حسابداري فرستاده مي شود تا بهاء دفترچه سند مالكيت از او اخذ گردد و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالكيت وسيله متقاضي و ضميمه نمودن فيش پرداخت به سابقه پرونده جهت تسليم سند به متقاضي مجدداً به بايگاني اعاده مي شود. در بايگاني سند مالكيت پس از نخ كشي و پلمپ در دفتر تسليم سند ثبت مي شود و پس از احراز هويت مالك كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه صورت مي گيرد در قبال اخذ رسيد در بايگاني سند مالكيت پس از نخ كشي و پلمپ در دفتر تسليم سند ثبت مي شود و پس از احراز هويت مالك كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه صورت مي گيرد در قبال اخذ رسيد در بايگاني سند مالكيت پس از نخ كشي و پلمپ در دفتر تسليم سند ثبت مي شود و پس از احراز هويت مالك كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه صورت مي گيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت به او تسليم مي گردد و در خاتمه پرونده در رديف مربوطه در بايگاني ضبط ميشود.

شايان ذكر است چنانچه ملكي كه در اثر اصلاحات از بين رفته تحديد حدود شده و زمان واخواهي آن هم بلاهعارض سپري گشته ولي سند مالكيت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورت جلسه اصلاحي در برگ تحديد حدود قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و متقاضي مي رسد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image